Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.832

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 53a ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wskaźniki ekonomiczno-finansowe, na podstawie których dokonuje się analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej, o których mowa w art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwane dalej "wskaźnikami ekonomiczno-finansowymi";
2) sposób obliczania wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz przypisane im punktowe oceny, które służą do analizy ekonomiczno-finansowej.
§  2.  Wskaźniki ekonomiczno-finansowe, sposób ich obliczania oraz przypisane im punktowe oceny, które służą do analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej, o których mowa w art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, określa załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE, SPOSÓB ICH OBLICZANIA ORAZ PRZYPISANE IM PUNKTOWE OCENY, KTÓRE SŁUŻĄ DO ANALIZY ORAZ PROGNOZY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 53A UST. 2 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 1638, 1948 I 2260)

1. 

Wskaźniki zyskowności

Wskaźniki zyskowności określają zdolność podmiotu do generowania zysków, a zatem ekonomiczną efektywność działalności. Dodatnie wartości wskaźników informują o racjonalnym gospodarowaniu, gdzie przychody podmiotu przewyższają koszty.

1) wskaźnik zyskowności netto (%) =

Wynik netto x 100%
Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe
Lp.PRZEDZIAŁY WARTOŚCIOCENA
1poniżej 0,0%0
2od 0,0% do 2,0%3
3powyżej 2,0% do 4,0%4
4powyżej 4,0%5

Wskaźnik zyskowności netto (%) pokazuje jaką część przychodów stanowi odnotowany zysk lub strata. W ten sposób jest określona efektywność gospodarki finansowej w odniesieniu do relacji przychody ogółem - koszty ogółem podmiotu.

2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) =

Wynik z działalności operacyjnej x 100%
Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne
Lp.PRZEDZIAŁY WARTOŚCIOCENA
1poniżej 0,0%0
2od 0,0% do 3,0%3
3powyżej 3,0% do 5,0%4
4powyżej 5,0%5

Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) określa ekonomiczną efektywność działania podmiotu, z uwzględnieniem działalności podstawowej oraz pozostałej działalności operacyjnej.

3) wskaźnik zyskowności aktywów (%) =

Wynik netto x 100%, gdzie
Średni stan aktywów

średni stan aktywów to suma aktywów razem na koniec poprzedniego roku obrotowego i aktywów razem na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2.

Lp.PRZEDZIAŁY WARTOŚCIOCENA
1poniżej 0,0%0
2od 0,0% do 2,0%3
3powyżej 2,0% do 4,0%4
4powyżej 4,0%5

Wskaźnik zyskowności aktywów (%) informuje o wielkości zysku lub straty przypadającej na jednostkę wartości zaangażowanych w podmiocie aktywów, czyli wyznacza on ogólną zdolność aktywów podmiotu do generowania zysku.

2. 

Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności określają zdolność podmiotu do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych. Jeżeli poziom wskaźników obniża się, to występuje ryzyko utraty przez podmiot zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. W przypadku gdy wskaźniki są zbyt wysokie, może to świadczyć o nieefektywnym gospodarowaniu posiadanymi środkami obrotowymi, takimi jak zapasy, należności lub środki finansowe.

1) wskaźnik bieżącej płynności =

Aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)
Zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe
Lp.PRZEDZIAŁY WARTOŚCIOCENA
1poniżej 0,600
2od 0,60 do 1,004
3powyżej 1,00 do 1,508
4powyżej 1,50 do 3,0012
5powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł10

Wskaźnik bieżącej płynności określa zdolność podmiotu do spłaty zobowiązań krótkoterminowych poprzez upłynnienie wszystkich środków obrotowych.

2) wskaźnik szybkiej płynności =

Aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy
Zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe
Lp.PRZEDZIAŁY WARTOŚCIOCENA
1poniżej 0,500
2od 0,50 do 1,008
3powyżej 1,00 do 2,5013
4powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł10

Wskaźnik szybkiej płynności określa zdolność podmiotu do spłacania zobowiązań krótkoterminowych najbardziej płynnymi aktywami, tj. krótkoterminowymi należnościami i aktywami finansowymi.

3. 

Wskaźniki efektywności

1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) =
Średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365), gdzie
Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

średni stan należności z tytułu dostaw i usług to suma tych należności na koniec poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2.

Lp.PRZEDZIAŁY WARTOŚCIOCENA
1poniżej 45 dni3
2od 45 dni do 60 dni2
3od 61 dni do 90 dni1
4powyżej 90 dni0

Wskaźnik rotacji należności (w dniach) określa długość cyklu oczekiwania podmiotu na uzyskanie należności za świadczone usługi. Im wyższy poziom wskaźnika, tym podmiot ma większe trudności ze ściągalnością swoich należności, co może obniżyć zdolność do terminowego regulowania zobowiązań.

2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) =

Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365), gdzie
Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług to suma tych zobowiązań na koniec poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2.

Lp.PRZEDZIAŁY WARTOŚCIOCENA
1do 60 dni7
2od 61 dni do 90 dni4
3powyżej 90 dni0

Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) określa okres, jaki jest potrzebny podmiotowi do spłacenia swoich zobowiązań krótkoterminowych. Zbyt wysoka wartość wskaźnika może świadczyć o trudnościach podmiotu w regulowaniu swoich bieżących zobowiązań.

4. 

Wskaźniki zadłużenia

1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%) =
(Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe+ rezerwy na zobowiązania) x 100%
Aktywa razem
Lp.PRZEDZIAŁY WARTOŚCIOCENA
1poniżej 40%10
2od 40% do 60%8
3powyżej 60% do 80%3
4powyżej 80%0

Wskaźnik zadłużenia aktywów (%) informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi. Zbyt wysoka wartość wskaźnika podważa wiarygodność finansową podmiotu.

2) wskaźnik wypłacalności =

Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe+ rezerwy na zobowiązania
Fundusz własny
Lp.PRZEDZIAŁY WARTOŚCIOCENA
1od 0,00 do 0,5010
2od 0,51 do 1,008
3od 1,01 do 2,006
4od 2,01 do 4,004
5powyżej 4,00 lub poniżej 0,000

Wskaźnik wypłacalności określa wielkość funduszy obcych przypadającą na jednostkę funduszu własnego. Wysoka wartość wskaźnika wskazuje na możliwość utraty zdolności do regulowania przez podmiot zobowiązań.

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej

Grupa

Wskaźniki

Wartość

wskaźnika

Ocena

1. Wskaźniki

zyskowności

1) wskaźnik zyskowności netto (%)

2) wskaźnik zyskowności działalności

operacyjnej (%)

3) wskaźnik zyskowności aktywów (%)

1. Razem:

2. Wskaźniki

płynności

1) wskaźnik bieżącej płynności

2) wskaźnik szybkiej płynności

2. Razem:

3. Wskaźniki

efektywności

1) wskaźnik rotacji należności (w dniach)

2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)

3. Razem:

4. Wskaźniki

zadłużenia

1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%)

2) wskaźnik wypłacalności

4. Razem:

Łączna wartość punktów

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).