Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.762

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 3 kwietnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 794 i 1948) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych (Dz. U. poz. 1401) w § 5:
1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przez okres co najmniej roku w:

a) izbie administracji skarbowej,

b) urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

c) samorządowych służbach finansowych,

d) samorządowym kolegium odwoławczym

- jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi, kontrolami podatkowymi lub kontrolami celno-skarbowymi;";

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Na równi z praktyką jest traktowane zatrudnienie przez okres co najmniej roku w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej, urzędzie celnym lub izbie celnej, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi.

1b. Do rocznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wlicza się zatrudnienie w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, izbie administracji skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej, urzędzie celnym lub izbie celnej, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).