§ 7. - Wzory dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz tryb i terminy ich wydawania i przedłużania ważności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.811

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.
§  7. 
Legitymacje wydane na rok szkolny kończący się w państwie wydania w 2017 r. zachowują ważność na kolejny rok szkolny.