Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2019.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 22 stycznia 2019 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie § 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) w zarządzeniu nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy (Dz. Urz. KGP poz. 10) w załączniku nr 1 w tabeli 1. NORMY WYPOSAŻENIA DLA KIEROWNICTWA JEDNOSTEK POLICJI prostuje się błąd w kolumnie "Norma wyposażenia" dla stanowiska "Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji" - zamiast cyfry "9" powinna być cyfra "1".