Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.821

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia oraz upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie majątkowe w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą

Na podstawie art. 38g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 i 791) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór treści:
1) gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) poręczenia banku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) upoważnienia do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA1)

nr ..............

udzielona w dniu ............. w ................................

1.Gwarant: ................................................................................ z siedzibą w .....................................,

przy ul. ......................................, ..... - ....... .............................., wpisany do rejestru

przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ....................................................................................

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ................................,

NIP ............................, reprezentowany przez:

1) ................................................................................ - ..................................................................

(imię i nazwisko osoby reprezentującej gwaranta)(tytuł reprezentacji)

2) ................................................................................ - ..................................................................

(imię i nazwisko osoby reprezentującej gwaranta)(tytuł reprezentacji)

2.Podmiot zlecający udzielenie gwarancji, zwany dalej "Zleceniodawcą"2):

..........................................................................................................................................................3)

zamieszkały/z siedzibą1) w .............................................................................................................,

przy ul. ............................................., ..... - ..... ............................., wpisany do rejestru

przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w .........................................................................

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .............................,

NIP ............................., reprezentowany przez:

1) .............................................................................. numer PESEL/seria i numer dokumentu

stwierdzającego tożsamość1) ..................................................... - ..................................................

2) .............................................................................. numer PESEL/seria i numer dokumentu

stwierdzającego tożsamość1) ..................................................... - ..................................................

3.Beneficjent Gwarancji: .................................................... w ..............................................,

zwany dalej "Beneficjentem"4).

______________________

1)Niewłaściwe skreślić.

2)Podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą albo wykonujący

działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania paliw ciekłych lub obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą na podstawie posiadanej koncesji.

3)Należy podać imię, nazwisko, firmę lub nazwę przedsiębiorcy.

4)Należy wpisać nazwę organu właściwego w sprawie złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji.

§ 1.

Niniejsza gwarancja stanowi zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 38a ust. 1 ustawy

z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 i 791), zwanej dalej

"ustawą", i jest udzielana w celu zabezpieczenia, wraz z odsetkami za zwłokę, należności

związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie ....................................................

................................................................................................................................................................5),

których obowiązek zapłaty powstał lub może powstać w okresie6):

1)od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności we wskazanym wyżej zakresie

do dnia ......................................7) albo

2)od dnia ................................. do dnia ..............8), albo

3)prowadzenia działalności gospodarczej we wskazanym wyżej zakresie9)

– z zastrzeżeniem art. 38d ust. 1 lub 2 ustawy.

§ 2.

Gwarant zobowiązuje się do zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie

Beneficjenta, wraz z odsetkami za zwłokę, kwoty do maksymalnej wysokości .................... zł

(słownie: .....................złotych), stanowiącej sumę gwarancyjną z tytułu należności, o których

mowa w § 1, do uiszczenia której jest zobowiązany Zleceniodawca.

§ 3.

Kwota wskazana w § 2 stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta (suma gwarancyjna).

§ 4.

Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji wygasa z dniem, w którym należności,

o których mowa w § 1, wygasną lub nie będą mogły już powstać, z zastrzeżeniem art. 38d ust. 1

lub 2 ustawy.

§ 5.

1 Gwarant dokona zapłaty, na pisemne wezwanie Beneficjenta10) doręczone za potwierdzeniem

odbioru na adres siedziby Gwaranta, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, na rachunek

bankowy wskazany w tym wezwaniu.

2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, powinno także zawierać oświadczenie Beneficjenta, że

jego roszczenie o zapłatę kwoty należności, o której mowa w § 1, stało się wymagalne.

______________________

5)Należy wpisać odpowiednio: "wytwarzania paliw ciekłych", "obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą".

6)Wybrać jedną z poniższych opcji. Pozostałe skreślić.

7)Okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Datę należy wpisać w formacie (dd.miesiąc-słownie.rrrr).

8)Okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Daty należy wpisać w formacie (dd.miesiąc-słownie.rrrr).

9)Gwarancja udzielona na czas nieoznaczony.

10)W przypadku gdy wezwanie jest podpisane przez osobę upoważnioną przez Beneficjenta do wezwania powinna zostać załączona uwierzytelniona

urzędowo kopia tego upoważnienia.

§ 6.

Każda płatność z niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialność Gwaranta z tytułu tej

gwarancji, o zapłaconą kwotę.

Do gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej należy załączyć:

1)kopie pełnomocnictw dla osób udzielających gwarancję, poświadczone za zgodność

z oryginałem przez osobę uprawnioną do dokonywania tych czynności, w przypadku gdy

Gwarant jest zastępowany przez pełnomocnika;

2)karty wzorów podpisów osób podpisujących gwarancję (oryginały lub kopie poświadczone za

zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do dokonywania tych czynności).

W imieniu ZleceniodawcyW imieniu Gwaranta

.................................................................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  2

........................................

(miejscowość, data)

Poręczenie banku nr ...................

1.Poręczyciel:.............................................................................. z siedzibą w.................................,

przy ul. ........................................., ...... - ....... ........................................., wpisany do rejestru

przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ........................................................................................

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ....................,

NIP ..............................., reprezentowany przez:

1) ........................................................................... - .........................................................................

(imię i nazwisko osoby reprezentującej poręczyciela)(tytuł reprezentacji)

2) ........................................................................... - .........................................................................

(imię i nazwisko osoby reprezentującej poręczyciela)(tytuł reprezentacji)

zwany dalej "Bankiem", działając na zlecenie:

2.Podmiotu zlecającego udzielenie poręczenia bankowego, zwanego dalej

"Zleceniodawcą"1):

.........................................................................................................................................................2)

zamieszkały/z siedzibą3) w ............................................................................................................,

przy ul. ............................................., ....... - ....... ................................, wpisany do rejestru

przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ..............................................................................

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS ............................., NIP .................................., reprezentowany przez:

1) ...........................................................................numer PESEL/seria i numer dokumentu

stwierdzającego tożsamość3) ........................................................... - ..............................................

2) ...........................................................................numer PESEL/seria i numer dokumentu

stwierdzającego tożsamość3) ........................................................... - ..............................................

udziela niniejszym solidarnego poręczenia za zobowiązania pieniężne Zleceniodawcy wobec

..................................................................................... w .................................................., zwanego dalej

"Beneficjentem"4).

Nasze poręczenie obejmuje zobowiązania pieniężne Zleceniodawcy z tytułu powstałych lub

mogących powstać należności, o których mowa w art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia

1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 i 791), zwanej dalej "ustawą", i jest

udzielane w celu zabezpieczenia należności związanych z wykonywaniem działalności

gospodarczej w zakresie ............................................................................................................................

_______________________

1)Podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą albo

wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania paliw ciekłych lub obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą na podstawie

posiadanej koncesji.

2)Należy podać imię, nazwisko, firmę lub nazwę przedsiębiorcy.

3)Niewłaściwe skreślić.

4)Należy wpisać nazwę organu właściwego w sprawie złożenia zabezpieczenia w formie poręczenia.

..............................................................................................................................5), do wysokości kwoty:

.................................................. zł

(słownie: ................................................................ złotych).

Oświadczamy, że zobowiązanie Banku wynikające z niniejszego poręczenia wykonamy

niezwłocznie po otrzymaniu od Beneficjenta pisemnego zawiadomienia stwierdzającego, że

Zleceniodawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań z tytułu powstałych należności,

o których mowa w art. 38a ust. 1 ustawy, których obowiązek zapłaty powstał lub może

powstać w okresie8):

1)od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności we wskazanym wyżej zakresie

do dnia ..................................7) albo

2)od dnia ................................ do dnia .................8), albo

3)prowadzenia działalności gospodarczej we wskazanym wyżej zakresie

– z zastrzeżeniem art. 38d ust. 1 lub 2 ustawy.

W imieniu ZleceniodawcyW imieniu Banku

.......................................................................................

_______________________

5)Należy wpisać odpowiednio: "wytwarzania paliw ciekłych", "obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą".

6)Wybrać jedną z poniższych opcji. Pozostałe skreślić.

7)Okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Datę należy wpisać w formacie (dd.miesiąc-

-słownie.rrrr).

8)Okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Daty należy wpisać w formacie (dd.miesiąc-słownie.rrrr).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

UPOWAŻNIENIE

DO WYŁĄCZNEGO DYSPONOWANIA ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI

ZGROMADZONYMI NA RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ

Podmiot udzielający upoważnienia do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi

na rachunku lokaty terminowej1): ..............................................................................................................

zamieszkały/z siedzibą2) w ........................................................................................................................,

przy ul. ..........................................., ...... - ........ .................................., wpisany do rejestru

przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w .................................................................................. Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................,

NIP ................................., reprezentowany przez:

1).................................................................................. numer PESEL/seria i numer dokumentu

stwierdzającego tożsamość2) ....................................................... - ...........................................................,

2).................................................................................. numer PESEL/seria i numer dokumentu

stwierdzającego tożsamość2) ....................................................... - ...........................................................,

zwany dalej "Przedsiębiorcą".

Przedsiębiorca upoważnia nieodwołalnie ......................................................3) w ...........................,

zwanego dalej "Uprawnionym", do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi

zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej nr ..........................................................................,

prowadzonym przez bank/spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową2) ...............................

...................................................................................................................................................................,

(nazwa i adres siedziby oddziału banku/spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej)

do wysokości składanego zabezpieczenia majątkowego w kwocie:

................................................................. zł

(słownie: ......................................................................................... złotych)

jako zabezpieczenie powstałych lub mogących powstać należności związanych

w wykonywaną działalnością gospodarczą w zakresie.....................................................................

......................................................................................................................................4), o których mowa

w art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r.

_______________________

1)Podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą lub koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą

albo wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania paliw ciekłych lub obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą na podstawie

posiadanej koncesji.

2)Niewłaściwe skreślić.

3)Należy wpisać nazwę organu właściwego w sprawie złożenia zabezpieczenia w formie upoważnienia.

4)Należy wpisać odpowiednio: "wytwarzania paliw ciekłych", "obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą".

poz. 220 i 791), zwanej dalej "ustawą", których obowiązek zapłaty powstał lub może

powstać w okresie5):

1)od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności we wskazanym wyżej zakresie

do dnia ............................................6) albo

2)od dnia ............................ do dnia ................7), albo

3)prowadzenia działalności gospodarczej we wskazanym wyżej zakresie

– z zastrzeżeniem art. 38d ust. 1 lub 2 ustawy.

Przedsiębiorca wyraża zgodę na przelanie środków z wyżej wskazanego rachunku lokaty

terminowej, po złożeniu przez Uprawnionego dyspozycji obciążenia tego rachunku, podaniu

kwoty przelewu, numeru rachunku bankowego, na który należy przelać kwotę z rachunku

lokaty terminowej oraz wskazaniu, że dotyczy zobowiązań z tytułu należności, o których

mowa w art. 38a ust. 1 ustawy.

Uprawniony może także złożyć oświadczenie o zwolnieniu w całości lub części blokady

rachunku lokaty terminowej.

Pełnomocnictwo niniejsze nie może być odwołane ani zmienione bez zgody Uprawnionego.

Przedsiębiorca zobowiązuje się nie ustanawiać innych pełnomocników upoważnionych do

dysponowania rachunkiem lokaty terminowej do czasu wygaśnięcia niniejszego

pełnomocnictwa.

....................................................................

(pieczęć firmowa i podpisy osób

upoważnionych w imieniu Przedsiębiorcy)

Wypełnia bank/spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa:

1.Potwierdzamy otwarcie rachunku lokaty terminowej nr ...................................................................

na kwotę .......................................... zł (słownie: ................................................................. złotych).

2.Potwierdzamy założenie blokady środków w wysokości ................................... zł

(słownie: .......................................................... złotych) na rachunku lokaty terminowej

nr .........................................................................................................................................................

_______________________

5)Wybrać jedną z poniższych opcji. Pozostałe skreślić.

6)Okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Datę należy wpisać w formacie (dd.miesiąc-

-słownie.rrrr).

7)Okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Daty należy wpisać w formacie (dd.miesiąc-słownie.rrrr).

3.Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Uprawnionego o każdym

zdarzeniu mającym wpływ na wysokość środków zgromadzonych na lokacie terminowej

nr ...........................................................................................................................................................

4.Przekazujemy poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do tej

czynności kopie pełnomocnictw osób działających w imieniu banku/spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej.

............................................................................................................................................

(pieczęć i podpisy osób reprezentujących bank/spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową)

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).