Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.802 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 5 kwietnia 2013 r.
w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu

Na podstawie art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1020) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wykaz obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, zwany dalej "wykazem", określa załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
1.  O wpisaniu obiektu do wykazu rozstrzyga minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "ministrem", na wniosek właściciela obiektu lub organizatora instytucji kultury korzystającej z obiektu albo z własnej inicjatywy.
2.  Minister zasięga opinii właściciela obiektu, w przypadku wniosku złożonego przez organizatora instytucji kultury korzystającej z obiektu albo w przypadku podjęcia własnej inicjatywy w zakresie wpisania obiektu do wykazu.
3.  Wniosek o wpis obiektu do wykazu zawiera następujące dane:
1) nazwę obiektu, o ile obiekt posiada nazwę, z oznaczeniem rodzaju obiektu zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255);
2) informację o wpisie obiektu do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków;
3) datę powstania obiektu;
4) miejsce położenia obiektu (adres);
5) określenie pierwotnego celu przeznaczenia obiektu oraz aktualnego sposobu jego wykorzystania;
6) nazwę właściciela obiektu;
7) nazwę podmiotu korzystającego z obiektu;
8) nazwę organizatora instytucji kultury.
4.  Do wniosku o wpis obiektu do wykazu dołącza się dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w ust. 3, w tym odpis księgi wieczystej lub, w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający prawa do nieruchomości.
§  3. 
1.  Jeżeli wniosek o wpis obiektu do wykazu nie zawiera danych, o których mowa w § 2 ust. 3, lub nie dołączono do niego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4, minister wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, określając termin i zakres tego uzupełnienia.
2.  Wniosek o wpis obiektu do wykazu nieuzupełniony we wskazanym terminie i zakresie nie podlega rozpatrzeniu.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W KTÓRYCH PROWADZONA JEST, JAKO PODSTAWOWA, DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA LUB KTÓRE DLA TAKIEJ DZIAŁALNOŚCI ZOSTAŁY WYBUDOWANE I NIE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE DO PROWADZENIA WYŁĄCZNIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

I. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Lp.Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)Miejsce położenia obiektu (adres)Właściciel obiektuNazwa podmiotu korzystającego z obiektu
1.Składnica muzealna - Buul. Ołbińska 30, 50-233 Wrocław Współwłasność:

1. Skarb Państwa,

2. Miasto Wrocław

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
2.Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze - Bul. Park Zdrojowy 1,

58-560 Jelenia Góra

Miasto Jelenia GóraZdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze
3.Zamek Bolków - Buul. Zamkowa 1, 59-420 BolkówGmina BolkówMuzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
4.Wrocławski Teatr Pantomimy

im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu - B

al. Dębowa 16, 53-121 WrocławSkarb PaństwaWrocławski Teatr Pantomimy

im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu

5.Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej - Bpl. Wolności 3,

55-300 Środa Śląska

Gmina Środa ŚląskaMuzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
6.Muzeum Architektury we Wrocławiu - Buul. Bernardyńska 5, 50-156 WrocławMiasto WrocławMuzeum Architektury we Wrocławiu
7.Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

w Dzierżoniowie - B

ul. Świdnicka 23,

58-200 Dzierżoniów

Gmina DzierżoniówDzierżoniowski Ośrodek Kultury

w Dzierżoniowie

8.Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze - Bul. Długa 1, 58-500 Jelenia GóraMiasto Jelenia GóraBiuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
II. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Lp.Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)Miejsce położenia obiektu (adres)Właściciel obiektuNazwa podmiotu korzystającego z obiektu
1.Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
1.1.Europejskie Centrum Pieniądza - Bul. Mennica 4, 85-112 BydgoszczMiasto BydgoszczMuzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
1.2.Exploseum - zespół budynków wraz z tunelami - BObręb 133, działka 2/92

Bydgoszcz

Miasto BydgoszczMuzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
2.Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku (Pałac Stary i Nowy) - Bul. Bydgoska 9,

86-070 Dąbrowa Chełmińska

Miasto BydgoszczMiejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy
3.Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
3.1.Obiekt filii bibliotecznej - Bul. Czołgistów 5, 85-532 BydgoszczMiasto BydgoszczWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
3.2.Obiekt filii bibliotecznej - Bul. Nowotoruńska 2,

85-840 Bydgoszcz

Miasto BydgoszczWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
3.3.Obiekt filii bibliotecznej - Bul. Stanisława Brzęczkowskiego 2,

85-796 Bydgoszcz

Miasto BydgoszczWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
3.4.Gmach główny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy - Bul. Stary Rynek 22,

85-105 Bydgoszcz

Miasto BydgoszczWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
3.5.Siedziba Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy - Bul. Długa 39, 85-034 BydgoszczMiasto BydgoszczWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
3.6.Gmach główny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy - Bul. Stary Rynek 24, 85-105 BydgoszczMiasto BydgoszczWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
3.7.Obiekt Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy - Bul. Długa 41, 85-034 BydgoszczMiasto BydgoszczWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
3.8.Obiekt Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy - Bul. Jana Kazimierza 2,

85-035 Bydgoszcz

Miasto BydgoszczWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
4.Miejska Biblioteka Publiczna

im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku - B

ul. Warszawska 11/13,

87-800 Włocławek

Miasto WłocławekMiejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku
5.Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu - Bpl. Teatralny 1, 87-100 ToruńWojewództwo Kujawsko-PomorskieTeatr im. Wilama Horzycy w Toruniu
III. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Lp.Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)Miejsce położenia obiektu (adres)Właściciel obiektuNazwa podmiotu korzystającego z obiektu
1.Państwowe Muzeum na Majdanku
1.1.Budynek Administracyjno-Biurowy - Bul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 LublinSkarb PaństwaPaństwowe Muzeum na Majdanku
1.2.Centrum Obsługi Zwiedzających - Bul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 LublinSkarb PaństwaPaństwowe Muzeum na Majdanku
1.3.Barak 41 - Bul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 LublinSkarb PaństwaPaństwowe Muzeum na Majdanku
1.4.Barak 43 - Bul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 LublinSkarb PaństwaPaństwowe Muzeum na Majdanku
1.5.Barak 44 - Bul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 LublinSkarb PaństwaPaństwowe Muzeum na Majdanku
1.6.Barak 45 - Bul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 LublinSkarb PaństwaPaństwowe Muzeum na Majdanku
1.7.Barak 47 - Bul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 LublinSkarb PaństwaPaństwowe Muzeum na Majdanku
1.8.Barak 52 - Bul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 LublinSkarb PaństwaPaństwowe Muzeum na Majdanku
1.9.Barak 53 - Bul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 LublinSkarb PaństwaPaństwowe Muzeum na Majdanku
1.10.Barak 14 - Bul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 LublinSkarb PaństwaPaństwowe Muzeum na Majdanku
1.11.Barak 15 - Bul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 LublinSkarb PaństwaPaństwowe Muzeum na Majdanku
1.12.Krematorium - Bul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 LublinSkarb PaństwaPaństwowe Muzeum na Majdanku
1.13.Muzeum - Miejsce Pamięci w Bełżcu - Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku
1.13.1.Budynek Administracyjno-Ekspozycyjny - Bul. Ofiar Obozu 4, 22-670 BełżecSkarb PaństwaPaństwowe Muzeum na Majdanku
1.13.2.Upamiętnienie - Buul. Ofiar Obozu 4, 22-670 BełżecSkarb PaństwaPaństwowe Muzeum na Majdanku
1.14.Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze
1.14.1.Budynek z bali drewnianych - BStacja Kolejowa Sobibór 1, 22-200 SobibórSkarb PaństwaPaństwowe Muzeum na Majdanku
1.14.2.Pomnik pamięci ofiar obozu - BuStacja Kolejowa Sobibór 1, 22-200 SobibórSkarb PaństwaPaństwowe Muzeum na Majdanku
2.Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
2.1.Zespół zamkowy Radziwiłłów - brama z szyją bramną - Bul. Warszawska 12, 21-500 Biała PodlaskaMiasto Biała PodlaskaMuzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
2.2.Zespół zamkowy Radziwiłłów - wieża wjazdowa - Bul. Warszawska 12, 21-500 Biała PodlaskaMiasto Biała PodlaskaMuzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
2.3.Zespół zamkowy Radziwiłłów - kaplica - Bul. Warszawska 12, 21-500 Biała PodlaskaMiasto Biała PodlaskaMuzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
3.Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
3.1.Zespół zamkowy Radziwiłłów - oficyna północno-wschodnia - Bul. Warszawska 12a, 21-500 Biała PodlaskaMiasto Biała PodlaskaMiejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
3.2.Zespół zamkowy Radziwiłłów - oficyna zachodnia - skrzydło zachodnie pałacu z wieżą - Bul. Warszawska 12a, 21-500 Biała PodlaskaMiasto Biała PodlaskaMiejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
4.Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej
4.1.Zespół zamkowy Radziwiłłów - wieża obok kaplicy - Bul. Warszawska 11, 21-500 Biała PodlaskaMiasto Biała PodlaskaBialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej
4.2.Zespół zamkowy Radziwiłłów - kordegarda z bramą wjazdową i ogrodzeniem - Bul. Warszawska 11, 21-500 Biała PodlaskaMiasto Biała PodlaskaBialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej
5.Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
5.1.Zagroda Sitarska - zespół budynków - Bul. Nadstawna 34, 23-400 BiłgorajPowiat BiłgorajskiMuzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
5.2.Spichlerz młyński - Buul. Czerwonego Krzyża 29, 23-400 BiłgorajMiasto BiłgorajMuzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
6.Budynek dawnej cerkwi - Bul. Świętego Mikołaja 4, 22-100 ChełmMiasto ChełmMuzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
7.Dwór Du Chateau - Bul. 3-go Maja 11, 22-500 HrubieszówPowiat Hrubieszowski1. Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie,

2. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie

8.Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie
8.1.Wielka synagoga - Bul. Czerwonego Krzyża 5a, 22-200 WłodawaSkarb PaństwaMuzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie
8.2.Stary dom studiów i nauki - Bul. Czerwonego Krzyża 5, 22-200 WłodawaSkarb PaństwaMuzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie
8.3.Nowy dom studiów i nauki - Bul. Czerwonego Krzyża 7, 22-200 WłodawaSkarb PaństwaMuzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie
9.Budynek teatru i filharmonii - Bul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 LublinWojewództwo Lubelskie1. Teatr Muzyczny w Lublinie,

2. Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

10.Muzeum Lubelskie w Lublinie
10.1.Budynek dawnej synagogi w Łęcznej - Bul. Bożnicza 17, 21-010 ŁęcznaSkarb PaństwaMuzeum Lubelskie w Lublinie
10.2.Budynek dawnego dworku w Lubartowie - Bul. Tadeusza Kościuszki 28, 21-100 LubartówWojewództwo LubelskieMuzeum Lubelskie w Lublinie
11.Muzeum Zamojskie w Zamościu
11.1.Budynek dawnej kamienicy - Bul. Ormiańska 24, 22-400 ZamośćMiasto ZamośćMuzeum Zamojskie w Zamościu
11.2.Budynek dawnej kamienicy - Bul. Ormiańska 26, 22-400 ZamośćMiasto ZamośćMuzeum Zamojskie w Zamościu
11.3.Budynek dawnej kamienicy - Bul. Ormiańska 28, 22-400 ZamośćMiasto ZamośćMuzeum Zamojskie w Zamościu
11.4.Budynek dawnej kamienicy - Bul. Ormiańska 30, 22-400 ZamośćMiasto ZamośćMuzeum Zamojskie w Zamościu
11.5.Budynek dawnej kamienicy - Bul. Icchaka Lejba Pereca 29, 22-400 ZamośćMiasto ZamośćMuzeum Zamojskie w Zamościu
11.6.Budynek dawnej kamienicy - Bul. Icchaka Lejba Pereca 31, 22-400 ZamośćMiasto ZamośćMuzeum Zamojskie w Zamościu
11.7.Budynek dawnej kamienicy - Bul. Icchaka Lejba Pereca 33, 22-400 ZamośćMiasto ZamośćMuzeum Zamojskie w Zamościu
11.8.Muzeum Barwy i Oręża "Arsenał" - Oddział Muzeum Zamojskiego w Zamościu - Bul. Zamkowa 2, 22-400 ZamośćMiasto ZamośćMuzeum Zamojskie w Zamościu
12.Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska w Zamościu - Bul. Stanisława Staszica 27, 22-400 ZamośćMiasto ZamośćBiuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska w Zamościu
13.Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu - Buul. Partyzantów 2, 22-400 ZamośćMiasto ZamośćOrkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu
14.Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu - Bul. Kamienna 20, 22-400 ZamośćMiasto ZamośćKsiążnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu
15.Zamojski Dom Kultury w Zamościu - Bul. Partyzantów 13, 22-400 ZamośćMiasto ZamośćZamojski Dom Kultury w Zamościu
16.Muzeum Regionalne w Łukowie - Bul. Józefa Piłsudskiego 19, 21-400 ŁukówPowiat ŁukowskiMuzeum Regionalne w Łukowie
17.Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej - BWola Okrzejska 105, 21-480 OkrzejaPowiat ŁukowskiMuzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej
18.Pałac Tarłów - Bul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 LublinWojewództwo

Lubelskie

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
IV. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Lp.Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)Miejsce położenia obiektu (adres)Właściciel obiektuNazwa podmiotu korzystającego z obiektu
1.Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego
1.1.Budynek Starostwa - Oul. Podzamcze 2, 66-300 MiędzyrzeczPowiat MiędzyrzeckiMuzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego
1.2.Oficyna w zespole zamkowym - Oul. Podzamcze 2, 66-300 MiędzyrzeczPowiat MiędzyrzeckiMuzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego
1.3.Dawna karczma - Oul. Zachodnia 2, 66-300 MiędzyrzeczPowiat MiędzyrzeckiMuzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego
1.4.Ruiny zamku - Oul. Podzamcze 2, 66-300 MiędzyrzeczPowiat MiędzyrzeckiMuzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego
1.5.Brama zamkowa - Oul. Podzamcze 2,

66-300 Międzyrzecz

Powiat MiędzyrzeckiMuzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego
2.Pałac renesansowy - Bul. Długa 27, 66-008 ŚwidnicaPowiat ZielonogórskiMuzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy
3.Dwór - BDrzonów 54, 66-008 ŚwidnicaPowiat ZielonogórskiLubuskie Muzeum Wojskowe
4.(uchylony)
V. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Lp.Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)Miejsce położenia obiektu (adres)Właściciel obiektuNazwa podmiotu korzystającego z obiektu
1.Zamek królewski - Bpl. Zamkowy 4, 97-300 Piotrków TrybunalskiMiasto Piotrków TrybunalskiMuzeum w Piotrkowie Trybunalskim
2.Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim
2.1.Dawna synagoga duża - Bul. Jerozolimska 29, 97-300 Piotrków TrybunalskiMiasto Piotrków TrybunalskiMiejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim
2.2.Dawna synagoga mała - Bul. Jerozolimska 29, 97-300 Piotrków TrybunalskiMiasto Piotrków TrybunalskiMiejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim
3.Dom kultury - Bal. 3-go Maja 12, 97-300 Piotrków TrybunalskiMiasto Piotrków TrybunalskiMiejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim
4.Budynek - Bul. Władysława Reymonta 33, 96-100 SkierniewiceMiasto SkierniewiceMłodzieżowe Centrum Kultury w Skierniewicach
5.Muzeum Miasta Zgierza - Bul. Generała Henryka Dąbrowskiego 21, 95-100 ZgierzMiasto ZgierzMuzeum Miasta Zgierza
6.Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu - Bul. Łódzka 5, 95-100 ZgierzMiasto ZgierzMiejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu
7.Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu - Bul. Romualda Mielczarskiego 1,

95-100 Zgierz

Miasto ZgierzMiejski Ośrodek Kultury w Zgierzu
8.Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli - Bul. Łaska 12, 98-220 Zduńska WolaMiasto Zduńska WolaMiejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli
9.Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola - Bul. Stefana Prawdzic Złotnickiego 7, 98-220 Zduńska WolaMiasto Zduńska WolaMuzeum Historii Miasta Zduńska Wola
10.Wieluński Dom Kultury - Bul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 WieluńGmina WieluńWieluński Dom Kultury
11.Muzeum Ziemi Wieluńskiej
11.1.Muzeum Ziemi Wieluńskiej - Bul. Gabriela Narutowicza 13, 98-300 WieluńGmina WieluńMuzeum Ziemi Wieluńskiej
11.2.Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie - B98-345 MokrskoGmina WieluńMuzeum Ziemi Wieluńskiej
12.Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu - Bul. Gabriela Narutowicza 4, 98-300 WieluńGmina WieluńMiejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu
13.Budynek - Bul. Rynek 8-9, 98-400 WieruszówGmina WieruszówWieruszowski Dom Kultury w Wieruszowie
14.Muzeum Ziemi Rawskiej
14.1.Zamek książąt mazowieckich - Bul. Zamkowa 3, 96-200 Rawa MazowieckaMiasto Rawa MazowieckaMuzeum Ziemi Rawskiej
14.2.Muzeum Ziemi Rawskiej - Bul. Łowicka 26, 96-200 Rawa MazowieckaMiasto Rawa MazowieckaMuzeum Ziemi Rawskiej
15.Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej - Bul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7, 96-200 Rawa MazowieckaMiasto Rawa MazowieckaMiejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej
16.Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie - Bul. Edmunda Faustyna Biernackiego 4, 26-300 OpocznoGmina OpocznoMiejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
17.Zamek - Bpl. Zamkowy 1, 26-300 OpocznoGmina OpocznoMuzeum Regionalne w Opocznie
18.Dom "Esterki" - Bpl. Tadeusza Kościuszki 15, 26-300 OpocznoGmina OpocznoPowiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie
19.Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie - Bul. Gabriela Narutowicza 26a, 98-355 DziałoszynMiasto DziałoszynMiejsko-Gminny Dom Kultury

w Działoszynie

20.Zespół zamkowy - Buul. Zamkowa 1, 99-100 ŁęczycaMiasto ŁęczycaMuzeum w Łęczycy
21.Dom Kultury w Łęczycy - Bal. Jana Pawła II 11, 99-100 ŁęczycaMiasto ŁęczycaDom Kultury w Łęczycy
22.Budynek domu kultury - Bul. Kielecka 9, 97-570 PrzedbórzGmina PrzedbórzMuzeum Ludowe w Przedborzu
23.Budynek domu kultury - Bul. Rynek 152, 97-570 PrzedbórzGmina PrzedbórzMiejski Dom Kultury w Przedborzu
24.Dwór kapituły krakowskiej (Zamek) - Bul. Stary Rynek 1, 95-200 PabianiceMiasto PabianiceMuzeum Miasta Pabianic
25.Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach - Bul. Tadeusza Kościuszki 14, 95-200 PabianiceMiasto PabianiceMiejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach
26.Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach - Bul. Świętego Jana 10, 95-200 PabianiceMiasto PabianiceMiejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach
27.Pałac w Poddębicach - Bul. Adama Mickiewicza 9, 99-200 PoddębiceGmina PoddębicePoddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach
28.Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach - Bul. Łódzka 31, 99-200 PoddębiceGmina PoddębiceMiejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach
29.Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach - Bul. 11 Listopada 33, 95-040 KoluszkiGmina KoluszkiMiejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach
30.Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach - Bul. 3-go Maja 2, 95-040 KoluszkiGmina KoluszkiMiejski Ośrodek Kultury w Koluszkach
31.Muzeum Okręgowe w Sieradzu
31.1.Budynek Muzeum Okręgowego w Sieradzu - Bul. Dominikańska 2, 98-200 SieradzSkarb PaństwaMuzeum Okręgowe w Sieradzu
31.2.Budynek Muzeum Okręgowego w Sieradzu - Bul. Rynek 1, 98-200 SieradzPowiat SieradzkiMuzeum Okręgowe w Sieradzu
32.Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu - Bul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 4, 98-200 SieradzPowiat SieradzkiPowiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu
33.Łaski Dom Kultury w Łasku - Bul. Gabriela Narutowicza 11, 98-100 ŁaskGmina ŁaskŁaski Dom Kultury w Łasku
34.Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego Hrabiego Ostrowskiego - Bul. Polskiej Organizacji Wojskowej 11/15, 97-200 Tomaszów MazowieckiMiasto Tomaszów MazowieckiMuzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego Hrabiego Ostrowskiego
35.Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim - Bul. Browarna 7, 97-200 Tomaszów MazowieckiMiasto Tomaszów MazowieckiMiejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim
36.Zespół pałacowo-parkowy - Bul. Rodziny Hellwigów 11, 97-400 BełchatówMiasto BełchatówMuzeum Regionalne w Bełchatowie
37.Budynek - Bul. Tadeusza Kościuszki 9, 97-400 BełchatówMiasto BełchatówMiejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie
38.Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie
38.1.Filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie - Bul. Wojska Polskiego 5,

99-300 Kutno

Miasto KutnoMiejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie
38.2.Filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie - Bul. Władysława Jagiełły 6, 99-300 KutnoMiasto KutnoMiejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie
38.3.Filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie - Bul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 10, 99-300 KutnoMiasto KutnoMiejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie
38.4.Filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie - Bul. Wilcza 2a, 99-300 KutnoMiasto KutnoMiejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie
39.Muzeum Regionalne w Kutnie
39.1.Muzeum Regionalne w Kutnie - Bpl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, 99-300 KutnoMiasto KutnoMuzeum Regionalne w Kutnie
39.2.Muzeum Bitwy nad Bzurą - Bal. Walentyny i Feliksa Mniewskich, 99-300 KutnoMiasto KutnoMuzeum Regionalne w Kutnie
40.Kutnowski Dom Kultury w Kutnie - Bul. Stanisława Żółkiewskiego 2, 99-300 KutnoMiasto KutnoKutnowski Dom Kultury w Kutnie
41.Muzeum - Zamek w Oporowie
41.1.Gotycki zamek - BOporów 34a, 99-322 OporówPowiat KutnowskiMuzeum - Zamek w Oporowie
41.2.Domek neogotycki - BOporów 34c, 99-322 OporówPowiat KutnowskiMuzeum - Zamek w Oporowie
41.3.Domek szwajcarski - BOporów 34b, 99-322 OporówPowiat KutnowskiMuzeum - Zamek w Oporowie
42.Muzeum Sztuki w Łodzi
42.1.Budynek wystawienniczy A - Bul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 36, 90-734 ŁódźSkarb PaństwaMuzeum Sztuki w Łodzi
42.2.Budynek B - Bul. Gdańska 43, 90-734 ŁódźSkarb PaństwaMuzeum Sztuki w Łodzi
42.3.Budynek administracyjny C - Bul. Gdańska 43, 90-734 ŁódźSkarb PaństwaMuzeum Sztuki w Łodzi
42.4.Budynek administracyjno-magazynowy D - Bul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 36, 90-734 ŁódźSkarb PaństwaMuzeum Sztuki w Łodzi
42.5.Budynek komisji zakupów E - Bul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 36, 90-734 ŁódźSkarb PaństwaMuzeum Sztuki w Łodzi
42.6.Budynek dyrekcji F - Bul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 36, 90-734 ŁódźSkarb PaństwaMuzeum Sztuki w Łodzi
42.7.Budynek administracyjno-warsztatowy H - Bul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 43, 90-734 ŁódźSkarb PaństwaMuzeum Sztuki w Łodzi
42.8.Budynek administracyjno-gospodarczy J - Bul. Gdańska 45, 90-729 ŁódźSkarb PaństwaMuzeum Sztuki w Łodzi
42.9.Budynek magazynowy G - Bul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 43, 90-734 ŁódźSkarb PaństwaMuzeum Sztuki w Łodzi
42.10.Muzeum Sztuki w Łodzi - Pałac Herbsta
42.10.1.Pałac - muzeum wnętrz - Bul. Przędzalniana 72, 90-338 ŁódźSkarb PaństwaMuzeum Sztuki w Łodzi - Pałac Herbsta
42.10.2.Oranżeria - ogród zimowy - Bul. Przędzalniana 72, 90-338 ŁódźSkarb PaństwaMuzeum Sztuki w Łodzi - Pałac Herbsta
42.10.3.Budynek ekspozycji muzealnych Wozownia - Bul. Przędzalniana 72, 90-338 ŁódźSkarb PaństwaMuzeum Sztuki w Łodzi - Pałac Herbsta
42.10.4.Kordegarda budynek nr 6 - Bul. Przędzalniana 72, 90-338 ŁódźSkarb PaństwaMuzeum Sztuki w Łodzi - Pałac Herbsta
42.10.5.Kordegarda budynek nr 6a - Bul. Przędzalniana 72, 90-338 ŁódźSkarb PaństwaMuzeum Sztuki w Łodzi - Pałac Herbsta
42.10.6.Sala konferencyjna sala balowa - Bul. Przędzalniana 72, 90-338 ŁódźSkarb PaństwaMuzeum Sztuki w Łodzi - Pałac Herbsta
42.10.7.Budynek ekspozycji muzealnych Szwajcarka - Bul. Przędzalniana 72, 90-338 ŁódźSkarb PaństwaMuzeum Sztuki w Łodzi - Pałac Herbsta
42.10.8.Budynek gospodarczy nr 4 i 4a - Bul. Przędzalniana 72, 90-338 ŁódźSkarb PaństwaMuzeum Sztuki w Łodzi - Pałac Herbsta
42.10.9.Zadaszenie membranowe - Bul. Przędzalniana 72, 90-338 ŁódźSkarb PaństwaMuzeum Sztuki w Łodzi - Pałac Herbsta
43.Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
43.1.Budynek A - Bul. Gdańska 100/102, 90-508 ŁódźSkarb PaństwaWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
43.2.Budynek B - Bul. Gdańska 100/102, 90-508 ŁódźSkarb PaństwaWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
43.3.Budynek C - Bul. Gdańska 100/102, 90-508 ŁódźSkarb PaństwaWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
44.Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
44.1.Budynek A - Bpl. Wolności 14, 91-415 ŁódźWojewództwo ŁódzkieMuzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
44.2.Budynek B - Bpl. Wolności 14, 91-415 ŁódźWojewództwo ŁódzkieMuzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
44.3.Budynek C - Bpl. Wolności 14, 91-415 ŁódźWojewództwo ŁódzkieMuzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
45.Muzeum Regionalne w Brzezinach
45.1.Budynek pałacowy - Bul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49, 95-060 BrzezinyMiasto BrzezinyMuzeum Regionalne w Brzezinach
45.2.Oficyna - Bul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49, 95-060 BrzezinyMiasto BrzezinyMuzeum Regionalne w Brzezinach
46.Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach - Bul. Świętej Anny 36, 95-060 BrzezinyMiasto BrzezinyMiejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach
47.Budynek - B99-200 BronówWojewództwo ŁódzkieMuzeum Oświatowe im. Marii Konopnickiej w Bronowie
48.Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie - Bul. Jana Pawła II 1, 95-082 KsawerówGmina KsawerówGminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie
VI. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Lp.Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)Miejsce położenia obiektu (adres)Właściciel obiektuNazwa podmiotu korzystającego z obiektu
1.Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie - Bul. Rynek Główny 25, 31-008 KrakówMiasto KrakówMiędzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
2.Dom Władysława Orkana "Orkanówka" - BPoręba Wielka 109, 34-735 NiedźwiedźGmina NiedźwiedźGminne Centrum Kultury w Niedźwiedziu
3.Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach - BWierzchosławice 696, 33-122 WierzchosławiceGmina WierzchosławiceGminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach
4.Budynek Baletu Opery - Bul. Świętego Tomasza 37, 31-027 KrakówWojewództwo MałopolskieOpera Krakowska w Krakowie
5.Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem
5.1.Duża Scena - Bul. Chramcówki 15,

34-500 Zakopane

Województwo MałopolskieTeatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem
5.2.Kawiarnia Teatru - Scena Atanazego Bazakbala - Bul. Chramcówki 15, 34-500 ZakopaneWojewództwo MałopolskieTeatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem
6.Galeria Sztuki "Jatki" - Bul. Tadeusza Kościuszki 4, 34-400 Nowy TargWspółwłasność:

1. Województwo Małopolskie,

2. Miasto Nowy Targ

Małopolskie Centrum Kultury Sokół
7.Muzeum Okręgowe w Tarnowie
7.1.Ratusz - Bul. Rynek 1, 33-100 TarnówWojewództwo MałopolskieMuzeum Okręgowe w Tarnowie
7.2.Kamienica - Bul. Rynek 3, 33-100 TarnówWojewództwo MałopolskieMuzeum Okręgowe w Tarnowie
8.Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya w Szczawnicy - Bul. Łemkowska 27, 34-460 SzczawnicaWojewództwo MałopolskieMuzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya w Szczawnicy
VII. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Lp.Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)Miejsce położenia obiektu (adres)Właściciel obiektuNazwa podmiotu korzystającego z obiektu
1.Teatr Narodowy w Warszawie
1.1.Teatr Narodowy w Warszawie - Bpl. Teatralny 3, 00-077 WarszawaSkarb PaństwaTeatr Narodowy w Warszawie
1.2.Scena przy Wierzbowej im. Jerzego Grzegorzewskiego - Bul. Wierzbowa 3, 00-094 WarszawaSkarb PaństwaTeatr Narodowy w Warszawie
2.Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
2.1.Pałac i zamek - Buul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 RadziejowiceSkarb PaństwaDom Pracy Twórczej w Radziejowicach
2.2.Dwór Modrzewiowy - Bul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 RadziejowiceSkarb PaństwaDom Pracy Twórczej w Radziejowicach
2.3.Piwnica dworska - Bul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 RadziejowiceSkarb PaństwaDom Pracy Twórczej w Radziejowicach
2.4.Kuźnia dworska - Bul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 RadziejowiceSkarb PaństwaDom Pracy Twórczej w Radziejowicach
2.5.Willa Szwajcarska - Bul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 RadziejowiceSkarb PaństwaDom Pracy Twórczej w Radziejowicach
2.6.Nowy Dom Sztuki - Bul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 RadziejowiceSkarb PaństwaDom Pracy Twórczej w Radziejowicach
2.7.Portiernia - Bul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 RadziejowiceSkarb PaństwaDom Pracy Twórczej w Radziejowicach
2.8.Budynek gospodarczy - Bul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 RadziejowiceSkarb PaństwaDom Pracy Twórczej w Radziejowicach
2.9.Oczyszczalnia ścieków - Bul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 RadziejowiceSkarb PaństwaDom Pracy Twórczej w Radziejowicach
3.Kamienice na rynku Starego Miasta 28-42 - Bul. Rynek Starego Miasta 28/42, 00-272 WarszawaMiasto Stołeczne WarszawaMuzeum Historyczne m.st. Warszawy
4.Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie - Bul. Kozia 11, 00-070 WarszawaMiasto Stołeczne WarszawaMuzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie
5.Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie - Bul. Jana Zamoyskiego 20, 03-801 WarszawaMiasto Stołeczne WarszawaTeatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie
6.Staromiejski Dom Kultury w Warszawie - Bul. Rynek Starego Miasta 28/42, 00-272 WarszawaMiasto Stołeczne WarszawaStaromiejski Dom Kultury w Warszawie
7.Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa i Andrzeja Załuskich w Radomiu - Bul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12,

26-600 Radom

Miasto RadomMiejska Biblioteka Publiczna im. Józefa i Andrzeja Załuskich w Radomiu
8.Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" w Radomiu - Bul. Jacka Malczewskiego 16, 26-600 RadomMiasto RadomOśrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" w Radomiu
9.Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach - Bul. Józefa Piłsudskiego 5, 08-110 SiedlceMiasto SiedlceMiejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach
10.Galeria Ostrołęka - Bpl. Generała Józefa Bema 14, 07-410 OstrołękaMiasto OstrołękaOstrołęckie Centrum Kultury
11.Budynek - Bul. I Armii Wojska Polskiego 40, 07-410 OstrołękaMiasto OstrołękaOstrołęckie Centrum Kultury
12.Ostrołęckie Centrum Kultury - Bul. Inwalidów Wojennych 23, 07-410 OstrołękaMiasto OstrołękaOstrołęckie Centrum Kultury
13.Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce - Bul. Bartosza Głowackiego 42, 07-410 OstrołękaMiasto OstrołękaMiejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce
14.Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
14.1.Rogatka warszawska lewa - Oal. Jana Kilińskiego 8a, 09-400 PłockSkarb PaństwaKsiążnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
14.2.Budynek komunalny - Bul. Tadeusza Kościuszki 3c, 09-400 PłockMiasto PłockKsiążnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
15.Dawny Szpital św. Ducha - Bul. Elektoralna 12, 00-139 WarszawaWojewództwo MazowieckieMazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
16.Dom Gąski i Esterki - Muzeum Sztuki Współczesnej - Oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - Bul. Rynek 4/5, 26-600 RadomWojewództwo MazowieckieMuzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
17.Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
17.1.2 kamienice - Bul. Rynek Starego Miasta 18/20, 00-272 WarszawaSkarb PaństwaMuzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
17.2.4 kamienice - Bul. Brzozowa 17/23, 00-258 WarszawaSkarb PaństwaMuzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
17.3Willa z ogrodem - Muzeum Władysława Broniewskiego - Bul. Jarosława Dąbrowskiego 51, 00-561 WarszawaSkarb PaństwaMuzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
17.4.Muzeum Andrzeja Struga - Bal. Niepodległości 210/10, 00-608 WarszawaSkarb PaństwaMuzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
18.Muzeum Regionalne w Siedlcach
18.1.Budynek muzealny - BWólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki (adres do korespondencji: Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, 08-330 Kosów Lacki)Województwo MazowieckieMuzeum Regionalne w Siedlcach
18.2.Tereny byłych hitlerowskich obozów w Treblince - BuWólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki (adres do korespondencji: Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, 08-330 Kosów Lacki)Województwo MazowieckieMuzeum Regionalne w Siedlcach
18.3.Dwór - BZespół Dworkowo-Pałacowy

w Dąbrowie, gm. Przesmyki (adres do korespondencji: ul. Józefa Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce)

Województwo MazowieckieMuzeum Regionalne w Siedlcach
18.4.Oficyna - BZespół Dworkowo-Pałacowy

w Dąbrowie, gm. Przesmyki (adres do korespondencji: ul. Józefa Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce)

Województwo MazowieckieMuzeum Regionalne w Siedlcach
19.Budynek Teatru Dramatycznego - Bul. Nowy Rynek 11, 18-516 PłockWojewództwo MazowieckieTeatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku
20.Muzeum Mazowieckie w Płocku
20.1.Spichlerz - Bul. Kazimierza Wielkiego 11b, 09-402 PłockWojewództwo MazowieckieMuzeum Mazowieckie w Płocku
20.2.Kamienica secesyjna - Bul. Tumska 8, 09-402 PłockWspółwłasność:

1. Województwo Mazowieckie,

2. Gmina Płock

Muzeum Mazowieckie w Płocku
20.3.X Wieków Płocka - Bul. Tumska 8, 09-402 PłockWspółwłasność:

1. Województwo Mazowieckie,

2. Gmina Płock

Muzeum Mazowieckie w Płocku
21.Zamek - Bul. Józefa Longina Sowińskiego 2, 26-500 SzydłowiecGmina SzydłowiecMuzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
22.Zespół zabytkowy zamku książąt mazowieckich w Liwie - Bul. Stefana Batorego 2, 07-100 Liw, poczta WęgrówWojewództwo MazowieckieMuzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie
23.Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
23.1.Pomnik-mauzoleum poległych pod Ostrołęką 26 maja 1831 r. - Bul. Warszawska 2a, 07-410 OstrołękaWojewództwo MazowieckieMuzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
23.2.Fort ziemny - Buul. Warszawska 2a, 07-410 OstrołękaWojewództwo MazowieckieMuzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
24.Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce - Bul. Kazimierza Pułaskiego 24, 05-660 WarkaPowiat GrójeckiMuzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
25.Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku - Bul. Gołębia 1, 05-807 Podkowa LeśnaPowiat GrodziskiMuzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
26.Dwór (zespół dworkowo-parkowy) - BChlewiska, 08-130 KotuńPowiat SiedleckiDom Pracy Twórczej "Reymontówka"
27.Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
27.1.Pałac Ostrogskich - Muzeum Fryderyka Chopina - Bul. Okólnik 1, 00-368 WarszawaSkarb PaństwaNarodowy Instytut Fryderyka Chopina
27.2.Zespół dworsko-parkowy w Brochowie - B05-089 Brochów, Zespół Dworsko-ParkowySkarb PaństwaNarodowy Instytut Fryderyka Chopina
VIII. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Lp.Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)Miejsce położenia obiektu (adres)Właściciel obiektuNazwa podmiotu korzystającego z obiektu
1.Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - Bul. Wrocławska 174, 45-835 OpoleWojewództwo OpolskieMuzeum Wsi Opolskiej w Opolu
2.Muzeum w Nysie - Bul. Biskupa Jarosława 11, 48-300 NysaPowiat NyskiMuzeum w Nysie
IX. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Lp.Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)Miejsce położenia obiektu (adres)Właściciel obiektuNazwa podmiotu korzystającego z obiektu
1.Zamek kazimierzowski - Bual. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 PrzemyślMiasto PrzemyślPrzemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
2.Budynek - Bul. Stanisława Konarskiego 5, 37-700 PrzemyślMiasto PrzemyślPrzemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
3.Budynek (zespół budynków) - Bul. Grodzka 8, 37-700 PrzemyślMiasto PrzemyślPrzemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego
4.Zamek Królewski w Sanoku - Bul. Zamkowa 2, 38-500 SanokPowiat SanockiMuzeum Historyczne w Sanoku
5.Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
5.1.Dom kultury - Bul. Kolejowa 1, 38-400 KrosnoGmina KrosnoRegionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
5.2.ArtKino - Bul. Bieszczadzka 1, 38-400 KrosnoGmina KrosnoRegionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
6.Krośnieńska Biblioteka Publiczna
6.1.Wydzielony lokal użytkowy - Bul. Księdza Stanisława Decowskiego 42, 38-400 KrosnoGmina KrosnoKrośnieńska Biblioteka Publiczna
6.2.Wydzielony lokal użytkowy - Bul. Grunwaldzka 2, 38-400 KrosnoGmina KrosnoKrośnieńska Biblioteka Publiczna
6.3.Wydzielony lokal użytkowy - Bul. Mikołaja Kopernika 17, 38-400 KrosnoGmina KrosnoKrośnieńska Biblioteka Publiczna
6.4.Wydzielony lokal użytkowy - Bul. Krakowska 124, 38-400 KrosnoGmina KrosnoKrośnieńska Biblioteka Publiczna
7.Kamienica Orsettich - Bul. Rynek 4, 37-500 JarosławSkarb PaństwaMuzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
8.Budynek - Bul. Szeroka 13, 39-400 TarnobrzegMiasto TarnobrzegMiejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu
9.Dom "Towarzystwa Kasynowego" - Bul. Juliusza Słowackiego 2, 39-400 TarnobrzegMiasto TarnobrzegTarnobrzeski Dom Kultury
10.Rzeszowski Dom Kultury - Bul. Staromiejska 43a, 35-231 RzeszówMiasto RzeszówRzeszowski Dom Kultury
X. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Lp.Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)Miejsce położenia obiektu (adres)Właściciel obiektuNazwa podmiotu korzystającego z obiektu
1.Budynek Galerii Arsenał w Białymstoku - Bul. Adama Mickiewicza 2, 15-222 BiałystokGmina BiałystokGaleria Arsenał w Białymstoku
2.Budynek Muzeum Wojska w Białymstoku - Bul. Jana Kilińskiego 7, 15-089 BiałystokMiasto BiałystokMuzeum Wojska w Białymstoku
3.Budynek Białostockiego Ośrodka Kultury - Bul. Legionowa 5, 15-281 BiałystokMiasto BiałystokBiałostocki Ośrodek Kultury
4.Budynek biurowo-administracyjny - dawna synagoga Cytronów - Bul. Ludwika Waryńskiego 24a, 15-461 BiałystokSkarb PaństwaGaleria im. Sleńdzińskich w Białymstoku
5.Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży
5.1.Budynek Muzeum Północno-Mazowieckiego

w Łomży - B

ul. Dworna 22c, 18-400 ŁomżaMiasto ŁomżaMuzeum Północno-Mazowieckie w Łomży
5.2.Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie - Bul. Zamkowa 25, 18-414 NowogródMiasto ŁomżaMuzeum Północno-Mazowieckie w Łomży
6.Remiza strażacka - Bpl. Niepodległości 14, 18-414 ŁomżaMiasto ŁomżaTeatr Lalki i Aktora w Łomży
7.Ratusz - Muzeum w Bielsku Podlaskim - Buul. Adama Mickiewicza 45, 17-100 Bielsk PodlaskiMiasto Bielsk PodlaskiMuzeum Podlaskie w Białymstoku
8.Budynek - Bul. Odeska 1, 15-406 BiałystokWojewództwo PodlaskieOpera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
9.Teatr Wierszalin w Supraślu - Bul. Kościelna 4, 16-030 SupraślGmina SupraślTeatr Wierszalin w Supraślu
XI. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Lp.Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)Miejsce położenia obiektu (adres)Właściciel obiektuNazwa podmiotu korzystającego z obiektu
1.Muzeum Narodowe w Gdańsku
1.1.Zielona Brama - Bul. Długi Targ 24, 80-828 GdańskWojewództwo PomorskieMuzeum Narodowe w Gdańsku
1.2.Gdańska Galeria Fotografii - Bul. Grobla I 3/5, 80-384 GdańskMiasto GdańskMuzeum Narodowe w Gdańsku
2.Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
2.1.Muzeum Wisły w Tczewie - Bul. 30-go Stycznia 4, 83-110 TczewMiasto TczewCentralne Muzeum Morskie w Gdańsku
2.2.Muzeum Zalewu Wiślanego - Bul. Rybacka 64, 82-110 Kąty RybackieGmina SztutowoCentralne Muzeum Morskie w Gdańsku
3.Muzeum Stutthof w Sztutowie
3.1.Budynek administracyjny - Bul. Muzealna 6, 82-110 SztutowoSkarb PaństwaMuzeum Stutthof w Sztutowie
3.2.Wartownia - Bul. Muzealna 6, 82-110 SztutowoSkarb PaństwaMuzeum Stutthof w Sztutowie
3.3.Barak administracyjny - Bul. Muzealna 6, 82-110 SztutowoSkarb PaństwaMuzeum Stutthof w Sztutowie
3.4.Barak kantyna - Bul. Muzealna 6, 82-110 SztutowoSkarb PaństwaMuzeum Stutthof w Sztutowie
3.5.Barak - blok kobiecy - Bul. Muzealna 6, 82-110 SztutowoSkarb PaństwaMuzeum Stutthof w Sztutowie
3.6.Barak nr 8 i 8a - Bul. Muzealna 6, 82-110 SztutowoSkarb PaństwaMuzeum Stutthof w Sztutowie
4.Ośrodek Teatralny "Rondo" - Bul. Mieczysława Niedziałkowskiego 5, 76-200 SłupskMiasto SłupskSłupski Ośrodek Kultury
5.Państwowy Teatr Lalki "Tęcza" w Słupsku - Bul. Ludwika Waryńskiego 2, 76-200 SłupskMiasto SłupskPaństwowy Teatr Lalki "Tęcza" w Słupsku
6.Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
6.1.Zamek Krzyżacki - Bul. Zamkowa 2, 77-100 BytówGmina BytówMuzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
6.2.Wieża kościoła pw. św. Katarzyny - Bul. Starokościelna 2, 77-100 BytówGmina BytówMuzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
6.3.Muzeum Szkoły - BPłotowo 18, 77-131 RekowoGmina BytówMuzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
7.Biblioteka - Bul. Armii Krajowej 16, 84-300 LęborkMiasto LęborkMiejska Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku
8.Muzeum w Lęborku
8.1.Muzeum - Bul. Młynarska 14-15, 84-300 LęborkMiasto LęborkMuzeum w Lęborku
8.2.Baszta nr 24 - Bul. Hieronima Derdowskiego, 84-300 LęborkMiasto LęborkMuzeum w Lęborku
8.3.Baszta nr 27 - Bul. Basztowa, 84-300 LęborkMiasto LęborkMuzeum w Lęborku
9.Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku - Bul. Marynarki Polskiej 7, 76-270 UstkaMiasto UstkaBałtycka Galeria Sztuki Współczesnej

w Słupsku

10.Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku - Bul. Grodzka 3, 76-200 SłupskMiasto SłupskMiejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku
XII. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Lp.Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)Miejsce położenia obiektu (adres)Właściciel obiektuNazwa podmiotu korzystającego z obiektu
1.Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie - Bul. Teatralna 4, 42-500 BędzinGmina BędzinTeatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
2.Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej
2.1.Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej - Bul. Juliusza Słowackiego 17a, 43-300 Bielsko-BiałaGmina Bielsko-BiałaKsiążnica Beskidzka w Bielsku-Białej
2.2.Zbiory specjalne - Bul. Podcienie 9, 43-300 Bielsko-BiałaGmina Bielsko-BiałaKsiążnica Beskidzka w Bielsku-Białej
3.Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
3.1.Dawny pałac Larischa - Bul. Tadeusza Regera 6, 43-400 CieszynPowiat CieszyńskiMuzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
3.2.Dawna kamienica miejska - Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie - Bul. Fabryczna 5, 43-430 SkoczówPowiat CieszyńskiMuzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
3.3.Budynek dawnej karczmy - Muzeum im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle - Bul. Pawła Stellera 1, 43-460 WisłaPowiat CieszyńskiMuzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
4.Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" - Bul. Parkowa 1, 41-503 ChorzówWojewództwo ŚląskieMuzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
5.Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Bul. Brama Wybrańców 1, 43-200 PszczynaWojewództwo ŚląskieMuzeum Zamkowe w Pszczynie
6.Budynek Malarni - Bul. Stanisława Moniuszki 21-23, 41-902 BytomWojewództwo ŚląskieOpera Śląska w Bytomiu
7.Książnica Cieszyńska - Bul. Mennicza 46, 43-400 CieszynGmina CieszynKsiążnica Cieszyńska
8.Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
8.1.Filia biblioteczna nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (budynek użytkowy) - Bul. Piastów 20, 40-868 KatowiceMiasto KatowiceMiejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
8.2.Filia biblioteczna nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (budynek użytkowy) - Bul. Wincentego Wajdy 21, 40-175 KatowiceMiasto KatowiceMiejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
8.3.Filia biblioteczna nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (budynek użytkowy) - Bul. Jakuba Grzyśki 19a, 40-560 KatowiceMiasto KatowiceMiejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
XIII. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Lp.Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)Miejsce położenia obiektu (adres)Właściciel obiektuNazwa podmiotu korzystającego z obiektu
1.Kieleckie Centrum Kultury - Bpl. Stanisława Moniuszki 2b, 25-334 KielceMiasto KielceKieleckie Centrum Kultury
2.Budynek - Bul. Leśna 7, 25-509 KielceMiasto KielceGaleria Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach
3.Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie - Bpl. Tadeusza Kościuszki 7-8, 28-300 JędrzejówPowiat JędrzejowskiMuzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
4.Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
4.1.Zamek królewski - Buul. Zamkowa 12, 27-600 SandomierzSkarb PaństwaMuzeum Okręgowe w Sandomierzu
4.2.Ratusz - Buul. Rynek 1, 27-600 SandomierzMiasto SandomierzMuzeum Okręgowe w Sandomierzu
5.Kamienica - Bul. Rynek 11, 27-600 SandomierzMiasto SandomierzBiuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu
XIV. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Lp.Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)Miejsce położenia obiektu (adres)Właściciel obiektuNazwa podmiotu korzystającego z obiektu
1.Amfiteatr im. Czesława Niemena - Buul. Zamkowa, 10-538 OlsztynMiasto OlsztynMiejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
2.Kamienica - Bul. Świętego Ducha 25, 82-300 ElblągMiasto Elbląg1. Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu 2. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu
3.Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
3.1.Zespół Poszpitalny Świętego Ducha - Bul. Stara 2, 14-530 Frombork, działka nr 161 obręb 4Skarb PaństwaMuzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
3.2.Budynek administracyjny obserwatorium na Górze Żurawiej - BRonin gm. Frombork, działka nr 151 i 153/5 obręb KrzyżewoWojewództwo Warmińsko-MazurskieMuzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
3.3.Wieża obserwacyjna z kopułą - BRonin gm. Frombork, działka nr 151 i 153/5 obręb KrzyżewoWojewództwo Warmińsko-MazurskieMuzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
3.4.Pawilon obserwacyjny mieszczący teleskop Kordylewskiego - ORonin gm. Frombork, działka nr 151 i 153/5 obręb KrzyżewoWojewództwo Warmińsko-MazurskieMuzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
3.5.Pawilon obserwacyjny - ORonin gm. Frombork, działka nr 151 i 153/5 obręb KrzyżewoWojewództwo Warmińsko-MazurskieMuzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
4.Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
4.1.Muzeum w Mrągowie - Bul. Ratuszowa 5, 11-700 MrągowoMiasto MrągowoMuzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
4.2.Galeria "Zamek" w Reszlu - Bul. Podzamcze 3, 11-400 ReszelSkarb PaństwaMuzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
XV. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Lp.Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)Miejsce położenia obiektu (adres)Właściciel obiektuNazwa podmiotu korzystającego z obiektu
1.Muzeum Narodowe w Poznaniu
1.1.Muzeum Historii Miasta Poznania - Ratusz - Bul. Stary Rynek 1, 61-772 PoznańSkarb PaństwaMuzeum Narodowe w Poznaniu
1.2.Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie - Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
1.2.1.Pałac - BŚmiełów 1, 63-210 ŻerkówSkarb PaństwaMuzeum Narodowe w Poznaniu
1.2.2.Domek ogrodnika - BŚmiełów 1, 63-210 ŻerkówSkarb PaństwaMuzeum Narodowe w Poznaniu
1.3.Zamek w Gołuchowie - Bul. Działyńskich 2, 63-322 GołuchówSkarb PaństwaMuzeum Narodowe w Poznaniu
1.4.Pałac w Rogalinie - Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
1.4.1.Pałac - Bul. Arciszewskiego 2, 62-022 RogalinSkarb PaństwaMuzeum Narodowe w Poznaniu
1.4.2.Budynek socjalno-gospodarczy H - Bul. Arciszewskiego 2, 62-022 RogalinSkarb PaństwaMuzeum Narodowe w Poznaniu
1.4.3.Pomieszczenie na skarpie K - Buul. Arciszewskiego 2, 62-022 RogalinSkarb PaństwaMuzeum Narodowe w Poznaniu
1.4.4.Czworak mieszkalny B - Bul. Arciszewskiego 2, 62-022 RogalinSkarb PaństwaMuzeum Narodowe w Poznaniu
1.4.5.Stajnia C - Bul. Arciszewskiego 2, 62-022 RogalinSkarb PaństwaMuzeum Narodowe w Poznaniu
1.4.6.Galeria obrazów - Bul. Arciszewskiego 2, 62-022 RogalinSkarb PaństwaMuzeum Narodowe w Poznaniu
1.4.7.Ujeżdżalnia - Bul. Arciszewskiego 2, 62-022 RogalinSkarb PaństwaMuzeum Narodowe w Poznaniu
1.4.8.Powozownia - Bul. Arciszewskiego 2, 62-022 RogalinSkarb PaństwaMuzeum Narodowe w Poznaniu
1.4.9.Czworak A - Bul. Arciszewskiego 2, 62-022 RogalinSkarb PaństwaMuzeum Narodowe w Poznaniu
2.Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
2.1.Ruiny budowli - palatium i kościół na Ostrowie Lednickim - BuDziekanowice 36, 62-261 Lednogóra, gm. ŁubowoSkarb PaństwaMuzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
2.2.Stodoła - BDziekanowice 36, 62-261 Lednogóra, gm. ŁubowoSkarb PaństwaMuzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
2.3.Chata w Jerzykowie - BOkrężna 42a, 62-007 Jerzykowo, gm. PobiedziskaWojewództwo WielkopolskieMuzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
3.Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
3.1.Dawna wozownia - Bul. Kwiatkowska 6c, 63-410 LewkówSkarb PaństwaMuzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
3.2.Oficyna wschodnia - Bul. Kwiatkowska 6c, 63-410 LewkówSkarb PaństwaMuzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
3.3.Budynek w kompleksie administracyjno-biurowym - Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu - Bul. Kolegialna 4, 62-800 KaliszWspółwłasność:

1. Skarb Państwa,

2. Województwo Wielkopolskie,

3. Powiat Kaliski

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
4.Muzeum Okręgowe w Koninie
4.1.Zamek - Buul. Muzealna 6, 62-505 KoninWojewództwo WielkopolskieMuzeum Okręgowe w Koninie
4.2.Dwór - Bul. Muzealna 6, 62-505 KoninWojewództwo WielkopolskieMuzeum Okręgowe w Koninie
4.3.Obora - Bul. Muzealna 6, 62-505 KoninWojewództwo WielkopolskieMuzeum Okręgowe w Koninie
4.4.Budynki podworskie I i II - Bul. Muzealna 6, 62-505 KoninWojewództwo WielkopolskieMuzeum Okręgowe w Koninie
4.5.Skansen etnograficzny (dwa wiatraki, chałupa, stodoła) - Bul. Muzealna 6, 62-505 KoninWojewództwo WielkopolskieMuzeum Okręgowe w Koninie
4.6.Grodzisko stożkowate Kownaty - Mrówki - BuMrówki, 62-550 WilczynWojewództwo WielkopolskieMuzeum Okręgowe w Koninie
4.7.Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem - Oddział Muzeum Okręgowego w Koninie
4.7.1.Pawilon muzealny - BLas Rzuchowski, 62-660 Dąbie/Chełmno 59A, 62-600 DąbieWojewództwo WielkopolskieMuzeum Okręgowe w Koninie
4.7.2.Cmentarz - BuLas Rzuchowski, 62-660 Dąbie/Chełmno 59A, 62-600 DąbieWojewództwo WielkopolskieMuzeum Okręgowe w Koninie
4.7.3.Obóz zagłady - Lasy Rzuchowskie - BuLas Rzuchowski, 62-660 Dąbie/Chełmno 59A, 62-600 DąbieSkarb PaństwaMuzeum Okręgowe w Koninie
4.7.4.Zespół dworsko-parkowy - obóz zagłady - Lasy Rzuchowskie - BLas Rzuchowski, 62-660 Dąbie/Chełmno 59A, 62-600 DąbieSkarb PaństwaMuzeum Okręgowe w Koninie
5.Budynek Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie - Bul. Gabriela Narutowicza 69, 64-100 LesznoWojewództwo WielkopolskieCentrum Kultury i Sztuki w Lesznie
6.Muzeum Stanisława Staszica w Pile - Bul. Browarna 18, 64-920 PiłaGmina PiłaMuzeum Stanisława Staszica w Pile
7.Budynek Muzeum - Bul. Profesora Józefa Kostrzewskiego 1,

62-200 Gniezno

Województwo WielkopolskieMuzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
8.Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie - Bul. Adama Mickiewicza 9, 62-200 GnieznoWojewództwo WielkopolskieTeatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie
XVI. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Lp.Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)Miejsce położenia obiektu (adres)Właściciel obiektuNazwa podmiotu korzystającego z obiektu
1.Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - Bul. Korsarzy 34, 70-540 SzczecinWojewództwo Zachodniopomorskie1. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie,

2. Opera na Zamku w Szczecinie

2.Koszalińska Biblioteka Publiczna - Bul. Andrzeja Struga 5,

75-704 Koszalin

Miasto KoszalinKoszalińska Biblioteka Publiczna
1) Oprócz nazwy własnej obiektu należy określić jego rodzaj, używając następujących oznaczeń:

B - budynek,

Bu - budowla,

O - obiekt małej architektury.

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U.2015.1894).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu (Dz.U.1999.21.185), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2012 r. na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.207.1230).