§ 3. - Wzory dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz tryb i terminy ich wydawania i przedłużania ważności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.811

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.
§  3. 
1. 
Legitymacja nauczyciela jest wydawana albo przedłużana jest jej ważność na wniosek nauczyciela, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia wszczęcia postępowania.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokument potwierdzający nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów w języku polskim, w tym:
1)
zaświadczenie wydane przez szkołę,
2)
adnotację szkoły na wniosku o wydanie legitymacji lub
3)
inny dokument potwierdzający nauczanie w danej szkole języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów w języku polskim.
3. 
Nauczyciel składa wniosek o wydanie albo przedłużenie ważności legitymacji nauczyciela za pośrednictwem szkoły, w której naucza języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.
4. 
Nauczyciel może złożyć wniosek o wydanie albo przedłużenie ważności legitymacji nauczyciela bezpośrednio do właściwego konsula.