Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.771

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 5 kwietnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy celnych

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 i 1948) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy celnych (Dz. U. poz. 1420) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej";

2) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) informacje, które są zamieszczane w świadectwie służby na żądanie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej "funkcjonariuszem";";

3) w § 2:
a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) informacji na temat przywrócenia funkcjonariusza do służby, określonych w art. 184 ust. 3 i 4, art. 185 ust. 1 i 3 oraz art. 187 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", okresów nieskładkowych w administracji celnej, w Służbie Celnej lub w Krajowej Administracji Skarbowej przypadających w okresie zatrudnienia, których dotyczy świadectwo służby, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury albo renty, oraz informacji o wypłacie odprawy emerytalnej albo rentowej.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku określonym w art. 182 pkt 1 ustawy świadectwo służby włącza się do akt osobowych zmarłego funkcjonariusza.";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Świadectwo służby wydaje kierownik jednostki organizacyjnej, w rozumieniu art. 145 ustawy, w której funkcjonariusz pełnił służbę, zwany dalej "kierownikiem jednostki organizacyjnej". Wydanie świadectwa służby nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się funkcjonariusza z jednostką organizacyjną Krajowej Administracji Skarbowej.

2. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej wydaje odpis świadectwa służby funkcjonariuszowi albo osobie, o której mowa w art. 251 ust. 1 ustawy.";

5) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Funkcjonariuszowi, którego stosunek służbowy wygasł na podstawie art. 182 pkt 2 ustawy, świadectwo służby należy przesłać, w sposób określony w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia stosunku służbowego.";

6) użyte w § 6 w ust. 1 i 2 oraz w § 7 i § 8, w różnym przypadku, wyrazy "kierownik urzędu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "kierownik jednostki organizacyjnej";
7) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w art. 251 ust. 1 ustawy.";

8) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

.............................................. ...................................................

(pieczęć nagłówkowa) (miejscowość i data)

..............................................

(nr REGON-EKD)

1. Stwierdza się, że

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

imiona rodziców

.......................................................................................................................................................

urodzony(a) .................................................................................................................................

(data i miejsce urodzenia)

pełnił(a) służbę w

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej/jednostek organizacyjnych Służby Celnej/Krajowej Administracji Skarbowej)

w okresie od dnia ............................ do dnia ............................ - służba przygotowawcza;

w okresie od dnia ............................ do dnia ............................ - służba stała.

2. Pełnił(a) służbę w szczególnym charakterze

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(okresy pełnienia służby w szczególnym charakterze, zajmowane stanowiska)

3. W dniu zwolnienia ze służby:

1) zajmował(a) stanowisko ...........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2) posiadał(a) stopień służbowy ...................................................................................................

4. Stosunek służbowy ustał w wyniku zwolnienia ze służby/wygaśnięcia stosunku służbowego/wydalenia ze służby*:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(podstawa prawna zwolnienia ze służby/wygaśnięcia stosunku służbowego/wydalenia ze służby)

5. W okresie służby:

a) wykorzystał(a) urlop wypoczynkowy w wymiarze:

przysługiwał w wymiarze: ................. dni, wykorzystał(a) w wymiarze: ............... dni,

(liczba dni urlopu wypoczynkowego przysługującego i wykorzystanego w roku,

w którym ustał stosunek służbowy)

wykorzystał(a) urlop dodatkowy w wymiarze:

przysługiwał w wymiarze: ................ dni, wykorzystał(a) w wymiarze: ................ dni,

(liczba dni urlopu dodatkowego przysługującego i wykorzystanego w roku,

w którym ustał stosunek służbowy)

b) wypłacono ekwiwalent pieniężny za .................................. dni urlopu wypoczynkowego przysługującego w roku, w którym ustał stosunek służbowy,

c) korzystał(a) z urlopu bezpłatnego

........................................................................................................................................... ,

(okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)

d) korzystał(a) z urlopu wychowawczego

........................................................................................................................................... ,

(okres trwania urlopu wychowawczego)

e) wykorzystał(a) zwolnienie przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy

........................................................................................................................................... .

(liczba dni zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym,

w którym ustał stosunek służbowy)

6. Pozostałe informacje:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(dotyczy informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 oraz w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej)

............................................................

(pieczęć i podpis kierownika

jednostki organizacyjnej)

POUCZENIE

Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej może wystąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania świadectwa służby z żądaniem jego sprostowania do:

.......................................................................................................................................................

(wpisać właściwego kierownika jednostki organizacyjnej)

________________

* Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).