Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.805

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 177 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) zakres, warunki i tryb przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej "funkcjonariuszem";
2) terminy przeprowadzania badań i testów, w przypadku gdy badania lub testy mają charakter okresowy;
3) jednostki właściwe do przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego.
§  2. 
1.  Kierownik jednostki organizacyjnej, w rozumieniu art. 145 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej "ustawą", na wniosek:
1) kierownika komórki, w której pełni służbę funkcjonariusz wykonujący czynności, o których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133 ustawy, zwane dalej "czynnościami specjalnymi", lub funkcjonariusz przewidziany do wykonywania tych czynności - w odniesieniu do tych funkcjonariuszy,
2) kierownika komórki właściwej w sprawach kadr - w odniesieniu do kierownika komórki, o której mowa w pkt 1

- może zarządzić przeprowadzenie badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej lub badania psychologicznego.

2.  Wniosek o zarządzenie badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej lub badania psychologicznego zawiera:
1) imię, nazwisko i datę urodzenia funkcjonariusza oraz imię jego ojca;
2) stanowisko służbowe i stopień służbowy funkcjonariusza;
3) nazwę komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni albo ma pełnić służbę;
4) wskazanie testu sprawności fizycznej lub wnioskowanego badania;
5) uzasadnienie;
6) imię, nazwisko i stanowisko oraz podpis wnioskodawcy;
7) miejsce na:
a) dokonanie wpisu przez kierownika jednostki organizacyjnej potwierdzającego zarządzenie albo odmowę zarządzenia testu sprawności fizycznej lub wnioskowanego badania,
b) imię, nazwisko i stanowisko oraz podpis kierownika jednostki organizacyjnej.
§  3.  Badanie psychofizjologiczne, test sprawności fizycznej lub badanie psychologiczne odbywa się w czasie służby funkcjonariusza.
§  4. 
1.  Kierownik jednostki organizacyjnej, w terminie uzgodnionym z jednostką właściwą do przeprowadzenia badania psychofizjologicznego, badania psychologicznego lub testu sprawności fizycznej, kieruje funkcjonariusza na badanie psychofizjologiczne, badanie psychologiczne lub na test sprawności fizycznej.
2.  Funkcjonariuszowi, który nie przystąpił w ustalonym terminie do badania psychofizjologicznego, badania psychologicznego lub testu sprawności fizycznej:
1) z ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych,
2) z powodu niedyspozycji wynikającej z przebytej choroby

- kierownik jednostki organizacyjnej ustala nowy termin testu lub badania i informuje o nim funkcjonariusza.

Rozdział  2

Badania psychofizjologiczne

§  5. 
1.  Badanie psychofizjologiczne obejmuje rejestrowanie specyficznych zmian reakcji psychofizjologicznych występujących u funkcjonariusza poddanego badaniu psychofizjologicznemu, w szczególności z wykorzystaniem poligrafu.
2.  Badanie psychofizjologiczne obejmuje dokonanie ustaleń, w przypadku funkcjonariusza:
1) wykonującego czynności specjalne, w zakresie:
a) lojalności funkcjonariusza wobec Służby Celno-Skarbowej,
b) czerpania nieuprawnionych korzyści w związku ze służbą w Służbie Celno-Skarbowej,
c) występowania zachowań niepożądanych w Służbie Celno-Skarbowej;
2) przewidzianego do wykonywania czynności specjalnych, w zakresie:
a) weryfikacji danych uzyskanych od funkcjonariusza w trakcie ubiegania się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej,
b) ustalenia wiarygodności funkcjonariusza do służby w Służbie Celno-Skarbowej,
c) pozyskania informacji o zachowaniach mogących mieć znaczenie dla oceny, czy osoba przewidziana do służby w Służbie Celno-Skarbowej spełnia wymóg nieposzlakowanej opinii.
§  6.  Badanie psychofizjologiczne przeprowadza się indywidualnie w pomieszczeniach zapewniających prawidłowy i zgodny z metodyką przebieg badania, w szczególności pozwalających na zminimalizowanie możliwości wystąpienia zakłóceń przebiegu badania bodźcami zewnętrznymi wpływającymi na reakcje psychofizjologiczne funkcjonariusza poddanego badaniu.
§  7.  Badanie psychofizjologiczne z wykorzystaniem poligrafu przeprowadza osoba, która:
1) posiada tytuł magistra;
2) ukończyła kurs specjalistyczny i uzyskała stosowny certyfikat autoryzowany lub uznany przez American Polygraph Association (APA) lub kurs z zakresu badań poligraficznych na poziomie co najmniej podstawowym, lub posiada odpowiednie, nabyte w innej drodze umiejętności prawidłowego przeprowadzania badania poligraficznego i interpretacji jego wyników poświadczone przez polskie organizacje z zakresu badań poligraficznych, w tym Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych.
§  8.  Warunkiem przeprowadzenia badania psychofizjologicznego jest odbycie rozmowy wstępnej dotyczącej okoliczności mogących mieć znaczenie dla przebiegu i wyników tego badania, w trakcie której osoba przeprowadzająca badanie psychofizjologiczne:
1) informuje funkcjonariusza o zakresie i celu badania, sposobie jego przeprowadzenia, a także skutkach niewyrażenia zgody na badanie;
2) odbiera od funkcjonariusza poddanego badaniu psychofizjologicznemu pisemne oświadczenie o zgodzie albo niewyrażeniu zgody na badanie psychofizjologiczne;
3) omawia z osobą badaną okoliczności mogące mieć znaczenie dla przebiegu i wyników badania, w szczególności dotyczące stanu zdrowia i samopoczucia osoby badanej w dniu przeprowadzania badania.
§  9. 
1.  Badanie psychofizjologiczne przebiega w kolejno następujących po sobie etapach polegających na:
1) wypełnieniu przez funkcjonariusza poddanego badaniu psychofizjologicznemu:
a) kwestionariusza ogólnego dotyczącego danych osobowych funkcjonariusza, a także jego stanu zdrowia i samopoczucia przed badaniem,
b) kwestionariusza szczegółowego przygotowującego do badania;
2) przeprowadzeniu testów;
3) analizie wyników uzyskanych w toku badania;
4) sporządzeniu opinii z badania;
5) zabezpieczeniu dokumentacji z badania.
2.  Opinia, o której mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera:
1) datę i miejsce przeprowadzenia badania psychofizjologicznego;
2) określenie celu i podstawy prawnej badania psychofizjologicznego;
3) imię, nazwisko i datę urodzenia funkcjonariusza oraz imię jego ojca;
4) stanowisko służbowe i stopień służbowy funkcjonariusza;
5) omówienie informacji przekazanych przez funkcjonariusza w trakcie badania psychofizjologicznego w kwestionariuszach, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
6) analizę zarejestrowanych zmian reakcji psychofizjologicznych funkcjonariusza poddanego badaniu psychofizjologicznemu;
7) wnioski dotyczące ustaleń, o których mowa w § 5 ust. 2, w zależności od zakresu badania;
8) nazwę komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni albo ma pełnić służbę;
9) imię, nazwisko i stanowisko oraz podpis przeprowadzającego badanie psychofizjologiczne.
§  10.  W testach nie zadaje się pytań dotyczących wyznania, preferencji seksualnych i przekonań politycznych.
§  11. 
1.  W trakcie badania psychofizjologicznego funkcjonariusz może w formie pisemnej złożyć oświadczenie o rezygnacji z tego badania.
2.  Złożenie oświadczenia o rezygnacji z badania psychofizjologicznego powoduje uzyskanie przez funkcjonariusza negatywnej opinii z badania.
3.  Przepisu ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy rezygnacja z badania psychofizjologicznego jest spowodowana nagłym pogorszeniem samopoczucia funkcjonariusza. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  12.  Jeżeli wynik przeprowadzonego badania psychofizjologicznego jest niejednoznaczny i nie ma możliwości sporządzenia na jego podstawie opinii, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 4, badanie można powtórzyć jeden raz, na podstawie tego samego wniosku, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia uzyskania tego wyniku.

Rozdział  3

Test sprawności fizycznej

§  13. 
1.  Test sprawności fizycznej przeprowadza się w celu ustalenia predyspozycji fizycznych funkcjonariusza do wykonywania określonych czynności i zgodnie z opisem przebiegu testu sprawności fizycznej dla funkcjonariusza.
2.  Opis przebiegu testu sprawności fizycznej dla funkcjonariusza wykonującego czynności specjalne oraz funkcjonariusza przewidzianego do wykonywania tych czynności określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  14.  Test sprawności fizycznej przeprowadza się raz w roku w terminach:
1) od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca;
2) od dnia 1 września do dnia 15 października - w przypadku funkcjonariuszy, którzy uzyskali negatywną ocenę końcową w terminie określonym w pkt 1.
§  15.  Nieusprawiedliwiona nieobecność funkcjonariusza na teście sprawności fizycznej, w ustalonym terminie, powoduje uzyskanie negatywnej oceny końcowej.
§  16. 
1.  Test sprawności fizycznej przeprowadza się bez względu na płeć i stanowisko służbowe, w następujących grupach wiekowych:
1) do 30 lat - I grupa;
2) 31-40 lat - II grupa;
3) 41-50 lat - III grupa;
4) od 51 lat - IV grupa.
2.  O kwalifikacji do jednej z grup wiekowych, o których mowa w ust. 1, decyduje rok urodzenia, bez uwzględnienia dni i miesięcy.
§  17.  Test sprawności fizycznej przeprowadzany jest na obiektach sportowych wyposażonych w sprzęt umożliwiający prawidłowy, bezpieczny i zgodny z metodyką przebieg testu.
§  18. 
1.  Test sprawności fizycznej przeprowadza trzyosobowa komisja, wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej.
2.  W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:
1) przedstawiciel komórki realizującej czynności specjalne;
2) przedstawiciel komórki właściwej w sprawach kadr;
3) instruktor posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu ogólnej sprawności fizycznej.
§  19.  Wynik testu sprawności fizycznej dokumentuje się w indywidualnej karcie oceny sprawności fizycznej funkcjonariusza, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział  4

Badania psychologiczne

§  20.  Badanie psychologiczne przeprowadza się w zakresie i w celu oceny sprawności intelektualnej i psychomotorycznej, dojrzałości emocjonalnej i społecznej, funkcjonowania, w tym sposobu działania i podejmowania decyzji, w sytuacjach stresowych, w związku z wykonywaniem zadań związanych z:
1) użyciem lub wykorzystaniem broni palnej;
2) prowadzeniem czynności analitycznych z zastosowaniem analizy kryminalnej;
3) obserwowaniem i rejestrowaniem, przy użyciu środków technicznych, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom.
§  21. 
1.  Badanie psychologiczne przeprowadza osoba posiadająca tytuł magistra psychologii, przeszkolenie w zakresie metod stosowanych w tym badaniu oraz posiadająca co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie psychologa.
2.  Badanie psychologiczne jest przeprowadzane w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w sprzęt umożliwiający prawidłowy i zgodny z metodyką przebieg.
§  22.  Warunkiem przeprowadzenia badania psychologicznego jest odbycie rozmowy wstępnej. Przepis § 8 stosuje się odpowiednio.
§  23. 
1.  Badanie psychologiczne przebiega w kolejno następujących po sobie etapach polegających na:
1) przeprowadzeniu testów psychologicznych wraz z wywiadem i obserwacją psychologiczną;
2) analizie i interpretacji wyników testów psychologicznych;
3) sporządzeniu opinii z badania psychologicznego.
2.  Opinia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera:
1) datę i miejsce przeprowadzenia badania psychologicznego;
2) określenie celu i podstawy prawnej badania psychologicznego;
3) imię, nazwisko i datę urodzenia funkcjonariusza oraz imię jego ojca;
4) stanowisko służbowe i stopień służbowy funkcjonariusza;
5) nazwę komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni albo ma pełnić służbę;
6) wynik badania psychologicznego;
7) imię, nazwisko i stanowisko oraz podpis przeprowadzającego badanie psychologiczne.

Rozdział  5

Jednostki właściwe do przeprowadzania badań psychofizjologicznych, testu sprawności fizycznej oraz badań psychologicznych

§  24. 
1.  Badanie psychofizjologiczne i badanie psychologiczne przeprowadzają:
1) właściwe w sprawach Krajowej Administracji Skarbowej komórki organizacyjne w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
2) izby administracji skarbowej;
3) zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2.  Badania, o których mowa w ust. 1, mogą przeprowadzać:
1) jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, po uzgodnieniu trybu oraz zasad finansowania kosztów;
2) jednostki organizacyjne nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, na zasadach odpłatności.
§  25.  Test sprawności fizycznej przeprowadzają:
1) właściwe w sprawach Krajowej Administracji Skarbowej komórki organizacyjne w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
2) izby administracji skarbowej.

Rozdział  6

Przepis końcowy

§  26.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OPIS PRZEBIEGU TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA FUNKCJONARIUSZA WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI SPECJALNE ORAZ FUNKCJONARIUSZA PRZEWIDZIANEGO DO WYKONYWANIA TYCH CZYNNOŚCI

Test sprawności fizycznej polega na przeprowadzeniu badania zdolności motorycznych poprzez wykonanie niżej wymienionych prób sprawnościowych:

1) siła mięśni ramion: uginanie ramion w podporze z leżenia przodem;

2) siła mięśni brzucha: skłony tułowia w przód z leżenia tyłem w ciągu 30 sekund;

3) bieg na dystansie: 600 m - kobiety, 1000 m - mężczyźni;

4) marszobieg na dystansie: 1200 m - kobiety, 2000 m - mężczyźni.

1. Uginanie ramion w podporze z leżenia przodem.

Miejsce wykonania próby sprawnościowej:

Sala gimnastyczna lub boisko.

Sposób wykonania próby sprawnościowej:

Z podporu, leżąc przodem (kobiety z oparciem kolan o podłoże), dłonie na szerokości stawów barkowych, ćwiczący (na sygnał instruktora) ugina ręce w stawach łokciowych i barkowych tak, aby barki znalazły się co najmniej na wysokości łokci (tułów wyprostowany z linią bioder i kolan), po czym dokonuje wyprostu aż do uzyskania pozycji wyjściowej (pełny wyprost w stawach łokciowych). W trakcie ćwiczenia nie wolno wykonywać przerw odpoczynkowych. Ćwiczący wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.

Kryteria oceny próby sprawnościowej:

Liczba prawidłowo wykonanych powtórzeń.

2. Skłony tułowia w przód z leżenia tyłem w ciągu 30 sekund.

Miejsce wykonania próby sprawnościowej:

Sala gimnastyczna lub boisko.

Sposób wykonania próby sprawnościowej:

Próba wykonywana przy pomocy partnera. W leżeniu na materacu na plecach, nogi ugięte w kolanach pod kątem około 90°, stopy równolegle do siebie w odległości około 30 cm, ręce splecione palcami i ułożone z tyłu na głowie. Partner klęka przy stopach leżącego i przyciska je tak, aby całą podeszwą dotykały do materaca. Leżący na sygnał instruktora wykonuje skłon tułowia w przód, dotyka łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia tak, aby umożliwić splecionym palcom kontakt z podłożem, i znowu wykonuje skłon. Podczas wykonywania ćwiczenia nie wolno unosić bioder. Ćwiczący wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.

Sprzęt i pomoce:

Materac i stoper.

Kryteria oceny próby sprawnościowej:

Liczba poprawnych skłonów wykonanych w czasie 30 sekund.

3. Bieg na dystansie: 600 m - kobiety, 1000 m - mężczyźni.

Miejsce wykonania próby sprawnościowej:

Próbę najlepiej przeprowadzić na bieżni lekkoatletycznej. Jeżeli nie ma możliwości korzystania z bieżni, bieg można wykonać na równym, twardym podłożu. Trasa powinna być płaska i w dobrym stanie. Wskazane jest wówczas wytyczenie zamkniętego toru o odpowiedniej długości.

Sposób wykonania próby sprawnościowej:

Ćwiczący staje w dowolnej pozycji w odległości około 1 m od linii startu. Na komendę "na miejsca" przyjmuje pozycję przed linią startową - start wysoki. Na komendę "start" lub sygnał dźwiękowy ćwiczący rozpoczyna bieg po wyznaczonej trasie i pokonuje dystans w jak najkrótszym czasie. Próbę wykonuje się jeden raz. Ćwiczący wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.

Sprzęt i pomoce:

Stoper i taśma miernicza do wytyczenia trasy.

Kryteria oceny próby sprawnościowej:

Wynik próby stanowi uzyskany przez ćwiczącego czas z dokładnością do 1 sekundy.

4. Marszobieg na dystansie: 1200 m - kobiety i 2000 m - mężczyźni.

Miejsce wykonania próby sprawnościowej:

Próbę najlepiej przeprowadzić na bieżni lekkoatletycznej. Jeżeli nie ma możliwości korzystania z bieżni, marszobieg można wykonać na równym, twardym podłożu. Trasa powinna być płaska i w dobrym stanie. Wskazane jest wówczas wytyczenie zamkniętego toru o odpowiedniej długości.

Sposób wykonania próby sprawnościowej:

Ćwiczący staje w dowolnej pozycji w odległości około 1 m od linii startu. Na komendę "na miejsca" przyjmuje pozycję przed linią startową - start wysoki. Na komendę "start" lub sygnał dźwiękowy ćwiczący rozpoczyna marszobieg po wyznaczonej trasie i pokonuje dystans. Ćwiczący wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.

Sprzęt i pomoce:

Taśma miernicza do wytyczenia trasy.

Kryteria oceny próby sprawnościowej:

Pokonanie dystansu z elementami marszu i biegu.

Tabela norm dla funkcjonariuszy-kobiet:

Lp.Badana zdolność motorycznaNazwa próby sprawnościowejJ.m.Grupa wiekowaOceny próby sprawnościowej
5432
1Siła mięśni ramionUginanie ramion w podporze z leżenia przodem (kolana oparte o podłoże)liczbaI [do 30 lat]19 i więcej1613*
II [31-40 lat]16 i więcej1310*
III [41-50 lat]13 i więcej107*
2Siła mięśni brzuchaSkłony tułowia w przód z leżenia tyłem w ciągu 30 sekundliczbaI [do 30 lat]23 i więcej2119*
II [31-40 lat]21 i więcej1815*
III [41-50 lat]17 i więcej1510*
3WytrzymałośćBieg na dystansie 600 mminI [do 30 lat]2:50 i mniej3:003:10*
II [31-40 lat]3:00 i mniej3:103:20*
III [41-50 lat]3:10 i mniej3:203:30*
4WytrzymałośćMarszobieg na dystansie 1200 mminIV [od 51 lat]Zaliczenie - czas wykonania -15

Tabela norm dla funkcjonariuszy-mężczyzn:

Lp.Badana zdolność motorycznaNazwa próby sprawnościowejJ.m.Grupa wiekowaOceny próby sprawnościowej
5432
1Siła mięśni ramionUginanie ramion w podporze z leżenia przodemliczbaI [do 30 lat]35 i więcej3025*
II [31-40 lat]30 i więcej2520*
III [41-50 lat]25 i więcej2015*
2Siła mięśni brzuchaSkłony tułowia w przód z leżenia tyłem w ciągu 30 sekundliczbaI [do 30 lat]35 i więcej3025*
II [31-40 lat]30 i więcej2520*
III [41-50 lat]25 i więcej2015*
3WytrzymałośćBieg na dystansie 1000 mminI [do 30 lat]3:50 i mniej4:054:20*
II [31-40 lat]4:05 i mniej4:204:35*
III [41-50 lat]4:25 i mniej4:404:55*
4WytrzymałośćMarszobieg na dystansie 2000 mminIV [od 51 lat]Zaliczenie - czas wykonania -20

Uwaga:

* Funkcjonariusz musi zaliczyć pozytywnie wszystkie próby sprawnościowe zawarte w teście sprawności fizycznej (uzyskanie wyniku słabszego niż określony w rubryce z oceną "3" oznacza brak zaliczenia próby).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR
NazwiskoImięStopień służbowyStanowisko służboweKomórka organizacyjna
Data urodzeniaDDMMRR
Grupa wiekowa

Grupy wiekowe I-III

Data

..........................................................................

Instruktor prowadzący

..........................................................................

..........................................................................

(nazwisko, imię, stopień służbowy)

Próba sprawnościowa 1

Uginanie ramion w podporze z leżenia przodem

Próba sprawnościowa 2

Skłony tułowia w przód z leżenia tyłem w ciągu 30 sekund

Próba sprawnościowa 3

Bieg na dystansie

K: 600 m

M:1000 m

Ocena końcowa*
WynikOcenaWynikOcenaWynikOcena

* Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen prób sprawnościowych, zaokrągloną do liczby całkowitej zgodnie z ogólnymi regułami matematycznymi.

Grupa wiekowa IV

Data

.......................................................................

Próba sprawnościowa 4

Marszobieg na dystansie

zaliczono/ brak zaliczenia**
Instruktor prowadzący

.......................................................................

.......................................................................

K: 1200 m

M: 2000 m

(nazwisko, imię, stopień służbowy)

** Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego funkcjonariuszy celnych (Dz. U. poz. 451), które utraciło moc z dniem 1 marca 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).