Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.818

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum

Na podstawie art. 366 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć dotychczasowe publiczne trzyletnie liceum ogólnokształcące i dotychczasowe publiczne czteroletnie technikum;
2) założycielu - należy przez to rozumieć osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, ubiegającą się o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły;
3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
§  2.  Założyciel składa wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły do jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół publicznych danego typu.
§  3. 
1.  Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły zawiera:
1) w przypadku założyciela będącego osobą prawną - nazwę założyciela, adres jego siedziby oraz wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły;
2) w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną - imię i nazwisko założyciela, numer ewidencyjny PESEL, adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji;
3) określenie typu szkoły, daty rozpoczęcia jej działalności, przewidywanej liczby uczniów (słuchaczy) oraz:
a) w przypadku dotychczasowego czteroletniego technikum - zawodu lub zawodów, w jakich technikum będzie kształcić,
b) w przypadku dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego specjalnego lub dotychczasowego czteroletniego technikum specjalnego - rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę;
4) wskazanie adresu siedziby szkoły oraz informację o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych;
5) dane, o których mowa w art. 88 ust. 5 ustawy.
2.  Do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły dołącza się:
1) w przypadku założyciela będącego osobą prawną - kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej oraz - jeżeli osoba prawna podlega obowiązkowi wpisu do rejestru lub ewidencji - aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji;
2) w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną - wyciąg z dowodu osobistego potwierdzający imię, nazwisko i numer ewidencyjny PESEL, poświadczony notarialnie lub poświadczony przez przyjmującego wniosek pracownika urzędu obsługującego organ jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia zezwolenia na założenie szkoły;
3) projekt aktu założycielskiego szkoły;
4) projekt statutu szkoły;
5) opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła, i najbliższym jego otoczeniu;
6) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
7) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.
3.  Zagraniczny dokument urzędowy stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej mającej siedzibę za granicą, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przedstawia się wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
4.  Zagraniczny dokument urzędowy stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej mającej siedzibę za granicą, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przed dokonaniem jego uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski wymaga legalizacji przez właściwego ze względu na siedzibę założyciela konsula Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej. W przypadku dokumentu urzędowego sporządzonego lub uwierzytelnionego przez władze państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938), dokument ten przedkłada się wraz z dołączoną apostille.
§  4.  Zezwolenie na założenie szkoły jest udzielane, jeżeli:
1) statut lub inny dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej będącej założycielem przewiduje prowadzenie przez nią działalności oświatowej;
2) projekt aktu założycielskiego i projekt statutu szkoły są zgodne z przepisami ustawy i aktów prawnych wydanych na jej podstawie;
3) w przypadku dotychczasowego czteroletniego technikum - zawód lub zawody, w jakich technikum będzie kształcić, są zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego;
4) warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt zapewniają realizację statutowych zadań szkoły publicznej, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
5) nauczyciele posiadają kwalifikacje wymagane do zatrudnienia w szkole danego typu i rodzaju;
6) utworzenie szkoły w miejscowości wskazanej przez założyciela będzie sprzyjać poprawie warunków kształcenia, a także korzystnie uzupełniać sieć szkół publicznych w odpowiednio tej miejscowości, gminie, powiecie, województwie lub regionie.
§  5. 
1.  Zezwolenie na założenie szkoły określa:
1) założyciela:
a) nazwę, adres jego siedziby i numer wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji - w przypadku założyciela będącego osobą prawną,
b) imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL i adres miejsca zamieszkania - w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną;
2) typ szkoły, jej nazwę, adres jej siedziby i termin rozpoczęcia działalności;
3) w przypadku dotychczasowego czteroletniego technikum - zawód lub zawody, w jakich kształci technikum;
4) w przypadku dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego specjalnego lub dotychczasowego czteroletniego technikum specjalnego - rodzaj niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę.
2.  Zezwolenie na założenie szkoły wydaje się na czas nieokreślony.
§  6. 
1.  Udzielenie i odmowa udzielenia zezwolenia na założenie szkoły następuje w drodze decyzji administracyjnej.
2.  Jednostka samorządu terytorialnego prowadzi rejestr wydanych zezwoleń.
§  7. 
1.  Zezwolenie na założenie szkoły cofa się w przypadku:
1) wykreślenia osoby prawnej będącej założycielem z właściwego rejestru lub ewidencji;
2) wykreślenia postanowień przewidujących prowadzenie działalności oświatowej ze statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej będącej założycielem;
3) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego działalności oświatowej osobie prawnej lub osobie fizycznej, będącej założycielem.
2.  Zezwolenie na założenie szkoły może być cofnięte w przypadku:
1) nierozpoczęcia działalności przez szkołę w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu określonego w zezwoleniu;
2) przerwania działalności szkoły na okres dłuższy niż dwa miesiące, niewynikający z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego;
3) określonym w art. 56 ust. 5 ustawy;
4) zmiany lub wprowadzenia nowego zawodu w dotychczasowym czteroletnim technikum, z naruszeniem art. 68 ust. 7 ustawy.
3.  Cofnięcie zezwolenia na założenie szkoły następuje w drodze decyzji administracyjnej.
§  8. 
1.  Wnioski o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły z dniem 1 września 2017 r. składa się w terminie do dnia 31 maja 2017 r.
2.  Termin składania wniosków, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużany za zgodą organu jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia zezwolenia na założenie szkoły.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).