Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2019.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 7 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 10 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 11, z 2017 r. poz. 4 oraz z 2018 r. poz. 54) w załączniku "STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie" § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią:

1) Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie - 70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 44;

2) Przychodnia w Szczecinie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie - 70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 44;

3) Przychodnia z Oddziałem Rehabilitacji Dziennej w Szczecinie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie - 71-422 Szczecin, ul. Piotra Skargi 16;

4) Przychodnia Królowej Korony Polskiej z Oddziałem Dziennym w Szczecinie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie - 70-485 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 5/6;

5) komórki organizacyjno-gospodarcze.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).