Departmental acts

Projekt "Transformacja służb informatycznych resortu finansów".

Dz.Urz.MRiF.2017.56 | zarządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Projekt "Transformacja służb informatycznych resortu finansów".

Dz.Urz.MRiF.2017.56 | zarządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Projekt "Transformacja służb informatycznych resortu finansów".

Dz.Urz.MRiF.2017.56 | zarządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Projekt "Transformacja służb informatycznych resortu finansów".

Dz.Urz.MRiF.2017.56 | zarządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Projekt "Transformacja służb informatycznych resortu finansów".

Dz.Urz.MF.2018.116 t.j. | zarządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Projekt "Transformacja służb informatycznych resortu finansów".

Dz.Urz.MRiF.2017.56 | zarządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.13 | komunikat z dnia 16 marca 2017 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.12 | obwieszczenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt nienormatywny

Regulamin organizacyjny Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2017.10 | zarządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2017.378 | decyzja z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiany w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych.

Dz.Urz.MIiB.2017.16 | obwieszczenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Zniesienie Zespołu do spraw GSM-R.

Dz.Urz.MIiB.2017.15 | zarządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego.

Dz.Urz.MRiRW.2017.1 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Okręgowemu Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego w Gdyni.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.7 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Okręgowemu Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego w Słupsku.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.8 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Okręgowemu Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.9 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Określenie liczby ławników kadencji w latach 2017-2019 dla izb morskich.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.11 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu do spraw desygnacji.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.10 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu do spraw desygnacji.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.10 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Sportu i Turystyki do spraw otwartości danych.

Dz.Urz.MSiT.2017.25 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Sportu i Turystyki do spraw otwartości danych.

Dz.Urz.MSiT.2017.25 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Wykaz udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji.

Dz.Urz.MRiF.2017.54 | obwieszczenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie ceremoniału policyjnego.

Dz.Urz.KGP.2017.16 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MZ.2017.30 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Dz.Urz.MZ.2017.35 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Dz.Urz.MZ.2017.23 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Dz.Urz.MZ.2017.27 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Dz.Urz.MZ.2017.31 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Dz.Urz.MZ.2017.24 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Dz.Urz.MZ.2017.36 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Dz.Urz.MZ.2017.28 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Dz.Urz.MZ.2017.41 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Dz.Urz.MZ.2017.32 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Dz.Urz.MZ.2017.25 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Dz.Urz.MZ.2017.29 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Dz.Urz.MZ.2017.33 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Dz.Urz.MZ.2017.39 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2017.34 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dz.Urz.MNiSW.2017.15 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz jej siedziby.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.12 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.14 | zarządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Warunki postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NFZ.2017.18 | zarządzenie z dnia 14 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Warunki postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NFZ.2017.18 | zarządzenie z dnia 14 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Warunki postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NFZ.2017.18 | zarządzenie z dnia 14 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie dodatkowych zajęć zarobkowych wykonywanych przez funkcjonariuszy celnych.

Dz.Urz.MRiF.2017.53 | zarządzenie z dnia 14 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Dz.Urz.KGPSP.2017.7 | zarządzenie z dnia 13 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny.

Dz.Urz.MS.2017.81 | zarządzenie z dnia 13 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Metodyka zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2017.6 | zarządzenie z dnia 10 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MRiF.2017.50 | zarządzenie z dnia 10 marca 2017 r. | Akt utracił moc