Dziennik resortowy

NFZ.2019.13

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2019/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.  Zarządzenie określa:
1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia i realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
2) szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach świadczeń:
1) rehabilitacja lecznicza;
2) programy zdrowotne w zakresie świadczeń:
a) leczenie dzieci ze śpiączką,
b) leczenie dorosłych chorych ze śpiączką.
§  2. 
1.  Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
2) katalog zakresów świadczeń - wykaz zakresów świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez świadczeniodawcę w rodzaju świadczeń rehabilitacja lecznicza oraz w rodzaju programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci ze śpiączką i leczenie dorosłych chorych ze śpiączką, stanowiący załącznik nr 1n do zarządzenia;
3) oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
4) Ogólne warunki umów - warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określone rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą o świadczeniach";
5) osobodzień - jednostkową miarę służącą do sprawozdawania produktów rozliczeniowych określonych w katalogu zakresów świadczeń;
6) punkt - jednostkową miarę służącą do określenia wartości produktów rozliczeniowych określonych w katalogu zakresów świadczeń, stanowiącym załącznik nr 1n do zarządzenia;
7) rozporządzenie w sprawie programów zdrowotnych - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
8) rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
9) system jednorodnych grup pacjentów (JGP) - kwalifikowanie zakończonej hospitalizacji do jednej z grup, wyodrębnionych według kryterium spójności postępowania medycznego, porównywalnego stopnia zużycia zasobów, standaryzowanego czasu pobytu i innych uznanych parametrów, obejmujący następujące elementy:
a) charakterystykę JGP - zbiór parametrów służących do wyznaczenia grupy, w tym w szczególności:
oceny ciężkości stanu klinicznego świadczeniobiorcy, w oparciu o załącznik nr 3 do zarządzenia,
rozpoznania według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja Dziesiąta, zwanej dalej "ICD-10",
procedury medyczne według wskazanej przez Fundusz wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych, zwanej dalej "ICD-9",
wiek świadczeniobiorcy,
czas pobytu,
b) grupę JGP - jedną z wielu kategorii hospitalizacji wyodrębnioną zgodnie z zasadami systemu JGP, posiadającą kod, nazwę oraz charakterystykę opisaną określonymi parametrami,
c) gruper JGP - program informatyczny kwalifikujący określoną hospitalizację do jednej z grup systemu JGP, o ile rozliczenie tej hospitalizacji nie odbywa się w inny sposób;
10) zarządzenie BRI - zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.
2.  Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji, w rozporządzeniu w sprawie programów zdrowotnych oraz w Ogólnych warunkach umów.

Rozdział  2

Przedmiot postępowania i umowy

§  3. 
1.  Przedmiotem postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest wyłonienie świadczeniodawców do udzielania świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz w rodzaju programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci ze śpiączką i leczenie dorosłych chorych ze śpiączką, odpowiednio na obszarze terytorialnym:
1) województwa;
2) więcej niż jednego powiatu;
3) powiatu;
4) więcej niż jednej gminy;
5) gminy;
6) więcej niż jednej dzielnicy;
7) dzielnicy.
2.  Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz. WE. L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy o świadczeniach, przedmiotem umów objęte są następujące nazwy i kody:
1) 85111400-4 Usługi szpitalne rehabilitacyjne;
2) 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne;
3) 85141210-4 Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych;
4) 85142100-7 Usługi fizjoterapii;
5) 85143000-3 Usługi ambulatoryjne;
6) 85144000-0 Usługi zakładów opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie;
7) 85312100-0 Usługi opieki dziennej;
8) 85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi;
9) 85312120-6 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;
10) 85312500-4 Usługi rehabilitacyjne.
§  4.  Porównanie ofert w toku postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, następuje zgodnie z art. 148 ustawy o świadczeniach, w tym z przepisami wydanymi na podstawie art. 148 ust. 3 tej ustawy.

Rozdział  3

Szczegółowe warunki umowy

§  5. 
1.  Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz w rodzaju programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci ze śpiączką i leczenie dorosłych chorych ze śpiączką, zwanej dalej "umową", jest w szczególności realizacja świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę w zakresach świadczeń określonych w załączniku nr 1n do zarządzenia.
2.  Wzór umowy określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.
3.  Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.
§  6. 
1.  Świadczeniodawca realizujący umowę obowiązany jest spełniać wymagania określone w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji oraz w rozporządzeniu w sprawie programów zdrowotnych.
2.  Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą wszystkich miejsc udzielania świadczeń, w których realizowana jest umowa.
§  7. 
1.  Świadczenia w poszczególnych zakresach świadczeń mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do umowy.
2.  Dopuszcza się zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie części zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
3.  Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji oraz w rozporządzeniu w sprawie programów zdrowotnych.
4.  Umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach, w zakresie wynikającym z umowy.
5.  Fundusz informuje świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli wszystkich podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń (w szczególności podwykonawcy) oraz o jej wynikach.
6.  Zmiana warunków udzielania świadczeń przez podwykonawców zgłaszana jest przez świadczeniodawcę do oddziału Funduszu w terminie umożliwiającym zmianę umowy, nie później jednak niż 14 dni przed wystąpieniem tej zmiany.
7.  Świadczenia rehabilitacji dla świadczeniobiorców, o których mowa w § 17 pkt 8, ustalane są przez personel medyczny zgłoszony do umowy według indywidualnego planu usprawniania, który zależy od stanu zdrowia świadczeniobiorcy.
§  8. 
1.  Fundusz nie finansuje świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w związku z prowadzeniem eksperymentu medycznego, w tym badania klinicznego, których finansowanie określają odrębne przepisy.
2.  Przy udzielaniu świadczeń świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy o świadczeniach, prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3.  W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2, świadczeniodawca obowiązany jest do uzyskania we właściwym oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach.
4.  W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, świadczeniodawca składa w oddziale Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
5.  W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 3, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 4 załącznika nr 2 do zarządzenia, stanowiącego wzór umowy.
6.  W przypadku nieprzerwanej kontynuacji przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń na podstawie kolejnej umowy zawartej z Funduszem, upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, uzyskane w związku z zawarciem poprzedniej umowy, zachowuje ważność.
§  9. 
1.  Świadczenia objęte przedmiotem umowy udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, zgodnie z harmonogramem - zasoby, którego wzór określony jest w załączniku nr 2 do umowy.
2.  Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 1.
§  10. 
1.  Liczba i cena jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania Funduszu są określone w planie rzeczowo - finansowym, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do umowy.
2.  Podstawą rozliczenia świadczeń za dany okres sprawozdawczy są jednostki rozliczeniowe odpowiadające produktom rozliczeniowym z katalogów stanowiących załączniki nr 1m, 1n i 1r do zarządzenia, zatwierdzone w wyniku weryfikacji danych raportu statystycznego w systemie informatycznym Funduszu.
§  11.  Jednostką rozliczeniową służącą do rozliczania świadczeń, o których mowa w § 5 ust. 1, jest punkt.
§  12. 
1.  Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze zleceniem na realizację cyklu zabiegów.
2.  W ramach zakresu świadczeń - lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, ustalenie terminu porady, badania lub hospitalizacji oraz udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej lekarzowi kierującemu, nie jest traktowane jako odrębna porada podlegająca rozliczeniu.
3.  Warunkiem rozliczenia porady lekarskiej rehabilitacyjnej kompleksowej w ramach lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej i fizjoterapii domowej jest dostarczenie i okazanie lekarzowi udzielającemu świadczeń w poradni rehabilitacji lub fizjoterapii domowej wyników badań diagnostycznych zgodnych z załącznikiem nr 1n do zarządzenia. Badania diagnostyczne może zlecić wyłącznie lekarz, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
4.  Warunkiem rozliczenia porady lekarskiej rehabilitacyjnej zabiegowej w ramach lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej jest zrealizowanie procedury zabiegowej, zgodnej z załącznikiem nr 1n do zarządzenia.
5.  Wystawienie przez lekarza z poradni rehabilitacji lub fizjoterapii domowej zlecenia na badania diagnostyczne lub zabieg, o których mowa w ust. 3 i 4, nie jest traktowane jako odrębna porada lekarska rehabilitacyjna kompleksowa i zabiegowa.
6.  Świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej lub fizjoterapii domowej realizuje badania diagnostyczne lub procedurę zabiegową, o których mowa w ust. 3 i 4, w ramach realizowanej umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
7.  Etapy postępowania związane z udzielonymi świadczeniami, o których mowa w ust. 3-5, są odnotowywane w dokumentacji medycznej pacjenta.
8.  Warunkiem rozliczenia wizyty fizjoterapeutycznej jest odnotowanie tego faktu w dokumentacji medycznej i opis zrealizowanych przez fizjoterapeutę czynności na rzecz świadczeniobiorcy przez osobę uprawnioną do realizacji wizyty, określoną w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji.
9.  Produkt rozliczeniowy - wizyta fizjoterapeutyczna - jest realizowana na początku i na końcu danego cyklu zabiegów, z zastrzeżeniem, że fizjoterapeuta uzna, że nie przeprowadzenie tej wizyty nie wpłynie na prawidłowość udzielonego świadczenia.
10.  Rozpoczęcie cyklu zabiegów, o którym mowa w ust. 9, następuje w miarę dostępności w ciągu 14 dni od dnia wizyty fizjoterapeutycznej zrealizowanej przed cyklem zabiegów.
11.  Wizyta fizjoterapeutyczna na końcu danego cyklu zabiegów jest zrealizowana w ostatnim dniu tego cyklu.
12.  W przypadkach medycznie uzasadnionych dopuszcza się realizację dodatkowej wizyty fizjoterapeutycznej w trakcie trwania cyklu zabiegów, z odpowiednim wpisem w indywidualnej dokumentacji medycznej.
13.  W gabinecie rehabilitacji, w zakładzie rehabilitacji lub w zakładzie fizjoterapii, w cyklu zabiegowym Fundusz finansuje liczbę zabiegów oraz liczbę dni zabiegowych, określonych w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji.
14.  W ramach zakresu świadczeń - fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa, świadczeniobiorca albo opiekun potwierdza każdego dnia realizację zabiegów fizjoterapeutycznych przez złożenie podpisu w dokumentacji medycznej.
§  13. 
1.  W ramach zakresów świadczeń realizowanych w ośrodku lub oddziale dziennym rehabilitacji, świadczeniobiorcy, z wyjątkiem dzieci do ukończenia 18. roku życia, potwierdzają realizację każdego osobodnia podpisem w dokumentacji medycznej.
2.  Warunkiem rozliczenia świadczeń w zakresie świadczeń - rehabilitacja ogólnoustrojowej w ośrodku lub oddziale dziennym jest sprawozdanie średnio pięciu procedur dziennie zastosowanych wobec każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym.
3.  Warunkiem rozliczenia świadczeń w zakresie świadczeń - rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym jest:
1) sprawozdanie średnio dwóch różnych procedur dla każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym spośród świadczeń wymienionych w ust. 5, zrealizowanych w czasie nie krótszym niż 1 godzina, dzieciom do ukończenia 3. roku życia;
2) sprawozdanie średnio dwóch różnych procedur dla każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym, spośród świadczeń wymienionych w ust. 5, zrealizowanych w czasie nie krótszym niż 2 godziny dzieciom w wieku: od rozpoczęcia 4. roku życia do ukończenia 7. roku życia;
3) sprawozdanie średnio trzech różnych procedur dla każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym, spośród świadczeń wymienionych w ust. 5, zrealizowanych w czasie nie krótszym niż 3 godziny dzieciom w wieku: od rozpoczęcia 8. roku życia do ukończenia 18. roku życia.
4.  Świadczeniodawca udzielający świadczeń dzieciom, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860, z późn. zm.), współpracuje z poradnią neonatologiczną realizującą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dziecięcej opieki koordynowanej. Współpraca, o której mowa w zd. pierwszym, polega w szczególności na wzajemnym udzielaniu informacji o stanie zdrowia, potrzebach i postępach rehabilitacyjnych pacjenta. Wzajemne udzielanie informacji odbywa się, bezpośrednio przez świadczeniodawcę albo za pośrednictwem świadczeniobiorcy, w postaci papierowej albo elektronicznej, którą dołącza się do dokumentacji medycznej.
5.  W ramach osobodnia podlegającego rozliczeniu w zakresie świadczeń rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym realizowane są świadczenia obejmujące w szczególności:
1) poradę lekarską;
2) wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną (konsylium);
3) świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej (w tym świadczenia z zakresu psychoterapii i neuropsychologii);
4) świadczenia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej (w tym świadczenia z zakresu neurologopedii i surdologopedii);
5) świadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej (w tym świadczenia z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej);
6) świadczenia z zakresu diagnozy i terapii widzenia;
7) świadczenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń SI;
8) świadczenia z zakresu terapii zajęciowej;
9) świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii;
10) zabiegi z zakresu fizykoterapii.
6.  Warunkiem rozliczenia świadczeń w zakresie świadczeń - rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy w ośrodku lub oddziale dziennym jest:
1) sprawozdanie średnio dwóch różnych procedur dla każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym spośród świadczeń wymienionych w ust. 7, zrealizowanych w czasie nie krótszym niż 1 godzina świadczeniobiorcom w wieku: do ukończenia 7. roku życia;
2) sprawozdanie średnio trzech różnych procedur dla każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym spośród świadczeń, o których mowa w ust. 7, zrealizowanych w czasie nie krótszym niż 1,5 godziny świadczeniobiorcom w wieku: od rozpoczęcia 8. roku życia do ukończenia 19. roku życia;
3) sprawozdanie średnio dwóch różnych procedur dla każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym spośród świadczeń, o których mowa w ust. 7, zrealizowanych w czasie nie krótszym niż 1 godzina świadczeniobiorcom w wieku: od rozpoczęcia 20. roku życia.
7.  W ramach osobodnia podlegającego rozliczeniu w rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy w ośrodku lub oddziale dziennym, realizowane są świadczenia obejmujące w szczególności:
1) wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną (konsylium);
2) świadczenia z zakresu diagnozy i terapii surdologopedycznej i logopedycznej;
3) świadczenia z zakresu treningu słuchowego;
4) świadczenia z zakresu usprawniania psychoruchowego świadczeniobiorcy;
5) świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej;
6) świadczenia z zakresu diagnozy i terapii surdopedagogicznej.
8.  Warunkiem rozliczenia świadczeń w zakresie świadczeń - rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym jest:
1) sprawozdanie średnio dwóch różnych procedur dla każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym spośród świadczeń wymienionych w ust. 9; zrealizowanych w czasie nie krótszym niż 1 godzina świadczeniobiorcom w wieku: do ukończenia 7. roku życia;
2) sprawozdanie średnio trzech różnych procedur dla każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym spośród świadczeń wymienionych w ust. 9; zrealizowanych w czasie nie krótszym niż 1,5 godziny świadczeniobiorcom w wieku: od rozpoczęcia 8. roku życia do ukończenia 19. roku życia;
3) sprawozdanie średnio dwóch różnych procedur dla każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym spośród świadczeń wymienionych w ust. 9; zrealizowanych w czasie nie krótszym niż 1 godzina świadczeniobiorcom w wieku: od rozpoczęcia 20. roku życia.
9.  W ramach osobodnia podlegającego rozliczeniu w rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym realizowane są świadczenia obejmujące w szczególności:
1) poradę wielospecjalistyczną (konsylium);
2) świadczenia z zakresu diagnozy i terapii widzenia lub ortoptyki;
3) świadczenia z zakresu usprawniania ruchowego i psychoruchowego;
4) świadczenia z zakresu tyflopedagogiki;
5) świadczenia z zakresu psychologii lub psychoterapii;
6) świadczenia z zakresu terapii zajęciowej.
§  14. 
1.  Rehabilitacja neurologiczna, rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa i rehabilitacja ogólnoustrojowa, w warunkach stacjonarnych, rozliczana jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń określonych w Katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej, stanowiącym załącznik nr 1r do zarządzenia.
2.  Finansowanie świadczeń w rehabilitacji neurologicznej w ramach JGP odbywa się na podstawie oceny ciężkości stanu klinicznego świadczeniobiorcy określonej w załączniku nr 3 do zarządzenia, w oparciu o skale medyczne, zgodnie z załącznikami nr 4a-4e do zarządzenia.
3.  Finansowanie świadczeń w rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej w ramach JGP odbywa się na podstawie oceny ciężkości stanu klinicznego świadczeniobiorcy i warunków rozliczania, określonej w załączniku nr 3 oraz załącznikach nr 3a i 3b do zarządzenia.
4.  Wykaz procedur medycznych oraz wykaz jednostek chorobowych charakteryzujących daną grupę w rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji kardiologicznej lub kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej i rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych określony jest w załączniku nr 5 do zarządzenia.
§  15. 
1.  Finansowanie świadczenia - leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej u pacjentów ze śpiączką, w tym w szczególności wszczepienie i uzupełnienie pompy, odbywa się na podstawie odrębnie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, której wzór jest określony w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie albo umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, której wzór jest określony w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
2.  Warunkiem zakwalifikowania świadczeniobiorcy do programu zdrowotnego w zakresie świadczeń:
1) leczenie dzieci ze śpiączką - jest udokumentowana ocena stanu klinicznego świadczeniobiorcy, na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu w sprawie programów zdrowotnych, z zastosowaniem wzoru określonego w załączniku nr 4f do zarządzenia;
2) leczenie dorosłych chorych ze śpiączką - jest udokumentowana ocena stanu klinicznego świadczeniobiorcy, na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu w sprawie programów zdrowotnych, z zastosowaniem wzoru określonego w załączniku nr 4g do zarządzenia.
3.  W ramach leczenia dzieci ze śpiączką oraz dorosłych chorych ze śpiączką, kwalifikacja świadczeniobiorcy do żywienia dojelitowego lub pozajelitowego odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wydanym na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.
§  16. 
1.  W rozliczaniu świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz w rodzaju programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci ze śpiączką i leczenie dorosłych chorych ze śpiączką, stosuje się rozliczenie przez cenę jednostkową jednostki rozliczeniowej.
2.  Raport statystyczny przekazywany przez świadczeniodawcę podlega weryfikacji przez oddział Funduszu.
3.  Liczby punktów przypisane świadczeniom będącym przedmiotem umowy, określone są w załącznikach nr 1m, 1n i 1r do zarządzenia.
§  17.  Przedstawiając produkty rozliczeniowe do rozliczenia w zakresach świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza, świadczeniodawca obowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
1) przy świadczeniach realizowanych w warunkach stacjonarnych oraz ośrodka lub oddziału dziennego wykazuje się wyłącznie osobodni faktycznie wykonane, przez które należy rozumieć każdy rozpoczęty osobodzień pobytu na oddziale stacjonarnym, w ośrodku lub oddziale dziennym;
2) do osobodni podlegających rozliczeniu nie zalicza się dni kalendarzowych, w czasie których świadczeniobiorca za zgodą świadczeniodawcy okresowo przebywał poza zakładem leczniczym, w którym udzielane są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, a także osobodni niewykorzystanych przez świadczeniobiorcę w związku z jego wypisaniem przed ustalonym terminem zakończenia leczenia;
3) dzień przyjęcia do rehabilitacji w warunkach stacjonarnych i dzień wypisu wykazywane są do rozliczenia jako jeden osobodzień;
4) w przypadku okresowego pobytu w oddziale szpitalnym innym niż oddział rehabilitacji, dzień skierowania do tego oddziału i dzień powrotu z oddziału traktowany jest jako jeden osobodzień wykazywany przez świadczeniodawcę udzielającego świadczeń w oddziale rehabilitacji;
5) dopuszcza się łączenie udzielania świadczeń i odrębne rozliczanie pobytu świadczeniobiorcy w oddziale stacjonarnym rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz w ośrodku lub oddziale dziennym rehabilitacji ogólnoustrojowej, z zabiegami krioterapii ogólnoustrojowej;
6) fakt przebywania świadczeniobiorcy za zgodą świadczeniodawcy okresowo poza miejscem udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza, winien być każdorazowo odnotowany w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy;
7) świadczenia rehabilitacji udzielane w oddziałach innych niż oddział rehabilitacji w warunkach stacjonarnych są finansowane odpowiednio na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne;
8) świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach skojarzonych udzielane są świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932).
§  18.  Przedstawiając produkty rozliczeniowe do rozliczenia w zakresie świadczeń leczenie dzieci ze śpiączką i leczenie dorosłych chorych ze śpiączką w rodzaju programy zdrowotne, świadczeniodawca obowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
1) pierwszym dniem, od którego rozpoczyna się czas trwania świadczenia jest dzień przyjęcia pacjenta przez świadczeniodawcę do miejsca udzielania świadczeń w ramach programu;
2) osobodni pobytu pacjenta ze śpiączką żywionego dojelitowo dietą przemysłową są rozliczane u chorych, u których wytworzono sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego;
3) do łącznego czasu realizacji programu wlicza się osobodni przebywania pacjenta poza miejscem udzielania świadczeń w ramach programu zdrowotnego, w tym w ramach leczenia w innych zakresach świadczeń;
4) do osobodni podlegających rozliczeniu nie wlicza się dni pobytu w oddziale szpitalnym;
5) dopuszcza się łączne finansowanie osobodnia pobytu chorego ze śpiączką w miejscu udzielania świadczeń w ramach programu zdrowotnego ze świadczeniem związanym z uzupełnieniem pompy baklofenowej w ramach leczenia spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej, na podstawie odrębnie zawartych umów, o których mowa w § 15 ust. 1;
6) w przypadku okresowego pobytu w oddziale szpitalnym, dzień przyjęcia do oddziału i dzień powrotu z oddziału traktowany jest jako jeden osobodzień wykazany przez świadczeniodawcę udzielającego świadczeń w zakresie świadczeń leczenie dzieci ze śpiączką i leczenie dorosłych chorych ze śpiączką;
7) informację o dacie przyjęcia pacjenta przez świadczeniodawcę do miejsca udzielania świadczeń w ramach programu oraz o dacie wybudzenia pacjenta ze śpiączki, świadczeniodawca przekazuje do oddziału Funduszu w raporcie statystycznym;
8) możliwe jest rozliczenie przez świadczeniodawcę kolejnych 30 osobodni liczonych od dnia następnego po dniu wybudzenia pacjenta ze śpiączki, z zastrzeżeniem, że ogólny czas trwania programu, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie programów zdrowotnych, nie może przekroczyć 15 miesięcy.
§  19. 
1.  Warunki rozliczania świadczeń określone są w Ogólnych warunkach umów oraz w umowie.
2.  Świadczeniodawca obowiązany jest do rozliczenia wykonanych świadczeń w raporcie statystycznym dotyczącym miesiąca, w którym świadczenia te zostały zrealizowane i wystawienia rachunku zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Należność z tytułu realizacji umowy rozliczana jest zgodnie z warunkami finansowania określonymi dla poszczególnych zakresów świadczeń i przyjętymi w umowie.
3.  Świadczeniodawca obowiązany jest do wskazania w raporcie statystycznym zakresu świadczeń z katalogu stanowiącego załącznik nr 1n do zarządzenia, grupy z katalogu stanowiącego załącznik nr 1r do zarządzenia - według zasad określonych przez charakterystykę JGP lub świadczenia z katalogu, stanowiącego załącznik nr 1m do zarządzenia.
4.  W rehabilitacji neurologicznej, kardiologicznej lub kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej i ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych dla rozliczenia hospitalizacji wyznacza się jedną grupę, zgodnie z załącznikiem nr 1r do zarządzenia, bez względu na czas trwania hospitalizacji.
5.  Podstawą rozliczenia świadczeń za dany okres sprawozdawczy są jednostki rozliczeniowe (punkty) odpowiadające grupom lub świadczeniom z odpowiednich katalogów, zatwierdzonych w wyniku weryfikacji danych raportu statystycznego, w tym przez gruper JGP w systemie informatycznym Funduszu.
6.  W przypadku udzielania świadczeń świadczeniobiorcom, o których mowa w § 13 ust. 4 oraz w § 17 pkt 8, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym udzielono tych świadczeń, w umowach zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych oraz kwoty zobowiązań z tytułu realizacji tych świadczeń we właściwych ze względu na realizację zakresach, z zastrzeżeniem, że liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania może wzrosnąć maksymalnie o liczbę jednostek rozliczeniowych oraz wartość wynikającą z wartości tych świadczeń zrealizowanych w kwartale, w którym udzielono tych świadczeń.
7.  Warunkiem zwiększenia kwoty zobowiązania, o której mowa w ust. 6, jest przekazanie do poradni neonatologicznej, o której mowa w § 13 ust. 4, przez świadczeniodawcę realizującego świadczenia w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, informacji o stanie zdrowia i postępach rehabilitacyjnych pacjenta.
8.  Warunkiem zwiększenia kwoty zobowiązania, określonej w ust. 6, w przypadku świadczeniobiorców o których mowa w § 17 pkt 8, jest przekazanie przez świadczeniodawcę realizującego świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza informacji dotyczącej orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
9.  Zapłata należności z tytułu realizacji umowy następuje na podstawie rachunków wystawionych przez świadczeniodawcę, zgodnie z zasadami i w terminach określonych w umowie.
10.  W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rozliczenie czasu trwania rehabilitacji prowadzonej w warunkach domowych, w ośrodku dziennym oraz w warunkach stacjonarnych, poza czas określony w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji, może nastąpić za pisemną zgodą dyrektora oddziału Funduszu, na wniosek lekarza prowadzącego rehabilitację. Wniosek przekazuje się do oddziału Funduszu, nie później niż w ostatnim dniu czasu trwania rehabilitacji, który został określony w rozporządzeniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Wzór wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń określony jest w załączniku nr 1 i nr 7 do zarządzenia BRI.
11.  W przypadku przedstawienia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w oddziale (ośrodku) dziennym, dopuszcza się indywidualne rozliczenie świadczeń osobom pełnoletnim, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Wniosek przekazuje się do oddziału Funduszu, nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia przez świadczeniobiorcę 26. roku życia. Wzór wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia BRI.
12.  W przypadkach uzasadnionych medycznie, po podjęciu decyzji przez zespół terapeutyczny o wydłużeniu leczenia w programie leczenie dzieci ze śpiączką i leczenie dorosłych chorych ze śpiączką, rozliczenie czasu trwania leczenia powyżej 12 miesięcy, o których mowa w rozporządzeniu w zakresie programów zdrowotnych, może nastąpić za pisemną zgodą dyrektora oddziału Funduszu - na wniosek lekarza prowadzącego. Wzór wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia BRI.

Rozdział  4

Postanowienia końcowe

§  20.  1  Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zachowują ważność przez okres na jaki zostały zawarte.
§  21.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne - w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych chorych ze śpiączką zawiera się zgodnie ze wzorem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  22.  Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
§  23.  Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej sprawozdanych po dniu wejścia w życie zarządzenia, a udzielonych nie wcześniej niż w dniu 1 lutego 2019 r.
§  24.  2  Traci moc zarządzenie Nr 42/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.
§  25.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.
Załączniki:

Załącznik nr 1m - Katalog zabiegów fizjoterapeutycznych

Załącznik nr 1n - Katalog zakresów świadczeń

Załącznik nr 1r - Katalog Jednorodnych Grup Pacjentów w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej

Załącznik nr 2 - Wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - rehabilitacja lecznicza

Załącznik nr 3 - Ocena ciężkości stanu klinicznego pacjenta/warunki rozliczania

Załącznik nr 3a - Procedury medyczne wg ICD-9 kwalifikujące do rehabilitacji ogólnoustrojowej po leczeniu operacyjnym ROO

Załącznik nr 3b - Rozpoznania medyczne wg ICD-10 kwalifikujące do rehabilitacji ogólnoustrojowej po leczeniu zachowawczym ROZ

Załącznik nr 4a - Skala dla typowych czynności dnia codziennego - Barthel ADL - wzór

Załącznik nr 4b - Zaburzenia funkcji poznawczo - behawioralnych oraz motoryczne zaburzenia czynności mowy oraz połykania - po nabytych uszkodzeniach mózgu (neurologia chorych dorosłych) - wzór

Załącznik nr 4c - Standardowa neurologiczna klasyfikacja uszkodzeń rdzenia kręgowego

Załącznik nr 4d - GMFCS System klasyfikacji funkcji motoryki dużej - rozszerzony i poprawiony

Załącznik nr 4e - Zaburzenia znacząco zwiększające wymagania rehabilitacyjne/ pielęgnacyjne - rehabilitacja neurologiczna dzieci - wzór

Załącznik nr 4f - Kwalifikacja pacjenta do programu zdrowotnego - leczenie dzieci ze śpiączką - wzór

Załącznik nr 4g - Kwalifikacja pacjenta do programu zdrowotnego - leczenie dorosłych chorych ze śpiączką - wzór

Załącznik nr 5 - Charakterystyka grup

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zamieszczonego w art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1510, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o świadczeniach". Na mocy przywołanego przepisu Prezes NFZ upoważniony jest do określenia:
1) przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
2) szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujących w szczególności obszar terytorialny, dla którego jest przeprowadzone postepowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami, z uwzględnieniem taryfy świadczeń w przypadku jej ustalenia w danym zakresie.

W obecnym stanie prawnym, przedmiotem umowy o realizację świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, są świadczenia gwarantowane wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 465) oraz wprowadzone zmiany do zarządzenia Nr 42/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń-leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką spowodowały konieczność opracowania nowego zarządzenia.

Projekt dostosowuje przepisy zarządzenia do zmian wprowadzonych w ww. rozporządzeniu, które polegają na odniesieniu się do definicji fizjoterapeuty określonej w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.), która wskazuje kwalifikacje personelu uprawnionego do realizacji świadczeń zdrowotnych fizjoterapeutycznych. W związku ze zmianą ww. rozporządzenia zmienia się brzmienie § 12 ust. 8, 9 i 10 zarządzenia. W § 13 zarządzenia dodano zapis dotyczący rozliczania świadczeń w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym. Z załącznika 1n usunięto zakresy skojarzone odpowiadające zakresom: leczenie dzieci ze śpiączką i leczenie dorosłych chorych ze śpiączką, które są świadczeniami gwarantowanymi z zakresu programów zdrowotnych.

W porównaniu do zarządzenia Nr 42/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 maja 2018 r., które poprzedziło niniejsze zarządzenie, uwzględniono wszystkie zmiany, które zostały dokonane zarządzeniami zmieniającymi (zarządzenie Nr 53/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22 czerwca 2018 r., zarządzenie Nr 60/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26 czerwca 2018 r.).

Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.) został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych. W ramach konsultacji publicznych projekt skierowano do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Izba Fizjoterapeutów) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1m  3  

Katalog zabiegów fizjoterapeutycznych
kod produktu rozliczeniowegonazwa produktu rozliczeniowegojednostka rozliczeniowawaga punktowa produktu rozliczeniowego
w warunkach ambulatoryjnychw warunkach domowychw warunkach ambulatoryjnychw warunkach domowych
123456
kinezyterapia
5.11.01.00000735.11.04.0000073indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) - nie mniej niż 30 min.*punkt2855
5.11.01.00000755.11.04.0000075ćwiczenia wspomagane - minimum 15 minutpunkt918
5.11.01.00000675.11.04.0000067pionizacjapunkt918
5.11.01.00000685.11.04.0000068ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem - minimum 15 minutpunkt713
5.11.01.00000695.11.04.0000069ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem - minimum 15 minutpunkt713
5.11.01.00000705.11.04.0000070ćwiczenia izometryczne - minimum 15 minutpunkt713
5.11.01.00000135.11.04.0000013nauka czynności lokomocji - minimum 15 minutpunkt918
5.11.01.00000155.11.04.0000015wyciągipunkt815
5.11.01.00000165.11.04.0000016inne formy usprawniania (kinezyterapia) - minimum 15 minutpunkt611
5.11.01.0000072xćwiczenia grupowe ogólnousprawniające (nie więcej niż 10 pacjentów na 1 terapeutę)punkt1-
masaż
5.11.01.00000195.11.04.0000019masaż suchy - częściowy - minumum 20 minut na jednego pacjenta, w tym min. 15 minut czynnego masażupunkt1122
5.11.01.00000655.11.04.0000065masaż limfatyczny ręczny - leczniczypunkt1326
5.11.01.00000665.11.04.0000066masaż limfatyczny mechaniczny - leczniczypunkt613
5.11.01.0000021xmasaż podwodny - hydropowietrzny (nie obejmuje urządzeń jacuzzi)punkt11-
5.11.01.0000022xmasaż podwodny miejscowypunkt11-
5.11.01.0000023xmasaż podwodny całkowitypunkt16-
5.11.01.0000052xmasaż mechaniczny (nie obejmuje urządzeń typu fotele masujące, maty masujące, itp.)punkt4-
elektrolecznictwo
5.11.01.00000245.11.04.0000024galwanizacjapunkt48
5.11.01.00000255.11.04.0000025jonoforezapunkt511
5.11.01.0000026xkąpiel czterokomorowapunkt11-
5.11.01.0000027xkąpiel elektryczna - wodna całkowitapunkt15-
5.11.01.00000285.11.04.0000028elektrostymulacjapunkt715
5.11.01.00000295.11.04.0000029tonolizapunkt613
5.11.01.00000305.11.04.0000030prądy diadynamicznepunkt48
5.11.01.00000315.11.04.0000031prądy interferencyjnepunkt48
5.11.01.00000325.11.04.0000032prądy TENSpunkt48
5.11.01.00000335.11.04.0000033prądy TRAEBERTApunkt48
5.11.01.00000345.11.04.0000034prądy KOTZApunkt48
5.11.01.00000355.11.04.0000035ultradźwięki miejscowepunkt613
5.11.01.00000365.11.04.0000036ultrafonoforezapunkt715
leczenie polem elektromagnetycznym
5.11.01.0000037ximpulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwościpunkt6-
5.11.01.0000038xdiatermia krótkofalowa, mikrofalowapunkt6-
5.11.01.00000395.11.04.0000039impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwościpunkt36
światłolecznictwo i termoterapia
5.11.01.00000765.11.04.0000076naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i/lub ultrafioletowym - miejscowepunkt36
5.11.01.00000425.11.04.0000042laseroterapia - skanerpunkt36
5.11.01.00000435.11.04.0000043laseroterapia punktowapunkt613
5.11.01.0000046xokłady parafinowepunkt4-
hydroterapia
5.11.01.0000049xkąpiel wirowa kończynpunkt7-
5.11.01.0000050xinne kąpiele - wirowa w tankupunkt16-
5.11.01.0000051xnatrysk biczowy, szkocki, stały płaszczowy, inne natryskipunkt11-
krioterapia
5.11.01.0000055xkrioterapia - zabieg w kriokomorzepunkt26-
5.11.01.0000074xkrioterapia - miejscowa (pary azotu)punkt8-
balneoterapia
5.11.01.0000058xokłady z borowiny - ogólnepunkt8-
5.11.01.00000595.11.04.0000059okłady z borowiny - miejscowepunkt613
5.11.01.0000060xkąpiel borowinowa, solankowa, kwasowęglowa, siarczkowo - siarkowodorowa, w suchym CO2punkt13-
5.11.01.0000061xfangopunkt7-
* - możliwość rozliczenia nie więcej niż 2 razy dziennie w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie lub zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii), a w warunkach domowych tylko 1 raz dziennie.

ZAŁĄCZNIK Nr  1n  4  

lp.kod zakresu świadczeńnazwa zakresu świadczeńkod skojarzonego zakresu świadczeńnazwa skojarzonego zakresu świadczeńwarunki realizacji zakresu świadczeńnazwa produktu rozliczeniowegokod produktu rozliczeniowegojednostka rozliczeniowa zakresu świadczeńwaga punktowa produktu rozliczeniowegouwagi
12356789
105.1300.207.02Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna05.1300.507.02Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 1 lit. a rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiporada lekarska rehabilitacyjna5.11.00.0000001punkt30
porada lekarska rehabilitacyjna kompleksowa5.11.00.0000005punkt66obejmuje co najmniej 1 procedurę diagnostyczną obrazową ICD-9: 04.14, 04.19, 87.22-87.29, 87.431, 87.433, 88.11, 88.21-24, 88.26-29, 88.33, 88.37, 88.793-798, 88.981, 88.983, lub co najmniej 2 procedury diagnostyczne laboratoryjne ICD-9: A01+A19, C53, C59, G49, I81, L11, L69, M18, M45, O75, O77, O87, O89, O91, S21, S23, S27, S29, S31, 91.831.
porada lekarska rehabilitacyjna zabiegowa5.11.00.0000006punkt62obejmuje co najmniej 1 procedurę: 80.30-39,81.911, 81.92, 82.92-96, 83.94, 83.96, 83.97.
porada lekarska rehabilitacyjna w warunkach domowych*5.11.00.0000002punkt41
porada lekarska rehabilitacyjna kompleksowa w warunkach domowych*5.11.00.0000007punkt77obejmuje co najmniej 1 procedurę diagnostyczną obrazową ICD-9: 04.14, 04.19, 87.22-87.29, 87.431, 87.433, 88.11, 88.21-24, 88.26-29, 88.33, 88.37, 88.793-798, 88.981, 88.983, lub co najmniej 2 procedury diagnostyczne laboratoryjne ICD-9: A01+A19, C53, C59, G49, I81, L11, L69, M18, M45, O75, O77, O87, O89, O91, S21, S23, S27, S29, S31, 91.831.
205.1310.208.02Fizjoterapia ambulatoryjna05.1310.508.02Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 1 lit. b rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiwizyta fizjoterapeutyczna5.11.00.0000003punkt15
zabieg fizjoterapeutycznykody produktów wg Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznychpunktwartość punktowa pojedynczego zabiegu fizjoterapeutycznego jest określona w Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych, stanowiącym załącznik 1m
wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach domowych*5.11.00.0000004punkt21
zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowych*kody produktów wg Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznychpunktwartość punktowa pojedynczego zabiegu fizjoterapeutycznego jest określona w Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych, stanowiącym załącznik 1m
305.1310.209.02Fizjoterapia domowa05.1310.509.02Fizjoterapia domowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 2 lit. a i b rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiporada lekarska rehabilitacyjna w warunkach domowych5.11.00.0000002punkt41
porada lekarska rehabilitacyjna kompleksowa w warunkach domowych5.11.00.0000007punkt77obejmuje co najmniej 1 procedurę diagnostyczną obrazową ICD-9: 04.14, 04.19, 87.22-87.29, 87.431, 87.433, 88.11, 88.21-24, 88.26-29, 88.33, 88.37, 88.793-798, 88.981, 88.983, lub co najmniej 2 procedury diagnostyczne laboratoryjne ICD-9: A01+A19, C53, C59, G49, I81, L11, L69, M18, M45, O75, O77, O87, O89, O91, S21, S23, S27, S29, S31, 91.831.
wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach domowych5.11.00.0000004punkt21
zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowychkody produktów wg Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznychpunktwartość punktowa pojedynczego zabiegu fizjoterapeutycznego jest określona w Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych, stanowiącym załącznik 1m
405.2300.022.02Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym05.2300.522.02Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 3 lit. a rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjikrioterapia - zabieg w kriokomorze5.11.01.0000055punkt26
osobodzień w rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym5.11.02.9000020punkt77
osobodzień w rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym dla pacjentów z obrzękiem limfatycznym5.11.02.9000018punkt88
505.2300.021.02Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym05.2300.521.02Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 3 lit. b rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji dzieci w wieku do ukończenia 7 r. ż. z zaburzeniami wieku rozwojowego5.11.02.9000045punkt77
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji dzieci w wieku od rozpoczęcia 8 r. ż do ukończenia 18 r. ż. z zaburzeniami wieku rozwojowego5.11.02.9000046punkt99
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji dzieci uprawnionych na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"5.11.02.9000061punkt96
605.2300.023.02Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy05.2300.523.02Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 3 lit. c rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji słuchu i mowy dla pacjentów do ukończenia 7 r. ż.5.11.02.9000054punkt66
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji słuchu i mowy dla pacjentów od rozpoczęcia 8 r. ż do ukończenia 19 r. ż.5.11.02.9000055punkt77
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji słuchu i mowy dla pacjentów od rozpoczęcia 20 r. ż.5.11.02.9000056punkt66
705.2300.024.02Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku05.2300.524.02Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawnosci****zał. 1 lp. 3 lit. d rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji wzroku do ukończenia 7 r. ż.5.11.02.9000057punkt66
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji wzroku od rozpoczęcia 8 r. ż. do ukończenia 19 r. ż.5.11.02.9000058punkt77
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji wzroku od rozpoczęcia 20 r. ż5.11.02.9000059punkt66
805.2300.026.02Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ośrodku/oddziale dziennym05.2300.526.02Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 3 lit. e rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień w rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku dziennym5.11.02.9000033punkt74
osobodzień w kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w warunkach domowych5.11.02.9000062punkt74
905.2300.025.02Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku/oddziale dziennym05.2300.525.02Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 3 lit. f rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień w rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku dziennym5.11.02.9000047punkt77
1005.4300.300.02Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych05.4300.500.02Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 4 lit. a rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjikrioterapia - zabieg w kriokomorze5.11.01.0000055punkt26
osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w szpitalu**kody produktów wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczejwartość punktowa osobodnia w zależości od wskazanej grupy jest określona w Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej stanowiącym załącznik nr 1r
osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w zakładzie rehabilitacji leczniczej***
1105.4300.309.02Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych05.4300.509.02Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 4 lit. c rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień w rehabilitacji pulmonologicznej w szpitalu**5.11.02.9000052punkt110
osobodzień w rehabilitacji pulmonologicznej w zakładzie rehabilitacji leczniczej***5.11.02.900006077
1205.4306.300.02Rehabilitacja neurologiczna05.4306.500.02Rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 4 lit. b i zał.4 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w szpitalu**kody produktów wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczejpunktwartość punktowa osobodnia w zależości od wskazanej grupy jest określona w Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej stanowiącym załącznik nr 1r
osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w zakładzie rehabilitacji leczniczej***
1305.4308.300.02Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych05.4308.500.02Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 4 lit. d i zał. 4 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w szpitalu** kody produktów wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczejpunktwartość punktowa osobodnia w zależości od wskazanej grupy jest określona w Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej stanowiącym załącznik nr 1r
osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w zakładzie rehabilitacji leczniczej***
osobodzień w kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w warunkach domowych5.11.02.9000062punkt74dopuszcza się w rozliczanie produktów z Katalogu JGP dla rehabilitacji kardiologicznej i osobodni w kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w warunkach domowych zrealizowanych na rzecz jednego świadczeniobiorcy
1405.4306.301.02Leczenie dzieci ze śpiączkąlp. 6 załącznika do rozporządzenia w sprawie programów zdrowotnychosobodzień pobytu dziecka5.11.02.9100018punkt315obejmuje dzieci bez spastyczności oraz ze spastycznością, u których zastosowano leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej, finansowane w ramach innych umów
osobodzień pobytu dziecka, żywionego dojelitowo dietą przemysłową5.11.02.9100019punkt424
osobodzień pobytu dziecka, żywionego pozajelitowo5.11.02.9100020punkt533
osobodzień pobytu dziecka ze spastycznością5.11.02.9100021punkt342obejmuje dzieci ze spastycznością, u których nie zastosowano leczenia pompą baklofenową
osobodzień pobytu dziecka ze spastycznością, żywionego dojelitowo dietą przemysłową5.11.02.9100022punkt452
osobodzień pobytu dziecka ze spastycznością, żywionego pozajelitowo5.11.02.9100023punkt561
1505.4306.302.02Leczenie dorosłych chorych ze śpiączkąlp. 7 załącznika do rozporządzenia w sprawie programów zdrowotnychosobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką5.11.02.9100067punkt315obejmuje dorosłych ze śpiączką bez spastyczności oraz ze spastycznością, u których zastosowano leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej, finansowane w ramach innych umów
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką, żywionego dojelitowo dietą przemysłową5.11.02.9100068punkt424
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką, żywionego pozajelitowo5.11.02.9100069punkt533
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką ze spastycznością5.11.02.9100070punkt342obejmuje dorosłych ze śpiączką ze spastycznością, u których nie zastosowano leczenia pompą baklofenową
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką ze spastycznością, żywionego dojelitowo dietą przemysłową5.11.02.9100071punkt452
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką ze spastycznością, żywionego pozajelitowo5.11.02.9100072punkt561
* wykonanie i rozliczenie produktu rozliczeniowego nie jest obligatoryjne

** szpital w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), art. 2 ust. 1 pkt 9

***zakład rehabilitacji leczniczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ustawy, w którym świadczeniobiorca ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania

**** o znacznym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierajacych osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 932)

ZAŁĄCZNIK Nr  1r  5  

Katalog Jednorodnych Grup Pacjentów w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej

lpkod grupy/produktu rozliczeniowegokod produktu rozliczeniowegonazwa grupy/produktu rozliczeniowego*(**)pkt/ osobodzień
w warunkach szpitalnych*w zakładzie rehabilitacji leczniczej**w warunkach szpitalnychw zakładzie rehabilitacji leczniczej
1234567
1RNMS015.11.02.9100024xRehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi w szpitalu - kategoria I297x
2RNMS025.11.02.9100025xRehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu w szpitalu - kategoria I264x
3RNMS035.11.02.9100026xRehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi w szpitalu - kategoria II187x
4RNMS045.11.02.9100027xRehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu w szpitalu - kategoria II165x
5RNRS015.11.02.9100028xRehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi w szpitalu - kategoria I253x
6RNRS025.11.02.9100029xRehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych w szpitalu - kategoria I231x
7RNRS035.11.02.9100030xRehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi w szpitalu - kategoria II165x
8RNRS045.11.02.9100031xRehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych w szpitalu - kategoria II143x
9RNOS015.11.02.9100032xRehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe w szpitalu - kategoria I220x
10RNOS025.11.02.9100033xRehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe w szpitalu - kategoria II132x
11RNPS015.11.02.9100034xRehabilitacja neurologiczna przewlekła w szpitalu110x
12RNDS015.11.02.9100035xRehabilitacja neurologiczna dziecięca w szpitalu - kategoria I330x
13RNDS025.11.02.9100036xRehabilitacja neurologiczna dziecięca w szpitalu - kategoria II264x
14RNDS035.11.02.9100037xRehabilitacja neurologiczna dziecięca w szpitalu - kategoria III242x
15RKS015.11.02.9100038xRehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi w szpitalu168x
16RKS025.11.02.9100039xRehabilitacja kardiologiczna w szpitalu - kategoria I121x
17RKS035.11.02.9100040xRehabilitacja kardiologiczna w szpitalu - kategoria II95x
18RNMZ01x5.11.02.9100041Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria Ix264
19RNMZ02x5.11.02.9100042Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria Ix231
20RNMZ03x5.11.02.9100043Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria IIx154
21RNMZ04x5.11.02.9100044Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria IIx132
22RNRZ01x5.11.02.9100045Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria Ix220
23RNRZ02x5.11.02.9100046Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria Ix198
24RNRZ03x5.11.02.9100047Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria IIx132
25RNRZ04x5.11.02.9100048Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria IIx110
26RNOZ01x5.11.02.9100049Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria Ix187
27RNOZ02x5.11.02.9100050Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria IIx99
28RNPZ01x5.11.02.9100051Rehabilitacja neurologiczna przewlekła w zakładzie rehabilitacji leczniczejx77
29RNDZ01x5.11.02.9100052Rehabilitacja neurologiczna dziecięca w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria Ix297
30RNDZ02x5.11.02.9100053Rehabilitacja neurologiczna dziecięca w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria IIx231
31RNDZ03x5.11.02.9100054Rehabilitacja neurologiczna dziecięca w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria IIIx209
32RKZ01x5.11.02.9100055Rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi w zakładzie rehabilitacji leczniczejx137
33RKZ02x5.11.02.9100056Rehabilitacja kardiologiczna w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria Ix89
34RKZ03x5.11.02.9100057Rehabilitacja kardiologiczna w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria IIx63
35ROC015.11.02.9100058xRehabilitacja ogólnoustrojowa pourazowa ciężka w szpitalu264x
36R00015.11.02.9100059xRehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu po leczeniu operacyjnym z chorobami współistniejącymi w szpitalu220x
37R00025.11.02.9100060xRehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu po leczeniu operacyjnym bez chorób współistniejących w szpitalu176x
38ROZS015.11.02.9100061xRehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu po leczeniu zachowawczym z chorobami współistniejącymi w szpitalu154x
39ROZS025.11.02.9100062xRehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu po leczeniu zachowawczym bez chorób współistniejących w szpitalu121x
40ROPS015.11.02.9100063xRehabilitacja ogólnoustrojowa przewlekła w szpitalu100x
41RODRS015.11.02.9100074xRehabilitacja ogólnoustrojowa w chorobach demielinizacyjnych i reumatoidalnych w szpitalu121x
42RONS015.11.02.9100076xRehabilitacja ogólnoustrojowa zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego w szpitalu187x
43ROZZ01x5.11.02.9100064Rehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu po leczeniu zachowawczym z chorobami współistniejącymi w zakładzie rehabilitacji leczniczejx121
44ROZZ02x5.11.02.9100065Rehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu po leczeniu zachowawczym bez chorób współistniejących w zakładzie rehabilitacji leczniczejx88
45ROPZ01x5.11.02.9100066Rehabilitacja ogólnoustrojowa przewlekła w zakładzie rehabilitacji leczniczejx70
46RODRZ01x5.11.02.9100075Rehabilitacja ogólnoustrojowa w chorobach demielinizacyjnych i reumatoidalnych w zakładzie rehabilitacji leczniczejx88
47RONZ01x5.11.02.9100077Rehabilitacja ogólnoustrojowa zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego w zakładzie rehabilitacji leczniczejx154
* szpital w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), art. 2 ust. 1 pkt 9

** zakład rehabilitacji leczniczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.) art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ustawy, w którym świadczeniobiorca ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania

ZAŁĄCZNIK Nr  2

UMOWA Nr ....../....... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - REHABILITACJA LECZNICZA

zawarta w ......................................................., dnia ......................................... roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................................... Oddziałem Wojewódzkim w ....................................................................................................... z siedzibą: .............................................................................................. (ADRES), reprezentowanym przez .............................................................................., zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

..................................................................................................................................................... (oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.),

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

..............................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1. 
1.  Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz w rodzaju programy zdrowotne w zakresie świadczeń leczenie dzieci ze śpiączką i leczenie dorosłych chorych ze śpiączką, zwanymi dalej "świadczeniami", w zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy.
2.  Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach", w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, wydanymi na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach, przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, zwanymi dalej "Ogólnymi warunkami umów", oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami umów określonymi przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach.
3.  Świadczeniodawca obowiązany jest do zapoznania z przepisami § 12 Ogólnych warunków umów wszystkie osoby, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub udzielają informacji Świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2. 
1.  Świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
2.  Świadczenia w poszczególnych zakresach są udzielane zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
3.  Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy, będące w jego dyspozycji, określone są w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
4.  Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
5.  Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 2, oraz warunkach zawierania umów.
6.  Dopuszczalne jest zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie niepełnego zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
7.  Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach, w zakresie wynikającym z umowy. Fundusz informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń oraz jej wynikach.
8.  Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 3 do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
9.  Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt.
10.  Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 8 i 9, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Fundusz aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach i warunkach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
§  3.  Świadczeniodawca jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy o świadczeniach.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4. 
1.  Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie...................zł (słownie: .................................................zł).
2.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w Ogólnych warunków umów, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości.......................zł (słownie:...................).
2a.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ...... zł (słownie: ...... zł ...gr) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia ................... do dnia ..............:
1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat, oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;
2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat
3.  Środki, o których mowa w ust. 2, przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).
3a.  Środki, o których mowa w ust. 2a, przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydanym na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej.
4.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w Ogólnych warunkach umów, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.
4a.  W przypadku:
1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 2a pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub
2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub
3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 2a, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.

5.  Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w zakresie świadczeń objętych umową określa "Plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
6.  Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń, Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego:...................................................................

nr..................................................................................................................................

7.  Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6, wymaga uprzednio złożenia przez świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
8.  Kwoty zobowiązania, określone w planie rzeczowo - finansowym, obejmują także kwoty zobowiązania wyodrębnione na realizację świadczeń, o których mowa w § 17 pkt 8 zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, we właściwych ze względu na realizację świadczeń zakresach.
9.  Dla świadczeń, o których mowa w ust. 8, w ramach odpowiednich zakresów w planie rzeczowo-finansowym, określa się odrębną liczbę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania, przeznaczoną wyłącznie na realizację tych świadczeń.
10.  W przypadku, gdy wartość wykonanych świadczeń, o których mowa w § 17 pkt 8 zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 9, po przekroczeniu kwoty zobowiązania z tytułu realizacji umowy w danym zakresie, na wniosek Świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zobowiązania - zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych i kwoty zobowiązań we właściwych ze względu na realizację świadczeń zakresach oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy.
11.  Rozliczanie świadczeń, o których mowa w ust. 9 i 10, odbywa się łącznie z innymi świadczeniami przypisanymi do danego zakresu świadczeń, w ramach kwoty zobowiązania określonej dla danego zakresu świadczeń.
12.  Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.
13.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
14.  Rachunki z tytułu realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Funduszu, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku.
§  5.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do sprawozdawania w raporcie statystycznym, w szczególności następujących danych:
1) rozpoznań według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja Dziesiąta (ICD-10);
2) w przypadku chorób rzadkich stosuje się także rozpoznania opisane numerami ORPHA;
3) procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9)
- w wersjach wskazanych przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy.

KARY UMOWNE

§  6. 
1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.  W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3.  W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), finansowanych w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
4.  W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
5.  W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
6.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
6a.  W przypadku nieprzeznaczenia środków na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, Fundusz nakłada na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
7.  Kary umowne, o których mowa w ust. 1-6, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  7. 
1.  Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ................ do dnia ............ r.
2.  Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  8.  Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  9.  W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się w szczególności przepisy Ogólnych warunków umów oraz rozporządzeń, o których mowa w § 1 ust. 2.
§  10.  Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  11.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:

1) Załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy.

2) Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram-zasoby.

3) Załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców.

4) Załącznik nr 4 do umowy - Wzór wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON

........................................................................................................................
........................................................................................................................
Oddział FunduszuŚwiadczeniodawca

Załącznik Nr  1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY zał nr 1 do umowy Nr .............................

rodzaj świadczeń: wersja ......

Nr dokumentu (aneksu)

wprowadzającego:...........

OW NFZ

Nr identyfikacyjny nadany przez NFZ
Nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Okres rozliczeniowy od............ do......................
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
Okres rozliczeniowy od............ do......................**
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - razem pozycje
Razem pozycjeOkres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)
StyczeńLutyMarzecKwiecień
MajCzerwiecLipiecSierpień
WrzesieńPaździernikListopadGrudzień
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - poszczególne pozycje
PozycjaKod zakresuNazwa zakresu
Kod miejscaNazwa miejsca
Adres miejscaTERYT
StyczeńLutyMarzec
liczba * cena
wartość
KwiecieńMajCzerwiec
liczba * cena
wartość
LipiecSierpieńWrzesień
liczba * cena
wartość
PaździernikListopadGrudzień
liczba * cena
wartość
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć świadczeniodawcy
* Określenie czynności formalno - prawnej, na podstawie której została utworzona pozycja umowy
** - Kolejne sekcje drukowane dla każdego okresu rozliczeniowego oznaczonego w umowie (o ile w umowie oznaczono więcej niż jeden okres rozliczeniowy)

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik nr 2 do umowy Nr ........................................
rodzaj świadczeń:
Nr pozycji umowy (a)Kod zakresu świadczeń (b)Zakres świadczeń (c)Kod miejsca udzielania świadczeń (d)Nazwa miejsca udzielania świadczeń (e)Adres miejsca udzielania świadczeń (f)Część VII kodu resortowego (g)****Część VIII kodu resortowego (h)****Profil IX - X cz. kodu res.(i)****
I. Dostępność miejsca udzielania świadczeń
Harmonogram
pn (a)wt (b)śr (c)czw (d)pt (e)sob (f)nd (g)Obowiązuje od (h)Obowiązuje do (i)Status D, M, U*
II. Personel
Unikalny wyróżnik osoby (a)Nazwisko (b)Imiona (c)Pesel (d)Status D, M, U*
Dostępność osoby personelu
Dostępność godzinowa tygodniowo (e)Rodzaj harmonogramu ** (f)pn (g)wt (h)śr (i)czw (j)pt (k)sob (l)nd (m)Obowiązuje od (n)Obowiązuje do (o)
P ***
D ***
Uprawnienia zawodowe
Grupa zawodowa (p)Nr Prawa Wyk. Zawodu (q)
Zawód-specjalność
Nazwa (r)Stopień specjalizacji (s)Data uzyskania (t)Data otwarcia (u)
Kompetencje
Nazwa (w)Data uzyskania (y)
Doświadczenie zawodowe (z)
III. Sprzęt
Unikalny wyróżnik sprzętu (a)Nazwa sprzętu (b)Ilość (c)Nr seryjny sprzętu (d)Rodzaj dostępności sprzętu (e)Rok produkcji (f)Dostępny od (g)Dostępny do (h)Status D, M, U*
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć świadczeniodawcy
* D - dodano, M - zmodyfikowano, U - usunięto
** Rodzaj harmonogramu:
P - harmonogram podstawowy
D - harmonogram dodatkowy (wizyty domowe)
*** drukowany jeśli wypełniony
**** - kody nadane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik nr ..... do umowy nr ..............................
rodzaj świadczeń:
UNIKALNY WYRÓŻNIK PODWYKONAWCY
Dane identyfikacyjne i adresowe podwykonawcy
Nazwa
Adres siedziby
Kod terytorialny i nazwa
REGONNIP
Forma organizacyjno-prawna (cześć IV KR)
Osoba/y uprawniona do reprezentowaniaTelefon
Dane rejestrowe podwykonawcy
Rodzaj rejestruNr wpisu do rejestru
Organ rejestrującyData wpisu
Data ostatniej aktualizacji
Dane dotyczące formy i przedmiotu umowy podwykonawstwa
Umowa/promesa
Data, od kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPozycja/e umowy
Data, do kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPrzedmiot świadczeń podwykonywanych
Opis przedmiotu podwykonawstwa
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć Świadczeniodawcy

Załącznik Nr  4

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

Miejscowość ...................................... Data ....................................
Kod Oddziału Wojewódzkiego
Dane Świadczeniodawcy
(źródło - Portal Świadczeniodawcy)
Wnoszę o podpisanie aneksu do istniejącej umowy, zmieniającego nr rachunku bankowego wskazany w zawartej umowie:
numer
w rodzaju
w zakresie
na okres
Nowy pełny numer rachunku bankowego związanego z realizacją umowy
Dane posiadacza rachunku bankowego:
Zmiana dotychczasowego nr rachunku bankowego na nowy nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy w terminie określonym w aneksie.
Podpis/y i pieczęć Świadczeniodawcy ..................................................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Ocena ciężkości stanu klinicznego pacjenta

lpkod grupyOcena ciężkości stanu klinicznego pacjenta/warunki rozliczania
123
RNMOcena czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index (załącznik nr 4a) oraz ocena funkcji poznawczo -behawioralnych oraz zaburzeń czynności mowy oraz połykania po nabytych uszkodzeniach mózgu wg załączonej skali (załącznik nr 4b).
1RNMS01

RNMZ01

1. Czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index - stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki; liczba punktów poniżej 15 i/lub

2. Zaburzone funkcje poznawcze - stan pacjenta ciężki i średnio ciężki; ocena 4 przynajmniej w jednym rodzaju dysfunkcji.

2RNMS02

RNMZ02

1. Czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index - stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki; liczba punktów poniżej 15 i/lub

2. Zaburzone funkcje poznawcze - stan pacjenta ciężki i średnio ciężki; ocena 4 przynajmniej w jednym rodzaju dysfunkcji.

3RNMS03

RNMZ03

1. Czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index - stan pacjenta umiarkowany i lekki; liczba punktów powyżej 14 i

2. Zaburzone funkcje poznawcze - stan pacjenta umiarkowany i lekki; ocena 1-3 przynajmniej w jednym rodzaju dysfunkcji.

4RNMS04

RNMZ04

1. Czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index - stan pacjenta umiarkowany i lekki; liczba punktów powyżej 14 i

2. Zaburzone funkcje poznawcze - stan pacjenta umiarkowany i lekki; ocena 1-3 przynajmniej w jednym rodzaju dysfunkcji.

RNR i RNOOcena czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index (załącznik nr 4a) oraz ocena funkcjonalna wg skali ASIA (American Spinal Injury Association) (załącznik nr 4c).
5RNRS01

RNRZ01

1. Czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index - stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki; liczba punktów poniżej 15 i/lub

2. Stan neurologiczny w skali ASIA - poniżej 51 pkt. w motorycznej ocenie siły mięśniowej.

6RNRS02

RNRZ02

1. Czynności dnia codziennego wg Barthel ADL index - stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki; liczba punktów poniżej 15 i/lub

2. Stan neurologiczny w skali ASIA - poniżej 51 pkt. w motorycznej ocenie siły mięśniowej.

7RNRS03

RNRZ03

1. Czynności dnia codziennego wg Barthel ADL index - stan pacjenta umiarkowany i lekki; liczba punktów powyżej 14 i

2. Stan neurologiczny w skali ASIA powyżej 50 pkt. w motorycznej ocenie siły mięśniowej.

8RNRS04

RNRZ04

1. Czynności dnia codziennego wg Barthel ADL index - stan pacjenta umiarkowany i lekki; liczba punktów powyżej 14 i

2. Stan neurologiczny w skali ASIA powyżej 50 pkt. w motorycznej ocenie siły mięśniowej.

9RNOS01

RNOZ01

1.Czynności dnia codziennego wg Barthel ADL index - stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki; liczba punktów poniżej 15 i/lub

2. Stan neurologiczny w skali ASIA poniżej 51 pkt. w motorycznej ocenie siły mięśniowej.

10RNOS02

RNOZ02

1.Czynności dnia codziennego wg Barthel ADL index - stan pacjenta umiarkowany i lekki; liczba punktów powyżej 14 i

2. Stan neurologiczny w skali ASIA powyżej 50 pkt. w motorycznej ocenie siły mięśniowej.

RNPBrak
11RNPS01

RNPZ01

Brak
RNDOcena głębokości niepełnosprawności wg GMFCS (Gross Motor Function Classification System for Cerebral Palsy) (załącznik nr 4d) oraz ocena zaburzeń znacząco zwiększających wymagania rehabilitacyjne/pielęgnacyjne dotyczące rehabilitacji neurologicznej dzieci (załącznik nr 4e)
12RNDS01

RNDZ01

wiek poniżej 2 lat i GMFCS I-V, wiek od 2 lat do poniżej 4 lat i GMFCS II-V lub wiek od 4 lat do poniżej 6 lat i GMFCS II-V lub wiek od 6 lat do poniżej 18 lat i GMFCS II- V lub wiek od 0 lat do poniżej 18 lat i GMFCS I-V po wypisie z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby z rozpoznaniami zasadniczymi:G09, G81-G83, I69, T90.5 i współistniejącymi: G61, G91-97, I60-I64, S12-S14, S34, T08-T09, a nastepnie rehabilitowani i rozliczani w grupie RND03 (którzy rokują uzyskanie funkcjonalnej korzyści z kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych) lub trybie dziennym

oraz jednego z wymienionych w ciężkim stopniu nasilenia - 4 - zaburzeń znacząco zwiększających wymagania rehabilitacyjne/ pielęgnacyjne dotyczące rehabilitacji neurologicznej dzieci

13RNDS02

RNDZ02

wiek od 2 lat do poniżej 4 lat i GMFCS II-V lub wiek od 4 lat do poniżej 6 lat i GMFCS II-IV lub wiek od 6 lat do poniżej 12 lat i GMFCS II-III

lub wiek od 0 lat do poniżej 18 lat i GMFCS I-V po wypisie z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby z rozpoznaniami zasadniczymi:G09, G81-G83, I69, T90.5 i współistniejącymi: G61, G91-97, I60-I64, S12-S14, S34, T08-T09, a nastepnie rehabilitowani i rozliczani w grupie RND03 (którzy rokują uzyskanie funkcjonalnej korzyści z kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych) lub trybie dziennym.

14RNDS03

RNDZ03

wiek od 2 lat do poniżej 4 lat i GMFCS I lub wiek od 4 lat do poniżej 6 lat i GMFCS I lub V lub wiek od 6 lat do poniżej 12 lat i GMFCS I,IV lub V lub wiek od 12 lat do poniżej 18 lat i GMFCS I-V

lub

wiek od 0 lat do poniżej 18 lat i GMFCS I-V po przebytej rehabilitacji w grupie RND01 lub RND02 (po wypisie z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby) z rozpoznaniami zasadniczymi:G09, G81-G83, I69, T90.5 i współistniejącymi: G61, G91-97, I60-I64, S12-S14, S34, T08-T09.

ROCOcena czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index (załącznik nr 4a) oraz ocena w skali Rankina (zgodnie z załacznikiem nr 2 do rozporządzenie MZ w sparwie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej)
15ROC011. Czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index - stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki; liczba punktów poniżej 15 i

2. Skala Rankina - 4 lub 5 lub 1. Oparzenia II st. ekstremalne i ciężkie termicznie, chemiczne i elektryczne - powyżej 25% powierzchni ciała u dorosłych,

lub

2. Oparzenia II st. ekstremalne i ciężkie termicznie, chemiczne i elektryczne - powyżej 20% powierzchni ciała u dzieci, lub

3. Oparzenia III st. ekstremalne i ciężkie termicznie, chemiczne i elektryczne - powyżej 10% powierzchni ciała niezaleznie od wieku oraz skala Barthel liczba punktów poniżej 15 i skala Rankina - 4 lub 5

ROOStan po zabiegu operacyjnym zrealizowanym w rodzaju leczenie szpitalne i opisanym procedurami medycznymi ICD-9 (zgodnie z załącznikiem nr 3a)
16ROO01 Rozliczenie następuje w przypadku rozpoczęcia rehabilitacji w terminie do 6 miesięcy od zakończenia hospitalizacji podczas której wykonano zabieg wskazany w załączniku nr 3a (w innym przypadku rozliczenie następuje zgodnie z grupami ROP)
17ROO02
ROZStan po leczeniu zachowawczym w rodzaju leczenie szpitalne z rozpoznaniami ICD-10 (zgodnie z załacznikiem nr 3b) lub wiek <18 lat
18ROZS01

ROZZ01

Rozliczenie następuje w przypadku rozpoczęcia rehabilitacji w terminie do 6 miesięcy od zakończenia hospitalizacji, zakończonej wypisem z rozpoznaniem wskazanym w załączniku nr 3b (w innym przypadku rozliczenie następuje zgodnie z grupami ROP)

- nie dotyczy rehabilitacji osób < 18 lat

19ROZS02

ROZZ02

ROPbrak
20ROPS01

ROPZ01

brak
RODbrak
21RODRS01

RODRZ01

brak
RONbrak
22RONS01

RONZ01

Rozliczenie następuje w przypadku rozpoczęcia rehabilitacji w terminie do 12 miesięcy od zakończenia hospitalizacji, podczas której była leczona ostra faza choroby, oraz pacjent nie odbył wczesnej rehabilitacji neurologicznej rozliczonej grupami: RNM, RNR, RNO.

ZAŁĄCZNIK Nr  3a

Procedury medyczne wg ICD-9 kwalifikujące do rehabilitacji ogólnoustrojowej po leczeniu operacyjnym ROO

00.701 Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowego
00.702 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i kapy (czapeczki)
00.703 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i protezy głowy kości udowej
00.711 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki
00.712 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i kapy (czapeczki)
00.713 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki z protezą głowy kości udowej
00.721 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego
00.722 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego i wkładki panewki
00.723 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia i protezy głowy kości udowej
00.731 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i protezy głowy kości udowej
00.732 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana protezy głowy kości udowej
00.733 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki
00.771 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo
00 772 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu
00 773 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00.774 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia przynasadowego
00.781 Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo
00.782 Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu
00.783 Operacje stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00.784 Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu
00.785 Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany bezcementowo
00.801 Operacja rewizyjna kolana - wymiana części udowej, piszczelowej lub rzepkowej (wszystkie elementy)
00.802 Operacja rewizyjna kolana, całkowita - oba elementy mocowane bezcementowo
00.803 Operacja rewizyjna kolana, całkowita - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00.811 Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana płytki i wkładki piszczelowej
00.821 Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana elementu udowego
00.822 Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana elementu udowego i wkładki piszczelowej
00.83 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana części rzepkowej endoprotezy
00.84 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana wkładki piszczelowej
00.851 Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane bezcementowo
00.852 Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu
00.853 Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00.854 Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany za pomocą cementu
00.855 Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany bezcementowo
01.01 Nakłucie zbiornika podpajęczynówkowego
01.02 Nakłucie drenu wprowadzonego do komory (mózgu)
01.091 Aspiracja przestrzeni podpajęczynówkowej
01.092 Aspiracja przestrzeni podtwardówkowej
01.093 Inne aspiracje w zakresie czaszki
01.094 Nakłucie ciemiączka przedniego
01.095 Nakłucie podtwardówkowe przez ciemiączko
01.11 Przezskórna biopsja opon mózgu
01.12 Biopsja opon mózgu
01.131 Przezskórna biopsja mózgu przez otwór trepanacyjny
01.132 Przezskórna biopsja mózgu metodą stereotaktyczną
01.14 Otwarta biopsja mózgu
01.15 Biopsja kości czaszki
01.18 Inne zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowych
01.19 Inne zabiegi diagnostyczne czaszki
01.21 Nacięcie/ drenaż zatok czaszki
01.22 Usunięcie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora
01.23 Powtórne otwarcie w miejscu kraniotomii
01.242 Operacja zwiadowcza (eksploracja)
01.243 Trepanacja czaszki
01.244 Kraniotomia z usunięciem ropnia nadtwardówkowego
01.245 Kraniotomia z usunięciem krwiaka nadtwardówkowego
01.246 Kraniotomia z usunięciem obcego ciała z czaszki
01.247 Kraniotomia z usunięciem krwiaka podtwardówkowego
01.248 Kraniotomia z usunięciem krwiaka śródmózgowego
01.251 Oczyszczenie czaszki
01.252 Usunięcie martwaka czaszki
01.253 Sekwestrektomia w obrębie czaszki
01.26 Wprowadzenie cewnika do jamy czaszki
01.27 Usunięcie cewnika z jamy czaszki
01.311 Drenaż wodniaka śródczaszkowego
01.312 Drenaż ropnia podpajęczynówkowego mózgowego
01.313 Drenaż ropniaka podtwardówkowego
01.321 Przecięcie tkanek mózgu
01.322 Przecięcie dróg mózgowych
01.323 Przezskórne przecięcie zakrętu obręczy
01.329 Lobotomia/ traktotomia - inne
01.411 Chemotalamectomia
01.412 Talamotomia
01.421 Pallidoansektomia
01.422 Pallidotomia
01.511 Dekortykacja opon
01.512 Wycięcie opony mózgowej
01.513 Zdjęcie błony podtwardówkowej z opony
01.52 Hemisferektomia
01.53 Lobektomia mózgu
01.591 Wyłyżeczkowanie w zakresie mózgu
01.592 Opracowanie chirurgiczne rany mózgu
01.593 Marsupializacja cysty mózgu
01.594 Przezskroniowe (przez wyrostek sutkowaty) wycięcie guza mózgu
01.595 Wycięcie guza móżdżku
01.596 Wycięcie guza pnia mózgu
01.597 Usunięcie ropnia pnia mózgu
01.598 Usunięcie ropnia móżdżku
01.599 Inne wycięcie guza mózgu
01.61 Usunięcie ziarniny w kościach czaszki
01.69 Usunięcie zmiany w kościach czaszki - inne
02.011 Linijna kraniektomia
02.012 Paskowa kraniektomia/ operacja kraniostenozy
02.021 Chirurgiczne opracowanie złożonego złamania czaszki
02.022 Odbarczenie złamania czaszki
02.023 Nastawienie złamania czaszki
02.04 Przeszczep kostny do kości czaszki
02.051 Założenie płytki (sztucznej) do czaszki
02.052 Wymiana płytki sztucznej czaszki
02.061 Operacja odtwórcza czaszki - nieokreślona inaczej
02.062 Rewizja płata kostnego czaszki
02.07 Usunięcie płytki (sztucznej) z czaszki
02.11 Proste szycie opony twardej
02.121 Zamknięcie przetoki płynowej opon mózgowych
02.122 Przeszczep twardówki
02.123 Operacja przepukliny mózgowej z jednoczasową kranioplastyką
02.124 Łata podtwardówkowa
02.131 Podwiązanie zatoki strzałkowej
02.132 Podwiązanie tętnicy oponowej środkowej
02.21 Połączenie komory z przestrzenią podpajęczynówkową
02.22 Połączenie komory ze zbiornikiem wielkim
02.23 Wprowadzenie zastawki Holtera
02.24 Założenie drenu pomiędzy komorą - zbiornikiem wielkim
02.311 Zespolenie komora - nosogardziel
02.312 Zespolenie komora - komórki sutkowate
02.321 Zespolenie komora mózgu - prawy przedsionek serca
02.322 Zespolenie komora mózgu - żyła próżna górna
02.331 Zespolenie komora mózgu - jama opłucnowa
02.341 Zespolenie komora mózgu - pęcherzyk żółciowy
02.342 Zespolenie komora mózgu - jama otrzewnowa
02.351 Zespolenie komora mózgu - moczowód
02.391 Zespolenie komora mózgu - jama szpikowa
02.392 Zespolenie komory mózgu z innymi miejscami poza czaszką
02.411 Badanie ujścia komorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym
02.412 Przeprogramowanie drenażu komorowo-otrzewnowego (w zastawkach programowalnych)
02.421 Powtórne wprowadzenie zastawki
02.422 Wymiana drenu komorowego
02.423 Rewizja drenu dokomorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym
02.43 Usunięcie drenażu komory mózgu
02.91 Uwolnienie zrostów korowych
02.92 Operacja naprawcza mózgu
02.931 Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu
02.95 Usunięcie wyciągu zewnętrznego za czaszkę
02.96 Założenie elektrod do zatok klinowych
02.98 Operacja tętniaka lub naczyniaka mózgu
03.01 Usunięcie ciała obcego z kanału kręgowego
03.02 Reoperacja w miejscu laminektomii
03.03 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego
03.04 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu tylnego
03.05 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przez gardło
03.06 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego
03.07 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego
03.08 Reoperacja odbarczająca kanału kręgowego
03.099 Odbarczenie kanału kręgowego - inne
03.1 Przecięcie korzeni nerwów rdzeniowych
03.211 Stereotaktyczna chordotomia
03.219 Chordotomia przezskórna - inne
03.291 Traktotomia rdzenia kręgowego jedno lub dwuetapowa
03.292 Przecięcie dróg rdzenia kręgowego
03.299 Inne chordotomie
03.32 Biopsja rdzenia kręgowego/ opon rdzenia
03.41 Łyżeczkowanie rdzenia kręgowego lub opon
03.42 Oczyszczenie rdzenia kręgowego lub opon
03.43 Marsupializacja cysty rdzenia kręgowego lub opon
03.44 Resekcja rdzenia kręgowego lub opon
03.511 Operacja przepukliny oponowej - nie określona inaczej
03.52 Operacja przepukliny oponowo-rdzeniowej
03.531 Podniesienie fragmentu kości kręgosłupa
03.532 Nastawienie złamania kręgu
03.533 Usunięcie fragmentu kostnego z kanału kręgowego
03.539 Operacja złamania kręgu - inne
03.591 Operacja naprawcza rozszczepu rdzenia kręgowego
03.593 Operacja naprawcza rdzenia kręgowego - inne
03.594 Operacja naprawcza opon rdzeniowych - inne
03.595 Operacja naprawcza ubytku łuku kręgu
03.6 Uwolnienie zrostów rdzenia kręgowego i korzonków nerwowych
03.71 Drenaż podpajęczynówkowo-otrzewnowy
03.93 Wprowadzenie albo wymiana neurostymulatora rdzenia kręgowego
03.94 Usunięcie stymulatora rdzenia kręgowego
03.96 Przezskórne odnerwienie powierzchni stawowej wyrostka kręgu
03.97 Rewizja drenażu przestrzeni płynowych rdzenia
03.98 Usunięcie drenażu przestrzeni płynowych rdzenia
03.99 Operacje struktur kanału kręgowego - inne
04.011 Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego
04.012 Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego z kraniotomią
04.021 Przecięcie nerwu trójdzielnego poza zwojem Gassera
04.029 Przecięcie nerwu trójdzielnego - inne
04.03 Przecięcie lub zmiażdżenie innych nerwów czaszkowych lub obwodowych
04.04 Inne przecięcie nerwu czaszkowego i obwodowego
04.05 Wszczep nerwu czaszkowego lub obwodowego
04.06 Wycięcie innego czaszkowego lub obwodowego zwoju nerwowego
04.071 Łyżeczkowanie nerwu obwodowego
04.072 Oczyszczenie nerwu obwodowego
04.073 Resekcja nerwu obwodowego
04.074 Wycięcie nerwiaka obwodowego (Mortona)
04.079 Wycięcie lub awulsja nerwów czaszkowych i obwodowych - inne
04.12 Otwarta biopsja nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju
04.21 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolitycznego
04.22 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez promieniowanie
04.23 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez ablację w wyniku działania prądu wysokiej częstotliwości (RFA)
04.24 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane niską temperaturą
04.29 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych - inne
04.3 Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowego
04.41 Odbarczenie korzeni nerwu trójdzielnego
04.42 Inne odbarczenie nerwu czaszkowego
04.43 Uwolnienie kanału nadgarstka
04.44 Uwolnienie kanału stępu
04.499 Odbarczenie albo uwolnienie zrostów nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego - inne
04.51 Przeszczep nerwu czaszkowego
04.52 Przeszczep nerwu obwodowego
04.61 Przemieszczenie nerwu czaszkowego
04.62 Przemieszczenie nerwu obwodowego
04.71 Zespolenie nerwu podjęzykowego z twarzowym
04.72 Zespolenie nerwu dodatkowego z twarzowym
04.73 Zespolenie nerwu dodatkowego z podjęzykowym
04.74 Zespolenie nerwu obwodowego/ czaszkowego - inne
04.75 Rewizja po naprawczej operacji nerwów czaszkowych i obwodowych
04.76 Odległa operacja naprawcza urazowego uszkodzenia nerwu czaszkowego
04.77 Odległa operacja naprawcza urazowego uszkodzenia nerwu obwodowego
04.79 Inna plastyka nerwów
04.91 Operacja rozciągnięcia nerwu
04.92 Wszczepienie/ wymiana stymulatora nerwu obwodowego
04.941 Wszczepienie/ wymiana stymulatora nerwu błędnego
04.951 Usunięcie stymulatora nerwu błędnego
05.0 Przecięcie nerwu współczulnego lub zwoju
05.11 Biopsja nerwu współczulnego lub zwoju
05.19 Zabiegi diagnostyczne na nerwach współczulnych lub zwojach - inne
07.13 Biopsja przysadki przezczołowa
07.14 Biopsja przysadki przezklinowa
07.15 Biopsja przysadki - inne
07.17 Biopsja szyszynki
07.53 Częściowe wycięcie szyszynki
07.54 Całkowite usunięcie szyszynki
07.59 Inne operacje szyszynki
07.611 Kriochirurgiczne częściowe usunięcie przysadki, z dojścia przezczołowego
07.612 Rozdzielenie szypuły przysadki, z dojścia przezczołowego
07.613 Wycięcie zmiany przysadki, z dojścia przezczołowego
07.614 Subtotalne wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego
07.615 Wycięcie szypuły przysadki, z dojścia przezczołowego
07.619 Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego - inne
07.62 Częściowe wycięcie przysadki przezklinowe
07.631 Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia podczołowego
07.639 Częściowe wycięcie przysadki z nieokreślonego dojścia
07.641 Ablacja przysadki przez implantację strontu/ itru
07.642 Kriochirurgiczne całkowite usunięcie przysadki
07.649 Całkowite usunięcie przysadki przezczołowe - inne
07.65 Całkowite usunięcie przysadki przezklinowe
07.68 Całkowite usunięcie przysadki z innego dojścia
07.691 Resekcja części nerwowej przysadki - nie określona inaczej
07.692 Resekcja części gruczołowej przysadki - nie określona inaczej
38.011 Embolektomia - Naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.311 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - Naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.411 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - Naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.421 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - Naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.811 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - Naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
39.28 Zewnątrzczaszkowy-wewnątrzczaszkowy pomost naczyniowy
39.51 Klipsowanie tętniaka
39.521 Wykrzepienie tętniaka
39.522 Elektrokoagulacja tętniaka
39.523 Operacje tętniaków przez podwiązanie naczynia
39.524 Zamknięcie tętniaka klejem tkankowym
39.525 Zaopatrzenie tętniaka przez zeszycie
39.526 Zaopatrzenie tętniaka spiralami embolizacyjnymi
39.527 Zaopatrzenie tętniaka przez owinięcie
77.01 Wycięcie martwaka - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.02 Wycięcie martwaka - kość ramienna
77.03 Wycięcie martwaka - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.04 Wycięcie martwaka - kości nadgarstka/ śródręcza
77.05 Wycięcie martwaka - kość udowa
77.06 Wycięcie martwaka - rzepka
77.07 Wycięcie martwaka - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.08 Wycięcie martwaka - kości stępu/ kości śródstopia
77.091 Wycięcie martwaka - inne kości (miednica)
77.092 Wycięcie martwaka - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.093 Wycięcie martwaka - inne kości (kręgi)
77.11 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.12 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość ramienna
77.13 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.14 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kości nadgarstka/ śródręcza
77.15 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość udowa
77.16 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - rzepka
77.17 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.18 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kości stępu/ kości śródstopia
77.191 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne kości (miednica)
77.192 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.193 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne kości (kręgi)
77.21 Osteotomia klinowa - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.22 Osteotomia klinowa - kość ramienna
77.23 Osteotomia klinowa - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.24 Osteotomia klinowa - kości nadgarstka/ śródręcza
77.25 Osteotomia klinowa - kość udowa
77.26 Osteotomia klinowa - rzepka
77.27 Osteotomia klinowa - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.28 Osteotomia klinowa - kości stępu/ kości śródstopia
77.291 Osteotomia klinowa - inne kości (miednica)
77.292 Osteotomia klinowa - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.31 Inne rozdzielenie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.32 Inne rozdzielenie kości - kość ramienna
77.33 Inne rozdzielenie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.34 Inne rozdzielenie kości - kości nadgarstka/ śródręcza
77.35 Inne rozdzielenie kości - kość udowa
77.36 Inne rozdzielenie kości - rzepka
77.37 Inne rozdzielenie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.38 Inne rozdzielenie kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.391 Inne rozdzielenie kości - inne kości (miednica)
77.392 Inne rozdzielenie kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.393 Inne rozdzielenie kości - inne kości (kręgi)
77.41 Biopsja kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.42 Biopsja kości - kość ramienna
77.43 Biopsja kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.44 Biopsja kości - kości nadgarstka/ śródręcza
77.45 Biopsja kości - kość udowa
77.46 Biopsja kości - rzepka
77.47 Biopsja kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.48 Biopsja kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.491 Biopsja kości - inne kości (miednica)
77.492 Biopsja kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.493 Biopsja kości - inne kości (kręgi)
77.51 Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią I-szej kości śródstopia
77.52 Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich i artrodezą
77.53 Wycięcie kaletki palucha/ korekcja tkanek miękkich - inne
77.541 Korekcja 5 palca stopy z osteotomią
77.562 Wycięcie paliczka (częściowa) palca młotkowatego stopy
77.571 Artrodeza palca szponiastego stopy
77.572 Częściowa resekcja paliczka palca szponiastego stopy
77.573 Kapsulotomia palca szponiastego stopy
77.574 Wydłużenie ścięgna palca szponiastego stopy
77.581 Korekcja palca stopy
77.582 Zabieg naprawczy palca stopy
77.583 Inne wycięcie, zespolenie i operacja palców stopy z użyciem materiału protetycznego
77.591 Wycięcie stawu palucha koślawego z założeniem protezy
77.60 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - nieokreślone miejsce
77.61 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.62 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość ramienna
77.63 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.64 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości nadgarstka/ śródręcza
77.65 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość udowa
77.66 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - rzepka
77.67 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.68 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.691 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (miednica)
77.692 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.693 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (kręgi)
77.71 Wycięcie kości do przeszczepu - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.72 Wycięcie kości do przeszczepu - kość ramienna
77.73 Wycięcie kości do przeszczepu - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.74 Wycięcie kości do przeszczepu - kości nadgarstka/ śródręcza
77.75 Wycięcie kości do przeszczepu - kość udowa
77.76 Wycięcie kości do przeszczepu - rzepka
77.77 Wycięcie kości do przeszczepu - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.78 Wycięcie kości do przeszczepu - kości stępu/ kości śródstopia
77.792 Wycięcie kości do przeszczepu - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.81 Inne częściowe wycięcie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.82 Inne częściowe wycięcie kości - kość ramienna
77.83 Inne częściowe wycięcie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.84 Inne częściowe wycięcie kości - kości nadgarstka/ śródręcza
77.85 Inne częściowe wycięcie kości - kość udowa
77.86 Inne częściowe wycięcie kości - rzepka
77.87 Inne częściowe wycięcie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.88 Inne częściowe wycięcie kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.891 Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (mednica)
77.892 Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.893 Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (kręgi)
78.020 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - nieokreślone miejsce
78.021 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.022 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość ramienna
78.023 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.024 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.025 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość udowa/ miednica
78.026 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - rzepka
78.027 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.028 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.029 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - inne (kręgi)
78.11 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.12 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość ramienna
78.13 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.14 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kości nadgarstka/ śródręcza
78.15 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość udowa
78.16 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - rzepka
78.17 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.18 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kości stępu/ kości śródstopia
78.191 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (miednica)
78.192 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
78.193 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (kręgi)
78.222 Otwarta epifizjodeza - kość ramienna
78.223 Otwarta epifizjodeza - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.224 Otwarta epifizjodeza - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.225 Otwarta epifizjodeza - kość udowa/ miednica
78.227 Otwarta epifizjodeza - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.228 Otwarta epifizjodeza - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.229 Otwarta epifizjodeza - inne (kręgi)
78.230 Przezskórna epifizjodeza - nieokreślone miejsce
78.232 Przezskórna epifizjodeza - kość ramienna
78.233 Przezskórna epifizjodeza - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.234 Przezskórna epifizjodeza - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.235 Przezskórna epifizjodeza - kość udowa/ miednica
78.237 Przezskórna epifizjodeza - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.238 Przezskórna epifizjodeza - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.239 Przezskórna epifizjodeza - inne (kręgi)
78.242 Resekcja/ osteotomia - kość ramienna
78.243 Resekcja/ osteotomia - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.244 Resekcja/ osteotomia - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.245 Resekcja/ osteotomia - kość udowa/ miednica
78.247 Resekcja/ osteotomia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.248 Resekcja/ osteotomia - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.312 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość ramienna
78.313 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.314 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.315 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość udowa/ miednica
78.317 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.318 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.323 Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.325 Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość udowa/ miednica
78.327 Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.329 Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - inne (kręgi)
78.411 Inne zabiegi naprawcze kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.412 Inne zabiegi naprawcze kości - kość ramienna
78.413 Inne zabiegi naprawcze kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.414 Inne zabiegi naprawcze kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.415 Inne zabiegi naprawcze kości - kość udowa/ miednica
78.417 Inne zabiegi naprawcze kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.418 Inne zabiegi naprawcze kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.421 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.422 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość ramienna
78.423 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.424 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.425 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość udowa/ miednica
78.426 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - rzepka
78.427 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.428 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.429 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - inne (kręgi)
78.511 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.512 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość ramienna
78.513 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.515 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość udowa/ miednica
78.517 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.518 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.521 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.522 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość ramienna
78.523 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.524 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.525 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość udowa/ miednica
78.527 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.531 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.532 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość ramienna
78.533 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.535 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość udowa/ miednica
78.537 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.611 Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.612 Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - kość ramienna
78.613 Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - kość promieniowa/kość łokciowa
78.614 Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - kości nadgarstka/śródręcza/paliczki (ręki)
78.615 Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - kość udowa/ miednica
78.617 Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - kość piszczelowa/kość strzałkowa
78.618 Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - kości stępu/kości śródstopia/paliczki (stopy)
78.619 Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - inne (kręgi)
78.621 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.622 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość ramienna
78.623 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.624 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.625 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość udowa/ miednica
78.626 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - rzepka
78.627 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.628 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.629 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - inne (kręgi)
78.631 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.632 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość ramienna
78.633 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.634 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.635 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość udowa/ miednica
78.636 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - rzepka
78.637 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.638 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.639 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - inne (kręgi)
79.01 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna
79.02 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
79.03 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)
79.04 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki
79.05 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa
79.06 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.07 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości stępu/ kości śródstopia (noga)
79.08 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki stopy
79.091 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.092 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.093 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.094 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.11 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość ramienna
79.12 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość promieniowa/ łokciowa
79.13 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości nadgarstka/ kości śródręcza
79.14 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki ręki
79.15 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość udowa
79.16 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość piszczelowa/kość strzałkowa
79.17 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości stępu/ kości śródstopia (noga)
79.18 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki (stopy)
79.191 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.193 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.21 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna
79.22 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa
79.23 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka/ śródręcza
79.24 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki
79.25 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa
79.27 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.28 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki stopy
79.291 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.292 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.293 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.294 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.31 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna
79.32 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa
79.33 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości nadgarstka/ kości śródręcza
79.34 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki ręki
79.35 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa
79.36 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.37 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości stępu/ kości śródstopia (noga)
79.38 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki stopy
79.391 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.392 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.393 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.394 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.395 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją z użyciem płyty blokowej - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.411 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość ramienna
79.412 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna
79.421 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość promieniowa/ łokciowa (ramię)
79.422 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa (ramię)
79.451 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość udowa
79.452 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa
79.461 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.462 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.493 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - obojczyk
79.495 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - żebra
79.512 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość ramienna
79.522 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
79.552 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość udowa
79.562 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.61 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość ramienna
79.62 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość promieniowa/ łokciowa
79.63 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kości nadgarstka/ kości śródręcza
79.65 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość udowa
79.66 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość piszczelowa/kość strzałkowa
79.691 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości - miednica
79.71 Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku
79.72 Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia
79.73 Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
79.74 Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców
79.75 Zamknięte nastawienie zwichnięcia biodra
79.76 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana
79.77 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki
79.78 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców
79.79 Zamknięte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu
79.81 Otwarte nastawienie zwichnięcia barku
79.82 Otwarte nastawienie zwichnięcia łokcia
79.83 Otwarte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
79.84 Otwarte nastawienie zwichnięcia ręki/ palca
79.85 Otwarte nastawienie zwichnięcia biodra
79.86 Otwarte nastawienie zwichnięcia kolana
79.87 Otwarte nastawienie zwichnięcia kostki
79.88 Otwarte nastawienie zwichnięcia stopy/ palca
79.89 Otwarte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu
80.01 Artrotomia celem usunięcia protezy - bark
80.02 Artrotomia celem usunięcia protezy - łokieć
80.03 Artrotomia celem usunięcia protezy - nadgarstek
80.04 Artrotomia celem usunięcia protezy - ręka i palce
80.06 Artrotomia celem usunięcia protezy - kolano
80.07 Artrotomia celem usunięcia protezy - kostka
80.08 Artrotomia celem usunięcia protezy - stopa i palce
80.09 Artrotomia celem usunięcia protezy - kręgosłup
80.11 Inna artrotomia - bark
80.12 Inna artrotomia - łokieć
80.13 Inna artrotomia - nadgarstek
80.14 Inna artrotomia - ręka i palce
80.15 Inna artrotomia - biodro
80.16 Inna artrotomia - kolano
80.17 Inna artrotomia - kostka
80.18 Inna artrotomia - stopa i palce
80.191 Artrostomia - bark
80.192 Artrostomia - łokieć
80.193 Artrostomia - nadgarstek
80.194 Artrostomia - ręka i palce
80.195 Artrostomia - biodro
80.196 Artrostomia - kolano
80.197 Artrostomia - kostka
80.198 Artrostomia - stopa i palce
80.199 Artrostomia - kręgosłup
80.21 Artroskopia - bark
80.22 Artroskopia - łokieć
80.23 Artroskopia - nadgarstek
80.24 Artroskopia - ręka i palce
80.25 Artroskopia - biodro
80.26 Artroskopia - kolano
80.27 Artroskopia - kostka
80.28 Artroskopia - stopa i palce
80.29 Artroskopia - kręgosłup
80.39 Biopsja aspiracyjna stawu - kręgosłup
80.41 Korekcja stopy końsko-szpotawej metodą Goldnera
80.42 Operacja Heymana Herndona (Stronga) w korekcji stopy szpotawej
80.431 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - bark
80.432 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - łokieć
80.433 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - nadgarstek
80.434 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - ręka i palce
80.435 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - biodro
80.436 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kolano
80.437 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kostka
80.438 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - stopa i palce
80.439 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kręgosłup
80.441 Uwolnienie stawu - bark
80.442 Uwolnienie stawu - łokieć
80.443 Uwolnienie stawu - nadgarstek
80.444 Uwolnienie stawu - ręka i palce
80.445 Uwolnienie stawu - biodro
80.446 Uwolnienie stawu - kolano
80.447 Uwolnienie stawu - kostka
80.448 Uwolnienie stawu - stopa i palce
80.449 Uwolnienie stawu - kręgosłup
80.451 Uwolnienie więzadła - bark
80.452 Uwolnienie więzadła - łokieć
80.453 Uwolnienie więzadła - nadgarstek
80.454 Uwolnienie więzadła - ręka i palce
80.455 Uwolnienie więzadła - biodro
80.456 Uwolnienie więzadła - kolano
80.457 Uwolnienie więzadła - kostka
80.458 Uwolnienie więzadła - stopa i palce
80.459 Uwolnienie więzadła - kręgosłup
80.501 Nieswoiste zniszczenie krążka międzykręgowego (artroskopowo)
80.502 Nieswoiste zniszczenie krążka międzykręgowego (przezskórnie)
80.511 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie szyjnym
80.512 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie piersiowym
80.513 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie lędźwiowym
80.514 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie szyjnym
80.515 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie piersiowym
80.516 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie lędźwiowym
80.521 Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie szyjnym
80.522 Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie piersiowym
80.523 Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie lędźwiowym
80.6 Wycięcie łękotki kolana (meniscektomia)
80.71 Synowiektomia - bark
80.72 Synowiektomia - łokieć
80.73 Synowiektomia - nadgarstek
80.74 Synowiektomia - ręka i palce
80.75 Synowiektomia - biodro
80.76 Synowiektomia - kolano
80.77 Synowiektomia - kostka
80.78 Synowiektomia - stopa i palce
80.81 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - bark
80.82 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - łokieć
80.83 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - nadgarstek
80.84 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - ręka i palce
80.85 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - biodro
80.86 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kolano
80.87 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kostka
80.88 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - stopa i palce
80.89 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kręgosłup
80.91 Inne wycięcie tkanek stawu - bark
80.92 Inne wycięcie tkanek stawu - łokieć
80.93 Inne wycięcie tkanek stawu - nadgarstek
80.94 Inne wycięcie tkanek stawu - ręka i palce
80.95 Inne wycięcie tkanek stawu - biodro
80.96 Inne wycięcie tkanek stawu - kolano
80.97 Inne wycięcie tkanek stawu - kostka
80.98 Inne wycięcie tkanek stawu - stopa i palce
81.011 Spondylodeza czaszkowo-szyjna z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.012 Zespolenie kręgów C1-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.013 Spondylodeza potyliczno-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.019 Spondylodeza szczytowo-obrotowa - inna
81.021 Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przedniego
81.022 Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przednio-bocznego
81.029 Spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inna
81.031 Artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylnego
81.032 Artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylno-bocznego
81.039 Spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inna
81.041 Artrodeza piersiowa lub piersiowo lędźwiowa z dostępu przedniego
81.042 Artrodeza piersiowa lub piersiowo lędźwiowa z dostępu przednio-bocznego
81.049 Spondylodeza piersiowa i piersiowo lędźwiowa z dostępu przedniego - inna
81.051 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego
81.052 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylno-bocznego
81.059 Spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego - inna
81.061 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego
81.062 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przednio-bocznego
81.069 Spondylodeza lędźwiowa lub lędźwiowo krzyżowa z dostępu przedniego - inna
81.07 Spondylodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa wyrostków poprzecznych z dostępu bocznego
81.081 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego
81.082 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylno-bocznego
81.083 Zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej tylnej (PLIF)
81.084 Międzyotworowa stabilizacja trzonów lędźwiowych (TLIF)
81.089 Spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego - inna
81.11 Artrodeza stawu skokowego górnego
81.12 Potrójna artrodeza
81.13 Artrodeza podskokowa
81.14 Artrodeza śródstopia
81.15 Artrodeza stępowo-śródstopna
81.16 Artrodeza śródstopno-palcowa
81.17 Artrodeza stopy - inna
81.18 Operacyjne ograniczenie ruchomości w stawie skokowym dolnym
81.21 Artrodeza stawu biodrowego
81.22 Artrodeza kolana
81.23 Artrodeza stawu barkowego
81.24 Artrodeza stawu łokciowego
81.25 Artrodeza nadgarstkowo-promieniowa
81.26 Artrodeza nadgarstkowo-śródręczna
81.27 Artrodeza śródręczno-paliczkowa
81.28 Artrodeza międzypaliczkowa
81.29 Artrodeza - inna
81.30 Powtórna spondylodeza, nie określona inaczej
81.311 Powtórna spondylodeza czaszkowo-szyjna z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.312 Powtórne zespolenie kręgów C1-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.313 Powtórna spondylodeza potyliczno-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.319 Powtórna spondylodeza szczytowo-obrotowa - inna
81.321 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dojścia przedniego
81.322 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dojścia przednio-bocznego
81.329 Powtórna spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inna
81.331 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylnego
81.332 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylno-bocznego
81.339 Powtórna spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inna
81.341 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu przedniego
81.342 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu przednio-bocznego
81.349 Powtórna spondylodeza piersiowa i piersiowo-lędźwiowa z dostępu przedniego - inna
81.351 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego
81.352 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylno-bocznego
81.359 Powtórna spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego - inna
81.361 Powtórny zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej przedniej (ALIF)
81.362 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego
81.363 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przednio-bocznego
81.369 Powtórna spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego
81.37 Ponowna stabilizacja odcinka lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa z dostępu poprzez wyrostki poprzeczne
81.381 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego
81.382 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylno-bocznego
81.383 Powtórny zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej tylnej (PLIF)
81.384 Powtórna międzyotworowa stabilizacja trzonów lędźwiowych (TLIF)
81.389 Powtórna spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego - inna
81.39 Powtórne operacyjne usztywnienie kręgosłupa, nie określone inaczej
81.40 Operacja biodra - inna
81.42 Plastyka więzadłowa kolana (five-in-one)
81.43 Plastyka niestabilności przednio-przyśrodkowej kolana z uszkodzeniem łąkotki
81.44 Plastyka niestabilności rzepki
81.45 Plastyka więzadeł krzyżowych kolana - inna
81.46 Plastyka więzadeł pobocznych kolana - inna
81.47 Plastyka stawu kolanowego - inna
81.49 Plastyka stawu skokowego - inna
81.511 Pierwotna wymiana głowy kości udowej oraz panewki stawu biodrowego -kapoplasyka
81.512 Całkowita pierwotna rekonstrukcja stawu biodrowego
81.513 Całkowita pierwotna wymiana stawu biodrowego z użyciem trzpienia przynasadowego
81.521 Częściowa pierwotna wymiana stawu biodrowego - endoproteza bipolarna
81.522 Częściowa pierwotna wymiana stawu biodrowego - wymiana elementu udowego
81.524 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana elementu udowego
81.525 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana panewki
81.526 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki
81.53 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, nie określona inaczej
81.541 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - jednoprzedziałowa
81.542 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - dwuprzedziałowa
81.543 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - trójprzedziałowa
81.55 Operacja rewizyjna po wymianie stawu kolanowego
81.56 Całkowita pierwotna wymiana stawu skokowego
81.57 Pierwotna wymiana stawów stopy/ palców
81.581 Całkowita operacja rewizyjna po wymianie innych określonych stawów kończyny dolnej
81.582 Częściowa operacja rewizyjna po wymianie innych określonych stawów kończyny dolnej
81.59 Operacja rewizyjna po wymianie stawu kończyny dolnej - inna
81.62 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 2-3 kręgów
81.63 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 4-8 kręgów
81.64 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 9 lub większej liczby kręgów
81.65 Wertebroplastyka
81.66 Kyfoplastyka
81.67 Przezskórna plastyka kręgosłupa
81.71 Artroplastyka śródręczno-paliczkowa i międzypaliczkowa - wszczep
81.72 Artroplastyka śródręczno-paliczkowa i międzypaliczkowa - bez wszczepu
81.73 Całkowita endoproteza nadgarstka
81.74 Artroplastyka nadgarstka lub śródręcza - wszczep
81.75 Artroplastyka nadgarstka lub śródręcza - bez wszczepu
81.79 Inne zabiegi naprawcze nadgarstka/ ręki/ palców
81.80 Całkowita endoproteza stawu barkowego
81.81 Częściowa endoproteza stawu barkowego
81.82 Operacja nawykowego zwichnięcia barku
81.831 Rewizja po artroplastyce stawu barkowego
81.832 Artroskopowa dekompresja przestrzeni podbarkowej
81.833 Całkowita rewizja po artroplastyce stawu barkowego
81.834 Częściowa rewizja po artroplastyce stawu barkowego
81.839 Artroplastyka stawu barkowego - inna
81.84 Całkowita endoproteza stawu łokciowego
81.851 Rewizja po artroplastyce stawu łokciowego
81.852 Całkowita rewizja po artroplastyce stawu łokciowego
81.853 Częściowa rewizja po artroplastyce stawu łokciowego
81.86 Częściowa endoproteza stawu łokciowego
81.93 Szycie torebki stawowej/ więzadeł kończyny górnej
81.94 Szycie torebki stawowej/ więzadeł stawów stępu/ stopy
81.95 Szycie torebki stawowej/ więzadeł nogi - inne
81.961 Zabieg otwarty z resekcją kości końca barkowego obojczyka i osteotomią wyrostka barkowego
81.969 Zabieg naprawczy stawu - inny
81.971 Częściowa rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej
81.972 Całkowita rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej
82.011 Eksploracja pochewki ścięgnistej na ręce - inna
82.012 Nacięcie pochewki ścięgnistej na ręce
82.013 Usunięcie ciałek ryżowatych pochewki ścięgnistej na ręce
82.02 Miotomia w zakresie ręki
82.03 Nacięcie kaletki maziowej ręki
82.04 Nacięcie/ drenaż dłoni/ kłębu kciuka
82.11 Nacięcie ścięgna ręki
82.12 Nacięcie powięzi ręki
82.19 Rozdzielenie tkanek miękkich ręki - inne
82.211 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna ręki (nadgarstek)
82.22 Wycięcie zmiany mięśnia ręki
82.29 Wycięcie zmiany tkanek miękkich ręki - inne
82.31 Wycięcie kaletki ręki
82.32 Wycięcie ścięgna ręki do przeszczepu
82.331 Wycięcie ścięgna i torebki maziowej
82.339 Wycięcie ścięgna ręki - inne
82.34 Wycięcie ścięgna/ powięzi ręki do przeszczepu
82.351 Uwolnienie przykurczu Dupuytrena
82.359 Wycięcie powięzi ręki - inne
82.36 Wycięcie mięśnia ręki - inne
82.39 Wycięcie tkanek miękkich ręki - inne
82.41 Szycie pochewki ścięgna ręki
82.42 Odroczone szycie ścięgna zginacza ręki
82.43 Odroczone szycie ścięgna ręki - inne
82.44 Szycie ścięgna zginacza ręki - inne
82.45 Szycie ścięgna ręki - inne
82.46 Szycie mięśnia/ powięzi ręki
82.51 Wydłużenie ścięgna ręki
82.52 Skrócenie ścięgna ręki
82.53 Powtórne przytwierdzenie ścięgna ręki
82.54 Powtórne przytwierdzenie mięśnia ręki
82.55 Zmiana długości mięśnia/ ścięgna ręki - inna
82.56 Przeszczep ścięgna ręki - inne
82.57 Przemieszczenie ścięgna ręki - inne
82.58 Przeszczepienie mięśnia ręki - inne
82.59 Przemieszczenie mięśnia ręki - inne
82.61 Policyzacja palca
82.691 Przeszczepienie płata skórnego i kości do kciuka
82.692 Przeszczepienie kości do kciuka
82.693 Przeszczepienie uszypułowanego płata skórnego do kciuka
82.711 Rekostrukcja dla plastyki m. przeciwstawnego
82.719 Rekonstrukcja bloczka ścięgna ręki - inna
82.72 Operacja plastyczna ręki-przeszczep mięśnia/ powięzi
82.791 Graft ścięgna do ręki
82.799 Operacja plastyczna ręki z przeszczepem - inna
82.81 Przeniesienie palca, z wyjątkiem kciuka
82.82 Operacja rozszczepu ręki (cleft hand)
82.83 Korekcja makrodaktylii
82.84 Korekcja palca młotkowatego ręki
82.851 Ufiksowanie ścięgna ręki - nie określone inaczej
82.859 Tenodeza ręki - inna
82.861 Plastyka ścięgna i mięśnia ręki
82.869 Plastyka ścięgna ręki - inna
82.891 Plikacja powięzi ręki
82.892 Operacja przetoki powięzi ręki
82.899 Operacje plastyczne ręki - inne
82.911 Uwolnienie zrostów powięzi, mięśni lub ścięgien ręki
82.919 Uwolnienie zrostów ręki - inne
82.99 Operacje mięśnia/ ścięgna/ powięzi ręki - inne
83.011 Nacięcie pochewki ścięgna
83.012 Usunięcie ciałek ryżowatych z torebki ścięgna
83.019 Eksploracja pochewki ścięgna - inne
83.02 Miotomia
83.031 Usunięcie wapiennych złogów z kaletki
83.039 Nacięcie kaletki - inne
83.09 Nacięcie mięśni, ścięgna, powięzi i kaletki - inne
83.12 Przecięcie ścięgna przywodzicieli biodra
83.132 Rozdzielenie ścięgna
83.133 Uwolnienie ścięgna
83.134 Rozcięcie ścięgna
83.141 Rozdzielenie powięzi
83.142 Rozdzielenie pasma biodrowo-piszczelowego
83.143 Odsłonięcie powięzi
83.144 Uwolnienie przykurczu Volkmanna przez przecięcie powięzi
83.149 Nacięcie powięzi - inne
83.191 Rozdzielenie mięśnia
83.192 Uwolnienie mięśnia
83.311 Wycięcie zmiany pochewki ścięgna
83.312 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki
83.321 Wycięcie heterotopowej kości
83.322 Wycięcie zbliznowacenia mięśnia dla uwolnienia przykurczu Volkmanna
83.323 Wycięcie zmiany kostniejącego zapalenia mięśni
83.329 Wycięcie zmiany mięśnia - inne
83.391 Wycięcie cysty Bakera
83.399 Wycięcie zmiany tkanek miękkich - inne
83.41 Wycięcie ścięgna do przeszczepu
83.43 Wycięcie mięśnia/ powięzi do przeszczepu
83.44 Wycięcie powięzi - inne
83.5 Wycięcie kaletki
83.61 Szycie pochewki ścięgna
83.62 Odroczone szycie ścięgna
83.63 Operacja mankietu rotatorów
83.641 Zeszycie ścięgna Achillesa
83.649 Szycie ścięgna - inne
83.659 Szycie mięśnia/ powięzi - inne
83.71 Wydłużenie ścięgna
83.72 Skrócenie ścięgna
83.73 Powtórne przytwierdzenie ścięgna
83.74 Powtórne przytwierdzenie mięśnia
83.75 Przeniesienie/ przeszczep ścięgna
83.76 Przemieszczenie ścięgna - inne
83.771 Uwolnienie przykurczu Volkmanna przez przeszczep mięśnia
83.81 Przeszczep ścięgna
83.82 Przeszczep mięśnia/ powięzi
83.83 Rekonstrukcja bloczka ścięgna
83.841 Operacje Evansa stopy końsko-szpotawej
83.849 Korekcja stopy końsko-szpotawej - inne
83.853 Plastyka ścięgna Achillesa
83.86 Plastyka mięśnia czworogłowego
83.87 Operacje plastyczne mięśnia - inne
83.881 Plastyka ścięgna i mięśnia
83.882 Ufiksowanie ścięgna
83.883 Tenodeza - inna niż ręki
83.884 Plastyka ścięgna
83.91 Uwolnienie zrostów mięśni/ ścięgien/ powięzi i kaletki
83.999 Operacje mięśni/ ścięgien/ powięzi/ kaletek - inne
84.001 Amputacja kończyny górnej z pokryciem kikuta płatem
84.002 Kineplastyczna amputacja kończyny górnej
84.003 Otwarta lub gilotynowa amputacja kończyny górnej
84.004 Rewizja świeżej amputacji urazowej kończyny górnej
84.01 Amputacja i wyłuszczenie palca ręki w stawie
84.02 Amputacja i wyłuszczenie kciuka w stawie
84.03 Amputacja w zakresie ręki
84.04 Wyłuszczenie nadgarstka
84.05 Amputacja w zakresie przedramienia
84.06 Wyłuszczenie w stawie łokciowym
84.07 Amputacja w zakresie ramienia
84.08 Wyłuszczenie w stawie barkowym
84.09 Amputacja kończyny górnej z odjęciem łopatki
84.101 Amputacja kończyny dolnej z pokryciem kikuta płatem
84.102 Amputacja kineplastyczna kończyny dolnej
84.103 Otwarta lub gilotynowa amputacja kończyny dolnej
84.104 Rewizja świeżej amputacji urazowej kończyny dolnej
84.111 Amputacja palca stopy w stawie śródstopno-paliczkowym
84.112 Wyłuszczenie palca stopy w stawie
84.113 Amputacja głowy kości śródstopa
84.114 Promieniowa amputacja stopy (wyłuszczenie głowy paliczka bliższego tuż ponad fałdem śródstopno-palcowym)
84.121 Amputacja przedniej części stopy
84.122 Amputacja przez śródstopie
84.123 Amputacja w stawie Chopparta
84.124 Amputacja w środkowym śródstopiu
84.125 Amputacja przez śródstopie (w tym wszystkich palców u stopy)
84.129 Amputacja w zakresie stopy - inne
84.13 Wyłuszczenie w stawie skokowym
84.14 Amputacja stopy w zakresie kostek bocznych
84.151 Amputacja nogi na wysokości kości piszczelowej i strzałkowej - nie określona inaczej
84.169 Wyłuszczenie w stawie kolanowym - inne
84.171 Amputacja nogi na wysokości kości udowej
84.172 Amputacja uda
84.173 Przekształcenie amputacji poniżej kolana w amputację powyżej kolana
84.174 Nadkłykciowa amputacja powyżej kolana
84.18 Wyłuszczenie w stawie biodrowym
84.191 Amputacja kończyny dolnej z częścią miednicy
84.192 Amputacja tylnej części miednicy
84.21 Replantacja kciuka
84.22 Replantacja palca
84.23 Replantacja przedramienia/ nadgarstka/ dłoni
84.24 Replantacja górnej części ramienia
84.25 Replantacja palucha
84.26 Replantacja stopy
84.27 Replantacja dolnej części podudzia/ kostki
84.28 Replantacja uda
84.31 Powtórna amputacja kikuta
84.32 Wtórne zamknięcie kikuta
84.33 Oczyszczenie kikuta
84.502 Wprowadzenie czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego
84.503 Wprowadzenie czynników wzrostu z komórek macierzystych
84.52 Wprowadzenie rekombinowanego białka morfogenetycznego kości - rhBMP
84.56 Wprowadzenie wypełniacza do stawu (cementowego)
84.71 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system jednopłaszczyznowy
84.721 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system pierścieniowo-prętowy - system typu Ilizarowa
84.722 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system pierścieniowo-prętowy - system typu Sheffield
84.73 Założenie hybrydowego urządzenia do zewnętrznej stabilizacji
84.74 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego - system wielopłaszczyznowy
84.811 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji ręki
84.812 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji ręki
84.82 Rekonstrukcja pierwotna prostowników/ zginaczy palców ręki
84.83 Rekonstrukcja pierwotna ręki (jednoczasowa rekonstrukcja naczyń, nerwów i ścięgien)
84.84 Rekonstrukcja ręki przy użyciu kompleksów tkankowych przenoszonych za pośrednictwem połączeń mikrochirurgicznych
84.85 Rekonstrukcja wtórna prostowników/ zginaczy palców ręki
84.86 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń ręki (odtworzenie funkcji)
84.871 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji stopy
84.872 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji stopy
84.88 Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń i/ lub nerwów stopy
84.89 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń stopy (odtworzenie funkcji)
84.941 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - klatka piersiowa (żebra, mostek)
84.942 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - klatka piersiowa (żebra, mostek)
84.951 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (ramienna, udowa)
84.952 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (ramienna, udowa)
84.961 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (promieniowa i łokciowa)
84.962 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (promieniowa i łokciowa)
84.971 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości miednicy
84.972 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości miednicy
84.981 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (piszczelowa i strzałkowa)
84.982 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (piszczelowa i strzałkowa)
84.991 Rekonstrukcja pierwotna wielotkankowych uszkodzeń kończyny górnej
84.992 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń kończyny górnej
84.993 Rekonstrukcja pierwotna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej
84.994 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej
86.03 Nacięcie torbieli skórzastej
86.04 Nacięcie/ drenaż skóry/ tkanki podskórnej - inne
86.051 Usunięcie urządzenia do zapisywania sygnałów
86.052 Usunięcie generatora tkankowego impulsów do neurostymulacji
86.053 Usunięcie ekspandera ze skóry lub tkanki podskórnej innej niż tkanka piersi
86.21 Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej
86.221 Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki
86.222 Wycięcie martwiczej tkanki
86.223 Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej
86.229 Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne
86.271 Usunięcie tkanki martwiczej
86.272 Usunięcie wilgotnej tkanki martwiczej
86.281 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez szczoteczkowanie
86.282 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem
86.283 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie
86.284 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez przemycie
86.51 Replantacja skalpu
86.601 Przeszczep skóry pośredniej grubości
86.602 Przeszczep skóry pełnej grubości
86.603 Przeszczep skórno-tłuszczowy
86.609 Przeszczep wolny skóry - inny
86.61 Pełnej grubości przeszczep skóry na rękę
86.62 Przeszczep skóry na rękę - inny
86.63 Przeszczep pełnej grubości skóry na inne miejsce
86.641 Przeszczep włosów w obręb blizny
86.65 Przeszczep skóry heterogeniczny
86.661 Przeszczep błon płodowych
86.662 Przeszczep skóry allogeniczny
86.671 Wytworzenie nowej skóry
86.672 Przeszczep regeneracyjny naskórkowy warstwy skóry
86.679 Zastosowanie sztucznej skóry - inne
86.69 Inny przeszczep skóry - inne miejsce
86.71 Preparowanie skórno-podskórnego płata uszypułowanego
86.72 Przeniesienie skórno-podskórnego płata uszypułowanego
86.73 Umocowanie skórno-podskórnego płata uszypułowanego do ręki
86.741 Zamknięcie ubytku przez wydłużony płat skórno-podskórny
86.742 Zamknięcie ubytku przez podwójnie uszypułowany płat skórno- podskórny
86.743 Zamknięcie ubytku przez uszypułowany płat skórno-podskórny
86.744 Zamknięcie ubytku przez zrotowany płat skórno-podskórny
86.745 Zamknięcie ubytku przez przesunięty płat skórno-podskórny
86.746 Zamknięcie ubytku przez rurowaty płat
86.751 Oczyszczenie płata uszypułowanego
86.752 Usunięcie tkanki tłuszczowej z płata uszypułowanego
86.79 Przeszczepienie płata uszypułowanego - inne
86.85 Korekcja syndaktylii
86.89 Rekonstrukcja/ plastyka skóry i tkanki podskórnej - inna
86.91 Wycięcie skóry do przeszczepu
86.93 Wprowadzenie ekspandera pod skórę
86.94 Wprowadzenie lub wymiana jednoszeregowego generatora impulsów do neurostymulacji, nieokreślony czy do doładowywania
86.95 Wprowadzenie lub wymiana dwuszeregowego generatora impulsów do neurostymulacji, nieokreślony czy do doładowywania
86.96 Wprowadzenie lub wymiana innego generatora impulsów do neurostymulacji
86.971 Generator impulsów (jednoszeregowy, jednokanałowy) do wewnątrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, do doładowywania
86.981 Generator impulsów (dwuszeregowy, dwukanałowy) do wewnątrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, do doładowywania
97.171 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
97.172 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość ramienna
97.173 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość promieniowa/ kość łokciowa
97.174 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
97.175 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość udowa/ miednica
97.176 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - rzepka
97.177 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
97.179 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - inne (kręgi)
97.189 Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - inne (kręgi)
99.211 Podanie antybiotyku na nośniku

ZAŁĄCZNIK Nr  3b

Rozpoznania medyczne wg ICD-10 kwalifikujące do rehabilitacji ogólnoustrojowej po leczeniu zachowawczym ROZ

A31.9 Zakażenie prątkowe, nieokreślone
A37.0 Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca [Bordetella pertussis]
A39.0 Zapalenie meningokokowe opon mózgowych (G01*)
A39.2 Ostra posocznicza meningokokowa
A39.3 Przewlekła posocznica meningokokowa
A39.4 Posocznica meningokokowa, nieokreślona
A40.0 Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy A
A40.1 Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy B
A40.2 Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy D
A40.3 Posocznica wywołana przez Streptococcus pneumoniae
A40.8 Inne posocznice paciorkowcowe
A40.9 Posocznica paciorkowcowa, nieokreślona
A41.0 Posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus
A41.1 Posocznica wywołana przez inne określone gronkowce
A41.2 Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowce
A41.3 Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzea
A41.5 Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemne
A41.8 Inna posocznica, nieokreślona
A41.9 Posocznica, nieokreślona
A49.0 Zakażenie gronkowcowe, nieokreślone
A49.2 Zakażenie wywołane przez pałeczkę Haemophilus influenzae, nieokreślone
A54.4 Rzeżączkowe zakażenie układu kostno-mięśniowego
A81.1 Podostre stwardniające zapalenie mózgu
A89 Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
B00.0 Wyprysk opryszczkowy [eczema herpeticum]
B00.3 Opryszczkowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
B00.4 Opryszczkowe zapalenie mózgu (G05.1*)
B02.0 Zapalenie mózgu w półpaścu (G05.1*)
B58.1 Toksoplazmozowe zapalenie wątroby (K77.0*)
B58.2 Toksoplazmozowe zapalenie opon mózgowych i mózgu (G05.2*)
B58.3 Toksoplazmoza płucna (J17.3*)
B58.8 Toksoplazmoza z zajęciem innych narządów
B88.9 Inwazje pasożytnicze, nieokreślone
C41.2 Nowotwór złośliwy (kości kręgosłupa)
C41.4 Nowotwór złośliwy (kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna)
C49.1 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem)
C49.2 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem)
C49.3 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej)
C49.4 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka brzucha)
C49.5 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka miednicy)
C49.6 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona)
C49.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej)
C49.9 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka, nieokreślone)
C79.5 Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego
D16.6 Nowotwór niezłośliwy (kręgosłup)
D21.1 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem)
D21.2 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem)
D21.3 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej)
D21.4 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha)
D21.5 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy)
D21.6 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, nieokreślone)
D21.9 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie, nieokreślone)
D69.0 Plamica alergiczna
E10.4 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami neurologicznymi)
E11.4 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami neurologicznymi)
E12.4 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami neurologicznymi)
E13.4 Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami neurologicznymi)
E14.4 Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami neurologicznymi)
E75.0 GM2 gangliozydoza
E75.1 Inne gangliozydozy
E75.2 Inne sfingolipidozy
E75.3 Sfingolipidoza, nieokreślona
E75.4 Lipofuscynoza neuronalna
E75.5 Inne zaburzenia spichrzania lipidów
E75.6 Zaburzenia spichrzania lipidów, nieokreślone
F95.1 Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne)
F95.2 Zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Giles de la Tourette)
G00.0 Zapalenie opon mózgowych wywołane przez Hamoephilus influenzae
G00.1 Zapalenie opon mózgowych pneumokokowe
G00.2 Zapalenie opon mózgowych paciorkowcowe
G00.8 Inne bakteryjne zapalenia opon mózgowych
G00.9 Bakteryjne zapalenie opon mózgowych, nieokreślone
G03.8 Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne określone czynniki
G03.9 Zapalenie opon mózgowych, nieokreślone
G04.1 Tropikalne kurczowe porażenie kończyn dolnych
G04.9 Zapalenie mózgu oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, nieokreślone
G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
G10 Choroba Huntingtona
G11.0 Bezład wrodzony niepostępujący
G11.1 Bezład móżdżkowy o wczesnym początku
G11.2 Bezład móżdżkowy o późnym początku
G11.3 Bezład móżdżkowy z wadliwym systemem naprawy DNA
G11.4 Dziedziczne kurczowe porażenie kończyn dolnych
G11.8 Inne bezłady dziedziczne
G11.9 Bezład dziedziczny, nieokreślony
G13.0 Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia
G13.1 Inne zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w chorobie nowotworowej
G13.2 Zanik układowy pierwotnie zajmujący układ nerwowy w niedoczynności tarczycy (E00.1+, E03.-+)
G13.8 Zanik układowy pierwotnie zajmujący układ nerwowy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G20 Choroba Parkinsona
G21.0 Złośliwy zespół neuroleptyczny
G21.1 Parkinsonizm wtórny wywołany innymi lekami
G21.2 Parkinsonizm wtórny wywołany innymi czynnikami zewnętrznymi
G21.3 Parkinsonizm po zapaleniu mózgu
G21.8 Inny parkinsonizm wtórny
G21.9 Parkinsonizm wtórny, nieokreślony
G22 Parkinsonizm w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G23.0 Choroba Hellervordena-Spatza
G23.1 Postępujące ponadjądrowe porażenie mięśni oka [Steela-Richardsona-Olszewskiego]
G23.2 Zwyrodnienie prążkowia i istoty czarnej [striatonigralis degeneratio]
G23.8 Inne określone choroby zwyrodnieniowe jąder podstawy
G24.0 Dystonia wywołana przez leki
G24.1 Dystonia samoistna rodzinna
G24.2 Dystonia samoistna niedziedziczna
G24.3 Kurczowy kręcz karku
G24.4 Dystonia samoistna w obrębie twarzy
G24.8 Inne dystonie
G24.9 Dystonia, nieokreślona
G25.0 Drżenie samoistne
G25.1 Drżenie polekowe
G25.2 Inne określone formy drżenia
G25.4 Pląsawica polekowa
G25.5 Inna pląsawica
G25.6 Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznego
G25.8 Inne określone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
G25.9 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych, nieokreślone
G26 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G30.0 Choroba Alzheimera o wczesnym początku
G30.1 Choroba Alzheimera o późnym początku
G30.8 Otępienie typu alzheimerowskiego
G30.9 Choroba Alzheimera, nieokreślona
G31.0 Zanik mózgu ograniczony
G31.1 Starcze zwyrodnienie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej
G31.2 Zwyrodnienie układu nerwowego wywołane przez alkohol
G31.8 Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
G31.9 Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nieokreślone
G32.8 Inne określone zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego występujące w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G37.3 Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia w chorobie demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowego
G54.0 Zaburzenia splotu ramiennego
G54.1 Zaburzenia splotu lędźwiowo-krzyżowego
G54.2 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych szyjnych niesklasyfikowanych gdzie indziej
G54.3 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych piersiowych niesklasyfikowanych gdzie indziej
G54.4 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych lędźwiowo-krzyżowych niesklasyfikowanych gdzie indziej
G54.5 Nerwoból z zanikiem mięśni
G54.6 Zespół bólu fantomowego kończyny z bólem
G54.7 Zespół bólu fantomowego kończyny bez bólu
G54.8 Inne zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych
G54.9 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych, nieokreślone
G55.0 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G55.1 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zaburzeniach krążka międzykręgowego (M50-M51+)
G55.2 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zmianach zwyrodnieniowych kręgów (M47.-+)
G55.3 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w innych (dolegliwościach kręgosłupa) dorsopatiach (M45-M46, M48.-+, M53-M54+)
G55.8 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G56.1 Inne uszkodzenia nerwu pośrodkowego
G56.2 Uszkodzenie nerwu łokciowego
G56.3 Uszkodzenie nerwu promieniowego
G56.4 Kauzalgia
G56.8 Inne mononeuropatie kończyny górnej
G56.9 Mononeuropatie kończyny górnej nieokreślone
G57.0 Uszkodzenie nerwu kulszowego
G57.1 Zespół nerwu skórnego bocznego uda [neuralgia paraesthetica]
G57.2 Uszkodzenie nerwu udowego
G57.3 Uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego
G57.4 Uszkodzenie nerwu piszczelowego
G57.5 Zespół kanału stępu
G57.6 Uszkodzenie nerwów podeszwy
G57.8 Inne mononeuropatie kończyny dolnej
G57.9 Mononeuropatia kończyny dolnej, nieokreślona
G58.0 Neuropatia międzyżebrowa
G58.7 Mnogie zapalenie pojedynczych nerwów
G58.8 Inne określone mononeuropatie
G58.9 Mononeuropatia, nieokreślona
G59.0 Mononeuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)
G59.8 Inne mononeuropatie w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G60.0 Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa
G60.1 Choroba Refsuma
G60.2 Neuropatia z towarzyszącą dziedziczną ataksją
G60.3 Neuropatia samoistna postępująca
G60.4 Inne neuropatie dziedziczne i samoistne
G60.9 Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokreślona
G61.0 Zespół Gullaina-Barrego
G61.1 Neuropatia surowicza
G61.8 Inne polineuropatie zakaźne
G61.9 Polineuropatia zakaźna, nieokreślona
G62.0 Polineuropatia wywołana przez leki
G62.1 Polineuropatia alkoholowa
G62.2 Polineuropatia wywołana innymi czynnikami toksycznymi
G62.8 Inne określone polineuropatie
G62.9 Polineuropatia, nieokreślona
G63.0 Polineuropatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G63.1 Polineuropatia w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G63.2 Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)
G63.3 Polineuropatia w innych chorobach układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+)
G63.4 Polineuropatia w niedoborach żywieniowych (E40-E64+)
G63.5 Polineuropatia w układowych stanach chorobowych tkanki łącznej (M30-M35+)
G63.6 Polineuropatia w innych zaburzeniach układu kostno-mięśniowego (M00-M25+, M40-M96+)
G63.8 Polineuropatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G64 Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
G70.0 Miastenia ciężka rzekomoporaźna
G70.1 Toksyczne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
G70.2 Miastenia wrodzona i wieku rozwojowego
G70.8 Inne określone zaburzenia mięśniowo-nerwowe
G70.9 Zaburzenia mięśniowo-nerwowe, nieokreślone
G71.0 Dystrofia mięśniowa
G71.1 Zaburzenia miotoniczne
G71.2 Miopatie wrodzone
G71.3 Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej
G71.8 Inne pierwotne zaburzenia mięśni
G71.9 Pierwotne zaburzenia mięśni, nieokreślone
G72.0 Miopatia polekowa
G72.1 Miopatia alkoholowa
G72.2 Miopatia wywołana innymi czynnikami toksycznymi
G72.3 Porażenie okresowe
G72.4 Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej
G72.8 Inne określone miopatie
G72.9 Miopatia, nieokreślona
G73.0 Zespoły miasteniczne w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego
G73.1 Zespół Eatona-Lamberta (C80+)
G73.2 Inne zespoły miasteniczne w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G73.3 Zespoły miasteniczne w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G73.4 Miopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G73.5 Miopatia w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego
G73.6 Miopatia w chorobach metabolicznych
G73.7 Miopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G81.0 Wiotkie porażenie połowicze
G81.1 Spastyczne porażenie połowicze
G81.9 Porażenie połowicze, nieokreślone
G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
G82.1 Spastyczne porażenie kończyn dolnych
G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
G82.4 Spastyczne porażenie czterokończynowe
G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
G83.4 Zespół ogona końskiego
G83.8 Inne określone zespoły porażenne
G90.0 Samoistna obwodowa neuropatia wegetatywna
G90.1 Dysautonomia rodzinna [Riley-Daya]
G90.2 Zespół Hornera
G90.3 Zwyrodnienie wieloukładowe
G90.8 Inne zaburzenia układu wegetatywnego
G90.9 Zaburzenie układu wegetatywnego, nieokreślone
G91.2 Wodogłowie normociśnieniowe [zespół Hakima]
G93.1 Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej
G93.7 Zespół Reye'a
G95.0 Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki
G99.0 Neuropatia wegetatywna w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych
I00 Choroba reumatyczna bez wzmianki o zajęciu serca
I09.0 Reumatyczne zapalenie mięśnia serca
I67.3 Postępująca naczyniowa leukoencefalopatia
I73.0 Zespół Reynauda
J99.1 Zaburzenia układu oddechowego w innych rozlanych (układowych) chorobach tkanki łącznej
L00 Liszajec pęcherzowy noworodków
L08.0 Ropne zapalenie skóry
L12.3 Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka
L20.0 Świerzbiączka skazowa Besniera
L20.8 Inne atopowe zapalenia skóry
L20.9 Atopowe zapalenie skóry, nieokreślone
L21.0 Łojotok głowy
L21.1 Dziecięce łojotokowe zapalenie skóry
L21.8 Inne łojotokowe zapalenie skóry
L21.9 Nieokreślone łojotokowe zapalenie skóry
L22 Pieluszkowe (serwetkowe) zapalenie skóry
L26 Złuszczające zapalenie skóry
L27.0 Uogólniona osutka skórna wywołana lekami i innymi środkami leczniczymi
L27.1 Ograniczona osutka skórna wywołana lekami i innymi środkami leczniczymi
L27.2 Zapalenie skóry wywołane spożytą żywnością
L30.2 Autoalergizacja skórna
L30.3 Dermatozy zakaźne
L30.4 Wyprzenie
L40.5 Łuszczyca stawowa (M07.0-M07.3, M09.0)
L44.4 Dziecięce grudkowe zapalenie ciągłe skóry kończyn [choroba Gianotti-Crosti]
L50.0 Pokrzywka alergiczna
L50.6 Pokrzywka kontaktowa
L50.8 Inna pokrzywka
L50.9 Nieokreślona pokrzywka
L51.0 Niepęcherzowy rumień wielopostaciowy
L51.1 Pęcherzowy rumień wielopostaciowy
L51.2 Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka [choroba Lyella]
L51.8 Inny rumień wielopostaciowy
L51.9 Rumień wielopostaciowy, nieokreślony
L52 Rumień guzowaty [erythema nodosum]
L53.0 Rumień toksyczny
L53.1 Rumień obrączkowaty odśrodkowy Dariera
L53.2 Rumień brzeżny
L53.3 Inny przewlekły rumień girlandowaty
L53.8 Inne określone stany rumieniowe
L53.9 Stany rumieniowe, nieokreślone
L57.3 Zanik pstry naczyniasty [Poikilodermia Civatte]
L59.8 Inne określone choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem
L59.9 Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem, nieokreślone
L72.0 Torbiel epidermalna
L72.1 Torbiel osłonki włosa
L72.2 Mnogie torbiele łojowe [Steatocystoma multiplex]
L72.8 Inne torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej
L72.9 Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone
L74.0 Potówka czerwona (R61.-)
L74.1 Potówka zwykła [miliaria crystallina]
L74.2 Potówka głęboka
L74.3 Potówka, nieokreślona
L80 Bielactwo [vitiligo]
L81.0 Nadmierna pigmentacja poinfekcyjna
L81.1 Ostudy [chloasma]
L90.9 Zanikowe choroby skóry, nieokreślone
L91.9 Przerostowe choroby skóry, nieokreślone
L92.0 Ziarniniak obrączkowaty
L94.0 Twardzina ograniczona [morphea]
L94.1 Twardzina linijna na głowie podobna do blizny po cięciu szablą [En coup de sabre]
L94.4 Grudki Gottrona
L94.8 Inne określone miejscowe choroby tkanki łącznej
L94.9 Ograniczone choroby tkanki łącznej, nieokreślone
L95.1 Rumień wyniosły i długotrwały [Erythema elevatum et diutinum]
L98.3 Eozynofilowe zapalenie tkanki podskórnej [choroba Wellsa]
L98.6 Inne naciekowe choroby skóry i tkanki podskórnej
L98.8 Inne określone schorzenia skóry i tkanki podskórnej
L98.9 Nieokreślone schorzenia skóry i tkanki podskórnej
M00.0 Gronkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawowe
M00.1 Pneumokokowe zapalenie jedno- lub wielostawowe
M00.2 Paciorkowcowe zapalenia jedno- lub wielostawowe
M00.8 Inne bakteryjne zapalenia jedno- lub wielostawowe
M00.9 Ropne zapalenia stawów, nieokreślone
M01.0 Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8+)
M01.1 Gruźlicze zapalenie stawów (A18.0+)
M01.2 Zapalenie stawów w chorobie z Lyme (A69.2+)
M01.3 Zapalenie stawów towarzyszące innym bakteryjnym chorobom sklasyfikowanym gdzie indziej
M01.4 Zapalenie stawów w różyczce (B06.8+)
M01.5 Zapalenie stawów związane z chorobami wirusowymi sklasyfikowanymi gdzie indziej
M01.6 Grzybicze zapalenie stawów (B35-B49+)
M01.8 Zapalenie stawów w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
M02.0 Artropatia po dokonaniu bypassów jelitowych
M02.1 Poczerwonkowe zapalenie stawów
M02.2 Poszczepienne zapalenie stawów
M02.3 Choroba Reitera
M02.8 Inne reaktywne artropatie
M02.9 Reaktywne artropatie, nieokreślone
M03.0 Pomeningokokowe zapalenie stawów (A39.8+)
M03.1 Poinfekcyjna artropatia w przebiegu kiły
M03.2 Inne poinfekcyjne artropatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M03.6 Artropatie reaktywne w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M05.0 Zespół Felty'ego
M05.1 Reumatoidalna choroba płuc (J99.0*)
M05.2 Reumatoidalne zapalenie naczyń
M05.3 Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układów
M05.8 Inne sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów
M05.9 Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreślone
M06.0 Surowiczoujemne reumatoidalne zapalenie stawów
M06.1 Choroba Stilla u osoby dorosłej
M06.2 Reumatoidalne zapalenie kaletki maziowej
M06.3 Guzek reumatoidalny
M06.4 Zapalenie wielu stawów
M06.8 Inne określone reumatoidalne zapalenie stawów
M06.9 Reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreślone
M07.0 Łuszczycowa artropatia z dominującymi zmianami w stawach międzypaliczkowych dalszych (L40.5+)
M07.1 Okaleczające zapalenie stawów (L40.5+)
M07.2 Łuszczycowa spondyloartropatia (L40.5+)
M07.3 Inne łuszczycowe artropatie (L40.5+)
M07.4 Artropatia towarzysząca chorobie Crohna (K50.-+)
M07.5 Artropatia w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (K51.+)
M07.6 Inne artropatie towarzyszące chorobom jelit
M08.0 Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów
M08.1 Młodzieńcze zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
M08.2 Młodzieńcze zapalenie stawów o początku uogólnionym
M08.3 Młodzieńcze zapalenie wielu stawów (sero-ujemne)
M08.4 Młodzieńcze zapalenie stawów o początku skąpostawowym
M08.8 Inne młodzieńcze zapalenia stawów
M08.9 Młodzieńcze zapalenie stawów, nieokreślone
M09.0 Młodzieńcze zapalenie stawów w łuszczycy (L40.5+)
M09.1 Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobie Crohna [odcinkowym zapaleniu jelita] (K50.-+)
M09.2 Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (K51.-+)
M09.8 Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
M10.0 Idiopatyczna dna moczanowa
M10.1 Dna indukowana ołowiem
M10.2 Dna indukowana lekami
M10.3 Dna spowodowana niewydolnością nerek
M10.4 Inne wtórne przyczyny dny
M10.9 Dna, nieokreślona
M11.0 Choroba spowodowana odkładaniem się hydroksyapatytów
M11.1 Rodzinna chondrokalcynoza
M11.2 Inne chondrokalcynozy
M11.8 Inne określone artropatie zależne od obecności kryształów
M11.9 Nieokreślone artropatie związane z odkładaniem kryształów
M12.0 Przewlekła poreumatyczna artropatia [Zespół Jaccoud]
M12.2 Zapalenie błony maziowej kosmkowo-guzkowe
M12.3 Reumatyzm palindromiczny
M12.4 Nawracający wysięk w stawie
M12.8 Inne określone artroptie niesklasyfikowane gdzie indziej
M13.0 Nieokreślone zapalenie wielostawowe
M13.1 Zapalenie jednego stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
M13.8 Inne określone zapalenie stawu
M13.9 Nieokreślone zapalenie stawu
M14.0 Artropatia dnawa związana z defektami enzymatycznymi i innymi dziedzicznymi zaburzeniami
M14.1 Artropatia związana z obecnością kryształów w innych chorobach metabolicznych
M14.2 Artropatia cukrzycowa (E10-E14 + z czwartym znakiem kodu .6)
M14.3 Lipidowe zapalenie skórno-stawowe (E78.8+)
M14.4 Artropatia w przebiegu skrobiawicy (E85.-+)
M14.5 Artropatia towarzysząca innym zaburzeniom endokrynologicznym, odżywiania i chorobom metabolicznym
M14.6 Artropatia związana z chorobami neurologicznymi
M14.8 Artropatia towarzysząca innym określonym chorobom sklasyfikownym gdzie indziej
M24.2 Choroby więzadeł
M24.6 Zesztywnienie stawu
M25.0 Krwiak śródstawowy
M25.4 Wysięk w stawie
M30.0 Guzkowe zapalenie naczyń
M30.1 Guzkowe zapalenie naczyń z zajęciem płuc [Zespół Churg-Straussa]
M30.2 Młodzieńcze zapalenie wielotętnicze
M30.3 Zespół śluzówkowo-skórno-węzłowy [Choroba Kawasaki]
M30.4 Inne choroby związane z guzkowym zapaleniem naczyń
M31.0 Alergiczne zapalenie naczyń
M31.1 Zakrzepowa mikroangiopatia
M31.2 Ziarniniak linii pośrodkowej
M31.4 Zespół łuku aorty [Zespół Takayasu]
M31.8 Inne określone martwicze choroby naczyń krwionośnych
M32.0 Toczeń rumieniowaty układowy indukowany lekami
M32.1 Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów - Choroba Libman-Sacksa (I39.-*)
M32.8 Inne postacie tocznia rumieniowatego układowego
M32.9 Nieokreślony toczeń rumieniowaty układowy
M33.0 Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe
M33.1 Inne zapalenia skórno-mięśniowe
M33.2 Zapalenie wielomięśniowe
M33.9 Nieokreślone zapalenia skórno-wielomięśniowe
M34.0 Postępująca twardzina uogólniona
M34.1 Zespół CR(E)ST
M34.2 Twardzina układowa indukowana lekami i środkami chemicznymi
M34.8 Inne postacie stwardnienia układowego
M34.9 Nieokreślona twardzina układowa
M35.0 Zespół suchości [Zespół Sjögrena]
M35.2 Choroba Behceta
M35.7 Zespół nadmiernej ruchomości
M36.0 Zapalenie skórno-(wielo)mięśniowe w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
M36.1 Artropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
M36.2 Artropatia w przebiegu hemofilii (D66-D68+)
M36.3 Artropatia w przebiegu innych chorób hematologicznych (D50-D76+)
M36.4 Artropatia w przebiegu reakcji alergicznych sklasyfikowanych gdzie indziej
M36.8 Układowe choroby tkanki łącznej w przebiegu innych schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej
M40.0 Skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi [kifoza] zależne od wadliwej postawy
M40.1 Inne wtórne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi [kifoza]
M40.2 Inna i nieokreślona kifoza
M40.3 "Zespół prostych pleców"
M40.4 Inne skrzywienie kręgosłupa ku przodowi [lordoza]
M40.5 Nieokreślone lordozy
M41.0 Idiopatyczna skolioza dziecięca
M41.1 Idiopatyczna skolioza młodzieńcza
M41.2 Inne idiopatyczne skoliozy
M41.3 Skolioza wynikająca z budowy klatki piersiowej
M41.4 Skolioza nerwowo-męśniowa
M41.5 Inne wtórne skoliozy
M41.8 Inne postacie skoliozy
M41.9 Nieokreślone skoliozy
M43.1 Kręgozmyk [spondylolisthesis]
M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
M46.0 Entezopatia w zakresie kręgosłupa
M46.1 Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych [sacroilitis] niesklasyfikowanych gdzie indziej
M46.2 Zapalenie kości i jamy szpikowej kręgu
M46.3 Infekcja krążka międzykręgowego (ropna)
M46.4 Nieokreślone zapalenie krążka międzykręgowego
M46.5 Inne infekcyjne choroby kręgosłupa
M46.8 Inne określone zapalne choroby kręgosłupa
M46.9 Nieokreślone zapalne choroby kręgosłupa
M47.1 Inne spondylozy z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
M47.2 Inne spondylozy z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych
M47.8 Inne spondylozy
M48.4 Zmęczeniowe złamanie kręgosłupa
M49.0 Gruźlica kręgosłupa (A18.0+)
M49.1 Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu brucellozy (A23.-+)
M49.2 Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu infekcji bakteriami jelitowymi (A01-A04+)
M49.3 Spondylopatia w innych chorobach infekcyjnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
M49.4 Neuropatyczna spondylopatia
M49.8 Spondylopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M50.8 Inne choroby krążka międzykręgowego szyjnego
M51.2 Inne określone przemieszczenia krążka międzykręgowego
M54.5 Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej
M60.0 Infekcyjne zapalenie mięśni
M60.1 Zapalenie mięśni śródmiąższowe
M60.2 Ziarniniak tkanek miękkich spowodowany ciałem obcym niesklasyfikowany gdzie indziej
M60.8 Inne zapalenie mięśni
M60.9 Nieokreślone zapalenie mięśni
M61.0 Pourazowe kostniejące zapalenie mięśni
M61.1 Postępujące kostniejące zapalenie mięśni
M61.2 Porażeniowe zwapnienie i skostnienie mięśni
M61.3 Zwapnienie i skostnienie mięśni w przebiegu oparzenia
M61.4 Inne kostniejące zapalenie mięśni
M61.5 Inne kostnienie mięśni
M61.9 Nieokreślone zwapnienia i skostnienia mięśni
M62.0 Rozerwanie mięśni
M62.1 Inne nieurazowe przyczyny przerwania mięśni
M62.2 Niedokrwienny zawał mięśnia
M62.3 Zespół unieruchomienia (paraplegiczny)
M62.4 Przykurcz mięśni
M62.6 Zmęczenie mięśni
M62.8 Inne określone choroby mięśni
M62.9 Nieokreślone choroby mięśni
M63.0 Zapalenie mięśni w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.1 Zapalenie mięśni w przebiegu chorób pierwotniakowych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.2 Zapalenie mięśni w przebiegu innych infekcyjnych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.3 Zapalenie mięśni w przebiegu sarkoidozy (D86.8+)
M63.8 Inne choroby mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M65.1 Inne infekcyjne zapalenia błony maziowej i ścięgien
M65.2 Wapniejące zapalenie ścięgna
M65.4 Choroba de Quervaina
M65.8 Inne zapalenia błony maziowej i pochewki ścięgna
M65.9 Nieokreślone zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgna
M66.0 Pęknięcie torbieli podkolanowej (Bakera)
M66.1 Pęknięcie torbieli maziówkowej
M66.2 Samoistne pęknięcie ścięgna prostowników
M66.3 Samoistne pęknięcie ścięgna zginaczy
M66.4 Samoistne pęknięcie innych ścięgien
M66.5 Samoistne pęknięcie nieokreślonych ścięgien
M67.0 Krótkie ścięgno Achillesa (nabyte)
M67.1 Inne przykurcze ścięgien (pochewek)
M67.2 Przerost błony maziowej niesklasyfikowany gdzie indziej
M67.3 Przemijające zapalenie błony maziowej
M67.4 Ganglion
M67.8 Inne określone choroby błony maziowej i ścięgien
M67.9 Nieokreślone choroby błony maziowej i ścięgien
M68.0 Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgna w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
M70.0 Przewlekłe suche zapalenie pochewek ścięgien mięśni w obrębie ręki i nadgarstka
M70.1 Zapalenie kaletki maziowej w obrębie ręki
M70.2 Zapalenie kaletki maziowej wyrostka łokciowego
M70.3 Zapalenie innych kaletek maziowych stawu łokciowego
M70.4 Zapalenie kaletki maziowej przedrzepkowej
M70.5 Zapalenie innych kaletek maziowych stawu kolanowego
M70.6 Zapalenie kaletki maziowej krętarza
M70.7 Zapalenie innych kaletek maziowych miednicy
M70.8 Inne choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i uciskiem
M70.9 Nieokreślone choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i przesileniem
M71.0 Ropień kaletki maziowej
M71.1 Inne infekcyjne zapalenia kaletki maziowej
M71.2 Cysta podkolanowa [torbiel Bakera]
M71.3 Inne torbiele kaletek maziowych
M71.4 Złogi wapniowe w kaletce maziowej
M71.5 Inne zapalenia kaletek maziowych niesklasyfikowane gdzie indziej
M71.8 Inne określone choroby kaletki maziowej
M71.9 Nieokreślone choroby kaletki maziowej
M72.0 Przykurcz rozcięgna dłoniowego [przykurcz Dupuytrena]
M72.1 Guzki na knykciach palców ręki
M72.2 Włóknikowatość rozcięgna podeszwowego
M72.3 Guzkowe zapalenie powięzi
M72.4 Włóknikowatość rzekomomięsakowa
M72.5 Zapalenie powięzi niesklasyfikowane gdzie indziej
M72.8 Inne choroby powięzi
M72.9 Nieokreślone zaburzenia rozrostowe tkanki fibroblastycznej
M75.1 Zespół czepca ścięgnisto-mięśniowego
M75.2 Zapalenie ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia
M75.3 Wapniejące zapalenie ścięgien barku
M75.4 Zespół wybitego barku
M75.5 Zapalenie kaletek maziowych stawu ramiennego
M75.8 Inne uszkodzenia barku
M75.9 Nieokreślone uszkodzenia barku
M76.0 Zapalenie przyczepów mięśni pośladkowych
M76.1 Zapalenie przyczepu mięśnia lędźwiowego
M76.2 Ostroga grzebienia biodrowego
M76.3 Zespół pasma biodrowo-piszczelowego
M76.4 Zapalenie pobocznej piszczelowej kaletki maziowej [Zespół Pellegrini-Stieda]
M76.5 Zapalenie więzadeł rzepki
M76.6 Zapalenie ścięgna Achillesa
M76.7 Zapalenie ścięgna mięśnia strzałkowego
M76.8 Inne entezopatie kończyny dolnej z wyłączeniem stopy
M76.9 Nieokreślone entezopatie kończyny dolnej
M77.0 Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego
M77.1 Zapalenie nadkłykcia bocznego
M77.2 Zapalenie okołostawowe nadgarstka
M77.3 Ostroga kości piętowej
M77.4 Bolesność śródstopia
M77.5 Inne entezopatie stopy
M77.8 Inne entezopatie niesklasyfikowane gdzie indziej
M77.9 Nieokreślone entezopatie
M79.0 Reumatyzm, nieokreślony
M79.1 Mięśnioból [myalgia]
M79.2 Nerwoból [neuralgia] i zapalenie nerwów, nieokreślone
M79.5 Ciało obce pozostałe w tkankach miękkich
M79.6 Bóle kończyn
M79.8 Inne określone choroby tkanek miękkich
M79.9 Nieokreślone choroby tkanek miękkich
M84.4 Patologiczne złamanie niesklasyfikowane gdzie indziej
M86.0 Ostre krwiopochodne zapalenie kości i szpiku
M86.1 Inne ostre zapalenie kości i szpiku
M86.2 Podostre zapalenie kości i szpiku
M86.3 Przewlekłe wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku
M86.4 Przewlekłe zapalenie kości i szpiku z drenującą zatoką
M86.5 Inne krwiopochodne przewlekłe zapalenie kości i szpiku
M86.6 Inne przewlekłe zapalenie kości i szpiku
M86.8 Inne zapalenie kości i szpiku
M86.9 Nieokreślone zapalenia kości i szpiku
M89.0 Algoneurodystrofia
M90.0 Gruźlica kości (A18.0+)
M90.1 Zapalenie okostnej w przebiegu infekcji sklasyfikowanych gdzie indziej
M94.1 Nawracające zapalenie chrząstek
M96.0 Staw rzekomy po unieruchomieniu operacyjnym stawu
Q01.0 Przepuklina mózgowa czołowa
Q01.1 Przepuklina mózgowa nosowo-czołowa
Q01.2 Przepuklina mózgowa potyliczna
Q01.8 Przepuklina mózgowa w innej lokalizacji
Q01.9 Przepuklina mózgowa, nieokreślona
Q02 Małogłowie
Q03.0 Wady rozwojowe wodociągu mózgu Sylwiusza
Q03.1 Zarośnięcie otworów Magendiego i Luschki
Q03.8 Wodogłowie wrodzone inne
Q03.9 Wodogłowie wrodzone, nieokreślone
Q04.0 Wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiego
Q04.1 Brak węchomózgowia (zespół arinencephalii)
Q04.2 Przodomózgowie jednokomorowe (holoprosencephalia)
Q04.3 Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek
Q04.4 Septo-optic dysplasia
Q04.5 Mózg olbrzymi
Q04.6 Wrodzone torbiele mózgu
Q04.8 Inne określone wady rozwojowe mózgu
Q04.9 Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nieokreślone
Q05.0 Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.1 Rozszczep kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.2 Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.3 Rozszczep kręgosłupa krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.4 Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.5 Rozszczep kręgosłupa szyjnego bez wodogłowia
Q05.6 Rozszczep kręgosłupa piersiowego bez wodogłowia
Q05.7 Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego bez wodogłowia
Q05.8 Rozszczep kręgosłupa krzyżowego bez wodogłowia
Q05.9 Rozszczep kręgosłupa, nieokreślony
Q06.9 Wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego, nieokreślone
Q07.0 Zespół Arnolda-Chiariego
Q07.9 Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nieokreślone
Q10.0 Wrodzone opadanie powieki
Q10.1 Wrodzone wywinięcie powieki (ectropion)
Q10.2 Wrodzone podwinięcie powieki (entropion)
Q10.3 Inne wrodzone wady rozwojowe powiek
Q10.4 Brak i niewykształcenie aparatu łzowego
Q10.5 Wrodzone zwężenie przewodu łzowego
Q10.6 Inne wrodzone wady rozwojowe aparatu łzowego
Q10.7 Wrodzona wada rozwojowa oczodołu
Q12.0 Wrodzona zaćma
Q12.1 Wrodzone przemieszczenie soczewki
Q12.2 Szczelina soczewki
Q12.3 Wrodzony brak soczewki
Q12.4 Soczewka kulista
Q12.8 Inne wrodzone wady rozwojowe soczewki
Q12.9 Wrodzona wada rozwojowa soczewki, nieokreślona
Q15.9 Wrodzona wada rozwojowa oka, nieokreślona
Q18.0 Zatoka, przetoka i torbiel szczeliny skrzelowej
Q18.1 Zatoka i torbiel przedmałżowinowa
Q18.2 Inne wrodzone wady rozwojowe szczeliny skrzelowej
Q18.9 Wrodzona wada rozwojowa twarzy i szyi, nieokreślona
Q27.0 Wrodzony brak i niedorozwój tętnicy pępkowej
Q30.0 Zarośnięcie nozdrzy
Q31.1 Wrodzone zwężenie podgłośniowe
Q31.2 Niedorozwój krtani
Q31.3 Worek powietrzny krtani (laryngocoele)
Q31.4 Wrodzony świst krtaniowy
Q31.8 Inne wrodzone wady rozwojowe krtani
Q31.9 Wrodzona wada rozwojowa krtani, nieokreślona
Q32.0 Wrodzone rozmiękanie tchawicy
Q32.1 Inne wrodzone wady rozwojowe tchawicy
Q32.2 Wrodzone rozmiękanie oskrzeli
Q32.3 Wrodzone zwężenie oskrzela
Q32.4 Inne wrodzone wady rozwojowe oskrzeli
Q33.2 Oddzielenie się (szczelina) płuca
Q33.3 Niewytworzenie płuca
Q33.5 Tkanka ektopiczna w płucach
Q33.8 Inne wrodzone wady rozwojowe płuc
Q33.9 Wrodzona wada rozwojowa płuca, nieokreślona
Q34.0 Wada opłucnej
Q34.1 Wrodzona torbiel śródpiersia
Q34.8 Inne określone wady rozwojowe układu oddechowego
Q35.1 Rozszczep podniebienia twardego, jednostronny
Q35.3 Rozszczep podniebienia miękkiego, jednostronny
Q35.5 Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, jednostronny
Q35.6 Rozszczep podniebienia pośrodkowy
Q35.7 Rozszczep języczka podniebienia
Q35.9 Rozszczep podniebienia nieokreślony, jednostronny
Q36.0 Rozszczep wargi, obustronny
Q36.1 Rozszczep wargi pośrodkowy
Q36.9 Rozszczep wargi, jednostronny
Q37.0 Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, obustronny
Q37.1 Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny
Q37.2 Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, obustronny
Q37.3 Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny
Q37.8 Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreślony, obustronny
Q37.9 Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreślony, jednostronny
Q38.0 Wrodzone wady rozwojowe warg, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q38.1 Przyrośnięcie języka
Q38.2 Język olbrzymi
Q38.3 Inne wrodzone wady rozwojowe języka
Q38.4 Wrodzone wady rozwojowe gruczołów i przewodów ślinowych
Q38.5 Wrodzone wady rozwojowe podniebienia niesklasyfikowane gdzie indziej
Q38.6 Inne wrodzone wady rozwojowe jamy ustnej
Q38.7 Kieszonka gardzieli
Q38.8 Inne wrodzone wady rozwojowe gardzieli
Q39.0 Zarośnięcie przełyku bez przetoki
Q39.1 Zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową
Q39.2 Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa bez zarośnięcia
Q39.3 Wrodzone zwężenie lub zaciśnięnie przełyku
Q39.4 Przepona przełyku
Q40.1 Wrodzona przepuklina rozworu przełykowego przepony
Q40.9 Wrodzona wada rozwojowa górnego odcinka przewodu pokarmowego, nieokreślona
Q41.0 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie dwunastnicy
Q41.1 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiego
Q41.2 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita krętego
Q41.8 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innej określonej części jelita cienkiego
Q41.9 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie nieokreślonej
Q42.0 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy z przetoką
Q42.1 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy bez przetoki
Q42.2 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu z przetoką
Q42.3 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu bez przetoki
Q42.8 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innych części jelita grubego
Q42.9 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita grubego, w części nieokreślonej
Q43.0 Uchyłek Meckela
Q43.1 Choroba Hirschprunga
Q43.2 Wrodzone czynnościowe zaburzenia jelita grubego
Q43.3 Wrodzone wady rozwojowe umocowania jelit
Q43.4 Zdwojenie jelita
Q43.5 Odbyt przemieszczony
Q43.6 Wrodzona przetoka odbytnicy i odbytu
Q43.7 Przetrwały stek (kloaka)
Q43.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe jelit
Q43.9 Wrodzona wada rozwojowa jelit, nieokreślona
Q44.0 Niewytworzenie, zanik lub niedorozwój pęcherzyka żółciowego
Q44.1 Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego
Q44.2 Zarośnięcie przewodów żółciowych
Q44.3 Wrodzone zwężenie lub zaciśnięcie przewodów żółciowych
Q44.4 Torbiel przewodu żółciowego wspólnego
Q44.5 Inne wrodzone wady rozwojowe przewodów żółciowych
Q44.6 Torbielowatość wątroby
Q44.7 Inne wrodzone wady rozwojowe wątroby
Q51.5 Niewytworzenie i zanik szyjki macicy
Q51.6 Zarodkowa torbiel szyjki macicy
Q51.9 Wrodzona wada rozwojowa macicy i szyjki, nieokreślona
Q52.0 Wrodzony brak pochwy
Q52.1 Zdwojenie pochwy
Q52.2 Wrodzona przetoka odbytniczo-pochwowa
Q52.3 Zarośnięcie błony dziewiczej
Q52.4 Inne wrodzone wady rozwojowe pochwy
Q52.5 Zrośnięcie warg sromowych
Q52.6 Wrodzona wada rozwojowa łechtaczki
Q52.7 Inne wrodzone wady rozwojowe sromu
Q52.8 Inna określona wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych żeńskich
Q52.9 Wrodzona wada narządów płciowych żeńskich, nieokreślona
Q53.0 Jądro przemieszczone
Q53.1 Niezstąpienie jąder, jednostronne
Q53.2 Niezstąpienie jąder, obustronne
Q53.9 Niezstąpienie jąder, nieokreślone
Q54.0 Spodziectwo żołędne
Q54.1 Spodziectwo prąciowe
Q54.2 Spodziectwo prąciowo-mosznowe
Q54.3 Spodziectwo kroczowe
Q54.4 Wrodzona strunowatość prącia
Q54.8 Spodziectwo, inne
Q54.9 Spodziectwo, nieokreślone
Q55.0 Brak lub aplazja jądra
Q55.1 Niedorozwój jąder i moszny
Q55.2 Inne wrodzone wady rozwojowe jąder lub moszny
Q55.3 Zarośnięcie nasieniowodu
Q55.4 Inne wrodzone wady rozwojowe nasieniowodu, najądrza, pęcherzyków nasiennych i gruczołu krokowego
Q55.5 Wrodzony brak lub aplazja prącia
Q55.6 Inne wrodzone wady rozwojowe prącia
Q55.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych męskich
Q55.9 Wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych męskich, nieokreślona
Q60.0 Agenezja nerki, jednostronna
Q60.1 Agenezja nerki, obustronna
Q60.2 Agenezja nerki, nieokreślona
Q60.3 Niedorozwój nerki, jednostronny
Q60.4 Niedorozwój nerki, obustronny
Q60.5 Niedorozwój nerek, nieokreślony
Q60.6 Zespół Pottera
Q61.0 Wrodzona torbiel nerki
Q61.1 Wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcego
Q61.2 Wielotorbielowatość nerek, typu dorosłego
Q61.3 Wielotorbielowatość nerek, nieokreślona
Q61.4 Dysplazja nerek
Q61.8 Inne torbielowate choroby nerek
Q61.9 Choroba torbielowata nerek, nieokreślona
Q62.0 Wrodzone wodonercze
Q62.1 Zarośnięcie lub zwężenie moczowodu
Q62.2 Wrodzony moczowód olbrzymi
Q62.3 Inne wady miedniczki nerkowej i moczowodu z zastojem moczu
Q63.0 Nerka dodatkowa
Q63.1 Nerka płatowata, podkowiasta lub złączenie nerek
Q63.2 Nerka przemieszczona (ektopowa)
Q63.3 Nerka olbrzymia lub hyperplastyczna
Q63.8 Inna określona wada rozwojowa nerki
Q63.9 Wrodzona wada rozwojowa nerki, nieokreślona
Q64.0 Wierzchniactwo
Q64.1 Wynicowanie pęcherza moczowego
Q64.2 Wrodzona zastawka cewki tylnej
Q64.3 Inne zarośnięcie lub zwężenie cewki i szyi pęcherza moczowego
Q64.5 Wrodzony brak pęcherza lub cewki moczowej
Q64.6 Wrodzony uchyłek pęcherza
Q64.7 Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherza i cewki moczowej
Q64.8 Inne określone wady rozwojowe układu moczowego
Q64.9 Wrodzona wada rozwojowa ukłdu moczowego, nieokreślona
Q65.0 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne
Q65.1 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronne
Q65.2 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone
Q65.3 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne
Q65.4 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, obustronne
Q65.5 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone
Q65.6 Staw biodrowy niestabilny
Q65.8 Inne wrodzone zniekształcenia stawu biodrowego
Q65.9 Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego, nieokreślone
Q66.0 Stopa końsko-szpotawa wrodzona
Q66.1 Stopa piętowo-szpotawa wrodzona
Q66.2 Szpotawość śródstopia wrodzona
Q66.3 Inne wrodzone zniekształcenia szpotawe stopy
Q66.4 Stopa piętowo-koślawa wrodzona
Q66.5 Wrodzona stopa płaska
Q66.6 Inne wrodzone zniekształcenia koślawe stopy
Q66.7 Stopa wydrążona
Q66.8 Inne wrodzone zniekształcenia stopy
Q67.0 Asymetria twarzy
Q67.1 Twarz zaciśnięta (compression facies)
Q67.2 Długogłowie (dolichocephalia)
Q67.3 Skośnogłowie (plagiocephalia)
Q67.4 Inne wrodzone zniekształcenia czaszki, twarzy i szczęk
Q67.5 Wrodzone zniekształcenie kręgosłupa
Q67.6 Klatka piersiowa szewska
Q67.7 Klatka piersiowa kurza
Q68.0 Wrodzone zniekształcenie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego
Q68.1 Wrodzone zniekształcenie ręki
Q68.8 Inne określone zniekształcenia mięśniowo-szkieletowe
Q69.0 Dodatkowy(e) palec(ce) rąk
Q69.1 Dodatkowy(e) kciuk(i)
Q69.2 Dodatkowy(e) palec(ce) stóp
Q69.9 Palce dodatkowe, nieokreślone
Q70.0 Palce rąk splecione
Q70.1 Palce rąk zrośnięte
Q70.2 Palce stóp splecione
Q70.3 Zrost palców stóp
Q70.4 Palce dodatkowe ze zrostem palców
Q70.9 Zrost palców, nieokreślony
Q71.0 Wrodzony brak całkowity kończyn(y) górn(ej)(ych)
Q71.1 Wrodzony brak ramienia i przedramienia z zachowaną dłonią
Q71.2 Wrodzony brak przedramienia i dłoni
Q71.3 Wrodzony brak dłoni i palców
Q71.4 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości promieniowej
Q71.5 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości łokciowej
Q71.6 Ręka przypominająca szczypce homara
Q71.8 Inne zniekształcenia zmniejszające kończyn górnych
Q71.9 Zniekształcenie zmniejszające kończyny górnej, nieokreślone
Q72.0 Wrodzony brak całkowity kończyn(y) doln(ej)(ych)
Q72.1 Wrodzony brak uda i podudzia z zachowaną stopą
Q72.2 Wrodzony brak podudzia i stopy
Q72.3 Wrodzony brak stopy i palców
Q72.4 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości udowej
Q72.5 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości goleniowej
Q72.6 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości strzałkowej
Q72.7 Rozszczep stopy
Q72.8 Inne zniekształcenia zmniejszające kończn(y) doln(ej)(ych)
Q72.9 Zniekształcenie zmniejszające kończyny dolnej, nieokreślone
Q73.0 Wrodzony brak kończyn(y), nieokreślon(ej)(ych)
Q73.1 Wrodzony brak bliższych części kończyn(y), nieokreślon(ej)(ych)
Q73.8 Inne zmniejszające zniekształcenia kończn(y), nieokreślon(ej)(ych)
Q74.0 Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) górne(ej)(ych), z włączeniem obręczy barkowej
Q74.1 Wrodzone wady rozwojowe stawu kolanowego
Q74.2 Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) doln(ej)(ych), z włączeniem obręczy miednicznej
Q74.3 Wrodzona sztywność wielostawowa
Q74.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn(y)
Q75.0 Przedwczesne skostnienie szwów czaszkowych
Q75.1 Dyzostoza czaszkowo-twarzowa
Q75.2 Szerokie rozstawienie oczodołów
Q75.3 Wielkogłowie
Q75.4 Dyzostoza żuchwowo-twarzowa
Q75.5 Dyzostoza oczno-żuchwowa
Q75.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy
Q75.9 Wrodzona wada rozwojowa kości czaszki i twarzy, nieokreślona
Q76.0 Utajony rozszczep kręgosłupa
Q76.1 Zespół Klippel-Feila
Q76.2 Wrodzony kręgozmyk
Q76.3 Wrodzone skrzywienie boczne kręgosłupa spowodowane wrodzoną wadą rozwojową kości
Q76.4 Inne wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa nie związane ze skrzywieniem bocznym
Q77.0 Brak tkanki chrzęstnej (achondrogenezja)
Q77.1 Karłowatość, postać śmiertelna (thanatophoric short stature)
Q77.2 Zespół krótkiego żebra
Q77.3 Chondrodysplazja punktowa
Q77.4 Achondroplazja
Q77.5 Diastrophic dysplasia
Q77.6 Dysplazja chondro-ektodermalna
Q77.7 Dysplazja kręgowo-przynasadowa
Q77.8 Inne osteochondrodysplazje z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa
Q77.9 Osteochondrodysplazja z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa, nieokreślona
Q78.0 Kostnienie niedoskonałe
Q78.1 Uogólnione włóknisto-torbielowate zwyrodnienie kości (polyostotic fibrous dysplasia)
Q78.2 Marmurowatość kości
Q78.3 Postępująca sklerotyzująca dysplazja trzonów kości długich
Q78.4 Chrzęstniakowatość śródkostna wrodzona
Q78.6 Mnogie wyrośla kostne wrodzone
Q78.8 Inne określone osteochondrodysplazje
Q78.9 Osteochondrodysplazja, nieokreślona
Q79.0 Wrodzona przepuklina przeponowa
Q79.1 Inne wrodzone wady rozwojowe przepony
Q79.2 Przepuklina pępowinowa
Q79.3 Wytrzewienie (gastroschisis)
Q79.4 Zespół suszonej śliwki (zespół wiotkiego brzucha)
Q79.5 Inne wrodzone wady rozwojowe ściany jamy brzusznej
Q79.6 Zespół Ehlersa-Danlosa
Q79.8 Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego
Q79.9 Wrodzona wada rozwojowa układu mięśniowo-szkieletowego, nieokreślona
Q80.0 Rybia łuska, pospolita
Q80.1 Rybia łuska, związana z chromosomem X
Q80.2 Rybia łuska, blaszkowata
Q80.3 Wrodzony pęcherzowy rumień skóry podobny do rybiej łuski
Q80.4 Płód arlekin
Q80.8 Inna wrodzona rybia łuska
Q80.9 Wrodzona rybia łuska, nieokreślona
Q81.0 Pęcherzowe oddzielanie naskórka proste
Q81.1 Pęcherzowe oddzielanie naskórka, postać śmiertelna
Q81.2 Pęcherzowe oddzielanie naskórka postać dystroficzna
Q81.8 Inne oddzielanie pęcherzowe naskórka
Q81.9 Pęcherzowe oddzielanie naskórka, nieokreślone
Q82.1 Skóra pergaminowata-barwnikowa
Q82.2 Mastocytoza
Q82.3 Nietrzymanie barwnika
Q82.4 Dysplazja ektodermalna
Q82.5 Wrodzone znamię barwnikowe nie złośliwiejące
Q82.8 Inne określone wady rozwojowe skóry
Q83.0 Wrodzony brak gruczołu sutkowego i brodawki sutkowej
Q83.1 Gruczoł sutkowy dodatkowy
Q83.2 Brak brodawki sutkowej
Q83.3 Dodatkowa brodawka sutkowa
Q83.8 Inne wrodzone wady rozwojowe gruczołu sutkowego
Q83.9 Wrodzona wada rozwojowa gruczołu sutkowego, nieokreślona
Q84.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe powłok ciała
Q84.9 Wrodzona wada rozwojowa powłok ciała, nieokreślona
Q85.1 Stwardnienie guzowate
Q85.8 Inne fakomatozy niesklasyfikowane gdzie indziej
Q85.9 Fakomatoza, nieokreślona
Q87.0 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzy
Q87.1 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane głównie z niskim wzrostem
Q87.2 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie kończyn
Q87.3 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane z wczesnym nadmiernym rozwojem
Q87.4 Zespół Marfana
Q87.5 Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych ze zmianami szkieletowymi
Q87.8 Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych niesklasyfikowane gdzie indziej
Q89.1 Wrodzone wady rozwojowe nadnerczy
Q89.2 Wrodzone wady rozwojowe innych gruczołów dokrewnych
Q89.7 Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Q90.0 Trisomia 21, mejotyczna nierozdzielność
Q90.1 Trisomia 21, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q90.2 Trisomia 21, translokacja
Q90.9 Zespół Downa, nieokreślony
Q91.0 Trisomia 18, mejotyczna nierozdzielność
Q91.1 Trisomia 18, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q91.2 Trisomia 18, translokacja
Q91.3 Zespół Edwardsa, nieokreślony
Q91.4 Trisomia 13, mejotyczna nierozdzielność
Q91.5 Trisomia 13, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q91.6 Trisomia 13, translokacja
Q91.7 Zespół Pataua, nieokreślony
Q92.0 Trisomia całego chromosomu, mejotyczna nierozdzielność
Q92.1 Trisomia całego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q92.2 Trisomia duża
Q92.3 Trisomia mała
Q92.4 Mikroduplikacje (duplikacje widzialne tylko podczas prometafazy)
Q92.5 Duplikacje współistniejące z innymi złożonymi przemieszczeniami
Q92.6 Extra marker chromosomes
Q92.7 Triploidia i poliploidia
Q92.8 Inne określone całkowite i częściowe trisomie autosomów
Q92.9 Trisomia całkowita lub częściowa autosomów, nieokreślona
Q93.0 Monosomia całego chromosomu, mejotyczna nierozdzielność
Q93.1 Monosomia całego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q93.2 Chromosom przemieszczony z ringiem lub dicentryczny
Q93.3 Delecja krótkiego ramienia chromosomu 4
Q93.4 Delecja krótkiego ramienia chromosomu 5
Q93.5 Inne delecje części chromosomów
Q93.6 Mikrodelecje (delecje widzialne tylko podczas prometafazy)
Q93.7 Delecje współistniejące z innymi złożonymi przekształceniami
Q93.8 Inne delecje autosomów
Q93.9 Delecja autosomów, nieokreślona
Q96.0 Kariotyp 45, X
Q96.1 Kariotyp 46, X izo (Xq)
Q96.2 Kariotyp 46, X z nieprawidłowym chromosomem płciowym, z wyjątkiem izo (Xq)
Q96.3 Mozaika, 45, X /46, XX lub XY
Q96.4 Mozaika, 45, X/inne linie komórkowe z nieprawidłowym chromosomem płciowym
Q96.8 Inne warianty zespołu Turnera
Q96.9 Zespół Turnera, nieokreślony
Q99.0 Chimera 46, XX/46, XY
Q99.8 Inne określone aberracje chromosomowe
Q99.9 Aberracja chromosomowa, nieokreślona
R20.0 Brak czucia
R20.1 Hypoesthesia
R20.2 Parestezje
R20.3 Przeczulica
R20.8 Inne i nieokreślone zaburzenia czucia skórnego
R21 Rumień i inne nieswoiste wysypki skórne
R23.3 Samoistne podbiegnięcia krwawe
R25.3 Drżenie pęczkowe mięśni
R29.4 Biodro trzaskające
R60.0 Obrzęk zlokalizowany
R60.1 Obrzęk uogólniony
R60.9 Obrzęk, nieokreślony
S00.0 Powierzchowny uraz powłok głowy
S00.3 Powierzchowny uraz nosa
S00.4 Powierzchowny uraz ucha
S00.5 Powierzchowny uraz wargi i jamy ustnej
S00.7 Liczne powierzchowne urazy głowy
S00.8 Powierzchowny uraz innych części głowy
S00.9 Powierzchowny uraz głowy, część nieokreślona
S01.0 Otwarta rana powłok głowy
S01.2 Otwarta rana nosa
S01.4 Otwarta rana policzka i okolicy skroniowo-żuchwowej
S01.5 Otwarta rana wargi i jamy ustnej
S01.7 Liczne rany otwarte głowy
S01.8 Otwarta rana innych okolic głowy
S01.9 Otwarta rana głowy, część nieokreślona
S02.2 Złamanie kości nosowych
S02.5 Złamanie zęba
S05.0 Uraz spojówki i abrazja rogówki bez wzmianki o ciele obcym
S05.1 Stłuczenie gałki ocznej i tkanek oczodołu
S08.0 Oderwanie powłok głowy
S09.1 Uraz mięśnia i ścięgna głowy
S09.9 Nieokreślony uraz głowy
S10.0 Stłuczenie gardła
S10.1 Inne nieokreślone powierzchowne urazy gardła
S10.7 Liczne powierzchowne urazy szyi
S10.8 Powierzchowne urazy innych części szyi
S10.9 Powierzchowny uraz szyi, część nieokreślona
S12.0 Złamanie 1 kręgu szyjnego
S12.1 Złamanie 2 kręgu szyjnego
S12.2 Złamanie innego określonego kręgu szyjnego
S12.7 Liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupa
S12.8 Złamanie innych elementów chrzęstno-kostnych szyi
S12.9 Złamanie w obrębie szyi, część nieokreślona
S13.0 Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego
S13.1 Zwichnięcie kręgu odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.2 Zwichnięcie w innych i nieokreślonych częściach odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.3 Liczne zwichnięcia odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.4 Skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.5 Skręcenie i naderwanie rejonu tarczycy
S13.6 Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części szyi
S14.2 Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
S14.5 Uraz nerwów układu sympatycznego szyi
S16 Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie szyi
S19.7 Liczne urazy szyi
S19.8 Inne określone urazy szyi
S19.9 Nieokreślony uraz szyi
S20.1 Inne i nieokreślone powierzchowne urazy sutka
S20.2 Stłuczenie klatki piersiowej
S20.3 Inne powierzchowne urazy przedniej ściany klatki piersiowej
S20.4 Inne powierzchowne urazy ściany tylnej klatki piersiowej
S20.7 Liczne powierzchowne urazy klatki piersiowej
S20.8 Powierzchowny uraz innych lub nieokreślonych części klatki piersiowej
S21.1 Otwarta rana ściany przedniej klatki piersiowej
S21.2 Otwarta rana ściany tylnej klatki piersiowej
S21.7 Liczne otwarte rany ścian klatki piersiowej
S21.8 Otwarta rana innych części klatki piersiowej
S21.9 Otwarta rana klatki piersiowej, część nieokreślona
S22.0 Złamanie kręgów odcinka piersiowego kręgosłupa
S22.1 Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupa
S22.2 Złamanie mostka
S22.3 Złamanie żebra
S22.4 Liczne złamania żeber
S22.8 Złamanie innych części rusztowania kostnego klatki piersiowej
S22.9 Złamanie rusztowania kostnego klatki piersiowej, nieokreślone
S23.0 Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa
S23.1 Zwichnięcie kręgu odcinka piersiowego kręgosłupa
S23.2 Zwichnięcie innych i nieokreślonych części klatki piersiowej
S23.3 Skręcenie i naderwanie odcinka piersiowego kręgosłupa
S23.4 Skręcenie i naderwanie żeber i mostka
S23.5 Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części klatki piersiowej
S24.0 Wstrząśnienie i obrzęk rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa
S24.1 Inne i nieokreślone urazy rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa
S24.2 Uraz nerwów rdzeniowych odcinka piersiowego kręgosłupa
S24.3 Uraz obwodowych nerwów klatki piersiowej
S24.4 Uraz nerwów układu sympatycznego klatki piersiowej
S24.5 Uraz innych nerwów klatki piersiowej
S24.6 Uraz nieokreślonego nerwu klatki piersiowej
S27.0 Urazowa odma opłucnowa
S27.1 Urazowy krwotok do jamy opłucnowej
S27.2 Urazowa odma opłucnowa z krwotokiem do jamy opłucnowej
S27.3 Inne urazy płuca
S27.6 Uraz opłucnej
S27.7 Liczne urazy narządów klatki piersiowej
S28.0 Zmiażdżenie klatki piersiowej
S28.1 Urazowa amputacja części klatki piersiowej
S29.0 Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie klatki piersiowej
S29.7 Liczne urazy klatki piersiowej
S29.8 Inne określone urazy klatki piersiowej
S29.9 Nieokreślony uraz klatki piersiowej
S30.0 Stłuczenie dolnej części grzbietu i miednicy
S30.1 Stłuczenie ściany brzucha
S30.2 Stłuczenie narządów płciowych zewnętrznych
S30.7 Liczne powierzchowne urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S30.8 Inne powierzchowne urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S30.9 Powierzchowny uraz brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy, część nieokreślona
S31.0 Otwarta rana dolnej części grzbietu i miednicy
S31.2 Otwarta rana prącia
S31.4 Otwarta rana pochwy i sromu
S31.7 Liczne otwarte rany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S32.0 Złamanie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa
S32.1 Złamanie kości krzyżowej
S32.2 Złamanie kości guzicznej
S32.3 Złamanie kości biodrowej
S32.4 Złamanie panewki stawu biodrowego
S32.5 Złamanie kości łonowej
S32.7 Liczne złamania odcinka lędźwiowego kręgosłupa
S32.8 Złamanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
S33.0 Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa
S33.1 Zwichnięcie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa
S33.2 Zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego i krzyżowo-guzicznego
S33.3 Zwichnięcie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
S33.4 Urazowe rozerwanie spojenia łonowego
S33.6 Skręcenie i naderwanie stawu krzyżowo-biodrowego
S33.7 Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
S34.2 Uraz nerwów rdzeniowych odcinka lędźwiowego i krzyżowego kręgosłupa
S34.5 Uraz nerwów układu sympatycznego części lędźwiowej, krzyżowej i miedniczej kręgosłupa
S34.6 Uraz obwodowego nerwu (nerwów) brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S34.8 Uraz innych i nieokreślonych nerwów na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S38.2 Urazowa amputacja narządów płciowych zewnętrznych
S39.0 Uraz mięśni i więzadeł brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S39.6 Uraz narządu (narządów) jamy brzusznej wraz z narządem (narządami) miednicy
S39.7 Inne mnogie urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S39.8 Inne określone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S39.9 Nieokreślone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S40.0 Stłuczenie barku i ramienia
S40.7 Mnogie powierzchowne urazy barku i ramienia
S40.8 Inne powierzchowne urazy barku i ramienia
S41.0 Otwarta rana barku
S41.1 Otwarta rana ramienia
S41.7 Mnogie otwarte rany barku i ramienia
S41.8 Otwarta rana innych i nieokreślonych części obręczy barkowej
S42.0 Złamanie obojczyka
S42.1 Złamanie łopatki
S42.2 Złamanie nasady bliższej kości ramiennej
S42.3 Złamanie trzonu kości ramiennej
S42.4 Złamanie nasady dalszej kości ramiennej
S42.7 Mnogie złamania obojczyka, łopatki i kości ramiennej
S42.8 Złamanie innych części barku i ramienia
S42.9 Złamanie obręczy barkowej, część nieokreślona
S43.0 Zwichnięcie stawu ramiennego
S43.1 Zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego
S43.2 Zwichnięcie stawu mostkowo-obojczykowego
S43.3 Zwichnięcie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej
S43.4 Skręcenie i naderwanie stawu ramiennego
S43.5 Skręcenie i naderwanie stawu barkowo-obojczykowego
S43.6 Skręcenie i naderwanie stawu mostkowo-obojczykowego
S43.7 Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej
S44.0 Uraz nerwu łokciowego na poziomie ramienia
S44.1 Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie ramienia
S44.2 Uraz nerwu promieniowego na poziomie ramienia
S44.3 Uraz nerwu pachowego
S44.4 Uraz nerwu mięśniowo-skórnego
S44.5 Uraz nerwu czuciowego na poziomie barku i ramienia
S44.7 Uraz wielu nerwów na poziomie barku i ramienia
S44.8 Uraz innych nerwów na poziomie barku i ramienia
S44.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie barku i ramienia
S46.0 Uraz ścięgien rotatorów zewnętrznych barku
S46.1 Uraz mięśnia i ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
S46.2 Uraz mięśnia i ścięgna innej części mięśnia dwugłowego ramienia
S46.3 Uraz mięśnia i ścięgna mięśnia trójgłowego ramienia
S46.7 Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie barku i ramienia
S46.8 Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie barku i ramienia
S46.9 Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie barku i ramienia
S48.0 Urazowa amputacja w miejscu stawu ramiennego
S48.1 Urazowa amputacja na poziomie pomiędzy barkiem i łokciem
S48.9 Urazowa amputacja barku i ramienia, poziom nieokreślony
S49.7 Mnogie urazy barku i ramienia
S49.8 Inne określone urazy barku i ramienia
S49.9 Nieokreślony uraz barku i ramienia
S50.0 Stłuczenie łokcia
S50.1 Stłuczenie innych, nieokreślonych części przedramienia
S50.7 Mnogie powierzchowne urazy przedramienia
S50.8 Inne powierzchowne urazy przedramienia
S51.0 Otwarta rana łokcia
S51.7 Mnogie rany otwarte przedramienia
S51.8 Otwarta rana innych części przedramienia
S51.9 Otwarta rana przedramienia, część nieokreślona
S52.0 Złamanie nasady bliższej kości łokciowej
S52.1 Złamanie nasady bliższej kości promieniowej
S52.2 Złamanie trzonu kości łokciowej
S52.3 Złamanie trzonu kości promieniowej
S52.4 Złamanie trzonów kości łokciowej i promieniowej
S52.5 Złamanie nasady dalszej kości promieniowej
S52.6 Złamanie nasad dalszych kości łokciowej i promieniowej
S52.7 Mnogie złamania przedramienia
S52.8 Złamanie innych części przedramienia
S52.9 Złamanie przedramienia, część nieokreślona
S53.0 Zwichnięcie głowy kości promieniowej
S53.1 Zwichnięcie stawu łokciowego, nieokreślone
S53.2 Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego promieniowego
S53.3 Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego łokciowego
S53.4 Skręcenie i naderwanie stawu łokciowego
S54.0 Uraz nerwu łokciowego na poziomie przedramienia
S54.1 Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie przedramienia
S54.2 Uraz nerwu promieniowego na poziomie przedramienia
S54.3 Uraz nerwów czuciowych skórnych na poziomie przedramienia
S54.7 Uraz licznych nerwów na poziomie przedramienia
S54.8 Uraz innych nerwów na poziomie przedramienia
S54.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie przedramienia
S56.0 Uraz mięśnia i ścięgna długiego zginacza kciuka na poziomie przedramienia
S56.1 Uraz mięśnia i ścięgna innego palca (palców) na poziomie przedramienia
S56.2 Uraz innego mięśnia i ścięgna zginacza na poziomie przedramienia
S56.3 Uraz mięśnia i ścięgna prostownika lub długiego odwodziciela kciuka na poziomie przedramienia
S56.4 Uraz mięśnia i ścięgna prostownika innego palca (palców) na poziomie przedramienia
S56.5 Uraz mięśnia i ścięgna innego prostownika na poziomie przedramienia
S56.7 Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie przedramienia
S56.8 Uraz innych i nieokreślonych mięśni i ścięgien na poziomie przedramienia
S57.0 Uraz zmiażdżeniowy łokcia
S57.8 Uraz zmiażdżeniowy innych części przedramienia
S57.9 Uraz zmiażdżeniowy przedramienia, część nieokreślona
S58.0 Urazowa amputacja na poziomie łokcia
S58.1 Urazowa amputacja na poziomie między łokciem i nadgarstkiem
S58.9 Urazowa amputacja przedramienia, poziom nieokreślony
S59.7 Mnogie urazy przedramienia
S59.8 Inne określone urazy przedramienia
S59.9 Nieokreślony uraz przedramienia
S60.1 Stłuczenie palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia
S60.7 Mnogie powierzchowne urazy nadgarstka i ręki
S61.0 Otwarta rana palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia
S61.1 Otwarta rana palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia
S61.7 Mnogie rany otwarte nadgarstka i ręki
S61.8 Otwarta rana innych części nadgarstka i ręki
S61.9 Otwarta rana nadgarstka i ręki, część nieokreślona
S62.0 Złamanie kości łódeczkowatej
S62.1 Złamanie innej (innych) kości nadgarstka
S62.2 Złamanie i kości śródręcza
S62.3 Złamanie innej kości śródręcza
S62.4 Mnogie złamania kości śródręcza
S62.5 Złamanie kciuka
S62.6 Złamanie innego palca
S62.7 Mnogie złamania palców
S62.8 Złamanie innej i nieokreślonej części nadgarstka i ręki
S63.0 Zwichnięcie nadgarstka
S63.1 Zwichnięcie palca
S63.2 Mnogie zwichnięcia palców
S63.3 Urazowe pęknięcie więzadła nadgarstka
S63.4 Urazowe pęknięcie więzadła palca w stawach nadgarstkowo-śródręcznych i międzypaliczkowych
S63.5 Skręcenie i naderwanie nadgarstka
S63.6 Skręcenie i naderwanie palca (palców)
S63.7 Skręcenie i naderwanie innej i nieokreślonej części ręki
S64.0 Uraz nerwu łokciowego na poziomie nadgarstka i ręki
S64.1 Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie nadgarstka i ręki
S64.2 Uraz gałęzi powierzchownej nerwu promieniowego na poziomie nadgarstka i ręki
S64.3 Uraz nerwu kciuka
S64.4 Uraz nerwu innego palca
S64.7 Uraz mnogich nerwów na poziomie nadgarstka i ręki
S64.8 Uraz innych nerwów na poziomie nadgarstka i ręki
S64.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie nadgarstka i ręki
S66.0 Uraz mięśnia i ścięgna zginacza długiego kciuka na poziomie nadgarstka i ręki
S66.1 Uraz mięśnia i ścięgna zginacza innego palca na poziomie nadgarstka i ręki
S66.2 Uraz mięśnia i ścięgna prostownika kciuka na poziomie nadgarstka i ręki
S66.3 Uraz mięśnia i ścięgna prostownika innego palca na poziomie nadgarstka i ręki
S66.4 Uraz mięśnia i ścięgna odwodziciela kciuka na poziomie nadgarstka i ręki
S66.5 Uraz mięśnia i ścięgna właściwego innego palca na poziomie nadgarstka i ręki
S66.6 Uraz mnogich mięśni i ścięgien zginaczy na poziomie nadgarstka i ręki
S66.7 Uraz mnogich mięśni i ścięgien prostowników na poziomie nadgarstka i ręki
S66.8 Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie nadgarstka i ręki
S66.9 Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki
S67.0 Uraz zmiażdżeniowy kciuka i innego palca (palców)
S67.8 Uraz zmiażdżeniowy innych i nieokreślonych części nadgarstka i ręki
S68.0 Urazowa amputacja kciuka (całkowita) (częściowa)
S68.1 Urazowa amputacja pojedynczego, innego palca (całkowita) (częściowa)
S68.2 Urazowa amputacja dwóch lub więcej palców (całkowita) (częściowa)
S68.3 Złożona amputacja (części) palca (palców) i innej części nadgarstka i ręki
S68.4 Urazowa amputacja ręki na poziomie nadgarstka
S68.8 Urazowa amputacja innych części nadgarstka i ręki
S68.9 Urazowa amputacja nadgarstka i ręki, poziom nieokreślony
S69.7 Mnogie urazy nadgarstka i ręki
S69.8 Inne określone urazy nadgarstka i ręki
S69.9 Nieokreślony uraz nadgarstka i ręki
S70.0 Stłuczenie biodra
S70.1 Stłuczenie uda
S70.7 Mnogie powierzchowne urazy biodra i uda
S70.8 Inne powierzchowne urazy biodra i uda
S70.9 Powierzchowny uraz biodra i uda, nieokreślony
S71.0 Otwarta rana biodra
S71.1 Otwarta rana uda
S71.7 Mnogie rany otwarte biodra i uda
S71.8 Otwarta rana innych i nieokreślonych części obręczy miedniczej
S72.0 Złamanie szyjki kości udowej
S72.1 Złamanie przezkrętarzowe
S72.2 Złamanie podkrętarzowe
S72.3 Złamanie trzonu kości udowej
S72.4 Złamanie nasady dalszej kości udowej
S72.7 Mnogie złamania kości udowej
S72.8 Złamanie innych części kości udowej
S72.9 Złamanie kości udowej, część nieokreślona
S73.0 Zwichnięcie stawu biodrowego
S73.1 Skręcenie i naderwanie stawu biodrowego
S74.0 Uraz nerwu kulszowego na poziomie biodra i uda
S74.1 Uraz nerwu udowego na poziomie biodra i uda
S74.2 Uraz nerwu skórnego czuciowego na poziomie biodra i uda
S74.7 Uraz mnogich nerwów na poziomie biodra i uda
S74.8 Uraz innych nerwów na poziomie biodra i uda
S74.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie biodra i uda
S76.0 Uraz mięśnia i ścięgna biodra
S76.1 Uraz ścięgna i mięśnia czworogłowego uda
S76.2 Uraz ścięgna i mięśni przywodzących uda
S76.3 Uraz ścięgien i mięśni tylnej grupy mięśni uda
S76.4 Uraz innych nieokreślonych mięśni i ścięgien na poziomie uda
S76.7 Uraz mnogich mięśni i ścięgien na poziomie biodra i uda
S77.0 Uraz zmiażdżeniowy biodra
S77.1 Uraz zmiażdżeniowy uda
S77.2 Uraz zmiażdżeniowy biodra i uda
S78.0 Urazowa amputacja w stawie biodrowym
S78.1 Urazowa amputacja na poziomie między biodrem i kolanem
S78.9 Urazowa amputacja biodra i uda, poziom nieokreślony
S79.7 Liczne urazy biodra i uda
S79.8 Inne określone urazy biodra i uda
S79.9 Nieokreślony uraz biodra i uda
S80.0 Stłuczenie kolana
S80.1 Stłuczenie innych nieokreślonych części podudzia
S80.7 Mnogie powierzchowne urazy podudzia
S81.0 Otwarta rana kolana
S81.7 Mnogie rany otwarte podudzia
S81.8 Otwarta rana innych części podudzia
S81.9 Otwarta rana podudzia, część nieokreślona
S82.0 Złamanie rzepki
S82.1 Złamanie nasady bliższej piszczeli
S82.2 Złamanie trzonu piszczeli
S82.3 Złamanie nasady dalszej piszczeli
S82.4 Izolowane złamanie strzałki
S82.5 Złamanie kostki przyśrodkowej
S82.6 Złamanie kostki bocznej
S82.7 Mnogie złamania podudzia
S82.8 Złamanie innych części podudzia
S82.9 Złamanie podudzia, część nieokreślona
S83.0 Zwichnięcie rzepki
S83.1 Zwichnięcie stawu kolanowego
S83.2 Rozdarcie łąkotki, świeże
S83.3 Rozdarcie chrząstki stawowej kolana, świeże
S83.4 Skręcenie i naderwanie w obrębie (strzałkowego) (piszczelowego) więzadła pobocznego kolana
S83.5 Skręcenie i naderwanie w obrębie (przedniego) (tylnego) więzadła krzyżowego kolana
S83.6 Skręcenie i naderwanie innych, nieokreślonych części kolana
S83.7 Uraz kilku struktur kolana
S84.0 Uraz nerwu piszczelowego na poziomie podudzia
S84.1 Uraz nerwu strzałkowego wspólnego (powierzchownego) (głębokiego) na poziomie podudzia
S84.2 Uraz czuciowego nerwu skórnego na poziomie podudzia
S84.7 Uraz licznych nerwów na poziomie podudzia
S84.8 Uraz innych nerwów na poziomie podudzia
S84.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie podudzia
S86.0 Uraz ścięgna Achillesa
S86.1 Uraz innego mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) tylnej grupy mięśni podudzia
S86.2 Uraz mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) przedniej grupy mięśni podudzia
S86.3 Uraz mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) grupy mięśni strzałkowych na poziomie podudzia
S86.7 Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie podudzia
S86.8 Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie podudzia
S86.9 Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia
S87.0 Uraz zmiażdżeniowy kolana
S87.8 Uraz zmiażdżeniowy innej i nieokreślonej części podudzia
S88.0 Urazowa amputacja na poziomie kolana
S88.1 Urazowa amputacja na poziomie między kolanem i stawem skokowym
S88.9 Urazowa amputacja podudzia, poziom nieokreślony
S89.7 Mnogie urazy podudzia
S89.8 Inne określone urazy podudzia
S89.9 Nieokreślony uraz podudzia
S90.2 Stłuczenie palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia
S90.7 Mnogie powierzchowne urazy stawu skokowego i stopy
S91.0 Otwarta rana stawu skokowego
S91.1 Otwarta rana palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia
S91.2 Otwarta rana palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia
S91.3 Otwarta rana innych części stopy
S91.7 Mnogie otwarte rany stawu skokowego i stopy
S92.0 Złamanie kości piętowej
S92.1 Złamanie kości skokowej
S92.2 Złamanie innej (innych) kości stępu
S92.3 Złamanie kości śródstopia
S92.4 Złamanie palucha
S92.5 Złamanie innego palca stopy
S92.7 Mnogie złamania kości stopy
S93.0 Zwichnięcie stawu skokowego
S93.1 Zwichnięcie palca (palców)
S93.2 Pęknięcie więzadeł na poziomie stawu skokowego i stopy
S93.3 Zwichnięcie innych i nieokreślonych części stopy
S93.4 Skręcenie i naderwanie stawu skokowego
S93.5 Skręcenie i naderwanie palca (palców)
S93.6 Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części stopy
S94.0 Uraz nerwu podeszwowego bocznego
S94.1 Uraz nerwu podeszwowego przyśrodkowego
S94.2 Uraz nerwu strzałkowego głębokiego na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.3 Uraz nerwu skórnego na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.7 Uraz mnogich nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.8 Uraz innych nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.0 Uraz ścięgna i mięśnia zginacza długiego palucha na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.1 Uraz ścięgna i mięśnia prostownika długiego palucha na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.2 Uraz ścięgna i mięśnia zginacza lub prostownika na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.7 Uraz mnogich mięśni i ścięgien na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.8 Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.9 Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie stawu skokowego i stopy
S97.0 Uraz zmiażdżeniowy stawu skokowego
S97.1 Uraz zmiażdżeniowy palca (palców) stopy
S97.8 Uraz zmiażdżeniowy innych części stawu skokowego i stopy
S98.0 Urazowa amputacja stopy na poziomie stawu skokowego
S98.1 Urazowa amputacja jednego palca stopy
S98.2 Urazowa amputacja dwóch lub więcej palców stopy
S98.3 Urazowa amputacja innych części stopy
S98.4 Urazowa amputacja stopy, poziom nieokreślony
S99.7 Mnogie urazy stawu skokowego i stopy
S99.8 Inne określone urazy stawu skokowego i stopy
S99.9 Nieokreślony uraz stawu skokowego i stopy
T00.0 Powierzchowne urazy obejmujące głowę i szyję
T00.1 Powierzchowne urazy obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę
T00.2 Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej
T00.3 Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej
T00.6 Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i dolnej
T00.8 Powierzchowne urazy obejmujące inne kombinacje okolic ciała
T00.9 Liczne powierzchowne urazy, nieokreślone
T01.0 Otwarte rany obejmujące głowę i szyję
T01.1 Otwarte rany obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę
T01.2 Otwarte rany obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej
T01.3 Otwarte rany obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej
T01.9 Liczne otwarte rany, nieokreślone
T03.0 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące głowę i szyję
T03.3 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej
T05.8 Urazowa amputacja obejmująca wszystkie inne kombinacje okolic ciała
T05.9 Liczne urazowe amputacje, nieokreślone
T06.0 Urazy mózgu i nerwów czaszkowych z obrażeniami nerwów rdzeniowych i rdzenia kręgowego na poziomie szyi
T06.1 Urazy nerwów rdzeniowych i rdzenia kręgowego obejmujące inne liczne okolice ciała
T06.2 Urazy nerwów obejmujące liczne okolice ciała
T07 Nieokreślone liczne urazy
T09.0 Powierzchowny uraz tułowia, poziom nieokreślony
T09.1 Otwarta rana tułowia, poziom nieokreślony
T09.4 Uraz nieokreślonego nerwu, nerwu rdzeniowego i splotu tułowia
T09.6 Urazowa amputacja tułowia, poziom nieokreślony
T09.8 Inny określony uraz tułowia, poziom nieokreślony
T09.9 Nieokreślony uraz tułowia, poziom nieokreślony
T11.3 Uraz nieokreślonego nerwu kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11.8 Inne określone urazy kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11.9 Nieokreślony uraz kończyny górnej, poziom nieokreślony
T13.3 Uraz nieokreślonego nerwu kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13.8 Inne określone urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13.9 Nieokreślony uraz kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T14.0 Powierzchniowy uraz nieokreślonej okolicy ciała
T14.1 Otwarta rana nieokreślonej okolicy ciała
T14.4 Uraz nerwu (nerwów) nieokreślonej okolicy ciała
T14.9 Uraz, nieokreślony
T16 Ciało obce w uchu
T18.0 Ciało obce w ustach
T18.1 Ciało obce w przełyku
T18.2 Ciało obce w żołądku
T18.8 Ciało obce innej lub mnogich części przewodu pokarmowego
T18.9 Ciało obce przewodu pokarmowego, część nieokreślona
T19.2 Ciało obce sromu i pochwy
T20.2 Oparzenie termiczne II stopnia głowy i szyi
T20.6 Oparzenie chemiczne II stopnia głowy i szyi
T21.2 Oparzenie termiczne II stopnia tułowia
T21.6 Oparzenie chemiczne II stopnia tułowia
T22.2 Oparzenie termiczne II stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.6 Oparzenie chemiczne II stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T23.2 Oparzenie termiczne II stopnia nadgarstka i ręki
T23.6 Oparzenie chemiczne II stopnia nadgarstka i ręki
T24.2 Oparzenie termiczne II stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.6 Oparzenie chemiczne II stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T25.2 Oparzenie termiczne II stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T25.6 Oparzenie chemiczne II stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T30.2 Oparzenie termiczne II stopnia, okolica ciała nieokreślona
T30.6 Oparzenie chemiczne II stopnia, okolica ciała nieokreślona
T34.0 Odmrożenie z martwicą tkanki głowy
T34.1 Odmrożenie z martwicą tkanki szyi
T34.2 Odmrożenie z martwicą tkanki klatki piersiowej
T34.3 Odmrożenie z martwicą tkanki ściany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
T34.4 Odmrożenie z martwicą tkanki kończyny górnej
T34.5 Odmrożenie z martwicą tkanki nadgarstka i ręki
T34.6 Odmrożenie z martwicą tkanki biodra i uda
T34.7 Odmrożenie z martwicą tkanki kolana i podudzia
T34.8 Odmrożenie z martwicą tkanki okolicy stawu skokowego i stopy
T34.9 Odmrożenie z martwicą tkanki innych i nieokreślonych okolic
T35.1 Odmrożenie z martwicą tkanki obejmujące mnogie okolice ciała
T68 Hypotermia
T71 Duszenie
T75.1 Tonięcie niezakończone zgonem
T79.6 Urazowe niedokrwienie mięśnia
T91.1 Następstwa złamania kręgosłupa
T91.2 Następstwa innego złamania części kostnych klatki piersiowej i miednicy
T91.8 Następstwa innych określonych urazów szyi i tułowia
T91.9 Następstwa nieokreślonego urazu szyi i tułowia

ZAŁĄCZNIK Nr  4a

Skala dla typowych czynności dnia codziennego - Barthel ADL - WZÓR

Imię i nazwisko pacjenta ...........................................................................
PESEL pacjenta
Data badania--
Kontrola zwieraczy odbytu0nietrzymanie stolca lub konieczność stosowania lewatywy
1rzadko brak kontroli (np. raz w tygodniu)
2pełna
Kontrola zwieraczy pęcherza0nietrzymanie moczu lub chory z cewnikiem nie

potrafiący samodzielnie posługiwać się nim

1rzadko brak kontroli (rzadziej niż raz dziennie)
2pełna lub chory z cewnikiem potrafi się nim samodzielnie posługiwać
Dbałość o własną osobę0potrzebuje pomocy w podstawowych czynnościach (mycie zębów, czesanie włosów, golenie, mycie się)
1niezależny (nawet jeżeli odpowiednie przedmioty są podawane przez osobę opiekującą się)
Korzystanie z toalety0zależny od otoczenia
1potrzebuje pomocy przy korzystaniu
2niezależnie siada i wstaje z toalety, ubiera się, wyciera
Jedzenie0nie potrafi jeść samodzielnie bez pomocy
1potrzebuje pewnej pomocy (np. krojenie, rozsmarowywanie) lecz je samodzielnie
2samodzielnie (jeśli ma przygotowane jedzenie)
Przesiadanie się0nie potrafi przesiąść się z łóżka na fotel, nie potrafi siedzieć
1potrzebuje znacznej pomocy
2potrzebuje niewielkiej pomocy
3nie potrzebuje pomocy
Poruszanie się0unieruchomiony
1samodzielnie porusza się na wózku inwalidzkim w domu
2chodzi z pomocą lub pod kontrolą jednej osoby
3chodzi samodzielnie (może używać przyrządu)
Ubieranie się0całkowicie zależny od otoczenia
1potrzebuje pomocy
2samodzielnie, łącznie z zapinaniem guzików i zamków błyskawicznych
Chodzenie po schodach0niewykonalne
1potrzebuje pomocy lub kontroli
2samodzielnie chodzi w górę i w dół
Kąpiel0potrzebuje pomocy
1samodzielnie może się kąpać lub brać prysznic, potrafi wejść i wyjść bez pomocy
SUMA

Charles Warlow, Neurologia, PZWL 1996,76.

_____________________________
Podpis i pieczęć lekarza badającego

ZAŁĄCZNIK Nr  4b

WZÓR

Zaburzenia funkcji poznawczo - behawioralnych oraz motoryczne zaburzenia czynności mowy oraz połykania - po nabytych uszkodzeniach mózgu (neurologia chorych dorosłych)

Imię i nazwisko pacjenta ...........................................................................

PESEL pacjenta
Data badania--

Typ dysfunkcji i skala głębokości zaburzenia

Rodzaj dysfunkcjiStopień nasilenia
A. Zaburzenia mowy01234
B. Zaburzenia językowe
C. Zaburzenia komunikacji interpersonalnej (inne niż dyzartria i afazja)
D. Zaburzenia systemów uwagi
E. Zaburzenia funkcji pamięciowych
F. Zaburzenia wyższej organizacji ruchu (apraksje)
G. Zaburzenia percepcyjne (agnozje)
H. Zaburzenia systemu wykonawczego (programowania i kontroli świadomych zachowań celowych)
I. Zaburzenia emocjonalno - osobowościowe
J. Zaburzenia połykania (dysfagia)
_____________________________
Podpis i pieczęć lekarza badającego

A. Zaburzenia mowy o charakterze dyzartrii lub apraksji mowy; dotyczą artykulacji, fonacji, prozodii lub motorycznych aspektów czynności mówienia (terapia realizowana przez neurologopedę)

B. Zaburzenia językowe i mowy (afazje); dotyczą programowania i realizacji wielu różnych czynności językowych i objawiają się zaburzeniami nazywania, powtarzania, tworzenia zdania, przetwarzania informacji językowej i rozumienia języka na różnym poziomie złożoności wypowiedzi; dotyczą języka mówionego oraz pisanego (terapia prowadzona przez neuropsychologa lub neurologopedę)

C. Zaburzenia komunikacji interpersonalnej (inne niż afazja i dyzartria); brak kompetencji do nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu międzyosobniczego, trudności z wyrażaniem komunikatów przy użyciu gestykulacji, mimiki lub innych pozajęzykowych środków wyrazu; trudności ze zrozumieniem wymienionych form ekspresji wyrażanej przez innych. Deficyty łagodniejsze dotyczą praktycznych aspektów komunikacji takich jak rozumienie kontekstu, przekazu emocjonalnego w komunikacji oraz innych form przetwarzania informacji językowej w kontekście komunikacji społecznej (terapia prowadzona przez neuropsychologa lub neurologopedę)

D. Zaburzenia systemów uwagi. Terapia dotyczy przede wszystkim zespołu zaniedbywania jednostronnego (deficyt nieuwagi stronnej) oraz zaburzeń czujności i podzielności uwagi w wyniku uszkodzenia neuronalnego układu funkcjonalnego dla uwagi (terapia prowadzona przez neuropsychologa)

E. Zaburzenia różnych funkcji pamięciowych; przede wszystkim zespoły amnestyczne w wyniku uszkodzenia obustronnego formacji hipokampa (np. w konsekwencji opryszczkowego zapalenia mózgu), uszkodzenia podstawnego przodomózgowia (np. w konsekwencji pęknięcia tętniaka na tętnicy łączącej przedniej powikłane skurczem naczyniowym) oraz międzymózgowia (np. uszkodzenia ciał suteczkowatych i przedniego wzgórza w wyniku incydentów naczyniowych) (terapia prowadzona przez neuropsychologa)

F. Zaburzenia wyższej organizacji ruchu (apraksje); zaburzenia inicjowania, organizacji przestrzennej oraz pamięci złożonych aktywności ruchowych (terapia prowadzona przez neuropsychologa)

G. Zaburzenia wyższej organizacji spostrzegania; deficyty powstałe w wyniku uszkodzenia asocjacyjnych części kory w zakresie różnych modalności zmysłowych; np. agnozja wzrokowa, słuchowa, astereognozja oraz zaburzenia poznawczego aspektu czynności okulomotorycznej (terapia prowadzona przez neuropsychologa)

H. Dysfunkcje systemu wykonawczego czyli regulującego inicjowanie, programowanie, kontrolę i przewidywanie skutków zachowań celowych; konsekwencje uszkodzeń neuronalnych systemów przedczołowo - podstawnych powstałych w wyniku patologii o różnej etiologii, szczególnie pourazowej (terapia prowadzona przez neuropsychologa)

I. Zaburzenie sfery emocji, afektu i osobowości w konsekwencji nabytego uszkodzenia mózgu; również zaburzenia funkcjonowania emocjonalnego u bliskich osoby z nabytym ciężkim uszkodzeniem mózgu (psychoedukacja terapia wspierająca wobec rodziny chorego) (terapia prowadzona przez neuropsychologa lub psychologa klinicznego - psychoterapeutę)

J. Zaburzenia połykania (dysfagia) związane z dysfunkcją czynności żucia, formowania kęsa i aktywnego kontrolowania procesu połykania w fazie ustnej i gardłowej; wprowadzenie technik specyficznej stymulacji funkcji połykania (terapia prowadzona przez neurologopedę)

Skala opisu głębokości deficytu

0 - brak zaburzeń

1 - śladowe zaburzenia funkcji, ale nie wpływające zasadniczo na funkcjonowanie w codziennych sytuacjach życiowych

2 - lekkie zaburzenia funkcji wpływające na funkcjonowanie w codziennych sytuacjach życiowych

3 - zaburzenia funkcji w umiarkowanym nasileniu zakłócające wyraźnie codzienne funkcjonowanie

4 - zaburzenie funkcji w stopniu ciężkim uniemożliwiające samodzielne funkcjonowanie w sytuacjach codziennych

ZAŁĄCZNIK Nr  4c

STANDARDOWA NEUROLOGICZNA KLASYFIKACJA USZKODZEŃ RDZENIA KRĘGOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  4d

GMFCS (Gross Motor Function Classification System -

(Expanded and Revised)

SYSTEM KLASYFIKACJI FUNKCJI MOTORYKI DUŻEJ - ROZSZERZONY I POPRAWIONY

GMFCS Robert Palisano, Peter Rosenbaum, Doreen Bartlett, Michael Livingston, 2007

CanChild Centre for Childhood Disability Research, McMaster University

GMFCS Robert Palisano, Peter Rosenbaum, Stephen Walter, Dianne Russell, Ellen Wood, Barbara Galuppi,1997

CanChild Centre for Childhood Disability Research, McMaster University

(Reference: Dev Med Child Neurol 1997;39:214-223)

Odpowiedzialna za skalę: dr n. bio. Ewa Gajewska Katedra Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji,

Zakład Fizjoterapii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

mail karasinska1@wp.pl

WSTĘP I WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA

Podstawą Systemu Klasyfikacji Funkcji Motoryki Dużej GMFCS w mózgowym porażeniu dziecięcym jest samodzielnie zapoczątkowany ruch, zwłaszcza siedzenie, zmiana pozycji i przemieszczanie się. Tworząc pięciopoziomowy system klasyfikacji naszym podstawowym kryterium było to, aby różnice między poziomami miały znaczenie w życiu codziennym. Podstawą rozróżnień są ograniczenia funkcjonalne, potrzeba stosowania ręcznych przyrządów wspomagających poruszanie się (takich jak balkoniki, kule czy laski) lub poruszania się na wózku, a w mniejszym stopniu jakość ruchu. Różnice między Poziomami I i II nie są tak wyraźne jak różnice między innymi poziomami, zwłaszcza dla niemowląt poniżej 2 lat.

Rozszerzona wersja GMFCS (2007) obejmuje przedział wieku dla młodzieży od 12 do 18 lat i podkreśla pojęcia obecne w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) Światowej Organizacji Zdrowia. Zachęcamy użytkowników do uświadomienia sobie wpływu, jaki czynniki środowiskowe i osobiste mogą mieć na to, co wykonują dzieci i młodzież. GMFCS kładzie nacisk na ustalenie, który poziom najlepiej reprezentuje aktualne umiejętności i ograniczenia w funkcji motoryki dużej dziecka. W centrum zainteresowania znajduje się zwykłe działanie dziecka w domu, szkole i swoim środowisku (tj. co robi), a nie to, co według naszej wiedzy jest w stanie wykonać będąc w najlepszej formie (zdolność do wykonania czegoś). Dlatego ważne jest, aby klasyfikować obecne działanie funkcji motoryki dużej, a nie uwzględniać ocen na temat jakości ruchu albo przewidywania poprawy.

Tytułem dla każdego poziomu jest sposób poruszania się, który jest najbardziej charakterystyczny po 6 roku życia. Opisy funkcjonalnych umiejętności i ograniczeń dla każdego przedziału wiekowego są szerokie, a ich celem nie jest opisanie wszystkich aspektów funkcji poszczególnych dzieci. Na przykład niemowlę z hemiplegią, które nie jest w stanie pełzać na dłoniach i kolanach, ale poza tym pasuje do opisu Poziomu I (tj. potrafi podciągnąć się do stania i chodzić), będzie sklasyfikowane na Poziomie I. Skala jest porządkowa i nie należy odległości między poziomami traktować jako równych ani wnioskować, że liczba dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym jest taka sama na każdym poziomie. Podajemy streszczenie różnic dla każdej pary poziomów, aby pomóc w ustaleniu, który z poziomów najbardziej przypomina aktualną funkcję motoryki dużej.

Jesteśmy świadomi tego, że objawy funkcji motoryki dużej zależą od wieku, zwłaszcza w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie. Dla każdego poziomu podajemy oddzielne opisy w różnych przedziałach wiekowych. Dzieci poniżej 2 lat należy oceniać w wieku skorygowanym, jeśli były wcześniakami. Opisy dla przedziałów 6 do 12 lat i 12 do 18 lat uwzględniają potencjalny wpływ czynników środowiskowych (np. odległości w szkole i środowisku) i czynników osobistych (np. wymogi energetyczne i upodobania społeczne) na sposób poruszania się.

Staraliśmy się podkreślić raczej umiejętności niż ograniczenia. Dlatego z reguły funkcja motoryki dużej dziecka, które potrafi wykonać czynności podane w opisie danego poziomu, będzie prawdopodobnie sklasyfikowane na tym poziomie lub powyżej tego poziomu funkcji; z kolei funkcja motoryki dużej dziecka, które nie potrafi wykonać czynności z danego poziomu, powinno być sklasyfikowane poniżej tego poziomu funkcji.

DEFINICJE OPERACYJNE

Chodzik podpierający ciało - Urządzenie do poruszania się, które podpiera miednicę i tułów. Dziecko jest wkładane do chodzika przez inną osobę.

Ręczny przyrząd podpierający - Laski, kule oraz przednie i tylne balkoniki, które nie podpierają tułowia podczas chodzenia.

Fizyczna pomoc - Inna osoba pomaga dziecku poruszać się.

Elektryczne urządzenie do przemieszczania się - Dziecko aktywnie kontroluje drążek albo elektryczny przełącznik, który umożliwia samodzielne przemieszczanie się. Urządzeniem może być wózek, skuter albo inny rodzaj elektrycznego urządzenia do poruszania się.

Samodzielnie porusza koła ręcznego wózka - Dziecko czynnie używa rąk i dłoni albo stóp do poruszania kołami i przemieszczania się.

Wożony - Osoba ręcznie pcha urządzenie do poruszania się (np. wózek inwalidzki, wózek dziecięcy), aby przewieźć dziecko z miejsca na miejsce.

Chodzi - O ile nie podano inaczej, wskazuje na brak fizycznej pomocy ze strony innej osoby oraz brak ręcznego przyrządu wspomagającego chodzenie. Może nosić ortezę (np. szyny).

Wózek - Odnosi się do każdego rodzaju urządzenia na kołach, które umożliwia poruszanie się (np. wózek spacerowy, wózek inwalidzki ręczny lub elektryczny).

OGÓLNE NAGŁÓWKI DLA KAŻDEGO POZIOMU

POZIOM I - Chodzi bez ograniczeń

POZIOM II - Chodzi z ograniczeniami

POZIOM III - Chodzi z użyciem ręcznego przyrządu

POZIOM IV - Samodzielne poruszanie się z ograniczeniami; może korzystać z urządzenia elektrycznego

POZIOM V - Wożony na ręcznym wózku inwalidzkim

RÓŻNICE MIĘDZY POZIOMAMI

Różnice między Poziomem I i II - W porównaniu z dziećmi i młodzieżą na Poziomie I, dzieci i młodzież na Poziomie II mają trudności z chodzeniem na długich dystansach i utrzymywaniem równowagi; mogą potrzebować ręcznego przyrządu podpierającego, kiedy uczą się chodzić; mogą korzystać z wózka, kiedy przemieszczają się na dłuższe dystanse na wolnym powietrzu i w swoim środowisku; muszą używać poręczy, kiedy wchodzą lub schodzą po schodach; gorzej radzą sobie z bieganiem i skakaniem.

Różnice między Poziomem II i III - Dzieci i młodzież na Poziomie II potrafią chodzić bez ręcznego przyrządu podpierającego po osiągnięciu wieku 4 lat (chociaż czasami mogą decydować się na zastosowanie takiego przyrządu). Dzieci i młodzież na Poziomie III potrzebują ręcznego przyrządu podpierającego, aby chodzić w pomieszczeniu, oraz korzystają z wózka na wolnym powietrzu i w swoim środowisku.

Różnice między Poziomem III i IV - Dzieci i młodzież na Poziomie III siedzą same albo potrzebują co najwyżej ograniczonego zewnętrznego podparcia, aby siedzieć, są bardziej niezależne w przemieszczaniu się na stojąco oraz chodzą z ręcznym przyrządem podpierającym. Dzieci i młodzież na Poziomie IV funkcjonują na siedząco (zwykle z podparciem), ale samodzielne przemieszczanie się jest ograniczone. Dzieci i młodzież na Poziomie IV są raczej wożone na ręcznym wózku inwalidzkim albo korzystają z wózka elektrycznego.

Różnice między Poziomem IV i V - Dzieci i młodzież na Poziomie V mają poważne trudności z kontrolowaniem głowy i tułowia i wymagają rozległej technologii i pomocy fizycznej. Dziecko jest w stanie samodzielnie się przemieszczać tylko, jeśli nauczy się używać wózka elektrycznego.

SYSTEM KLASYFIKACJI FUNKCJI MOTORYKI DUŻEJ - ROZSZERZONY I POPRAWIONY

WIEK PONIŻEJ 2 LAT

POZIOM I: Niemowlęta siadają i wstają z siadanie oraz siedzą na podłodze, mając ręce wolne do operowania przedmiotami. Niemowlęta pełzają na dłoniach i kolanach, podciągają się do stania i chodzą trzymając się mebli. Niemowlęta chodzą między 18 miesiącem a 24 miesiącem życia bez pomocy przyrządu podpierającego.

POZIOM II: Niemowlęta utrzymują pozycję siedzącą na podłodze, ale mogą używać dłoni do podpierania się, aby utrzymać równowagę. Niemowlęta pełzają na brzuchu albo na dłoniach i kolanach. Niemowlęta mogą podciągnąć się do stania i chodzić przy meblach.

POZIOMI III: Niemowlęta utrzymują pozycję siedzącą na podłodze, kiedy mają podpartą dolną część pleców. Niemowlęta turlają się i czołgają się do przodu na brzuchu.

POZIOM IV: Niemowlęta trzymają głowę, ale potrzebują podparcia tułowia, aby siedzieć na podłodze. Niemowlęta potrafią przeturlać się na plecy i mogą przeturlać się na brzuch.

POZIOM V: Upośledzenia fizyczne ograniczają świadomą kontrolę ruchu. Niemowlęta nie są w stanie utrzymać antygrawitacyjnej pozycji głowy i tułowia leżąc na brzuchu i siedząc. Niemowlęta potrzebują pomocy dorosłego, aby się przeturlać.

WIEK OD 2 LAT DO PONIŻEJ 4 LAT

POZIOM I: Dzieci siedzą na podłodze, mając ręce wolne do operowania przedmiotami. Siadają na podłodze i wstają bez pomocy dorosłego. Chodzenie jest preferowaną metodą przemieszczania się bez potrzeby wspomagania się przyrządem.

POZIOM II: Dzieci siedzą na podłodze, ale mogą mieć trudności z utrzymaniem równowagi, kiedy mają ręce wolne do operowania przedmiotami. Siadają na podłodze bez pomocy dorosłego. Dzieci podciągają się do stania na stabilnej powierzchni. Dzieci najchętniej przemieszczają się pełzając obustronnie na dłoniach i kolanach, trzymając się mebli albo chodząc ze wsparciem przyrządu.

POZIOM III: Dzieci utrzymują pozycję siedzącą na podłodze często siedząc w pozycji W (siedzą między zgiętymi i obróconymi do wewnątrz biodrami i kolanami) i mogą potrzebować pomocy dorosłego, aby usiąść. Dzieci pełzają na brzuchu albo na dłoniach i kolanach (często bez obustronnych ruchów nóg) i jest to ich podstawowy sposób samodzielnego przemieszczania się. Dzieci mogą podnieść się do stania na stabilnej powierzchni i przemieszczać się na krótkich dystansach. Dzieci mogą chodzić na krótkich dystansach używając ręcznego przyrządu (chodzika) i pomocy dorosłego przy skręcaniu.

POZIOM IV: Posadzone dzieci siedzą na podłodze, ale nie są w stanie utrzymać ustawienia w linii i równowagi bez podpierania się dłońmi. Dzieci często potrzebują przystosowawczego wyposażenia do siedzenia i stania. Aby przemieścić się samodzielnie na krótkich dystansach (w obrębie pokoju) turlają się, czołgają na brzuchu albo pełzają na dłoniach i kolanach bez obustronnego ruchu nóg.

POZIOM V: Upośledzenia fizyczne ograniczają świadomą kontrolę ruchu oraz zdolność do utrzymania antygrawitacyjnej pozycji głowy i tułowia. Wszystkie obszary funkcji motorycznej są ograniczone. Przystosowawcze wyposażenie i wspomagająca technologia nie rekompensuje całkowicie ograniczeń funkcjonalnych w siedzeniu i staniu. Na Poziomie V dzieci nie potrafią samodzielnie poruszać się i są wożone. Niektóre dzieci przemieszczają się samodzielnie za pomocą elektrycznego wózka z rozległymi przystosowaniami.

WIEK OD 4 LAT DO PONIŻEJ 6 LAT

POZIOM I: Dzieci siadają na krześle i wstają z krzesła oraz siedzą na krześle bez potrzeby podpierania się dłonią. Dzieci wstają z siedzenia na podłodze i krześle do stania bez potrzeby wspierania się na przedmiotach. Dzieci chodzą w pomieszczeniach i na zewnątrz i wchodzą po schodach. Pojawia się umiejętność biegania i skakania.

POZIOM II: Dzieci siedzą na krześle mając ręce wolne do operowania przedmiotami. Dzieci wstają z podłogi i z krzesła do stania, ale często potrzebują stabilnej powierzchni, od której mogą się odepchnąć albo podciągnąć za pomocą rąk. Dzieci chodzą bez pomocy ręcznego przyrządu podpierającego w pomieszczeniu i na krótkich dystansach na poziomej powierzchni na zewnątrz. Dzieci wchodzą po schodach trzymając się poręczy, ale nie są w stanie biegać ani skakać.

POZIOM III: Dzieci siedzą na zwykłym krześle, ale mogą potrzebować podparcia dla miednicy lub tułowia, aby zwiększyć funkcję ręki. Dzieci siadają na krześle i wstają z krzesła wykorzystując stabilną powierzchnię, aby się odepchnąć lub podciągnąć rękoma. Dzieci chodzą z ręcznym przyrządem podpierającym na poziomych powierzchniach i wchodzą po schodach z pomocą dorosłego. Dzieci są często wożone, kiedy podróżują na długich dystansach albo na zewnątrz na nierównym terenie.

POZIOM IV: Dzieci siedzą na krześle, ale potrzebują dostosowanego siedziska do kontrolowania tułowia i zwiększania funkcji ręki. Dzieci siadają na krześle i wstają z krzesła z pomocą dorosłego albo wykorzystując stabilną powierzchnię, aby się odepchnąć lub podciągnąć rękoma. Dzieci mogą w najlepszym razie chodzić na krótkich dystansach z chodzikiem i pod nadzorem dorosłego, ale mają trudności ze skręcaniem i utrzymaniem równowagi na nierównych powierzchniach. Dzieci są wożone w środowisku. Dzieci mogą same się przemieszczać z zastosowaniem elektrycznego wózka inwalidzkiego.

POZIOM V: Upośledzenia fizyczne ograniczają świadomą kontrolę ruchu oraz zdolność do utrzymania antygrawitacyjnej pozycji głowy i tułowia. Wszystkie obszary funkcji motorycznej są ograniczone. Przystosowawcze wyposażenie i wspomagająca technologia nie rekompensuje całkowicie ograniczeń funkcjonalnych w siedzeniu i staniu. Na Poziomie V dzieci nie mają sposobów samodzielnego poruszania się i są wożone. Niektóre dzieci przemieszczają się samodzielnie za pomocą elektrycznego wózka z rozległymi przystosowaniami.

WIEK OD 6 LAT DO PONIŻEJ 12 LAT

POZIOM I: Dzieci chodzą w domu, szkole, na zewnątrz i w środowisku. Dzieci potrafią wchodzić na i schodzić z krawężników bez pomocy fizycznej oraz wchodzić i schodzić po schodach bez użycia poręczy. Dzieci realizują takie umiejętności motoryki dużej, jak bieganie i skakanie, ale szybkość, równowaga i koordynacja są ograniczone. Dzieci mogą brać udział w aktywności fizycznej i sportach w zależności od osobistych wyborów i czynników środowiskowych.

POZIOM II: Dzieci chodzą w większości miejsc. Dzieci mogą doświadczać trudności chodząc na długich dystansach i utrzymując równowagę na nierównym terenie, pochyłościach, w tłoku, w ograniczonych przestrzeniach albo kiedy niosą jakieś przedmioty. Dzieci wchodzą i schodzą po schodach trzymając się poręczy albo z fizyczną pomocą, jeśli nie ma poręczy. Na zewnątrz i w środowisku dzieci mogą chodzić z pomocą fizyczną, z ręcznym przyrządem podpierającym albo korzystać z wózka inwalidzkiego, kiedy podróżują na większe odległości. Dzieci w najlepszym razie mają tylko minimalną zdolność, aby realizować takie umiejętności motoryki dużej, jak bieganie i skakanie. Ograniczenia w realizowaniu umiejętności motoryki dużej mogą rodzić konieczność tworzenia dostosowań, aby umożliwić dzieciom udział w aktywności fizycznej i sportach.

POZIOM III: Dzieci chodzą używając ręcznego przyrządu podpierającego w większości pomieszczeń. Kiedy siedzą, mogą potrzebować pasów do utrzymania ułożenia miednicy i równowagi. Wstawanie z siedzenia i z podłogi wymaga fizycznej pomocy ze strony innej osoby albo powierzchni do wsparcia się. Kiedy podróżują na długich dystansach, dzieci korzystają z wózka. Dzieci mogą wchodzić i schodzić po schodach trzymając się poręczy pod nadzorem lub z pomocą fizyczną. Ograniczenia w chodzeniu mogą powodować konieczność tworzenia dostosowań, aby umożliwić dzieciom udział w aktywności fizycznej i sportach, w tym samodzielne poruszanie kołami ręcznego wózka albo wózek elektryczny.

POZIOM IV: Dzieci korzystają z takich sposobów przemieszczania się, które wymagają pomocy fizycznej albo elektrycznego wózka w większości miejsc. Dzieci potrzebują przystosowawczego siedzenia do kontroli tułowia i miednicy oraz zazwyczaj pomocy fizycznej przy zmianie pozycji. W domu dzieci przemieszczają się po podłodze (turlają się, czołgają lub pełzają), chodzą na krótkich dystansach z pomocą fizyczną albo korzystają z wózka elektrycznego. W domu lub w szkole dzieci mogą korzystać z chodzika podpierającego ciało, kiedy zostaną w nim ustawione. W szkole, na zewnątrz i w środowisku dzieci są wożone na ręcznym wózku albo korzystają z wózka elektrycznego. Ograniczenia w chodzeniu mogą powodować konieczność tworzenia dostosowań, aby umożliwić dzieciom udział w aktywności fizycznej i sportach, w tym pomoc fizyczna i/lub wózek elektryczny.

POZIOM V: Dzieci są wszędzie wożone na ręcznym wózku inwalidzkim. Dzieci mają ograniczoną zdolność do utrzymywania antygrawitacyjnej pozycji głowy i tułowia i kontrolowania ruchów rąk i nóg. Stosuje się wspomagającą technologię, aby poprawić ułożenie głowy, siedzenie, stanie i/lub przemieszczanie się, ale wyposażenie nie rekompensuje całkowicie ograniczeń. Zmiany pozycji wymagają całkowitej pomocy fizycznej ze strony dorosłego. W domu dzieci mogą się przemieszczać na krótkich dystansach po podłodze albo mogą być noszone przez dorosłego. Dzieci mogą przemieszczać się samodzielnie za pomocą wózka elektrycznego z rozległymi dostosowaniami siedzenia i sposobu kontrolowania go. Ograniczenia w przemieszczaniu się mogą powodować konieczność tworzenia dostosowań, aby umożliwić dzieciom udział w aktywności fizycznej i sportach, w tym pomoc fizyczna i korzystanie z wózka elektrycznego.

WIEK OD 12 LAT DO PONIŻEJ 18 LAT

POZIOM I: Dzieci chodzą w domu, szkole, na zewnątrz i w środowisku. Dzieci potrafią wchodzić na i schodzić z krawężników bez pomocy fizycznej oraz wchodzić i schodzić po schodach bez użycia poręczy. Dzieci realizują takie umiejętności motoryki dużej, jak bieganie i skakanie, ale szybkość, równowaga i koordynacja są ograniczone. Dzieci mogą brać udział w aktywności fizycznej i sportach w zależności od osobistych wyborów i czynników środowiskowych.

POZIOM II: Dzieci chodzą w większości miejsc. Na wybór sposobu przemieszczania się mają wpływ czynniki środowiskowe (takie jak nierówny teren, pochyłości, duże odległości, wymagania czasowe, pogoda i dopuszczalność w oczach rówieśników) oraz osobiste preferencje. W szkole lub pracy dzieci mogą dla bezpieczeństwa chodzić z ręcznym przyrządem podpierającym. Na zewnątrz i w środowisku dzieci mogą korzystać z wózka elektrycznego, kiedy podróżują na większe odległości. Wchodzą i schodzą po schodach trzymając się poręczy albo z pomocą fizyczną, jeśli nie ma poręczy. Ograniczenia w realizowaniu umiejętności motoryki dużej mogą rodzić konieczność tworzenia dostosowań, aby umożliwić dzieciom udział w aktywności fizycznej i sportach.

POZIOM III: Dzieci potrafią chodzić z użyciem ręcznego przyrządu podpierającego. W porównaniu z osobami na innych poziomach dzieci na poziomie III wykazują większe zróżnicowanie sposobów przemieszczania się w zależności od możliwości fizycznych oraz czynników środowiskowych i osobistych. Kiedy siedzą, mogą potrzebować pasów do utrzymania ułożenia miednicy i równowagi. Wstawanie z siedzenia i z podłogi wymaga fizycznej pomocy ze strony innej osoby albo powierzchni do wsparcia się. W szkole dzieci mogą samodzielnie poruszać koła ręcznego wózka inwalidzkiego albo korzystać z wózka elektrycznego. Na zewnątrz i w środowisku dzieci są wożone na wózku albo korzystają z wózka elektrycznego. Dzieci mogą wchodzić i schodzić po schodach trzymając się poręczy pod nadzorem lub z pomocą fizyczną. Ograniczenia w chodzeniu mogą powodować konieczność tworzenia dostosowań, aby umożliwić dzieciom udział w aktywności fizycznej i sportach, w tym samodzielne poruszanie kołami ręcznego wózka albo wózek elektryczny.

POZIOM IV: Dzieci korzystają z wózka w większości miejsc. Dzieci potrzebują przystosowawczego siedzenia do kontroli tułowia i miednicy. Potrzebują pomocy fizycznej ze strony 1 lub 2 osób, aby zmienić pozycję. Dzieci mogą utrzymywać ciężar ciała na nogach, aby pomóc w zmianie pozycji w staniu. W pomieszczeniach dzieci mogą chodzić na krótkich dystansach z pomocą fizyczną, jeździć na wózku albo korzystać z chodzika podpierającego ciało, kiedy zostaną w nim ustawione. Dzieci są fizycznie zdolne do operowania wózkiem elektrycznym. Kiedy korzystanie z wózka elektrycznego nie jest możliwe, dzieci są wożone na ręcznym wózku. Ograniczenia w chodzeniu mogą powodować konieczność tworzenia dostosowań, aby umożliwić dzieciom udział w aktywności fizycznej i sportach, w tym pomoc fizyczna i/lub wózek elektryczny.

POZIOM V: Dzieci są wszędzie wożone na ręcznym wózku inwalidzkim. Dzieci mają ograniczoną zdolność do utrzymywania antygrawitacyjnej pozycji głowy i tułowia i kontrolowania ruchów rąk i nóg. Stosuje się wspomagającą technologię, aby poprawić ułożenie głowy, siedzenie, stanie i/lub przemieszczanie się, ale wyposażenie nie rekompensuje całkowicie ograniczeń. Do zmiany pozycji potrzebna jest pomoc fizyczna 1 lub 2 osób lub mechaniczny podnośnik. Dzieci mogą przemieszczać się samodzielnie za pomocą wózka elektrycznego z rozległymi dostosowaniami siedzenia i sposobu kontrolowania go. Ograniczenia w przemieszczaniu się mogą powodować konieczność tworzenia dostosowań, aby umożliwić dzieciom udział w aktywności fizycznej i sportach, w tym pomoc fizyczna i korzystanie z wózka elektrycznego.

ZAŁĄCZNIK Nr  4e

WZÓR

Zaburzenia znacząco zwiększające wymagania rehabilitacyjne/pielęgnacyjne - rehabilitacja neurologiczna dzieci

Do RND 01 kwalifikuje obecność przynajmniej jednego z wymienionych

w ciężkim stopniu nasilenia - 4.

Imię i nazwisko pacjenta ...........................................................................

PESEL pacjenta
Data badania--

Typ dysfunkcji i skala głębokości zaburzenia

Rodzaj dysfunkcjiStopień nasilenia
01234
A. Zaburzenia komunikacji
B. Zaburzenia połykania (dysfagia)
C. Spastyczność kończyny górnej lub dolnej, jeśli z powodu spastyczności istnieje uzasadnione ryzyko rozwoju wtórnych uszkodzeń strukturalnych o znaczącym wpływie na funkcjonowanie układu mięśniowo - szkieletowego - 4 stopień nasilenia.
D. Opóźnienie lub upośledzenie rozwoju umysłowego
E. Nabyte zaburzenia funkcji poznawczych
F. Zaburzenia emocjonalno - osobowościowe
G. Zaburzenia zachowania/konieczność stałego nadzoru
H. Zaburzenia kontroli mikcji i defekacji
I. Zaburzenia widzenia
J. Padaczka
K. Zaburzenia funkcji kończyn górnych
_____________________________
Podpis i pieczęć lekarza badającego

A. Zaburzenia komunikacji - zaburzenia mowy (artykulacji, fonacji, prozodii lub motorycznych aspektów czynności mówienia) lub zaburzenia językowe (zaburzenia komunikacji werbalnej) dotyczące języka mówionego i pisanego (terapia realizowana przez logopedę, neurologopedię lub neuropsychologa).

B. Zaburzenia połykania (dysfagia) związane z dysfunkcją czynności żucia, formowania kęsa i aktywnego kontrolowania procesu połykania w fazie ustnej i gardłowej; wprowadzenie technik specyficznej stymulacji funkcji połykania (terapia prowadzona przez neurologopedę).

C. Spastyczność - zależne od prędkości wzmożenie odruchu na rozciąganie.

D. Opóźnienie lub upośledzenie rozwoju umysłowego (terapia prowadzona przez psychologa lub neuropsychologa).

E. Nabyte zaburzenia funkcji poznawczych - zaburzenia pamięci, uwagi, wyższej organizacji ruchu (apraksje), wyższej organizacji postrzegania (agnozje), zaburzenia funkcji wykonawczych (tj. inicjowania, planowania, kontroli i przewidywania skutków zachowań celowych) - (terapia prowadzona przez neuropsychologa).

F. Zaburzenie sfery emocji, afektu i osobowości w konsekwencji wrodzonego lub nabytego uszkodzenia mózgu; również zaburzenia funkcjonowania emocjonalnego u bliskich dziecka z ciężkim uszkodzeniem mózgu (psychoedukacja terapia wspierająca wobec rodziny chorego) (terapia prowadzona przez neuropsychologa lub psychologa klinicznego - psychoterapeutę).

G. Zaburzenia zachowania spowodowane organicznym uszkodzeniem mózgu - zachowanie niedostosowane do sytuacji, nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych norm, zachowania niebezpieczne, agresywne i inne wymagające interwencji psychologa, neuropsychologa, psychoterapeuty (terapia behawioralna), psychiatry i/lub farmakoterapii, lub wzmożonego nadzoru nad pacjentem.

H. Zaburzenia kontroli mikcji i defekacji.

I. Zaburzenia widzenia - spowodowane patologią oka, nerwu wzrokowego lub mózgu.

J. Padaczka - zwłaszcza w sytuacjach, wymagających zaangażowania neurologa dziecięcego w opiekę nad dzieckiem w oddziale np. kiedy konieczna jest zmiana dawkowania lub leków z powodu nawracających napadów.

K. Zaburzenia funkcji kończyn górnych - np. siły, koordynacji wpływające na samoobsługę i zdolność poruszania się.

Skala głębokości zaburzeń wpływających na funkcjonowanie w codziennych sytuacjach

Pod pojęciem "funkcjonowanie w codziennych sytuacjach" rozumiemy w zakresie odpowiednim dla wieku: uczenie się i wykorzystanie wiedzy, radzenie sobie z podejmowaniem zadań, komunikację, poruszanie się, samoobsługę, życie domowe, interakcje i związki międzyludzkie, życie społeczne, towarzyskie i obywatelskie oraz funkcjonowanie w ważnych sferach życia jak wykształcenie, praca i finanse (WHO 2001).

W ocenie funkcjonowania w codziennych sytuacjach pod uwagę należy wziąć:

* samodzielność realizacji określonych aktywności,

* czas i wysiłek przeznaczony na realizację określonych aktywności,

* stopień obciążenia opiekuna lub/i zakres pomocy wymaganej do realizacji określonych aktywności (np. czas i wysiłek ze strony opiekuna).

0 - brak zaburzeń.

1 - niewielkie zaburzenia - zaburzenia funkcji nie wpływające zasadniczo na funkcjonowanie w codziennych sytuacjach życiowych; pacjent może z tego powodu przyjmować leki lub korzystać z zaopatrzenia pomocniczego.

2 - lekkie zaburzenia - zaburzenia funkcji w odniesieniu do normy dla wieku zakłócające funkcjonowanie w codziennych sytuacjach życiowych przez 5-24% czasu.

3 - umiarkowane zaburzenia - zaburzenia funkcji w odniesieniu do normy dla wieku zakłócające funkcjonowanie w codziennych sytuacjach życiowych przez 25-74% czasu.

4 - zaburzenie funkcji w stopniu ciężkim - zaburzenia funkcji w odniesieniu do normy dla wieku zakłócające funkcjonowanie w codziennych sytuacjach życiowych przez ponad 75% czasu lub całkowicie uniemożliwiające odpowiednie dla wieku funkcjonowanie w sytuacjach codziennych.

ZAŁĄCZNIK Nr  4f

Kwalifikacja pacjenta do programu zdrowotnego - leczenie dzieci ze śpiączką - WZÓR

Imię i nazwisko pacjenta..........................................................................................................
PESEL pacjenta
Data badania--
LP.Kryteria ocenySpełnianie kryteriów kwalifikacji
TakNieNie dotyczy
1Skala Glasgow (GSC) od 6 do 8 pkt.Uzyskana liczba punktów
2Pozostawanie w stanie śpiączki w okresie:
- nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu urazuUdokumentowana data urazu............/... .../..................

dzień/miesiąc/rok

- nie dłuższym niż 6 miesięcy od momentu wystąpienia śpiączki nieurazowejUdokumentowana data wystapienia śpiączki nieurazowej............/... .../..................

dzień/miesiąc/rok

3Stabilność podstawowych parametrów życiowychUwagi
4Stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznegoUwagi
5Wiek od rozpoczęcia 2 r. ż. do ukończenia 18 r. ż. (nieukończone 18 lat w momencie przyjęcia)Data urodzenia............/... .../..................

dzień/miesiąc/rok

Wiek..................... ...............

lata/miesiące

Kwalifikacja do programu zdrowotnego
...............................................
Podpis i pieczęć lekarza

ZAŁĄCZNIK Nr  4g

Kwalifikacja pacjenta do programu zdrowotnego - leczenie dorosłych chorych ze śpiączką - WZÓR

Imię i nazwisko pacjenta..........................................................................................................
PESEL pacjenta
Data badania--
LP.Kryteria ocenySpełnianie kryteriów kwalifikacji
TakNieNie dotyczy
1Skala Glasgow (GSC) od 6 do 8 pkt.Uzyskana liczba punktów
2Pozostawanie w stanie śpiączki w okresie:
- nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia urazuUdokumentowana data urazu............/... .../..................

dzień/miesiąc/rok

- nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wystąpienia śpiączki nieurazowejUdokumentowana data wystapienia śpiączki nieurazowej............/... .../..................

dzień/miesiąc/rok

3Stabilność podstawowych parametrów życiowychUwagi
4Stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznegoUwagi
5Ukończony 18. rok życia w dniu przyjęciaData urodzenia............/... .../..................

dzień/miesiąc/rok

Wiek..................... ...............

lata/miesiące

6Czas od zdarzenia wywołującego śpiączkę nie krótszy niż 6 tygodniUdokumentowana data zdarzenia wywołującego śpiączkę............/... .../..................

dzień/miesiąc/rok

Kwalifikacja do programu zdrowotnego
...............................................
Podpis i pieczęć lekarza

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Charakterystyka grup

RNMS01 - Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi w szpitalu - kategoria I

RNMZ01 - Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria I

wymagane wskazanie: minimum 5 procedur ICD-9 z listy RNM04

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNMa i RNMb

rozpoznania zasadniczego z listy RNM04

rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RNMc

rozpoznania współistniejącego z listy Reh. ch. wspł.

RNMS02 - Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu w szpitalu - kategoria I

RNMZ02 - Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria I

wymagane wskazanie: minimum 5 procedur ICD-9 z listy RNM04

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNMa i RNMb

rozpoznania zasadniczego z listy RNM04

rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RNMc

RNMS03 - Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi w szpitalu - kategoria II

RNMZ03 - Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria II

wymagane wskazanie: minimum 5 procedur ICD-9 z listy RNM04

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNMa i RNMb

rozpoznania zasadniczego z listy RNM04

rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RNMc

rozpoznania współistniejącego z listy Reh. ch. wspł.

RNMS04 - Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu w szpitalu - kategoria II

RNMZ04 - Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria II

wymagane wskazanie: minimum 5 procedur ICD-9 z listy RNM04

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNMa i RNMb

rozpoznania zasadniczego z listy RNM04

rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RNMc

ICD-9
93.1121 Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
93.1122 Ćwiczenia bierne redresyjne
93.1131 Ćwiczenia czynno - bierne
93.1132 Ćwiczenia wspomagane
93.1133 Ćwiczenia prowadzone
93.1202 Ćwiczenia czynne wolne
93.1204 Ćwiczenia samowspomagane
93.1205 Ćwiczenia czynne w odciążeniu
93.1301 Ćwiczenia izometryczne
93.1303 Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
93.1304 Ćwiczenia izotoniczne
93.1305 Ćwiczenia izokinetyczne
93.14 Odtwarzanie gry stawowej
93.1501 Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
93.1502 Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa
93.1503 Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa
93.1601 Mobilizacja małych stawów
93.1602 Mobilizacja dużych stawów
93.1701 Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie
93.1804 Ćwiczenia i kinezyterapia oddechowa - oklepywanie
93.1812 Czynne ćwiczenia oddechowe
93.1813 Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
93.1814 Nauka kaszlu i odksztuszania
93.1901 Ćwiczenia równoważne
93.1902 Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
93.1903 Ćwiczenia sprawności manualnej
93.1904 Ćwiczenia samoobsługi
93.1907 Ćwiczenia zespołowe
93.1909 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
93.1910 Ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe
93.1911 Ćwiczenia koordynacji ruchowej
93.1912 Poizometryczna relaksacja mięśni
93.1913 Ćwiczenia koordynacyjno-równoważne wg Frenkla
93.1914 Ćwiczenia ułożeniowe Bürgera
93.1915 Ćwiczenia synergistyczne
93.2201 Pionizacja bierna
93.2202 Pionizacja czynna
93.2203 Przygotowanie do chodzenia
93.2204 Nauka czynności lokomocyjnych
93.2401 Ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych
93.2402 Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
93.27 Stretching mięśni lub ścięgien
93.28 Stretching powięzi
93.3101 Indywidualne ćwiczenia w wodzie
93.3103 Zbiorowe ćwiczenia w basenie
93.3401 Diatermia krótkofalowa
93.3402 Diatermia mikrofalowa
93.3501 Ciepłe suche okłady
93.3502 Parafinoterapia
93.3807 Metody neurofizjologiczne - Metoda NDT Bobath
93.3808 Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF
93.3810 Metody neurofizjologiczne - ćwiczenia wspomagane zastępczym sprzężeniem zwrotnym (biofeetback)
93.3812 Plastrowanie dynamiczne /Kinesiology Taping/
93.3814 Metoda Bad Ragaz - Ring
93.3912 Masaż klasyczny - częściowy
93.3919 Galwanizacja
93.3920 Jonoforeza
93.3922 Kąpiel elektryczno-wodna dwukomorowa - kończyn dolnych
93.3923 Kąpiel elektryczno-wodna czterokomorowa
93.3927 Tonoliza
93.3928 Prądy diadynamiczne
93.3929 Prądy interferencyjne
93.3930 Prądy TENS
93.3931 Prądy KOTZA
93.3932 Prądy TRABERTA
93.3937 Naświetlanie promieniami IR - miejscowe
93.3939 Laseroterapia
93.3940 Laseroterapia punktowa
93.3943 Ultradźwięki
93.3944 Fonoforeza
93.3951 Krioterapia miejscowa ciekłym azotem
93.3982 Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
93.3983 Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości
93.3998 Krioterapia elektrycznie schłodzonym powietrzem
93.3999 Zabiegi fizjoterapeutyczne - inne
93.83 Terapia zajęciowa
ICD-10
G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
G81.0 Wiotkie porażenie połowicze
G81.1 Spastyczne porażenie połowicze
G81.9 Porażenie połowicze, nieokreślone
G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
G82.1 Spastyczne porażenie kończyn dolnych
G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
G82.4 Spastyczne porażenie czterokończynowe
G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
G83.8 Inne określone zespoły porażenne
I69.0 Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego
I69.1 Następstwa krwotoku śródmózgowego
I69.2 Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych
I69.3 Następstwa zawału mózgu
I69.4 Następstwa udaru mózgu, nieokreślone jako krwotoczny lub zawałowy
I69.8 Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych
T90.2 Następstwa złamania kości czaszki i twarzoczaszki
T90.3 Następstwa urazu nerwów czaszkowych
T90.5 Następstwa urazu śródczaszkowego
T90.8 Następstwa innych określonych urazów głowy
Lista dodatkowa RNMa
ICD-9
87.031 Tomografia komputerowa głowy bez kontrastu i z kontrastem
87.032 Tomografia komputerowa głowy bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.033 Tomografia komputerowa tętnic głowy i szyi
87.04 Tomografia głowy i/ lub szyi - inne
88.714 USG naczyń szyi - doppler
88.91 Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu
89.15 Inne nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne
89.394 Elektromiografia
89.395 Elektromiografia funkcjonalna
89.396 Badanie przewodnictwa nerwowego
93.0905 Elektrodiagnostyka
94.011 Test Stanforda Bineta
94.012 Test Wechslera dla dorosłych
94.013 Test Wechslera dla dzieci
94.021 Test Bendera
94.022 Test pamięci wzrokowej Bentona
94.023 Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości (MMPI)
94.024 Skala pamięci Wechslera
Lista dodatkowa RNMb
ICD-9
93.71 Terapia dysleksji
93.72 Terapia afazji (i dysfazji)
93.73 Ćwiczenie mowy przełykowej
93.74 Terapia defektów wymowy
93.78 Rehabilitacja ociemniałych, niedowidzących i osób z poważnymi wadami wzroku - inne
93.822 Edukacja specjalna dla osób niepełnosprawnych
93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
94.31 Psychoanaliza
94.321 Hipnodrama
94.322 Hipnoza
94.331 Terapia awersyjna
94.332 Trening behawioralny
94.333 Desensytyzacja
94.334 Wygaszania
94.335 Trening autogenny
94.336 Terapia behawioralno-relaksacyjna - inne formy
94.36 Psychoterapia w formie zabaw
94.37 Psychoterapia integrująca
94.38 Psychoterapia podtrzymująca
94.39 Psychoterapia indywidualna - inne
Lista dodatkowa RNMc (dla grup: RNM01, RNM02, RNM03, RNM04)
ICD-10
C70.0 Nowotwór złośliwy (opony mózgowe)
C71.0 Nowotwór złośliwy (mózg z wyjątkiem płatów i komór)
C71.1 Nowotwór złośliwy (płat czołowy)
C71.2 Nowotwór złośliwy (płat skroniowy)
C71.3 Nowotwór złośliwy (płat ciemieniowy)
C71.4 Nowotwór złośliwy (płat potyliczny)
C71.5 Nowotwór złośliwy (komory mózgowe)
C71.6 Nowotwór złośliwy (móżdżek)
C71.7 Nowotwór złośliwy (pień mózgu)
C71.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie mózgu)
C71.9 Nowotwór złośliwy (mózg, umiejscowienie nieokreślone)
C79.3 Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych
D32.0 Nowotwór niezłośliwy (opony mózgowe)
D33.0 Nowotwór niezłośliwy (mózg, nadnamiotowe)
D33.1 Nowotwór niezłośliwy (mózg, podnamiotowe)
D33.2 Nowotwór niezłośliwy (mózg, umiejscowienie nieokreślone)
D33.3 Nowotwór niezłośliwy (nerwy czaszkowe)
D33.7 Nowotwór niezłośliwy (inne określone części ośrodkowego układu nerwowego)
D33.9 Nowotwór niezłośliwy (ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone)
D42.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony mózgowe)
D43.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, podnamiotowe)
D43.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, umiejscowienie nieokreślone)
D43.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerwy czaszkowe)
G00.0 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Haemophilus influenzae
G00.1 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych pneumokokowe
G00.2 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych paciorkowcowe
G00.3 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych gronkowcowe
G00.8 Inne bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
G00.9 Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nieokreślone
G01 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
G02.0 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
G02.1 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w grzybicach
G02.8 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu innych określonych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G03.0 Nieropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
G03.1 Przewlekłe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
G03.2 Łagodne nawrotowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych [Mollareta]
G03.8 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne określone czynniki
G03.9 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nieokreślone
G04.0 Ostre rozsiane zapalenie mózgu
G04.1 Tropikalne spastyczne porażenie kończyn dolnych
G04.2 Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz zapalenie opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego niesklasyfikowane gdzie indziej
G04.8 Inne zapalenia mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego
G04.9 Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, nieokreślone
G05.0 Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.1 Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.2 Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.8 Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G06.0 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy
G06.1 Ropień i ziarniniak rdzenia kręgowego i w kanale kręgowym
G06.2 Ropień zewnątrztwardówkowy i podtwardówkowy, nieokreślony
G07 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, w kanale kręgowym i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G08 Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym
G13.0 Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia
G13.1 Inne zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w przebiegu chorób nowotworowych
G13.2 Zanik układowy obejmujący pierwotnie układ nerwowy w niedoczynności tarczycy (E00.1+, E03.-+)
G13.8 Zanik układowy obejmujący pierwotnie układ nerwowy w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G31.0 Zanik mózgu ograniczony
G31.1 Starcze zwyrodnienie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej
G31.2 Zwyrodnienie układu nerwowego spowodowane przez alkohol
G31.8 Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
G31.9 Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nieokreślone
G32.8 Inne określone zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G35 Stwardnienie rozsiane
G36.0 Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych [zespół Devica]
G36.1 Ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty białej mózgu [Hursta]
G36.8 Inne określone rozsiane procesy demielinizacje o ostrym przebiegu
G36.9 Rozsiane procesy demielinizacje o ostrym przebiegu, nieokreślone
G37.0 Stwardnienie rozlane
G37.1 Środkowa demielinizacja ciała modzelowatego
G37.2 Mielinoliza środkowa mostu
G37.4 Podostre martwicze zapalenie rdzenia kręgowego
G37.5 Stwardnienie koncentryczne [Baló]
G37.8 Inne określone choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
G37.9 Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
G91.0 Wodogłowie komunikujące
G91.1 Wodogłowie z niedrożności
G91.2 Wodogłowie normotensyjne
G91.3 Wodogłowie pourazowe, nieokreślone
G91.8 Inne wodogłowie
G91.9 Wodogłowie, nieokreślone
G92 Encefalopatia toksyczna
G93.0 Torbiele mózgu
G93.1 Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej
G93.2 Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe
G93.3 Zespół zmęczenia po zakażeniach wirusowych
G93.4 Encefalopatia, nieokreślona
G93.5 Zespół uciskowy mózgu
G93.6 Obrzęk mózgu
G93.7 Zespół Reye'a
G93.8 Inne określone zaburzenia mózgu
G93.9 Zaburzenie mózgu, nieokreślone
G94.0 Wodogłowie w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+)
G94.1 Wodogłowie w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
G94.2 Wodogłowie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G94.8 Inne określone patologie mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G96.0 Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego
G96.1 Zaburzenia dotyczące opon mózgowo-rdzeniowych niesklasyfikowane gdzie indziej
G96.8 Inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
G96.9 Zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
G97.2 Wewnątrzczaszkowe podciśnienie następujące po przetoce komorowej
G99.0 Neuropatia wegetatywna w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych
G99.1 Inne zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G99.2 Mielopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G99.8 Inne określone zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I60.0 Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej
I60.1 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu
I60.2 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej
I60.3 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej
I60.4 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej
I60.5 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej
I60.6 Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych
I60.7 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nieokreślony
I60.8 Inne krwotoki podpajęczynówkowe
I60.9 Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślony
I61.0 Krwotok mózgowy do półkul, podkorowy
I61.1 Krwotok mózgowy do półkul, korowy
I61.2 Krwotok mózgowy do półkul, nieokreślony
I61.3 Krwotok mózgowy do pnia mózgu
I61.4 Krwotok mózgowy do móżdżku
I61.5 Krwotok mózgowy wewnątrzkomorowy
I61.6 Krwotok mózgowy o mnogim umiejscowieniu
I61.8 Inne krwotoki mózgowe
I61.9 Krwotok mózgowy, nieokreślony
I62.0 Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy)
I62.1 Nieurazowy krwotok nad oponą twardą
I62.9 Krwotok mózgowy (nieurazowy), nieokreślony
I63.0 Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep tętnic przedmózgowych
I63.1 Zawał mózgu spowodowany przez zator tętnic przedmózgowych
I63.2 Zawał mózgu spowodowany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic przedmózgowych
I63.3 Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep tętnic mózgowych
I63.4 Zawał mózgu spowodowany przez zator tętnic mózgowych
I63.5 Zawał mózgu spowodowany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic mózgowych
I63.6 Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep żył mózgowych, nieropny
I63.8 Inne zawały mózgu
I63.9 Zawał mózgu, nieokreślony
I64 Udar mózgu, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy
I65.0 Niedrożność i zwężenie tętnicy kręgowej
I65.1 Niedrożność i zwężenie tętnicy podstawnej
I65.2 Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej
I65.3 Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, mnogie i obustronne
I65.8 Niedrożność i zwężenie innych tętnic przedmózgowych
I65.9 Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic przedmózgowych
I66.0 Niedrożność i zwężenie tętnicy środkowej mózgu
I66.1 Niedrożność i zwężenie tętnicy przedniej mózgu
I66.2 Niedrożność i zwężenie tętnicy tylnej mózgu
I66.3 Niedrożność i zwężenie tętnic móżdżku
I66.4 Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, mnogie i obustronne
I66.8 Niedrożność i zwężenie innych tętnic mózgowych
I66.9 Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowych
I67.0 Rozwarstwienie tętnic mózgowych, niepęknięte
I67.1 Tętniak mózgu, niepęknięty
I67.2 Miażdżyca tętnic mózgowych
I67.3 Postępująca naczyniowa leukoencefalopatia
I67.4 Encefalopatia nadciśnieniowa
I67.5 Choroba Moyamoya
I67.6 Nieropny zakrzep układu żylnego wewnątrzczaszkowego
I67.7 Zapalenie tętnic mózgowych, niesklasyfikowanych gdzie indziej
I67.8 Inne określone choroby naczyń mózgowych
I67.9 Choroba naczyń mózgowych, nieokreślona
S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki
S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki
S02.7 Liczne złamania kości czaszki i twarzoczaszki
S02.8 Złamanie innych kości czaszki i twarzoczaszki
S02.9 Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki, część nieokreślona
S04.0 Uraz nerwu i dróg wzrokowych
S04.1 Uraz nerwu okoruchowego
S04.2 Uraz nerwu bloczkowego
S04.3 Uraz nerwu trójdzielnego
S04.4 Uraz nerwu odwodzącego
S04.5 Uraz nerwu twarzowego
S04.6 Uraz nerwu przedsionkowo-ślimakowego
S04.7 Uraz nerwu dodatkowego
S04.8 Uraz innych nerwów czaszkowych
S04.9 Uraz nieokreślonego nerwu czaszkowego
S06.1 Urazowy obrzęk mózgu
S06.2 Rozlany uraz mózgu
S06.3 Ogniskowy uraz mózgu
S06.4 Krwotok nadtwardówkowy
S06.5 Urazowy krwotok podtwardówkowy
S06.6 Urazowy krwotok podpajęczynówkowy
S06.7 Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności
S06.9 Uraz śródczaszkowy, nieokreślony
S07.0 Uraz zmiażdżeniowy twarzy
S07.1 Uraz zmiażdżeniowy czaszki
S07.8 Uraz zmiażdżeniowy innych części głowy
S07.9 Uraz zmiażdżeniowy głowy, część nieokreślona
S08.8 Amputacja urazowa innych części głowy
S08.9 Amputacja urazowa nieokreślonej części głowy
S09.0 Uraz naczyń krwionośnych głowy niesklasyfikowany gdzie indziej
S09.1 Uraz mięśnia i ścięgna głowy
S09.2 Urazowe pęknięcie błony bębenkowej
S09.7 Liczne urazy głowy
S09.8 Inne określone urazy głowy
RNRS01 - Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi w szpitalu - kategoria I

RNRZ01 - Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria I

wymagane wskazanie: minimum 5 procedur ICD-9 z listy RNR04

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNRa i RNRb

rozpoznania zasadniczego z listy RNR04

rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RNRc

rozpoznania współistniejącego z listy Reh. ch. wspł.

RNRS02 - Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych w szpitalu - kategoria I

RNRZ02 - Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria I

wymagane wskazanie: minimum 5 procedur ICD-9 z listy RNR04

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNRa i RNRb

rozpoznania zasadniczego z listy RNR04

rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RNRc

RNRS03 - Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi w szpitalu - kategoria II

RNRZ03 - Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria II

wymagane wskazanie: minimum 5 procedur ICD-9 z listy RNR04

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNRa i RNRb

rozpoznania zasadniczego z listy RNR04

rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RNRc

rozpoznania współistniejącego z listy Reh. ch. wspł.

RNRS04 - Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych w szpitalu - kategoria II

RNRZ04 - Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria II

wymagane wskazanie: minimum 5 procedur ICD-9 z listy RNR04

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNRa i RNRb

rozpoznania zasadniczego z listy RNR04

rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RNRc

ICD-9
93.1121 Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
93.1122 Ćwiczenia bierne redresyjne
93.1131 Ćwiczenia czynno - bierne
93.1132 Ćwiczenia wspomagane
93.1133 Ćwiczenia prowadzone
93.1202 Ćwiczenia czynne wolne
93.1204 Ćwiczenia samowspomagane
93.1205 Ćwiczenia czynne w odciążeniu
93.1301 Ćwiczenia izometryczne
93.1303 Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
93.1304 Ćwiczenia izotoniczne
93.1305 Ćwiczenia izokinetyczne
93.14 Odtwarzanie gry stawowej
93.1501 Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
93.1502 Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa
93.1503 Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa
93.1601 Mobilizacja małych stawów
93.1602 Mobilizacja dużych stawów
93.1701 Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie
93.1804 Ćwiczenia i kinezyterapia oddechowa - oklepywanie
93.1812 Czynne ćwiczenia oddechowe
93.1813 Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
93.1814 Nauka kaszlu i odksztuszania
93.1901 Ćwiczenia równoważne
93.1902 Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
93.1903 Ćwiczenia sprawności manualnej
93.1904 Ćwiczenia samoobsługi
93.1907 Ćwiczenia zespołowe
93.1909 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
93.1910 Ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe
93.1911 Ćwiczenia koordynacji ruchowej
93.1912 Poizometryczna relaksacja mięśni
93.1913 Ćwiczenia koordynacyjno-równoważne wg Frenkla
93.1914 Ćwiczenia ułożeniowe Bürgera
93.1915 Ćwiczenia synergistyczne
93.2201 Pionizacja bierna
93.2202 Pionizacja czynna
93.2203 Przygotowanie do chodzenia
93.2204 Nauka czynności lokomocyjnych
93.2401 Ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych
93.2402 Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
93.27 Stretching mięśni lub ścięgien
93.28 Stretching powięzi
93.3101 Indywidualne ćwiczenia w wodzie
93.3103 Zbiorowe ćwiczenia w basenie
93.3401 Diatermia krótkofalowa
93.3402 Diatermia mikrofalowa
93.3501 Ciepłe suche okłady
93.3502 Parafinoterapia
93.3807 Metody neurofizjologiczne - Metoda NDT Bobath
93.3808 Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF
93.3810 Metody neurofizjologiczne - ćwiczenia wspomagane zastępczym sprzężeniem zwrotnym (biofeetback)
93.3812 Plastrowanie dynamiczne /Kinesiology Taping/
93.3814 Metoda Bad Ragaz - Ring
93.3912 Masaż klasyczny - częściowy
93.3919 Galwanizacja
93.3920 Jonoforeza
93.3922 Kąpiel elektryczno-wodna dwukomorowa - kończyn dolnych
93.3923 Kąpiel elektryczno-wodna czterokomorowa
93.3927 Tonoliza
93.3928 Prądy diadynamiczne
93.3929 Prądy interferencyjne
93.3930 Prądy TENS
93.3931 Prądy KOTZA
93.3932 Prądy TRABERTA
93.3937 Naświetlanie promieniami IR - miejscowe
93.3939 Laseroterapia
93.3940 Laseroterapia punktowa
93.3943 Ultradźwięki
93.3944 Fonoforeza
93.3951 Krioterapia miejscowa ciekłym azotem
93.3982 Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
93.3983 Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości
93.3998 Krioterapia elektrycznie schłodzonym powietrzem
93.3999 Zabiegi fizjoterapeutyczne - inne
93.83 Terapia zajęciowa
ICD-10
G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
G12.0 Rdzeniowy zanik mięśni, postać dziecięca, typ I [Werdniga-Hoffmana]
G12.1 Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego
G12.2 Stwardnienie zanikowe boczne
G12.8 Inne rdzeniowe zaniki mięśni i zespoły pokrewne
G12.9 Rdzeniowy zanik mięśni, nieokreślony
G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
G82.1 Spastyczne porażenie kończyn dolnych
G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
G82.4 Spastyczne porażenie czterokończynowe
G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
G83.4 Zespół ogona końskiego
G83.8 Inne określone zespoły porażenne
G83.9 Zespół porażenny, nieokreślony
M96.1 Zespół polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziej
Lista dodatkowa RNRa
ICD-9
87.031 Tomografia komputerowa głowy bez kontrastu i z kontrastem
87.032 Tomografia komputerowa głowy bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.033 Tomografia komputerowa tętnic głowy i szyi
87.04 Tomografia głowy i/ lub szyi - inne
87.22 Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego
87.23 Zdjęcie RTG kręgosłupa piersiowego
87.24 Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
87.29 Zdjęcie RTG kręgosłupa - inne
88.931 Rezonans magnetyczny kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu
88.932 Rezonans magnetyczny kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu
88.933 Rezonans magnetyczny kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu
88.934 Rezonans magnetyczny kanału rdzeniowego - rdzeń kręgowy
88.935 Rezonans magnetyczny kanału rdzeniowego - kręgosłup
89.15 Inne nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne
89.23 EMG zwieracza cewki moczowej
89.24 Pomiar szybkości odpływu moczu
89.25 Profil ciśnienia wewnętrznego cewki moczowej
89.394 Elektromiografia
89.395 Elektromiografia funkcjonalna
89.396 Badanie przewodnictwa nerwowego
93.0905 Elektrodiagnostyka
94.011 Test Stanforda Bineta
94.012 Test Wechslera dla dorosłych
94.013 Test Wechslera dla dzieci
94.021 Test Bendera
94.022 Test pamięci wzrokowej Bentona
94.023 Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości (MMPI)
94.024 Skala pamięci Wechslera
Lista dodatkowa RNRb
ICD-9
93.71 Terapia dysleksji
93.72 Terapia afazji (i dysfazji)
93.78 Rehabilitacja ociemniałych, niedowidzących i osób z poważnymi wadami wzroku - inne
93.822 Edukacja specjalna dla osób niepełnosprawnych
93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
94.31 Psychoanaliza
94.321 Hipnodrama
94.322 Hipnoza
94.331 Terapia awersyjna
94.332 Trening behawioralny
94.333 Desensytyzacja
94.334 Wygaszania
94.335 Trening autogenny
94.336 Terapia behawioralno-relaksacyjna - inne formy
94.36 Psychoterapia w formie zabaw
94.37 Psychoterapia integrująca
94.38 Psychoterapia podtrzymująca
94.39 Psychoterapia indywidualna - inne
Lista dodatkowa RNRc (dla grup: RNR01, RNR02, RNR03, RNR04)
ICD-10
C70.1 Nowotwór złośliwy (opony rdzeniowe)
C72.0 Nowotwór złośliwy (rdzeń kręgowy)
C72.1 Nowotwór złośliwy (ogon koński)
C72.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego)
D32.1 Nowotwór niezłośliwy (opony rdzeniowe)
D33.4 Nowotwór niezłośliwy (rdzeń kręgowy)
D42.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony rdzeniowe)
D43.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, podnamiotowe)
D43.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (rdzeń kręgowy)
G04.0 Ostre rozsiane zapalenie mózgu
G04.1 Tropikalne spastyczne porażenie kończyn dolnych
G04.2 Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz zapalenie opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego niesklasyfikowane gdzie indziej
G04.8 Inne zapalenia mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego
G04.9 Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, nieokreślone
G05.0 Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.1 Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.2 Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.8 Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G06.1 Ropień i ziarniniak rdzenia kręgowego i w kanale kręgowym
G06.2 Ropień zewnątrztwardówkowy i podtwardówkowy, nieokreślony
G07 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, w kanale kręgowym i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G08 Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym
G31.2 Zwyrodnienie układu nerwowego spowodowane przez alkohol
G31.8 Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
G31.9 Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nieokreślone
G32.0 Podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G35 Stwardnienie rozsiane
G36.0 Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych [zespół Devica]
G36.8 Inne określone rozsiane procesy demielinizacje o ostrym przebiegu
G36.9 Rozsiane procesy demielinizacje o ostrym przebiegu, nieokreślone
G37.0 Stwardnienie rozlane
G37.3 Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego w przebiegu choroby demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowego
G37.4 Podostre martwicze zapalenie rdzenia kręgowego
G37.5 Stwardnienie koncentryczne [Baló]
G37.8 Inne określone choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
G55.0 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
G55.1 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zaburzeniach dotyczących krążka międzykręgowego (M50-M51+)
G55.2 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zmianach zwyrodnieniowych kręgów (M47.-+)
G55.3 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu innych chorób kręgosłupa (M45-M46+, M48.-+,M53-M54+)
G55.8 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G95.0 Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki
G95.1 Mielopatie naczyniowe
G95.8 Inne określone choroby rdzenia kręgowego
G96.8 Inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
G96.9 Zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
G99.2 Mielopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
S12.0 Złamanie 1. kręgu szyjnego
S12.1 Złamanie 2. kręgu szyjnego
S12.2 Złamanie innego określonego kręgu szyjnego
S12.7 Liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupa
S12.8 Złamanie innych elementów chrzęstno-kostnych szyi
S12.9 Złamanie w obrębie szyi, część nieokreślona
S13.0 Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa
S13.1 Zwichnięcie kręgu odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.2 Zwichnięcie w innych i nieokreślonych częściach odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.3 Liczne zwichnięcia odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.4 Skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.5 Skręcenie i naderwanie w okolicy tarczycy
S13.6 Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części szyi
S14.1 Inne i nieokreślone urazy odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
S14.2 Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
S14.3 Uraz splotu ramiennego
S14.4 Uraz obwodowych nerwów szyi
S14.5 Uraz nerwów współczulnych w odcinku szyjnym
S14.6 Uraz innych i nieokreślonych nerwów szyi
S24.1 Inne i nieokreślone urazy rdzenia kręgowego odcinka piersiowego rdzenia kręgowego
S24.2 Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka piersiowego rdzenia kręgowego
S24.3 Uraz obwodowych nerwów klatki piersiowej
S24.5 Uraz innych nerwów klatki piersiowej
S34.1 Inny uraz odcinka lędźwiowego rdzenia kręgowego
S34.2 Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka lędźwiowego i krzyżowego rdzenia kręgowego
S34.3 Uraz ogona końskiego
S34.4 Uraz splotu lędźwiowo-krzyżowego
S34.6 Uraz obwodowego nerwu (nerwów) brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
T08.0 Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony (zamknięte)
T08.1 Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony (otwarte)
T09.0 Powierzchowny uraz tułowia, poziom nieokreślony
T09.1 Otwarta rana tułowia, poziom nieokreślony
T09.2 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła tułowia
T09.3 Uraz rdzenia kręgowego, poziom nieokreślony
T09.4 Uraz nieokreślonego nerwu, nerwu rdzeniowego i splotu tułowia
T09.5 Uraz nieokreślonego mięśnia i więzadła tułowia
T09.8 Inne określone urazy tułowia, poziom nieokreślony
RNOS01 - Rehabillitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe w szpitalu - kategoria I

RNOZ01 - Rehabillitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria I

wymagane wskazanie: minimum 5 procedur ICD-9 z listy RNO02

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNOa lub RNOb

rozpoznania zasadniczego z listy RNO02

rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RNOc

RNOS02 - Rehabillitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe w szpitalu - kategoria II

RNOZ02 - Rehabillitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria II

wymagane wskazanie: minimum 5 procedur ICD-9 z listy RNO02

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNOa lub RNOb

rozpoznania zasadniczego z listy RNO02

rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RNOc

ICD-9
93.1121 Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
93.1122 Ćwiczenia bierne redresyjne
93.1131 Ćwiczenia czynno - bierne
93.1132 Ćwiczenia wspomagane
93.1133 Ćwiczenia prowadzone
93.1202 Ćwiczenia czynne wolne
93.1204 Ćwiczenia samowspomagane
93.1205 Ćwiczenia czynne w odciążeniu
93.1301 Ćwiczenia izometryczne
93.1303 Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
93.1304 Ćwiczenia izotoniczne
93.1305 Ćwiczenia izokinetyczne
93.14 Odtwarzanie gry stawowej
93.1501 Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
93.1502 Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa
93.1503 Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa
93.1601 Mobilizacja małych stawów
93.1602 Mobilizacja dużych stawów
93.1701 Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie
93.1804 Ćwiczenia i kinezyterapia oddechowa - oklepywanie
93.1812 Czynne ćwiczenia oddechowe
93.1813 Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
93.1814 Nauka kaszlu i odksztuszania
93.1901 Ćwiczenia równoważne
93.1902 Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
93.1903 Ćwiczenia sprawności manualnej
93.1904 Ćwiczenia samoobsługi
93.1907 Ćwiczenia zespołowe
93.1909 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
93.1910 Ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe
93.1911 Ćwiczenia koordynacji ruchowej
93.1912 Poizometryczna relaksacja mięśni
93.1913 Ćwiczenia koordynacyjno-równoważne wg Frenkla
93.1914 Ćwiczenia ułożeniowe Bürgera
93.1915 Ćwiczenia synergistyczne
93.2201 Pionizacja bierna
93.2202 Pionizacja czynna
93.2203 Przygotowanie do chodzenia
93.2204 Nauka czynności lokomocyjnych
93.2401 Ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych
93.2402 Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
93.27 Stretching mięśni lub ścięgien
93.28 Stretching powięzi
93.3101 Indywidualne ćwiczenia w wodzie
93.3103 Zbiorowe ćwiczenia w basenie
93.3301 Kąpiel wirowa kończyn górnych
93.3302 Kąpiel wirowa kończyn dolnych
93.3402 Diatermia mikrofalowa
93.3501 Ciepłe suche okłady
93.3502 Parafinoterapia
93.3807 Metody neurofizjologiczne - Metoda NDT Bobath
93.3808 Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF
93.3810 Metody neurofizjologiczne - ćwiczenia wspomagane zastępczym sprzężeniem zwrotnym (biofeetback)
93.3812 Plastrowanie dynamiczne /Kinesiology Taping/
93.3814 Metoda Bad Ragaz - Ring
93.3912 Masaż klasyczny - częściowy
93.3919 Galwanizacja
93.3920 Jonoforeza
93.3922 Kąpiel elektryczno-wodna dwukomorowa - kończyn dolnych
93.3923 Kąpiel elektryczno-wodna czterokomorowa
93.3927 Tonoliza
93.3928 Prądy diadynamiczne
93.3929 Prądy interferencyjne
93.3930 Prądy TENS
93.3931 Prądy KOTZA
93.3932 Prądy TRABERTA
93.3937 Naświetlanie promieniami IR - miejscowe
93.3939 Laseroterapia
93.3940 Laseroterapia punktowa
93.3943 Ultradźwięki
93.3944 Fonoforeza
93.3948 Fango
93.3951 Krioterapia miejscowa ciekłym azotem
93.3953 Zawijania lub okłady borowinowe częściowe
93.3982 Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
93.3983 Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości
93.3988 Elektrostymulacja mięśni
93.3989 Elektrostymulacja funkcjonalna (FES)
93.83 Terapia zajęciowa
ICD-10
G54.5 Nerwoból z zanikiem mięśni
G81.0 Wiotkie porażenie połowicze
G81.9 Porażenie połowicze, nieokreślone
G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
G83.8 Inne określone zespoły porażenne
M62.3 Zespół unieruchomienia (porażenny)
M62.4 Przykurcz mięśni
M62.5 Ubytek i zaniki masy mięśniowej, niesklasyfikowane gdzie indziej
T92.1 Następstwa złamania kończyny górnej
T92.2 Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki
T92.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania w obrębie kończyny górnej
T92.4 Następstwa urazu nerwu kończyny górnej
T92.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnej
T92.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny górnej
T93.0 Następstwa otwartej rany kończyny dolnej
T93.1 Następstwa złamania kości udowej
T93.2 Następstwa innych złamań w obrębie kończyny dolnej
T93.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania w obrębie kończyny dolnej
T93.4 Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej
T93.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej
T93.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji urazowej kończyny dolnej
T93.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej
T96 Następstwa zatrucia lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
T97 Następstwa toksycznych skutków działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych
Lista dodatkowa RNOa
ICD-9
88.94 Rezonans magnetyczny układu mięśniowo-szkieletowego
89.15 Inne nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne
89.394 Elektromiografia
89.395 Elektromiografia funkcjonalna
89.396 Badanie przewodnictwa nerwowego
93.0905 Elektrodiagnostyka
94.011 Test Stanforda Bineta
94.012 Test Wechslera dla dorosłych
94.013 Test Wechslera dla dzieci
94.021 Test Bendera
94.022 Test pamięci wzrokowej Bentona
94.023 Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości (MMPI)
94.024 Skala pamięci Wechslera
Lista dodatkowa RNOb
ICD-9
93.71 Terapia dysleksji
93.72 Terapia afazji (i dysfazji)
93.78 Rehabilitacja ociemniałych, niedowidzących i osób z poważnymi wadami wzroku - inne
93.822 Edukacja specjalna dla osób niepełnosprawnych
93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
94.335 Trening autogenny
94.336 Terapia behawioralno-relaksacyjna - inne formy
94.36 Psychoterapia w formie zabaw
94.37 Psychoterapia integrująca
94.38 Psychoterapia podtrzymująca
94.39 Psychoterapia indywidualna - inne
Lista dodatkowa RNOc (dla grup: RNO01, RNO02)
ICD-10
C76.0 Nowotwór złośliwy (głowa, twarz i szyja)
C76.1 Nowotwór złośliwy (klatka piersiowa)
C76.2 Nowotwór złośliwy (brzuch)
C76.3 Nowotwór złośliwy (miednica)
C76.4 Nowotwór złośliwy (kończyna górna)
C76.5 Nowotwór złośliwy (kończyna dolna)
D36.0 Nowotwór niezłośliwy (węzły chłonne)
D36.1 Nowotwór niezłośliwy (nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny)
G13.0 Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia
G13.1 Inne zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w przebiegu chorób nowotworowych
G13.2 Zanik układowy obejmujący pierwotnie układ nerwowy w niedoczynności tarczycy (E00.1+, E03.-+)
G13.8 Zanik układowy obejmujący pierwotnie układ nerwowy w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G50.1 Nietypowy ból twarzy
G50.8 Inne zaburzenia nerwu trójdzielnego
G50.9 Zaburzenia nerwu trójdzielnego, nieokreślone
G51.0 Obwodowe porażenie nerwu twarzowego
G51.1 Zapalenie zwoju kolanka
G51.2 Zespół Melkerssona
G51.3 Kloniczny skurcz połowy twarzy
G51.8 Inne zaburzenia nerwu twarzowego
G52.2 Zaburzenia nerwu błędnego
G54.0 Zaburzenia splotu ramiennego
G54.1 Zaburzenia splotu lędźwiowo-krzyżowego
G56.0 Zespół cieśni nadgarstka
G56.1 Inne uszkodzenia nerwu pośrodkowego
G56.2 Uszkodzenie nerwu łokciowego
G56.3 Uszkodzenie nerwu promieniowego
G56.8 Inne mononeuropatie kończyny górnej
G57.0 Uszkodzenie nerwu kulszowego
G57.1 Meralegia z parestezjami
G57.2 Uszkodzenie nerwu udowego
G57.3 Uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego
G57.4 Uszkodzenie nerwu piszczelowego
G57.5 Zespół kanału stępu
G57.6 Uszkodzenie nerwów podeszwy
G57.8 Inne mononeuropatie kończyny dolnej
G58.0 Neuropatia międzyżebrowa
G58.7 Mnogie zapalenie pojedynczych nerwów
G58.8 Inne określone mononeuropatie
G59.0 Mononeuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu 4)
G60.0 Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa
G60.1 Choroba Refsuma
G60.2 Neuropatia z towarzyszącą dziedziczną ataksją
G60.3 Neuropatia samoistna postępująca
G60.4 Inne neuropatie dziedziczne i samoistne
G60.9 Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokreślona
G61.0 Zespół Gullaina-Barrego
G61.1 Neuropatia surowicza
G61.8 Inne polineuropatie zapalne
G61.9 Polineuropatia zapalna, nieokreślona
G62.0 Polineuropatia polekowa
G62.1 Polineuropatia alkoholowa
G62.2 Polineuropatia spowodowana przez inne czynniki toksyczne
G62.8 Inne określone polineuropatie
G62.9 Polineuropatia, nieokreślona
G63.0 Polineuropatia w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G63.1 Polineuropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
G63.2 Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu 4)
G63.3 Polineuropatia w przebiegu innych chorób układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+)
G63.4 Polineuropatia w niedoborach żywieniowych (E40-E64+)
G63.5 Polineuropatia w układowych stanach chorobowych tkanki łącznej (M30-M35+)
G63.6 Polineuropatia w innych zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego (M00-M25+, M40-M96+)
G63.8 Polineuropatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G70.0 Miastenia
G70.1 Toksyczne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
G70.2 Miastenia wrodzona i wieku rozwojowego
G70.8 Inne określone zaburzenia mięśniowo-nerwowe
G70.9 Zaburzenia mięśniowo-nerwowe, nieokreślone
G71.0 Dystrofia mięśniowa
G71.1 Zaburzenia miotoniczne
G71.2 Miopatie wrodzone
G71.3 Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej
G71.8 Inne pierwotne zaburzenia mięśni
G71.9 Pierwotne zaburzenia mięśniowe, nieokreślone
G72.0 Miopatia polekowa
G72.1 Miopatia alkoholowa
G72.2 Miopatia spowodowana przez inne czynniki toksyczne
G72.3 Porażenie okresowe
G72.4 Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej
G72.8 Inne określone miopatie
G72.9 Miopatia, nieokreślona
G73.0 Zespoły miasteniczne w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego
G73.1 Zespół Eatona-Lamberta (C80+)
G73.2 Inne zespoły miasteniczne w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
G73.3 Zespoły miasteniczne w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G73.4 Miopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G73.5 Miopatia w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego
G73.6 Miopatia w przebiegu chorób metabolicznych
G73.7 Miopatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M60.0 Zakaźne zapalenie mięśni
M60.1 Zapalenie mięśni śródmiąższowe
M60.8 Inne zapalenie mięśni
M61.0 Pourazowe kostniejące zapalenie mięśni
M61.1 Postępujące kostniejące zapalenie mięśni
M61.2 Porażeniowe zwapnienie i skostnienie mięśni
M61.3 Zwapnienie i skostnienie mięśni wtórne do oparzenia
M61.4 Inne postacie zwapnienia mięśni
M61.5 Inne postacie skostnienia mięśni
M62.0 Rozerwanie mięśni
M62.1 Inne przyczyny rozerwania mięśni
M62.2 Zawał niedokrwienny mięśnia
M63.0 Zapalenie mięśni w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.1 Zapalenie mięśni w przebiegu chorób pierwotniakowych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.2 Zapalenie mięśni w przebiegu innych chorób zakaźnych, sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.3 Zapalenie mięśni w przebiegu sarkoidozy (D86.8+)
M63.8 Inne zaburzenia mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
P14.0 Porażenie Erba spowodowane urazem porodowym
P14.1 Porażenie Klumpke spowodowane urazem porodowym
P14.2 Porażenie nerwu przeponowego spowodowane urazem porodowym
P14.3 Inne urazy porodowe splotu ramiennego
P14.8 Urazy porodowe innych części obwodowego układu nerwowego
Q07.0 Zespół Arnolda-Chiariego
Q07.8 Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
Q79.4 Zespół suszonej śliwki
Q79.5 Inne wrodzone wady rozwojowe ściany jamy brzusznej
Q79.6 Zespół Ehlersa-Danlosa
Q79.8 Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego
R25.0 Nieprawidłowe ruchy głowy
R25.1 Drżenie, nieokreślone
R25.3 Drżenie pęczkowe mięśni
R25.8 Inne i nieokreślone patologiczne ruchy mimowolne
R26.0 Chód ataktyczny
R26.1 Chód paralityczny
R29.0 Tężyczka
R29.1 Odczyn oponowy
R29.4 Biodro trzaskające
S44.0 Uraz nerwu łokciowego na poziomie ramienia
S44.1 Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie ramienia
S44.2 Uraz nerwu promieniowego na poziomie ramienia
S44.3 Uraz nerwu pachowego
S44.4 Uraz nerwu mięśniowo-skórnego
S44.5 Uraz nerwu czuciowego skórnego na poziomie barku i ramienia
S44.7 Uraz licznych nerwów na poziomie barku i ramienia
S44.8 Uraz innych nerwów na poziomie barku i ramienia
S44.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie barku i ramienia
S54.0 Uraz nerwu łokciowego na poziomie przedramienia
S54.1 Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie przedramienia
S54.2 Uraz nerwu promieniowego na poziomie przedramienia
S54.3 Uraz nerwów czuciowych skórnych na poziomie przedramienia
S54.7 Uraz licznych nerwów na poziomie przedramienia
S54.8 Uraz innych nerwów na poziomie przedramienia
S64.0 Uraz nerwu łokciowego na poziomie nadgarstka i ręki
S64.1 Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie nadgarstka i ręki
S64.2 Uraz nerwu promieniowego na poziomie nadgarstka i ręki
S64.3 Uraz nerwu kciuka
S64.4 Uraz nerwu innego palca
S64.7 Uraz licznych nerwów na poziomie nadgarstka i ręki
S64.8 Uraz innych nerwów na poziomie nadgarstka i ręki
S74.0 Uraz nerwu kulszowego na poziomie biodra i uda
S74.1 Uraz nerwu udowego na poziomie biodra i uda
S74.2 Uraz nerwu skórnego czuciowego na poziomie biodra i uda
S74.7 Uraz licznych nerwów na poziomie biodra i uda
S74.8 Uraz innych nerwów na poziomie biodra i uda
S84.0 Uraz nerwu piszczelowego na poziomie podudzia
S84.1 Uraz nerwu strzałkowego na poziomie podudzia
S84.2 Uraz czuciowego nerwu skórnego na poziomie podudzia
S84.7 Uraz licznych nerwów na poziomie podudzia
S84.8 Uraz innych nerwów na poziomie podudzia
S94.0 Uraz nerwu podeszwowego bocznego
S94.1 Uraz nerwu podeszwowego przyśrodkowego
S94.2 Uraz nerwu strzałkowego głębokiego na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.3 Uraz nerwu skórnego czuciowego na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.7 Uraz licznych nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.8 Uraz innych nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy
T92.0 Następstwa otwartej rany kończyny górnej
T92.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny górnej
RNPS01 - Rehabilitacja neurologiczna przewlekła w szpitalu

RNPZ01 - Rehabilitacja neurologiczna przewlekła w zakładzie rehabilitacji leczniczej

wymagane wskazanie: 5 procedur ICD-9 z listy RNP01

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNPa i RNPb

rozpoznania zasadniczego z listy RNP01

rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RNPc

ICD-9
93.1121 Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
93.1122 Ćwiczenia bierne redresyjne
93.1131 Ćwiczenia czynno - bierne
93.1132 Ćwiczenia wspomagane
93.1133 Ćwiczenia prowadzone
93.1202 Ćwiczenia czynne wolne
93.1204 Ćwiczenia samowspomagane
93.1205 Ćwiczenia czynne w odciążeniu
93.1301 Ćwiczenia izometryczne
93.1303 Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
93.1304 Ćwiczenia izotoniczne
93.1305 Ćwiczenia izokinetyczne
93.14 Odtwarzanie gry stawowej
93.1501 Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
93.1502 Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa
93.1503 Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa
93.1601 Mobilizacja małych stawów
93.1602 Mobilizacja dużych stawów
93.1701 Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie
93.1804 Ćwiczenia i kinezyterapia oddechowa - oklepywanie
93.1812 Czynne ćwiczenia oddechowe
93.1813 Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
93.1814 Nauka kaszlu i odksztuszania
93.1901 Ćwiczenia równoważne
93.1902 Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
93.1903 Ćwiczenia sprawności manualnej
93.1904 Ćwiczenia samoobsługi
93.1907 Ćwiczenia zespołowe
93.1909 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
93.1910 Ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe
93.1911 Ćwiczenia koordynacji ruchowej
93.1912 Poizometryczna relaksacja mięśni
93.1913 Ćwiczenia koordynacyjno-równoważne wg Frenkla
93.1914 Ćwiczenia ułożeniowe Bürgera
93.1915 Ćwiczenia synergistyczne
93.2201 Pionizacja bierna
93.2202 Pionizacja czynna
93.2203 Przygotowanie do chodzenia
93.2204 Nauka czynności lokomocyjnych
93.2401 Ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych
93.2402 Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
93.27 Stretching mięśni lub ścięgien
93.28 Stretching powięzi
93.3101 Indywidualne ćwiczenia w wodzie
93.3103 Zbiorowe ćwiczenia w basenie
93.3401 Diatermia krótkofalowa
93.3402 Diatermia mikrofalowa
93.3501 Ciepłe suche okłady
93.3502 Parafinoterapia
93.3807 Metody neurofizjologiczne - Metoda NDT Bobath
93.3808 Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF
93.3810 Metody neurofizjologiczne - ćwiczenia wspomagane zastępczym sprzężeniem zwrotnym (biofeetback)
93.3812 Plastrowanie dynamiczne /Kinesiology Taping/
93.3814 Metoda Bad Ragaz - Ring
93.3912 Masaż klasyczny - częściowy
93.3919 Galwanizacja
93.3920 Jonoforeza
93.3922 Kąpiel elektryczno-wodna dwukomorowa - kończyn dolnych
93.3923 Kąpiel elektryczno-wodna czterokomorowa
93.3927 Tonoliza
93.3928 Prądy diadynamiczne
93.3929 Prądy interferencyjne
93.3930 Prądy TENS
93.3931 Prądy KOTZA
93.3932 Prądy TRABERTA
93.3937 Naświetlanie promieniami IR - miejscowe
93.3939 Laseroterapia
93.3940 Laseroterapia punktowa
93.3943 Ultradźwięki
93.3944 Fonoforeza
93.3951 Krioterapia miejscowa ciekłym azotem
93.3982 Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
93.3983 Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości
93.3998 Krioterapia elektrycznie schłodzonym powietrzem
93.3999 Zabiegi fizjoterapeutyczne - inne
93.83 Terapia zajęciowa
ICD-10
G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
G12.0 Rdzeniowy zanik mięśni, postać dziecięca, typ I [Werdniga-Hoffmana]
G12.1 Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego
G12.8 Inne rdzeniowe zaniki mięśni i zespoły pokrewne
G12.9 Rdzeniowy zanik mięśni, nieokreślony
G54.5 Nerwoból z zanikiem mięśni
G81.0 Wiotkie porażenie połowicze
G81.1 Spastyczne porażenie połowicze
G81.9 Porażenie połowicze, nieokreślone
G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
G82.1 Spastyczne porażenie kończyn dolnych
G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
G82.4 Spastyczne porażenie czterokończynowe
G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
G83.4 Zespół ogona końskiego
G83.8 Inne określone zespoły porażenne
I69.0 Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego
I69.1 Następstwa krwotoku śródmózgowego
I69.2 Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych
I69.3 Następstwa zawału mózgu
I69.4 Następstwa udaru mózgu, nieokreślone jako krwotoczny lub zawałowy
I69.8 Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych
M62.3 Zespół unieruchomienia (porażenny)
M62.4 Przykurcz mięśni
M62.5 Ubytek i zaniki masy mięśniowej, niesklasyfikowane gdzie indziej
R25.2 Kurcz i przykurcz
T90.2 Następstwa złamania kości czaszki i twarzoczaszki
T90.3 Następstwa urazu nerwów czaszkowych
T90.5 Następstwa urazu śródczaszkowego
T90.8 Następstwa innych określonych urazów głowy
T92.1 Następstwa złamania kończyny górnej
T92.2 Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki
T92.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania w obrębie kończyny górnej
T92.4 Następstwa urazu nerwu kończyny górnej
T92.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnej
T92.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny górnej
T93.0 Następstwa otwartej rany kończyny dolnej
T93.1 Następstwa złamania kości udowej
T93.2 Następstwa innych złamań w obrębie kończyny dolnej
T93.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania w obrębie kończyny dolnej
T93.4 Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej
T93.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej
T93.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji urazowej kończyny dolnej
T93.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej
T96 Następstwa zatrucia lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
T97 Następstwa toksycznych skutków działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych
Lista dodatkowa RNPa
ICD-9
87.031 Tomografia komputerowa głowy bez kontrastu i z kontrastem
87.032 Tomografia komputerowa głowy bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.033 Tomografia komputerowa tętnic głowy i szyi
87.04 Tomografia głowy i/ lub szyi - inne
88.714 USG naczyń szyi - doppler
88.91 Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu
88.931 Rezonans magnetyczny kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu
88.932 Rezonans magnetyczny kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu
88.933 Rezonans magnetyczny kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu
88.934 Rezonans magnetyczny kanału rdzeniowego - rdzeń kręgowy
88.935 Rezonans magnetyczny kanału rdzeniowego - kręgosłup
88.94 Rezonans magnetyczny układu mięśniowo-szkieletowego
88.973 Rezonans magnetyczny szyi bez kontrastu
89.15 Inne nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne
89.394 Elektromiografia
89.395 Elektromiografia funkcjonalna
89.396 Badanie przewodnictwa nerwowego
93.0905 Elektrodiagnostyka
94.011 Test Stanforda Bineta
94.012 Test Wechslera dla dorosłych
94.013 Test Wechslera dla dzieci
94.021 Test Bendera
94.022 Test pamięci wzrokowej Bentona
94.023 Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości (MMPI)
94.024 Skala pamięci Wechslera
Lista dodatkowa RNPb
ICD-9
93.71 Terapia dysleksji
93.72 Terapia afazji (i dysfazji)
93.78 Rehabilitacja ociemniałych, niedowidzących i osób z poważnymi wadami wzroku - inne
93.822 Edukacja specjalna dla osób niepełnosprawnych
93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
94.31 Psychoanaliza
94.321 Hipnodrama
94.322 Hipnoza
94.331 Terapia awersyjna
94.332 Trening behawioralny
94.333 Desensytyzacja
94.334 Wygaszania
94.335 Trening autogenny
94.336 Terapia behawioralno-relaksacyjna - inne formy
94.36 Psychoterapia w formie zabaw
94.37 Psychoterapia integrująca
94.38 Psychoterapia podtrzymująca
94.39 Psychoterapia indywidualna - inne
Lista dodatkowa RNPc (dla grupy RNP01)
ICD-10
C70.1 Nowotwór złośliwy (opony rdzeniowe)
C71.0 Nowotwór złośliwy (mózg z wyjątkiem płatów i komór)
C71.1 Nowotwór złośliwy (płat czołowy)
C71.2 Nowotwór złośliwy (płat skroniowy)
C71.3 Nowotwór złośliwy (płat ciemieniowy)
C71.4 Nowotwór złośliwy (płat potyliczny)
C71.5 Nowotwór złośliwy (komory mózgowe)
C71.6 Nowotwór złośliwy (móżdżek)
C71.7 Nowotwór złośliwy (pień mózgu)
C71.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie mózgu)
C71.9 Nowotwór złośliwy (mózg, umiejscowienie nieokreślone)
C72.0 Nowotwór złośliwy (rdzeń kręgowy)
C72.1 Nowotwór złośliwy (ogon koński)
C72.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego)
C76.0 Nowotwór złośliwy (głowa, twarz i szyja)
C76.1 Nowotwór złośliwy (klatka piersiowa)
C76.2 Nowotwór złośliwy (brzuch)
C76.3 Nowotwór złośliwy (miednica)
C76.4 Nowotwór złośliwy (kończyna górna)
C76.5 Nowotwór złośliwy (kończyna dolna)
D32.0 Nowotwór niezłośliwy (opony mózgowe)
D32.1 Nowotwór niezłośliwy (opony rdzeniowe)
D33.0 Nowotwór niezłośliwy (mózg, nadnamiotowe)
D33.1 Nowotwór niezłośliwy (mózg, podnamiotowe)
D33.3 Nowotwór niezłośliwy (nerwy czaszkowe)
D33.4 Nowotwór niezłośliwy (rdzeń kręgowy)
D33.7 Nowotwór niezłośliwy (inne określone części ośrodkowego układu nerwowego)
D33.9 Nowotwór niezłośliwy (ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone)
D36.0 Nowotwór niezłośliwy (węzły chłonne)
D36.1 Nowotwór niezłośliwy (nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny)
D42.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony mózgowe)
D42.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony rdzeniowe)
D43.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, podnamiotowe)
D43.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, umiejscowienie nieokreślone)
D43.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerwy czaszkowe)
D43.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (rdzeń kręgowy)
G00.0 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Haemophilus influenzae
G00.1 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych pneumokokowe
G00.2 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych paciorkowcowe
G00.3 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych gronkowcowe
G00.8 Inne bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
G00.9 Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nieokreślone
G01 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
G02.0 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
G02.1 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w grzybicach
G02.8 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu innych określonych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G03.0 Nieropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
G03.1 Przewlekłe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
G03.2 Łagodne nawrotowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych [Mollareta]
G03.8 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne określone czynniki
G03.9 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nieokreślone
G04.0 Ostre rozsiane zapalenie mózgu
G04.1 Tropikalne spastyczne porażenie kończyn dolnych
G04.2 Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz zapalenie opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego niesklasyfikowane gdzie indziej
G04.8 Inne zapalenia mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego
G04.9 Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, nieokreślone
G05.0 Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.1 Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.2 Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.8 Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G06.0 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy
G06.1 Ropień i ziarniniak rdzenia kręgowego i w kanale kręgowym
G06.2 Ropień zewnątrztwardówkowy i podtwardówkowy, nieokreślony
G07 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, w kanale kręgowym i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G08 Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym
G12.2 Stwardnienie zanikowe boczne
G13.0 Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia
G13.1 Inne zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w przebiegu chorób nowotworowych
G13.8 Zanik układowy obejmujący pierwotnie układ nerwowy w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G31.0 Zanik mózgu ograniczony
G31.1 Starcze zwyrodnienie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej
G31.2 Zwyrodnienie układu nerwowego spowodowane przez alkohol
G31.8 Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
G31.9 Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nieokreślone
G32.0 Podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G32.8 Inne określone zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G35 Stwardnienie rozsiane
G36.0 Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych [zespół Devica]
G36.1 Ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty białej mózgu [Hursta]
G36.8 Inne określone rozsiane procesy demielinizacje o ostrym przebiegu
G36.9 Rozsiane procesy demielinizacje o ostrym przebiegu, nieokreślone
G37.0 Stwardnienie rozlane
G37.1 Środkowa demielinizacja ciała modzelowatego
G37.2 Mielinoliza środkowa mostu
G37.3 Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego w przebiegu choroby demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowego
G37.4 Podostre martwicze zapalenie rdzenia kręgowego
G37.5 Stwardnienie koncentryczne [Baló]
G37.8 Inne określone choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
G37.9 Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
G50.1 Nietypowy ból twarzy
G50.8 Inne zaburzenia nerwu trójdzielnego
G51.0 Obwodowe porażenie nerwu twarzowego
G51.1 Zapalenie zwoju kolanka
G51.2 Zespół Melkerssona
G51.3 Kloniczny skurcz połowy twarzy
G51.8 Inne zaburzenia nerwu twarzowego
G52.1 Zaburzenia nerwu językowo-gardłowego
G52.2 Zaburzenia nerwu błędnego
G54.0 Zaburzenia splotu ramiennego
G54.1 Zaburzenia splotu lędźwiowo-krzyżowego
G55.0 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
G55.1 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zaburzeniach dotyczących krążka międzykręgowego (M50-M51+)
G55.2 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zmianach zwyrodnieniowych kręgów (M47.-+)
G55.3 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu innych chorób kręgosłupa (M45-M46+, M48.-+,M53-M54+)
G55.8 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G56.0 Zespół cieśni nadgarstka
G56.1 Inne uszkodzenia nerwu pośrodkowego
G56.2 Uszkodzenie nerwu łokciowego
G56.3 Uszkodzenie nerwu promieniowego
G56.8 Inne mononeuropatie kończyny górnej
G57.0 Uszkodzenie nerwu kulszowego
G57.1 Meralegia z parestezjami
G57.2 Uszkodzenie nerwu udowego
G57.3 Uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego
G57.4 Uszkodzenie nerwu piszczelowego
G57.5 Zespół kanału stępu
G57.6 Uszkodzenie nerwów podeszwy
G57.8 Inne mononeuropatie kończyny dolnej
G58.0 Neuropatia międzyżebrowa
G58.7 Mnogie zapalenie pojedynczych nerwów
G58.8 Inne określone mononeuropatie
G59.0 Mononeuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu 4)
G60.0 Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa
G60.1 Choroba Refsuma
G60.2 Neuropatia z towarzyszącą dziedziczną ataksją
G60.3 Neuropatia samoistna postępująca
G60.4 Inne neuropatie dziedziczne i samoistne
G60.9 Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokreślona
G61.0 Zespół Gullaina-Barrego
G61.1 Neuropatia surowicza
G61.8 Inne polineuropatie zapalne
G61.9 Polineuropatia zapalna, nieokreślona
G62.0 Polineuropatia polekowa
RNDS01 - Rehabilitacja neurologiczna dziecięca w szpitalu - kategoria I

RNDZ01 - Rehabilitacja neurologiczna dziecięca w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria I

wymagane wskazanie: minimum 5 procedur ICD-9 z listy RND03

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNDa i RNDb

rozpoznania zasadniczego ICD-10 z listy RND03a

rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RNDc

lub

minimum 5 procedur ICD-9 z listy RND03

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNDa i RNDb

rozpoznania zasadniczego ICD-10 z listy RND03b

RNDS02 - Rehabilitacja neurologiczna dziecięca w szpitalu - kategoria II

RNDZ02 - Rehabilitacja neurologiczna dziecięca w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria II

wymagane wskazanie: minimum 5 procedur ICD-9 z listy RND03

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNDa i RNDb

rozpoznania zasadniczego ICD-10 z listy RND03a

rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RNDc

lub

minimum 5 procedur ICD-9 z listy RND03

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNDa i RNDb

rozpoznania zasadniczego ICD-10 z listy RND03b

RNDS03 - Rehabilitacja neurologiczna dziecięca w szpitalu - kategoria III

RNDZ03 - Rehabilitacja neurologiczna dziecięca w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria III

wymagane wskazanie: minimum 5 procedur ICD-9 z listy RND03

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNDa i RNDb

rozpoznania zasadniczego ICD-10 z listy RND03a

rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RNDc

lub

minimum 5 procedur ICD-9 z listy RND03

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNDa i RNDb

rozpoznania zasadniczego ICD-10 z listy RND03b

ICD-9
93.1121 Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
93.1122 Ćwiczenia bierne redresyjne
93.1131 Ćwiczenia czynno - bierne
93.1132 Ćwiczenia wspomagane
93.1133 Ćwiczenia prowadzone
93.1202 Ćwiczenia czynne wolne
93.1204 Ćwiczenia samowspomagane
93.1205 Ćwiczenia czynne w odciążeniu
93.1301 Ćwiczenia izometryczne
93.1303 Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
93.1304 Ćwiczenia izotoniczne
93.1305 Ćwiczenia izokinetyczne
93.14 Odtwarzanie gry stawowej
93.1501 Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
93.1502 Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa
93.1503 Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa
93.1601 Mobilizacja małych stawów
93.1602 Mobilizacja dużych stawów
93.1701 Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie
93.1804 Ćwiczenia i kinezyterapia oddechowa - oklepywanie
93.1812 Czynne ćwiczenia oddechowe
93.1813 Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
93.1814 Nauka kaszlu i odksztuszania
93.1901 Ćwiczenia równoważne
93.1902 Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
93.1903 Ćwiczenia sprawności manualnej
93.1904 Ćwiczenia samoobsługi
93.1907 Ćwiczenia zespołowe
93.1909 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
93.1910 Ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe
93.1911 Ćwiczenia koordynacji ruchowej
93.1912 Poizometryczna relaksacja mięśni
93.1913 Ćwiczenia koordynacyjno-równoważne wg Frenkla
93.1914 Ćwiczenia ułożeniowe Bürgera
93.1915 Ćwiczenia synergistyczne
93.2201 Pionizacja bierna
93.2202 Pionizacja czynna
93.2203 Przygotowanie do chodzenia
93.2204 Nauka czynności lokomocyjnych
93.2401 Ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych
93.2402 Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
93.27 Stretching mięśni lub ścięgien
93.28 Stretching powięzi
93.3101 Indywidualne ćwiczenia w wodzie
93.3103 Zbiorowe ćwiczenia w basenie
93.3301 Kąpiel wirowa kończyn górnych
93.3302 Kąpiel wirowa kończyn dolnych
93.3501 Ciepłe suche okłady
93.3502 Parafinoterapia
93.3807 Metody neurofizjologiczne - Metoda NDT Bobath
93.3808 Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF
93.3810 Metody neurofizjologiczne - ćwiczenia wspomagane zastępczym sprzężeniem zwrotnym (biofeetback)
93.3812 Plastrowanie dynamiczne /Kinesiology Taping/
93.3814 Metoda Bad Ragaz - Ring
93.3912 Masaż klasyczny - częściowy
93.3919 Galwanizacja
93.3920 Jonoforeza
93.3922 Kąpiel elektryczno-wodna dwukomorowa - kończyn dolnych
93.3923 Kąpiel elektryczno-wodna czterokomorowa
93.3927 Tonoliza
93.3928 Prądy diadynamiczne
93.3929 Prądy interferencyjne
93.3930 Prądy TENS
93.3931 Prądy KOTZA
93.3932 Prądy TRABERTA
93.3937 Naświetlanie promieniami IR - miejscowe
93.3939 Laseroterapia
93.3940 Laseroterapia punktowa
93.3943 Ultradźwięki
93.3944 Fonoforeza
93.3948 Fango
93.3951 Krioterapia miejscowa ciekłym azotem
93.3953 Zawijania lub okłady borowinowe częściowe
93.3982 Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
93.3983 Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości
93.3988 Elektrostymulacja mięśni
93.3989 Elektrostymulacja funkcjonalna (FES)
93.3999 Zabiegi fizjoterapeutyczne - inne
93.83 Terapia zajęciowa
RND03a
ICD-10
G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
G81.0 Wiotkie porażenie połowicze
G81.1 Spastyczne porażenie połowicze
G81.9 Porażenie połowicze, nieokreślone
G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
G82.1 Spastyczne porażenie kończyn dolnych
G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
G82.4 Spastyczne porażenie czterokończynowe
G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
G83.8 Inne określone zespoły porażenne
G83.9 Zespół porażenny, nieokreślony
I69.0 Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego
I69.1 Następstwa krwotoku śródmózgowego
I69.2 Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych
I69.3 Następstwa zawału mózgu
I69.4 Następstwa udaru mózgu, nieokreślone jako krwotoczny lub zawałowy
I69.8 Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych
T90.5 Następstwa urazu śródczaszkowego
T91.1 Następstwa złamania kręgosłupa
T91.2 Następstwa innego złamania kostnych obrębie klatki piersiowej i miednicy
RND03b
ICD-10
G80.0 Spastyczne czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce
G80.1 Spastyczne dwukończynowe mózgowe porażenie dziecięce
G80.2 Spastyczne mózgowe porażenie dziecięce połowicze
G80.3 Dyskinetyczne mózgowe porażenie dziecięce
G80.4 Ataktyczne mózgowe porażenie dziecięce
G80.8 Inne mózgowe porażenie dziecięce
G80.9 Mózgowe porażenie dziecięce, nieokreślone
Lista dodatkowa RNDa
ICD-9
87.031 Tomografia komputerowa głowy bez kontrastu i z kontrastem
87.032 Tomografia komputerowa głowy bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.033 Tomografia komputerowa tętnic głowy i szyi
87.04 Tomografia głowy i/ lub szyi - inne
87.22 Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego
87.23 Zdjęcie RTG kręgosłupa piersiowego
87.24 Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
87.29 Zdjęcie RTG kręgosłupa - inne
87.41 Komputerowa tomografia (TK) klatki piersiowej
87.42 Tomografia klatki piersiowej - inne
87.495 RTG śródpiersia
88.714 USG naczyń szyi - doppler
88.91 Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu
88.931 Rezonans magnetyczny kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu
88.932 Rezonans magnetyczny kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu
88.933 Rezonans magnetyczny kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu
88.934 Rezonans magnetyczny kanału rdzeniowego - rdzeń kręgowy
88.935 Rezonans magnetyczny kanału rdzeniowego - kręgosłup
88.94 Rezonans magnetyczny układu mięśniowo-szkieletowego
88.973 Rezonans magnetyczny szyi bez kontrastu
89.15 Inne nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne
89.394 Elektromiografia
89.395 Elektromiografia funkcjonalna
89.396 Badanie przewodnictwa nerwowego
89.521 Elektrokardiografia nieokreślona
89.522 Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
93.0905 Elektrodiagnostyka
94.011 Test Stanforda Bineta
94.012 Test Wechslera dla dorosłych
94.013 Test Wechslera dla dzieci
94.021 Test Bendera
94.022 Test pamięci wzrokowej Bentona
94.023 Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości (MMPI)
94.024 Skala pamięci Wechslera
Lista dodatkowa RNDb
ICD-9
93.71 Terapia dysleksji
93.72 Terapia afazji (i dysfazji)
93.73 Ćwiczenie mowy przełykowej
93.74 Terapia defektów wymowy
93.78 Rehabilitacja ociemniałych, niedowidzących i osób z poważnymi wadami wzroku - inne
93.822 Edukacja specjalna dla osób niepełnosprawnych
93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
94.31 Psychoanaliza
94.321 Hipnodrama
94.322 Hipnoza
94.331 Terapia awersyjna
94.332 Trening behawioralny
94.333 Desensytyzacja
94.334 Wygaszania
94.335 Trening autogenny
94.336 Terapia behawioralno-relaksacyjna - inne formy
94.34 Indywidualna terapia w zaburzeniach psychoseksualnych
94.35 Interwencja kryzysowa
94.36 Psychoterapia w formie zabaw
94.37 Psychoterapia integrująca
94.38 Psychoterapia podtrzymująca
94.39 Psychoterapia indywidualna - inne
94.41 Terapia grupowa w zaburzeniach psychoseksualnych
94.42 Terapia rodzin
Lista dodatkowa RNDc (dla grup: RND01, RND02, RND03)
ICD-10
C70.0 Nowotwór złośliwy (opony mózgowe)
C70.1 Nowotwór złośliwy (opony rdzeniowe)
C70.9 Nowotwór złośliwy (opony mózgowo-rdzeniowe, umiejscowienie nieokreślone)
C71.0 Nowotwór złośliwy (mózg z wyjątkiem płatów i komór)
C71.1 Nowotwór złośliwy (płat czołowy)
C71.2 Nowotwór złośliwy (płat skroniowy)
C71.3 Nowotwór złośliwy (płat ciemieniowy)
C71.4 Nowotwór złośliwy (płat potyliczny)
C71.5 Nowotwór złośliwy (komory mózgowe)
C71.6 Nowotwór złośliwy (móżdżek)
C71.7 Nowotwór złośliwy (pień mózgu)
C71.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie mózgu)
C71.9 Nowotwór złośliwy (mózg, umiejscowienie nieokreślone)
C72.0 Nowotwór złośliwy (rdzeń kręgowy)
C72.1 Nowotwór złośliwy (ogon koński)
C72.2 Nowotwór złośliwy (nerw węchowy)
C72.3 Nowotwór złośliwy (nerw wzrokowy)
C72.4 Nowotwór złośliwy (nerw przedsionkowo-ślimakowy)
C72.5 Nowotwór złośliwy (inne i nieokreślone nerwy czaszkowe)
C72.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego)
C72.9 Nowotwór złośliwy (ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone)
D32.0 Nowotwór niezłośliwy (opony mózgowe)
D32.1 Nowotwór niezłośliwy (opony rdzeniowe)
D32.9 Nowotwór niezłośliwy (opony mózgowo-rdzeniowe, umiejscowienie nieokreślone)
D33.0 Nowotwór niezłośliwy (mózg, nadnamiotowe)
D33.1 Nowotwór niezłośliwy (mózg, podnamiotowe)
D33.2 Nowotwór niezłośliwy (mózg, umiejscowienie nieokreślone)
D33.3 Nowotwór niezłośliwy (nerwy czaszkowe)
D33.4 Nowotwór niezłośliwy (rdzeń kręgowy)
D33.7 Nowotwór niezłośliwy (inne określone części ośrodkowego układu nerwowego)
D33.9 Nowotwór niezłośliwy (ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone)
D35.2 Nowotwór niezłośliwy (przysadka)
D35.3 Nowotwór niezłośliwy (przewód czeszkowo-gardłowy)
D35.4 Nowotwór niezłośliwy (szyszynka)
D42.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony mózgowe)
D42.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony rdzeniowe)
D42.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony mózgowo-rdzeniowe, umiejscowienie nieokreślone)
D43.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, nadnamiotowe)
D43.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, podnamiotowe)
D43.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, umiejscowienie nieokreślone)
D43.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerwy czaszkowe)
D43.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (rdzeń kręgowy)
D43.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne części ośrodkowego układu nerwowego)
D43.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone)
G12.0 Rdzeniowy zanik mięśni, postać dziecięca, typ I [Werdniga-Hoffmana]
G12.1 Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego
G12.8 Inne rdzeniowe zaniki mięśni i zespoły pokrewne
G12.9 Rdzeniowy zanik mięśni, nieokreślony
G13.0 Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia
G13.1 Inne zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w przebiegu chorób nowotworowych
G13.2 Zanik układowy obejmujący pierwotnie układ nerwowy w niedoczynności tarczycy (E00.1+, E03.-+)
G13.8 Zanik układowy obejmujący pierwotnie układ nerwowy w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G24.1 Dystonia samoistna rodzinna
G24.2 Dystonia samoistna niedziedziczna
G24.3 Kurczowy kręcz karku
G24.4 Dystonia samoistna w obrębie twarzy
G24.8 Inna dystonia
G25.0 Drżenie samoistne
G25.3 Mioklonia
G25.5 Inna pląsawica
G25.6 Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznego
G25.8 Inne określone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
G26 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G31.8 Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
G31.9 Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nieokreślone
G32.0 Podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G32.8 Inne określone zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G35 Stwardnienie rozsiane
G36.0 Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych [zespół Devica]
G36.1 Ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty białej mózgu [Hursta]
G36.8 Inne określone rozsiane procesy demielinizacje o ostrym przebiegu
G37.0 Stwardnienie rozlane
G37.1 Środkowa demielinizacja ciała modzelowatego
G37.2 Mielinoliza środkowa mostu
G37.3 Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego w przebiegu choroby demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowego
G37.4 Podostre martwicze zapalenie rdzenia kręgowego
G37.5 Stwardnienie koncentryczne [Baló]
G37.8 Inne określone choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
G54.5 Nerwoból z zanikiem mięśni
G55.1 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zaburzeniach dotyczących krążka międzykręgowego (M50-M51+)
G55.2 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zmianach zwyrodnieniowych kręgów (M47.-+)
G55.3 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu innych chorób kręgosłupa (M45-M46+, M48.-+,M53-M54+)
G55.8 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G56.1 Inne uszkodzenia nerwu pośrodkowego
G56.2 Uszkodzenie nerwu łokciowego
G56.3 Uszkodzenie nerwu promieniowego
G56.8 Inne mononeuropatie kończyny górnej
G57.0 Uszkodzenie nerwu kulszowego
G57.2 Uszkodzenie nerwu udowego
G57.3 Uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego
G57.4 Uszkodzenie nerwu piszczelowego
G57.8 Inne mononeuropatie kończyny dolnej
G58.0 Neuropatia międzyżebrowa
G58.8 Inne określone mononeuropatie
G60.0 Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa
G60.1 Choroba Refsuma
G60.2 Neuropatia z towarzyszącą dziedziczną ataksją
G60.3 Neuropatia samoistna postępująca
G60.4 Inne neuropatie dziedziczne i samoistne
G60.9 Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokreślona
G61.0 Zespół Gullaina-Barrego
G61.1 Neuropatia surowicza
G61.8 Inne polineuropatie zapalne
G61.9 Polineuropatia zapalna, nieokreślona
G62.0 Polineuropatia polekowa
G62.1 Polineuropatia alkoholowa
G62.2 Polineuropatia spowodowana przez inne czynniki toksyczne
G62.8 Inne określone polineuropatie
G62.9 Polineuropatia, nieokreślona
G63.0 Polineuropatia w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G63.1 Polineuropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
G63.2 Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu 4)
G63.3 Polineuropatia w przebiegu innych chorób układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+)
G63.4 Polineuropatia w niedoborach żywieniowych (E40-E64+)
G63.5 Polineuropatia w układowych stanach chorobowych tkanki łącznej (M30-M35+)
G63.6 Polineuropatia w innych zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego (M00-M25+, M40-M96+)
G63.8 Polineuropatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G64 Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
G70.0 Miastenia
G70.1 Toksyczne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
G70.2 Miastenia wrodzona i wieku rozwojowego
G70.8 Inne określone zaburzenia mięśniowo-nerwowe
G70.9 Zaburzenia mięśniowo-nerwowe, nieokreślone
G71.0 Dystrofia mięśniowa
G71.1 Zaburzenia miotoniczne
G71.2 Miopatie wrodzone
G71.3 Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej
G71.8 Inne pierwotne zaburzenia mięśni
G71.9 Pierwotne zaburzenia mięśniowe, nieokreślone
G72.0 Miopatia polekowa
G72.2 Miopatia spowodowana przez inne czynniki toksyczne
G72.3 Porażenie okresowe
G72.4 Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej
G72.8 Inne określone miopatie
G73.0 Zespoły miasteniczne w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego
G73.1 Zespół Eatona-Lamberta (C80+)
G73.2 Inne zespoły miasteniczne w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
G73.3 Zespoły miasteniczne w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G73.4 Miopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G73.5 Miopatia w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego
G73.6 Miopatia w przebiegu chorób metabolicznych
G73.7 Miopatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G83.4 Zespół ogona końskiego
G91.0 Wodogłowie komunikujące
G91.1 Wodogłowie z niedrożności
G91.2 Wodogłowie normotensyjne
G91.3 Wodogłowie pourazowe, nieokreślone
G91.8 Inne wodogłowie
G91.9 Wodogłowie, nieokreślone
G92 Encefalopatia toksyczna
G93.1 Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej
G93.4 Encefalopatia, nieokreślona
G93.7 Zespół Reye'a
G94.0 Wodogłowie w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+)
G94.1 Wodogłowie w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
G94.2 Wodogłowie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G94.8 Inne określone patologie mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G95.0 Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki
G95.8 Inne określone choroby rdzenia kręgowego
G96.8 Inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
G96.9 Zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
G97.2 Wewnątrzczaszkowe podciśnienie następujące po przetoce komorowej
G99.0 Neuropatia wegetatywna w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych
G99.1 Inne zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G99.2 Mielopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G99.8 Inne określone zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I60.0 Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej
I60.1 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu
I60.2 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej
I60.3 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej
I60.4 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej
I60.5 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej
I60.6 Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych
I60.7 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nieokreślony
I60.8 Inne krwotoki podpajęczynówkowe
I60.9 Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślony
I61.0 Krwotok mózgowy do półkul, podkorowy
I61.1 Krwotok mózgowy do półkul, korowy
I61.2 Krwotok mózgowy do półkul, nieokreślony
I61.3 Krwotok mózgowy do pnia mózgu
I61.4 Krwotok mózgowy do móżdżku
I61.5 Krwotok mózgowy wewnątrzkomorowy
I61.6 Krwotok mózgowy o mnogim umiejscowieniu
I61.8 Inne krwotoki mózgowe
I61.9 Krwotok mózgowy, nieokreślony
I62.0 Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy)
I62.1 Nieurazowy krwotok nad oponą twardą
I62.9 Krwotok mózgowy (nieurazowy), nieokreślony
I63.0 Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep tętnic przedmózgowych
I63.1 Zawał mózgu spowodowany przez zator tętnic przedmózgowych
I63.2 Zawał mózgu spowodowany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic przedmózgowych
I63.3 Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep tętnic mózgowych
I63.4 Zawał mózgu spowodowany przez zator tętnic mózgowych
I63.5 Zawał mózgu spowodowany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic mózgowych
I63.6 Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep żył mózgowych, nieropny
I63.8 Inne zawały mózgu
I63.9 Zawał mózgu, nieokreślony
I64 Udar mózgu, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy
I67.0 Rozwarstwienie tętnic mózgowych, niepęknięte
I67.1 Tętniak mózgu, niepęknięty
I67.2 Miażdżyca tętnic mózgowych
I67.3 Postępująca naczyniowa leukoencefalopatia
I67.4 Encefalopatia nadciśnieniowa
I67.5 Choroba Moyamoya
I67.6 Nieropny zakrzep układu żylnego wewnątrzczaszkowego
I67.7 Zapalenie tętnic mózgowych, niesklasyfikowanych gdzie indziej
I67.8 Inne określone choroby naczyń mózgowych
I67.9 Choroba naczyń mózgowych, nieokreślona
P14.0 Porażenie Erba spowodowane urazem porodowym
P14.1 Porażenie Klumpke spowodowane urazem porodowym
P14.3 Inne urazy porodowe splotu ramiennego
P14.8 Urazy porodowe innych części obwodowego układu nerwowego
Q01.0 Przepuklina mózgowa czołowa
Q01.1 Przepuklina mózgowa nosowo-czołowa
Q01.2 Przepuklina mózgowa potyliczna
Q01.8 Przepuklina mózgowa w innej lokalizacji
Q01.9 Przepuklina mózgowa, nieokreślona
Q02 Małogłowie
Q03.0 Wady rozwojowe wodociągu mózgu Sylwiusza
Q03.1 Zarośnięcie otworów Magendiego i Luschki
Q03.8 Wodogłowie wrodzone inne
Q03.9 Wodogłowie wrodzone, nieokreślone
Q04.0 Wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiego
Q04.1 Brak węchomózgowia
Q04.2 Przodomózgowie jednokomorowe
Q04.3 Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek
Q04.4 Dysplazja przegrodowo-oczna
Q04.5 Mózg olbrzymi
Q04.6 Wrodzone torbiele mózgu
Q04.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe mózgu
Q04.9 Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nieokreślone
Q05.0 Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.1 Rozszczep kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.2 Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.3 Rozszczep kręgosłupa krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.4 Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.5 Rozszczep kręgosłupa szyjnego bez wodogłowia
Q05.6 Rozszczep kręgosłupa piersiowego bez wodogłowia
Q05.7 Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego bez wodogłowia
Q05.8 Rozszczep kręgosłupa krzyżowego bez wodogłowia
Q05.9 Rozszczep kręgosłupa, nieokreślony
Q06.0 Brak rdzenia kręgowego
Q06.1 Niedorozwój i dysplazja rdzenia kręgowego
Q06.2 Rozdwojenie rdzenia kręgowego
Q06.3 Inne wrodzone wady rozwojowe ogona końskiego
Q06.4 Wodordzenie
Q06.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego
Q06.9 Wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego, nieokreślone
Q07.0 Zespół Arnolda-Chiariego
Q07.8 Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
Q07.9 Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nieokreślone
S00.0 Powierzchowny uraz owłosionej skóry głowy
S00.2 Inne powierzchowne urazy powieki i okolicy oczodołowej
S00.7 Liczne powierzchowne urazy głowy
S00.8 Powierzchowny uraz innych części głowy
S00.9 Powierzchowny uraz głowy, część nieokreślona
S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki
S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki
S02.2 Złamanie kości nosowych
S02.3 Złamanie kości dna oczodołu
S02.4 Złamanie kości jarzmowej i szczęki
S02.6 Złamanie żuchwy
S02.7 Liczne złamania kości czaszki i twarzoczaszki
S02.8 Złamanie innych kości czaszki i twarzoczaszki
S02.9 Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki, część nieokreślona
S04.0 Uraz nerwu i dróg wzrokowych
S04.1 Uraz nerwu okoruchowego
S04.2 Uraz nerwu bloczkowego
S04.3 Uraz nerwu trójdzielnego
S04.4 Uraz nerwu odwodzącego
S04.5 Uraz nerwu twarzowego
S04.6 Uraz nerwu przedsionkowo-ślimakowego
S04.7 Uraz nerwu dodatkowego
S04.8 Uraz innych nerwów czaszkowych
S04.9 Uraz nieokreślonego nerwu czaszkowego
S05.8 Inne urazy oka i oczodołu
S05.9 Uraz oka i oczodołu, nieokreślony
S06.0 Wstrząśnienie
S06.1 Urazowy obrzęk mózgu
S06.2 Rozlany uraz mózgu
S06.3 Ogniskowy uraz mózgu
S06.4 Krwotok nadtwardówkowy
S06.5 Urazowy krwotok podtwardówkowy
S06.6 Urazowy krwotok podpajęczynówkowy
S06.7 Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności
S06.8 Inne urazy śródczaszkowe
S06.9 Uraz śródczaszkowy, nieokreślony
S07.0 Uraz zmiażdżeniowy twarzy
S07.1 Uraz zmiażdżeniowy czaszki
S07.8 Uraz zmiażdżeniowy innych części głowy
S07.9 Uraz zmiażdżeniowy głowy, część nieokreślona
S08.0 Oderwanie powłok głowy
S08.8 Amputacja urazowa innych części głowy
S08.9 Amputacja urazowa nieokreślonej części głowy
S09.0 Uraz naczyń krwionośnych głowy niesklasyfikowany gdzie indziej
S09.1 Uraz mięśnia i ścięgna głowy
S09.7 Liczne urazy głowy
S09.8 Inne określone urazy głowy
S09.9 Nieokreślony uraz głowy
S12.0 Złamanie 1. kręgu szyjnego
S12.1 Złamanie 2. kręgu szyjnego
S12.2 Złamanie innego określonego kręgu szyjnego
S12.7 Liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupa
S12.8 Złamanie innych elementów chrzęstno-kostnych szyi
S12.9 Złamanie w obrębie szyi, część nieokreślona
S13.0 Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa
S13.1 Zwichnięcie kręgu odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.2 Zwichnięcie w innych i nieokreślonych częściach odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.3 Liczne zwichnięcia odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.4 Skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.6 Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części szyi
S14.0 Wstrząśnienie i obrzęk odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
S14.1 Inne i nieokreślone urazy odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
S14.2 Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
S14.3 Uraz splotu ramiennego
S14.4 Uraz obwodowych nerwów szyi
S14.5 Uraz nerwów współczulnych w odcinku szyjnym
S14.6 Uraz innych i nieokreślonych nerwów szyi
S24.0 Wstrząśnienie i obrzęk rdzenia kręgowego odcinka piersiowego rdzenia kręgowego
S24.1 Inne i nieokreślone urazy rdzenia kręgowego odcinka piersiowego rdzenia kręgowego
S24.2 Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka piersiowego rdzenia kręgowego
S24.3 Uraz obwodowych nerwów klatki piersiowej
S24.4 Uraz nerwów współczulnych w odcinku piersiowym
S24.5 Uraz innych nerwów klatki piersiowej
S24.6 Uraz nieokreślonego nerwu klatki piersiowej
S34.1 Inny uraz odcinka lędźwiowego rdzenia kręgowego
S34.2 Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka lędźwiowego i krzyżowego rdzenia kręgowego
S34.4 Uraz splotu lędźwiowo-krzyżowego
S34.6 Uraz obwodowego nerwu (nerwów) brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
T08.0 Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony (zamknięte)
T08.1 Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony (otwarte)
T09.0 Powierzchowny uraz tułowia, poziom nieokreślony
T09.1 Otwarta rana tułowia, poziom nieokreślony
T09.2 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła tułowia
T09.3 Uraz rdzenia kręgowego, poziom nieokreślony
T09.4 Uraz nieokreślonego nerwu, nerwu rdzeniowego i splotu tułowia
T09.5 Uraz nieokreślonego mięśnia i więzadła tułowia
T09.8 Inne określone urazy tułowia, poziom nieokreślony
RKS01 - Rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi w szpitalu

RKZ01 - Rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi w zakładzie rehabilitacji leczniczej

wymagane wskazanie: minimum 3 procedur ICD-9 z listy RK03

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RKa i RKb

rozpoznania zasadniczego z listy RK03

rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RKc

rozpoznania współistniejącego z listy Reh. ch. wspł.

RKS02 - Rehabilitacja kardiologiczna w szpitalu - kategoria I

RKZ02 - Rehabilitacja kardiologiczna w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria I

wymagane wskazanie: minimum 3 procedur ICD-9 z listy RK03

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RKa i RKb

rozpoznania zasadniczego z listy RK03

rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RKd

RKS03 - Rehabilitacja kardiologiczna w szpitalu - kategoria II

RKZ03 - Rehabilitacja kardiologiczna w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria II

wymagane wskazanie: minimum 3 procedur ICD-9 z listy RK03

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RKa i RKb

rozpoznania zasadniczego z listy RK03

rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej Rke

ICD-9
93.1202 Ćwiczenia czynne wolne
93.1301 Ćwiczenia izometryczne
93.1304 Ćwiczenia izotoniczne
93.1804 Ćwiczenia i kinezyterapia oddechowa - oklepywanie
93.1811 Drenaż ułożeniowy
93.1812 Czynne ćwiczenia oddechowe
93.1813 Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
93.1814 Nauka kaszlu i odksztuszania
93.1901 Ćwiczenia równoważne
93.1902 Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
93.1909 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
93.1910 Ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe
93.1911 Ćwiczenia koordynacji ruchowej
93.2201 Pionizacja bierna
93.2202 Pionizacja czynna
93.3601 Trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym
93.3602 Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym
93.3603 Trening stacyjny
93.3604 Trening marszowy
93.3605 Trening marszowy z przyborami
93.3937 Naświetlanie promieniami IR - miejscowe
93.3939 Laseroterapia
93.3940 Laseroterapia punktowa
93.3983 Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości
ICD-10
I50.0 Niewydolność serca zastoinowa
I50.1 Niewydolność serca lewokomorowa
I50.9 Niewydolność serca, nieokreślona
Z95.1 Obecność pomostów naczyniowych aortalno-wieńcowych omijających typu bypass
Z95.2 Obecność protez zastawek serca
Z95.5 Obecność implantów i przeszczepów związanych z angioplastyką wieńcową
Lista dodatkowa RKa
ICD-9
87.41 Komputerowa tomografia (TK) klatki piersiowej
87.42 Tomografia klatki piersiowej - inne
87.495 RTG śródpiersia
88.721 Echokardiografia
89.41 Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej
89.43 Badanie wysiłkowe serca na ergometrze rowerowym
89.442 Sześciominutowy test marszu
89.521 Elektrokardiografia nieokreślona
89.522 Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
89.541 Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
94.011 Test Stanforda Bineta
94.012 Test Wechslera dla dorosłych
94.013 Test Wechslera dla dzieci
94.021 Test Bendera
94.022 Test pamięci wzrokowej Bentona
94.023 Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości (MMPI)
94.024 Skala pamięci Wechslera
Lista dodatkowa RKb
ICD-9
93.71 Terapia dysleksji
93.72 Terapia afazji (i dysfazji)
93.78 Rehabilitacja ociemniałych, niedowidzących i osób z poważnymi wadami wzroku - inne
93.822 Edukacja specjalna dla osób niepełnosprawnych
93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
94.31 Psychoanaliza
94.321 Hipnodrama
94.322 Hipnoza
94.331 Terapia awersyjna
94.332 Trening behawioralny
94.333 Desensytyzacja
94.334 Wygaszania
94.335 Trening autogenny
94.336 Terapia behawioralno-relaksacyjna - inne formy
94.34 Indywidualna terapia w zaburzeniach psychoseksualnych
94.36 Psychoterapia w formie zabaw
94.37 Psychoterapia integrująca
94.38 Psychoterapia podtrzymująca
94.39 Psychoterapia indywidualna - inne
94.41 Terapia grupowa w zaburzeniach psychoseksualnych
94.42 Terapia rodzin
Lista dodatkowa RKc (dla grupy RK01)
ICD-10
I20.0 Choroba niedokrwienna serca niestabilna
I20.1 Choroba niedokrwienna serca z udokumentowanym skurczem naczyń wieńcowych
I20.8 Inne postacie choroby niedokrwiennej serca
I21.0 Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej
I21.1 Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej
I21.2 Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji
I21.3 Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu
I21.4 Ostry zawał serca podwsierdziowy
I21.9 Ostry zawał serca, nieokreślony
I22.0 Ponowny zawał serca ściany przedniej
I22.1 Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej
I22.8 Ponowny ostry zawał serca o innej lokalizacji
I22.9 Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowieniu
I23.0 Krwiak osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.1 Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.2 Ubytek przegrody międzykomorowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.9 Inne powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego
I24.0 Zakrzepica tętnicy wieńcowej bez zawału serca
I24.1 Zespół Dresslera
I24.8 Inne postacie ostrej choroby niedokrwiennej serca
I24.9 Ostra choroba niedokrwienna serca, nieokreślona
I25.0 Choroba serca i naczyń krwionośnych w przebiegu miażdżycy
I25.1 Choroba serca w przebiegu miażdżycy
I25.3 Tętniak serca
I25.4 Tętniak naczyń wieńcowych
I25.5 Kardiomiopatia niedokrwienna
I25.6 Nieme niedokrwienie mięśnia sercowego
I42.1 Przerostowa kardiomiopatia zawężająca
I42.2 Inne kardiomiopatie przerostowe
I42.3 Choroba wsierdzia (eozynofilowa)
I42.4 Zwłóknienie sprężyste wsierdzia
I42.5 Inne kardiomiopatie zaciskające
I42.6 Kardiomiopatia alkoholowa
I42.7 Kardiomiopatia spowodowana przez leki i inne czynniki zewnętrzne
I42.8 Inne kardiomiopatie
Z95.0 Obecność stymulatora serca
Z95.3 Obecność ksenogenicznej zastawki serca
Z95.4 Obecność innych protez zastawek serca
Z95.8 Obecność innych implantów i przeszczepów sercowo-naczyniowych
Z95.9 Obecność implantów i przeszczepów serca i naczyń krwionośnych, nieokreślonych
Lista dodatkowa RKd (dla grupy RK02)
ICD-10
I05.0 Zwężenie lewego ujścia żylnego
I05.1 Niedomykalność reumatyczna zastawki mitralnej
I05.2 Zwężenie lewego ujścia żylnego z niedomykalnością
I05.8 Inne wady zastawki mitralnej
I05.9 Wada zastawki mitralnej, nieokreślona
I06.0 Reumatyczne zwężenie aorty
I06.1 Reumatyczna niedomykalność zastawki aortalnej
I06.2 Reumatyczne zwężenie lewego ujścia tętniczego z niedomykalnością zastawki
I06.8 Inne wady reumatyczne zastawki zastawki aortalnej
I06.9 Wada reumatyczna zastawki aortalnej, nieokreślona
I07.0 Zwężenie zastawki trójdzielnej
I07.1 Niedomykalność zastawki trójdzielnej
I07.2 Zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością
I07.8 Inne choroby zastawki trójdzielnej
I07.9 Choroba zastawki trójdzielnej, nieokreślona
I08.0 Choroby zastawki mitralnej i zastawki aortalnej
I08.1 Choroby zastawki mitralnej i trójdzielnej
I08.2 Choroby zastawki aotralnej i trójdzielnej
I08.3 Skojarzone choroby zastawek mitralnej, trójdzielnej i aortalnej
I08.8 Inne choroby skojarzone wielu zastawek
I08.9 Choroba wielu zastawek, nieokreślona
I23.0 Krwiak osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.1 Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.2 Ubytek przegrody międzykomorowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.3 Pęknięcie ściany serca bez krwiaka osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.4 Pęknięcie strun ścięgnistych jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.5 Pęknięcie mięśnia brodawkowatego jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.6 Skrzeplina w przedsionku, uszku przedsionka i komorze jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I25.3 Tętniak serca
I25.4 Tętniak naczyń wieńcowych
I34.0 Niedomykalność zastawki mitralnej
I34.1 Wypadanie płatka zastawki mitralnej
I34.2 Niereumatyczne zwężenie zastawki mitralnej
I34.8 Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki mitralnej
I35 Niereumatyczne choroby zastawki aortalnej
I35.0 Zwężenie zastawki aortalnej
I35.1 Niedomykalność zastawki aortalnej
I35.2 Zwężenie zastawki aortalnej z niedomykalnością
I35.8 Inne zaburzenia funkcji zastawki aortalnej
I35.9 Zaburzenia funkcji zastawki aortalnej, nieokreślone
I36 Niereumatyczne choroby zastawki trójdzielnej
I36.0 Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej
I36.1 Niereumatyczna niedomykalność zastawki trójdzielnej
I36.2 Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością
I36.8 Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej
I37 Choroby zastawki pnia płucnego
I37.0 Zwężenie zastawki pnia płucnego
I37.1 Niedomykalność zastawki pnia płucnego
I37.2 Zwężenie zastawki pnia płucnego z niedomykalnością
I37.8 Inne zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego
Z95.0 Obecność stymulatora serca
Z95.3 Obecność ksenogenicznej zastawki serca
Z95.4 Obecność innych protez zastawek serca
Z95.8 Obecność innych implantów i przeszczepów sercowo-naczyniowych
Lista dodatkowa RKe (dla grupy RK03)
ICD-10
I01.0 Ostre reumatyczne zapalenie osierdzia
I01.1 Ostre reumatyczne zapalenie wsierdzia
I01.2 Ostre reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego
I01.8 Inne ostre choroby reumatyczne serca
I01.9 Ostra choroba reumatyczna serca, nieokreślona
I09.0 Reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego
I09.1 Reumatyczne choroby wsierdzia, zastawka nieokreślona
I09.2 Przewlekłe reumatyczne zapalenie osierdzia
I09.8 Inne określone reumatyczne choroby serca
I09.9 Reumatyczna choroba serca, nieokreślona
I20.0 Choroba niedokrwienna serca niestabilna
I20.1 Choroba niedokrwienna serca z udokumentowanym skurczem naczyń wieńcowych
I20.8 Inne postacie choroby niedokrwiennej serca
I20.9 Choroba niedokrwienna serca, nieokreślona
I21.0 Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej
I21.1 Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej
I21.2 Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji
I21.3 Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu
I21.4 Ostry zawał serca podwsierdziowy
I21.9 Ostry zawał serca, nieokreślony
I24.0 Zakrzepica tętnicy wieńcowej bez zawału serca
I24.1 Zespół Dresslera
I24.8 Inne postacie ostrej choroby niedokrwiennej serca
I24.9 Ostra choroba niedokrwienna serca, nieokreślona
I42.1 Przerostowa kardiomiopatia zawężająca
I42.2 Inne kardiomiopatie przerostowe
I42.3 Choroba wsierdzia (eozynofilowa)
I42.4 Zwłóknienie sprężyste wsierdzia
I42.5 Inne kardiomiopatie zaciskające
I42.6 Kardiomiopatia alkoholowa
I42.7 Kardiomiopatia spowodowana przez leki i inne czynniki zewnętrzne
I42.8 Inne kardiomiopatie
ROC01 - Rehabilitacja ogólnoustrojowa pourazowa ciężka w szpitalu
wymagane wskazanie: minimum 5 procedur ICD-9 z listy ROC1a

rozpoznanie zasadnicze z listy ROC1b

co najmniej 2 rozpoznania wspólistniejące z listy ROC1c

lub

minimum 5 procedur ICD-9 z listy ROC1a

rozpoznanie zasadnicze z listy ROC1b

rozpoznanie wspólistniejące z listy ROC1c

co najmniej 2 rozpoznania współistniejące z listy dodatkowej ROC1d

ROC1a - ICD-9
93.1121 Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
93.1122 Ćwiczenia bierne redresyjne
93.1131 Ćwiczenia czynno - bierne
93.1132 Ćwiczenia wspomagane
93.1133 Ćwiczenia prowadzone
93.1202 Ćwiczenia czynne wolne
93.1204 Ćwiczenia samowspomagane
93.1205 Ćwiczenia czynne w odciążeniu
93.1301 Ćwiczenia izometryczne
93.1303 Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
93.1304 Ćwiczenia izotoniczne
93.1305 Ćwiczenia izokinetyczne
93.14 Odtwarzanie gry stawowej
93.1501 Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
93.1502 Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa
93.1503 Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa
93.1601 Mobilizacja małych stawów
93.1602 Mobilizacja dużych stawów
93.1701 Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie
93.1804 Ćwiczenia i kinezyterapia oddechowa - oklepywanie
93.1812 Czynne ćwiczenia oddechowe
93.1813 Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
93.1814 Nauka kaszlu i odksztuszania
93.1901 Ćwiczenia równoważne
93.1902 Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
93.1903 Ćwiczenia sprawności manualnej
93.1904 Ćwiczenia samoobsługi
93.1907 Ćwiczenia zespołowe
93.1909 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
93.1911 Ćwiczenia koordynacji ruchowej
93.1912 Poizometryczna relaksacja mięśni
93.1913 Ćwiczenia koordynacyjno-równoważne wg Frenkla
93.1914 Ćwiczenia ułożeniowe Bürgera
93.1915 Ćwiczenia synergistyczne
93.2201 Pionizacja bierna
93.2202 Pionizacja czynna
93.2203 Przygotowanie do chodzenia
93.2204 Nauka czynności lokomocyjnych
93.2401 Ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych
93.2402 Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
93.27 Stretching mięśni lub ścięgien
93.28 Stretching powięzi
93.3101 Indywidualne ćwiczenia w wodzie
93.3301 Kąpiel wirowa kończyn górnych
93.3302 Kąpiel wirowa kończyn dolnych
93.3501 Ciepłe suche okłady
93.3802 Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej - metoda SI
93.3806 Metody neurofizjologiczne - Metoda Vojty
93.3807 Metody neurofizjologiczne - Metoda NDT Bobath
93.3808 Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF
93.3810 Metody neurofizjologiczne - ćwiczenia wspomagane zastępczym sprzężeniem zwrotnym (biofeetback)
93.3812 Plastrowanie dynamiczne /Kinesiology Taping/
93.3814 Metoda Bad Ragaz - Ring
93.3827 Metody terapii manualnej - inne
93.3912 Masaż klasyczny - częściowy
93.3913 Masaż segmentarny
93.3916 Masaż pneumatyczny
93.3917 Masaż mechaniczny
93.3919 Galwanizacja
93.3920 Jonoforeza
93.3927 Tonoliza
93.3928 Prądy diadynamiczne
93.3929 Prądy interferencyjne
93.3930 Prądy TENS
93.3931 Prądy KOTZA
93.3932 Prądy TRABERTA
93.3937 Naświetlanie promieniami IR - miejscowe
93.3939 Laseroterapia
93.3940 Laseroterapia punktowa
93.3943 Ultradźwięki
93.3944 Fonoforeza
93.3948 Fango
93.3951 Krioterapia miejscowa ciekłym azotem
93.3953 Zawijania lub okłady borowinowe częściowe
93.3966 Kąpiel kwasowęglowa
93.3967 Kąpiel siarczkowa
93.3982 Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
93.3983 Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości
93.3986 Drenaż limfatyczny miejscowy
93.3988 Elektrostymulacja mięśni
93.83 Terapia zajęciowa
ROC1b
T90.1 Następstwa rany otwartej głowy
T90.2 Następstwa złamania kości czaszki i twarzoczaszki
T90.3 Następstwa urazu nerwów czaszkowych
T90.4 Następstwa urazu oka i oczodołu
T90.5 Następstwa urazu śródczaszkowego
T90.8 Następstwa innych określonych urazów głowy
T91.0 Następstwa powierzchniowego urazu i otwartej rany szyi i tułowia
T91.1 Następstwa złamania kręgosłupa
T91.2 Następstwa innego złamania w obrębie klatki piersiowej i miednicy
T91.3 Następstwa urazu rdzenia kręgowego
T91.4 Następstwa urazu narządów klatki piersiowej
T91.5 Następstwa urazu narządów jamy brzusznej i miednicy
T91.8 Następstwa innych określonych urazów szyi i tułowia
T92.0 Następstwa otwartej rany kończyny górnej
T92.1 Następstwa złamania kończyny górnej
T92.2 Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki
T92.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania w obrębie kończyny górnej
T92.4 Następstwa urazu nerwu kończyny górnej
T92.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnej
T92.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji urazowej kończyny górnej
T92.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny górnej
T93.0 Następstwa otwartej rany kończyny dolnej
T93.1 Następstwa złamania kości udowej
T93.2 Następstwa innych złamań w obrębie kończyny dolnej
T93.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania w obrębie kończyny dolnej
T93.4 Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej
T93.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej
T93.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji urazowej kończyny dolnej
T93.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej
T94.0 Następstwa urazów obejmujących liczne okolice ciała
T95.0 Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia głowy i szyi
T95.1 Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożeń tułowia
T95.2 Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia kończyny górnej
T95.3 Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia kończyny dolnej
T95.4 Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia sklasyfikowanego tylko w zależności od powierzchni ciała
T95.8 Następstwa innego określonego oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia
T95.9 Następstwa nieokreślonego oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia
T96 Następstwa zatrucia lekami i substancjami biologicznymi
T98.3 Następstwa powikłań opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej
ROC1c
S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki
S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki
S02.2 Złamanie kości nosowych
S02.3 Złamanie dna oczodołu
S02.4 Złamanie kości jarzmowej i szczęki
S02.5 Złamanie zęba
S02.6 Złamanie żuchwy
S02.7 Wielokrotne złamania kości czaszki i twarzoczaszki
S02.8 Złamanie innych kości czaszki i twarzoczaszki
S02.9 Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki, część nie określona
S03.0 Zwichnięcie żuchwy
S03.1 Zwichnięcie przegrody chrzęstnej nosa
S03.2 Zwichnięcie zęba
S03.3 Zwichnięcie innych nieokreślonych części głowy
S03.4 Skręcenie i naderwanie żuchwy
S03.5 Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części głowy
S04.0 Uraz nerwu i dróg wzrokowych
S04.1 Uraz nerwu okoruchowego
S04.2 Uraz nerwu bloczkowego
S04.3 Uraz nerwu trójdzielnego
S04.4 Uraz nerwu odwodzącego
S04.5 Uraz nerwu twarzowego
S04.6 Uraz nerwu przedsionkowo-ślimakowego
S04.7 Uraz nerwu dodatkowego
S04.8 Uraz innych nerwów czaszkowych
S04.9 Uraz nieokreślonego nerwu czaszkowego
S05.0 Uraz spojówki i abrazja rogówki bez wzmianki o ciele obcym
S05.1 Stłuczenie gałki ocznej i tkanek oczodołu
S05.2 Zranienie oka z pęknięciem i wypadnięciem lub utratą tkanek oka
S05.3 Zranienie oka bez wypadnięcia lub utraty tkanek oka
S05.4 Rana drążąca oczodołu z lub bez ciała obcego
S05.5 Rana drążąca gałki ocznej z ciałem obcym
S05.6 Rana drążąca gałki ocznej bez ciała obcego
S05.7 Wyrwanie oka
S05.8 Inne urazy oka i oczodołu
S05.9 Uraz oka i oczodołu, nie określony
S06.2 Rozlany uraz mózgu
S06.3 Ogniskowy uraz mózgu
S06.4 Krwotok nadtwardówkowy
S06.5 Urazowy krwotok podtwardówkowy
S06.6 Urazowy krwotok podpajęczynówkowy
S06.7 Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności
S06.8 Inne urazy śródczaszkowe
S06.9 Uraz śródczaszkowy, nie określony
S07.0 Uraz zmiażdżeniowy twarzoczaszki
S07.1 Uraz zmiażdżeniowy czaszki
S07.8 Uraz zmiażdżeniowy innych części głowy
S07.9 Uraz zmiażdżeniowy głowy, część nieokreślona
S08.0 Oderwanie powłok głowy
S08.1 Urazowa amputacja ucha
S08.8 Urazowa amputacja innych części głowy
S08.9 Urazowa amputacja nieokreślonej części głowy
S12.0 Złamanie 1 kręgu szyjnego
S12.1 Złamanie 2 kręgu szyjnego
S12.2 Złamanie innego określonego kręgu szyjnego
S12.7 Liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupa
S12.8 Złamanie innych elementów chrzęstno-kostnych szyi
S12.9 Złamanie w obrębie szyi, część nie określona
S13.0 Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego
S13.1 Zwichnięcie kręgu odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.2 Zwichnięcie w innych i nieokreślonych częściach odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.3 Liczne zwichnięcia odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.4 Skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.5 Skręcenie i naderwanie rejonu tarczycy
S13.6 Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części szyi
S14.0 Wstrząśnienie i obrzęk odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
S14.1 Inne i nieokreślone urazy odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
S14.2 Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
S14.3 Uraz splotu ramiennego
S14.4 Uraz obwodowych nerwów szyi
S14.5 Uraz nerwów układu sympatycznego szyi
S14.6 Uraz innych i nieokreślonych nerwów szyi
S15.0 Uraz tętnicy szyjnej
S15.1 Uraz tętnicy kręgowej
S15.2 Uraz żyły szyjnej zewnętrznej
S15.3 Uraz żyły szyjnej wewnętrznej
S15.7 Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie szyi
S15.8 Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie szyi
S15.9 Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie szyi
S16 Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie szyi
S17 Uraz zmiażdżeniowy szyi
S17.0 Uraz zmiażdżeniowy krtani i tchawicy
S17.8 Uraz zmiażdżeniowy innych części szyi
S17.9 Uraz zmiażdżeniowy szyi, część nieokreślona
S18 Urazowa amputacja na poziomie szyi
S22.0 Złamanie kręgów odcinka piersiowego kręgosłupa
S22.1 Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupa
S22.2 Złamanie mostka
S22.3 Złamanie żebra
S22.4 Liczne złamania żeber
S22.5 Klatka piersiowa cepowata
S22.8 Złamanie innych części rusztowania kostnego klatki piersiowej
S22.9 Złamanie rusztowania kostnego klatki piersiowej, nie określone
S23.0 Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa
S23.1 Zwichnięcie kręgu odcinka piersiowego kręgosłupa
S23.2 Zwichnięcie innych i nieokreślonych części klatki piersiowej
S23.4 Skręcenie i naderwanie żeber i mostka
S24 Uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa
S24.0 Wstrząśnienie i obrzęk rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa
S24.1 Inne i nieokreślone urazy rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa
S24.2 Uraz nerwów rdzeniowych odcinka piersiowego kręgosłupa
S24.3 Uraz obwodowych nerwów klatki piersiowej
S24.4 Uraz nerwów układu sympatycznego klatki piersiowej
S24.5 Uraz innych nerwów klatki piersiowej
S25 Uraz naczyń krwionośnych klatki piersiowej
S25.0 Uraz odcinka piersiowego aorty
S25.1 Uraz pnia ramienno-głowowego lub tętnicy podobojczykowej
S25.2 Uraz żyły głównej górnej
S25.3 Uraz żyły ramienno-głowowej lub podobojczykowej
S25.4 Uraz naczyń płucnych
S25.5 Uraz naczyń krwionośnych międzyżebrowych
S25.7 Uraz licznych naczyń krwionośnych klatki piersiowej
S25.8 Uraz innych naczyń krwionośnych klatki piersiowej
S25.9 Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego klatki piersiowej
S26.0 Uraz serca z tamponadą worka osierdziowego
S26.8 Inne urazy serca
S26.9 Uraz serca, nie określony
S27.0 Urazowa odma opłucnowa
S27.1 Urazowy krwotok do jamy opłucnowej
S27.2 Urazowa odma opłucnowa z krwotokiem do jamy opłucnowej
S27.3 Inne urazy płuca
S27.4 Uraz oskrzela
S27.5 Uraz części piersiowej tchawicy
S27.6 Uraz opłucnej
S27.7 Liczne urazy narządów klatki piersiowej
S27.8 Urazy innych, nieokreślonych narządów klatki piersiowej
S27.9 Uraz nieokreślonego narządu klatki piersiowej
S28.0 Zmiażdżenie klatki piersiowej
S28.1 Urazowa amputacja części klatki piersiowej
S31.0 Otwarta rana dolnej części grzbietu i miednicy
S31.1 Otwarta rana ściany brzucha
S31.2 Otwarta rana prącia
S31.3 Otwarta rana moszny i jąder
S31.4 Otwarta rana pochwy i sromu
S31.5 Otwarta rana innych i nieokreślonych narządów płciowych zewnętrznych
S31.7 Liczne otwarte rany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S31.8 Otwarta rana innej i nieokreślonej części brzucha
S32.0 Złamanie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa
S32.1 Złamanie kości krzyżowej
S32.2 Złamanie kości guzicznej
S32.3 Złamanie kości biodrowej
S32.4 Złamanie panewki stawu biodrowego
S32.5 Złamanie kości łonowej
S32.7 Liczne złamania odcinka lędźwiowego kręgosłupa
S32.8 Złamanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
S33.0 Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa
S33.1 Zwichnięcie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa
S33.2 Zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego i krzyżowo-guzicznego
S33.3 Zwichnięcie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
S33.4 Urazowe rozerwanie spojenia łonowego
S33.5 Skręcenie i naderwanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa
S33.6 Skręcenie i naderwanie stawu krzyżowo-biodrowego
S33.7 Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
S34.0 Wstrząśnienie i obrzęk rdzenia kręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa
S34.1 Inny uraz rdzenia kręgowego części lędźwiowej kręgosłupa
S34.2 Uraz nerwów rdzeniowych odcinka lędźwiowego i krzyżowego kręgosłupa
S34.3 Uraz ogona końskiego
S34.4 Uraz splotu lędźwiowo-krzyżowego
S34.5 Uraz nerwów układu sympatycznego części lędźwiowej, krzyżowej i miedniczej kręgosłupa
S34.6 Uraz obwodowego nerwu (nerwów) brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S34.8 Uraz innych i nieokreślonych nerwów na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S35.0 Uraz części brzusznej aorty
S35.1 Uraz żyły głównej dolnej
S35.2 Uraz pnia trzewnego i tętnicy krezkowej
S35.3 Uraz żyły wrotnej i śledzionowej
S35.4 Uraz naczyń krwionośnych nerki
S35.5 Uraz naczyń krwionośnych biodrowych
S35.7 Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S35.8 Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu miednicy
S35.9 Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego brzucha, dolnej części grzbietu lub miednicy
S36.0 Uraz śledziony
S36.1 Uraz wątroby lub pęcherzyka żółciowego
S36.2 Uraz trzustki
S36.3 Uraz żołądka
S36.4 Uraz jelita cienkiego
S36.5 Uraz jelita grubego
S36.6 Uraz prostnicy
S36.7 Uraz kilku narządów jamy brzusznej
S36.8 Uraz innego narządu jamy brzusznej
S36.9 Uraz nieokreślonego narządu jamy brzusznej
S37.0 Uraz nerki
S37.1 Uraz moczowodu
S37.2 Uraz pęcherza moczowego
S37.3 Uraz cewki moczowej
S37.4 Uraz jajnika
S37.5 Uraz jajowodu
S37.6 Uraz macicy
S37.7 Uraz kilku narządów miednicy
S37.8 Uraz innych narządów miednicy
S37.9 Uraz nieokreślonego narządu miednicy
S38.0 Uraz zmiażdżeniowy narządów płciowych zewnętrznych
S38.1 Uraz zmiażdżeniowy innych nieokreślonych części brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S38.2 Urazowa amputacja narządów płciowych zewnętrznych
S38.3 Urazowa amputacja innych i nieokreślonych części brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S42.0 Złamanie obojczyka
S42.1 Złamanie łopatki
S42.2 Złamanie nasady bliższej kości ramiennej
S42.3 Złamanie trzonu kości ramiennej
S42.4 Złamanie nasady dalszej kości ramiennej
S42.7 Mnogie złamania obojczyka, łopatki i kości ramiennej
S42.8 Złamanie innych części barku i ramienia
S42.9 Złamanie obręczy barkowej, część nieokreślona
S43.0 Zwichnięcie stawu ramiennego
S43.1 Zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego
S43.2 Zwichnięcie stawu mostkowo-obojczykowego
S43.3 Zwichnięcie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej
S43.5 Skręcenie i naderwanie stawu barkowo-obojczykowego
S43.6 Skręcenie i naderwanie stawu mostkowo-obojczykowego
S43.7 Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej
S44.0 Uraz nerwu łokciowego na poziomie ramienia
S44.1 Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie ramienia
S44.2 Uraz nerwu promieniowego na poziomie ramienia
S44.3 Uraz nerwu pachowego
S44.4 Uraz nerwu mięśniowo-skórnego
S44.5 Uraz nerwu czuciowego na poziomie barku i ramienia
S44.7 Uraz wielu nerwów na poziomie barku i ramienia
S44.8 Uraz innych nerwów na poziomie barku i ramienia
S44.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie barku i ramienia
S45.0 Uraz tętnicy pachowej
S45.1 Uraz tętnicy ramiennej
S45.2 Uraz żyły pachowej lub ramiennej
S45.3 Uraz powierzchownej żyły na poziomie barku i ramienia
S45.7 Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia
S45.8 Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia
S45.9 Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie barku i ramienia
S46.0 Uraz ścięgien rotatorów zewnętrznych barku
S46.1 Uraz mięśnia i ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
S46.2 Uraz mięśnia i ścięgna innej części mięśnia dwugłowego ramienia
S46.3 Uraz mięśnia i ścięgna mięśnia trójgłowego ramienia
S46.7 Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie barku i ramienia
S46.8 Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie barku i ramienia
S46.9 Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie barku i ramienia
S47 Uraz zmiażdżeniowy barku i ramienia
S48.0 Urazowa amputacja w miejscu stawu ramiennego
S48.1 Urazowa amputacja na poziomie pomiędzy barkiem i łokciem
S48.9 Urazowa amputacja barku i ramienia, poziom nieokreślony
S52.0 Złamanie nasady bliższej kości łokciowej
S52.1 Złamanie nasady bliższej kości promieniowej
S52.2 Złamanie trzonu kości łokciowej
S52.3 Złamanie trzonu kości promieniowej
S52.4 Złamanie trzonów kości łokciowej i promieniowej
S52.5 Złamanie nasady dalszej kości promieniowej
S52.6 Złamanie nasad dalszych kości łokciowej i promieniowej
S52.7 Mnogie złamania przedramienia
S52.8 Złamanie innych części przedramienia
S52.9 Złamanie przedramienia, część nieokreślona
S53.0 Zwichnięcie głowy kości promieniowej
S53.1 Zwichnięcie stawu łokciowego, nie określone
S53.2 Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego promieniowego
S53.3 Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego łokciowego
S53.4 Skręcenie i naderwanie stawu łokciowego
S54.0 Uraz nerwu łokciowego na poziomie przedramienia
S54.1 Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie przedramienia
S54.2 Uraz nerwu promieniowego na poziomie przedramienia
S54.3 Uraz nerwów czuciowych skórnych na poziomie przedramienia
S54.7 Uraz licznych nerwów na poziomie przedramienia
S54.8 Uraz innych nerwów na poziomie przedramienia
S54.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie przedramienia
S55.0 Uraz tętnicy łokciowej na poziomie przedramienia
S55.1 Uraz tętnicy promieniowej na poziomie przedramienia
S55.2 Uraz żył na poziomie przedramienia
S55.7 Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia
S55.8 Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia
S55.9 Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie przedramienia
S56.0 Uraz mięśnia i ścięgna długiego zginacza kciuka na poziomie przedramienia
S56.1 Uraz mięśnia i ścięgna innego palca (palców) na poziomie przedramienia
S56.2 Uraz innego mięśnia i ścięgna zginacza na poziomie przedramienia
S56.3 Uraz mięśnia i ścięgna prostownika lub długiego odwodziciela kciuka na poziomie przedramienia
S56.4 Uraz mięśnia i ścięgna prostownika innego palca (palców) na poziomie przedramienia
S56.5 Uraz mięśnia i ścięgna innego prostownika na poziomie przedramienia
S56.7 Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie przedramienia
S56.8 Uraz innych i nieokreślonych mięśni i ścięgien na poziomie przedramienia
S57.0 Uraz zmiażdżeniowy łokcia
S57.8 Uraz zmiażdżeniowy innych części przedramienia
S57.9 Uraz zmiażdżeniowy przedramienia, część nieokreślona
S58.0 Urazowa amputacja na poziomie łokcia
S58.1 Urazowa amputacja na poziomie między łokciem i nadgarstkiem
S58.9 Urazowa amputacja przedramienia, poziom nieokreślony
S64.0 Uraz nerwu łokciowego na poziomie nadgarstka i ręki
S64.1 Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie nadgarstka i ręki
S65.0 Uraz tętnicy łokciowej na poziomie nadgarstka i ręki
S65.1 Uraz tętnicy promieniowej na poziomie nadgarstka i ręki
S65.2 Uraz naczyń łuku dłoniowego powierzchownego
S65.3 Uraz naczyń łuku dłoniowego głębokiego
S66.0 Uraz mięśnia i ścięgna zginacza długiego kciuka na poziomie nadgarstka i ręki
S66.1 Uraz mięśnia i ścięgna zginacza innego palca na poziomie nadgarstka i ręki
S66.2 Uraz mięśnia i ścięgna prostownika kciuka na poziomie nadgarstka i ręki
S66.3 Uraz mięśnia i ścięgna prostownika innego palca na poziomie nadgarstka i ręki
S66.4 Uraz mięśnia i ścięgna odwodziciela kciuka na poziomie nadgarstka i ręki
S66.5 Uraz mięśnia i ścięgna właściwego innego palca na poziomie nadgarstka i ręki
S66.6 Uraz mnogich mięśni i ścięgien zginaczy na poziomie nadgarstka i ręki
S66.7 Uraz mnogich mięśni i ścięgien prostowników na poziomie nadgarstka i ręki
S66.8 Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie nadgarstka i ręki
S66.9 Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki
S67.0 Uraz zmiażdżeniowy kciuka i innego palca (palców)
S67.8 Uraz zmiażdżeniowy innych i nieokreślonych części nadgarstka i ręki
S68.0 Urazowa amputacja kciuka (całkowita) (częściowa)
S68.1 Urazowa amputacja pojedynczego, innego palca (całkowita) (częściowa)
S68.2 Urazowa amputacja dwóch lub więcej palców (całkowita) (częściowa)
S68.3 Złożona amputacja (części) palca (palców) i innej części nadgarstka i ręki
S68.4 Urazowa amputacja ręki na poziomie nadgarstka
S68.8 Urazowa amputacja innych części nadgarstka i ręki
S68.9 Urazowa amputacja nadgarstka i ręki, poziom nieokreślony
S71.0 Otwarta rana biodra
S71.1 Otwarta rana uda
S71.7 Mnogie rany otwarte biodra i uda
S71.8 Otwarta rana innych i nieokreślonych części obręczy miedniczej
S72.0 Złamanie szyjki kości udowej
S72.1 Złamanie przezkrętarzowe
S72.2 Złamanie podkrętarzowe
S72.3 Złamanie trzonu kości udowej
S72.4 Złamanie nasady dalszej kości udowej
S72.7 Mnogie złamania kości udowej
S72.8 Złamanie innych części kości udowej
S72.9 Złamanie kości udowej, część nieokreślona
S73.0 Zwichnięcie stawu biodrowego
S73.1 Skręcenie i naderwanie stawu biodrowego
S74.0 Uraz nerwu kulszowego na poziomie biodra i uda
S74.1 Uraz nerwu udowego na poziomie biodra i uda
S74.2 Uraz nerwu skórnego czuciowego na poziomie biodra i uda
S74.7 Uraz mnogich nerwów na poziomie biodra i uda
S74.8 Uraz innych nerwów na poziomie biodra i uda
S74.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie biodra i uda
S75.0 Uraz tętnicy udowej
S75.1 Uraz żyły udowej na poziomie biodra i uda
S75.2 Uraz żyły odpiszczelowej na poziomie biodra i uda
S75.7 Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda
S75.8 Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda
S75.9 Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie biodra i uda
S76.0 Uraz mięśnia i ścięgna biodra
S76.1 Uraz ścięgna i mięśnia czworogłowego uda
S76.2 Uraz ścięgna i mięśni przywodzących uda
S76.3 Uraz ścięgien i mięśni tylnej grupy mięśni uda
S76.4 Uraz innych nieokreślonych mięśni i ścięgien na poziomie uda
S76.7 Uraz mnogich mięśni i ścięgien na poziomie biodra i uda
S77.0 Uraz zmiażdżeniowy biodra
S77.1 Uraz zmiażdżeniowy uda
S77.2 Uraz zmiażdżeniowy biodra i uda
S78.0 Urazowa amputacja w stawie biodrowym
S78.1 Urazowa amputacja na poziomie między biodrem i kolanem
S78.9 Urazowa amputacja biodra i uda, poziom nieokreślony
S82.0 Złamanie rzepki
S82.1 Złamanie nasady bliższej piszczeli
S82.2 Złamanie trzonu piszczeli
S82.3 Złamanie nasady dalszej piszczeli
S82.4 Izolowane złamanie strzałki
S82.5 Złamanie kostki przyśrodkowej
S82.6 Złamanie kostki bocznej
S82.7 Mnogie złamania podudzia
S82.8 Złamanie innych części podudzia
S82.9 Złamanie podudzia, część nieokreślona
S83.0 Zwichnięcie rzepki
S83.1 Zwichnięcie stawu kolanowego
S83.2 Rozdarcie łąkotki, świeże
S83.3 Rozdarcie chrząstki stawowej kolana, świeże
S83.4 Skręcenie i naderwanie w obrębie (strzałkowego) (piszczelowego) więzadła pobocznego kolana
S83.5 Skręcenie i naderwanie w obrębie (przedniego) (tylnego) więzadła krzyżowego kolana
S83.6 Skręcenie i naderwanie innych, nie określonych części kolana
S83.7 Uraz kilku struktur kolana
S84.0 Uraz nerwu piszczelowego na poziomie podudzia
S84.1 Uraz nerwu strzałkowego wspólnego (powierzchownego) (głębokiego) na poziomie podudzia
S84.2 Uraz czuciowego nerwu skórnego na poziomie podudzia
S84.7 Uraz licznych nerwów na poziomie podudzia
S84.8 Uraz innych nerwów na poziomie podudzia
S84.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie podudzia
S85.0 Uraz tętnicy podkolanowej
S85.1 Uraz (przedniej) (tylnej) tętnicy piszczelowej
S85.2 Uraz tętnicy strzałkowej
S85.3 Uraz żyły odpiszczelowej na poziomie podudzia
S85.4 Uraz żyły odstrzałkowej na poziomie podudzia
S85.5 Uraz żyły podkolanowej
S85.7 Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie podudzia
S85.8 Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie podudzia
S85.9 Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie podudzia
S86.0 Uraz ścięgna Achillesa
S86.1 Uraz innego mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) tylnej grupy mięśni podudzia
S86.2 Uraz mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) przedniej grupy mięśni podudzia
S86.3 Uraz mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) grupy mięśni strzałkowych na poziomie podudzia
S86.7 Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie podudzia
S86.8 Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie podudzia
S86.9 Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia
S87.0 Uraz zmiażdżeniowy kolana
S87.8 Uraz zmiażdżeniowy innej i nieokreślonej części podudzia
S88.0 Urazowa amputacja na poziomie kolana
S88.1 Urazowa amputacja na poziomie między kolanem i stawem skokowym
S88.9 Urazowa amputacja podudzia, poziom nieokreślony
S95.0 Uraz tętnicy grzbietowej stopy
S95.1 Uraz tętnicy podeszwowej stopy
S95.2 Uraz żyły grzbietowej stopy
S95.7 Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy
S95.8 Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy
S95.9 Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.0 Uraz ścięgna i mięśnia zginacza długiego palucha na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.1 Uraz ścięgna i mięśnia prostownika długiego palucha na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.2 Uraz ścięgna i mięśnia zginacza lub prostownika na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.7 Uraz mnogich mięśni i ścięgien na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.8 Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.9 Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie stawu skokowego i stopy
S97.0 Uraz zmiażdżeniowy stawu skokowego
S97.1 Uraz zmiażdżeniowy palca (palców) stopy
S97.8 Uraz zmiażdżeniowy innych części stawu skokowego i stopy
S98.0 Urazowa amputacja stopy na poziomie stawu skokowego
S98.1 Urazowa amputacja jednego palca stopy
S98.2 Urazowa amputacja dwóch lub więcej palców stopy
S98.3 Urazowa amputacja innych części stopy
S98.4 Urazowa amputacja stopy, poziom nieokreślony
T02.4 Złamania obejmujące liczne okolice obu kończyn górnych
T02.5 Złamania obejmujące liczne okolice obu kończyn dolnych
T02.6 Złamania obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych) i kończyny dolnej
T02.7 Złamania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu i miednicę wraz z kończyną
T04.1 Urazy zmiażdżeniowe obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę
T04.2 Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej
T04.3 Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej
T04.4 Uraz zmiażdżeniowy obejmujący liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i dolnej
T04.7 Uraz zmiażdżeniowy klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu, miednicy i kończyny (kończyn)
T05.1 Urazowa amputacja jednej ręki i drugiej kończyny górnej (na każdym poziomie z wyjątkiem ręki)
T05.2 Urazowa amputacja obu kończyn górnych (każdy poziom)
T05.3 Urazowa amputacja obu stóp
T05.4 Urazowa amputacja jednej stopy i drugiej kończyny dolnej (każdy poziom z wyjątkiem stopy)
T05.5 Urazowa amputacja obu kończyn dolnych (każdy poziom)
T05.6 Urazowa amputacja kończyn górnych i dolnych, każda kombinacja (każdy poziom)
ROC1d
S01.0 Otwarta rana powłok głowy
S01.1 Otwarta rana powieki i okolicy oczodołowej
S01.2 Otwarta rana nosa
S01.3 Otwarta rana ucha
S01.4 Otwarta rana policzka i okolicy skroniowo-żuchwowej
S01.5 Otwarta rana wargi i jamy ustnej
S01.7 Liczne rany otwarte głowy
S01.8 Otwarta rana innych okolic głowy
S01.9 Otwarta rana głowy, część nieokreślona
S11.0 Otwarta rana obejmująca krtań i tchawicę
S11.1 Otwarta rana obejmująca gruczoł tarczowy
S11.2 Otwarta rana obejmująca gardziel i część szyjną przełyku
S11.7 Liczne otwarte rany szyi
S11.8 Otwarta rana innych części szyi
S11.9 Otwarta rana szyi, część nie określona
S41.0 Otwarta rana barku
S41.1 Otwarta rana ramienia
S41.7 Mnogie otwarte rany barku i ramienia
S41.8 Otwarta rana innych i nieokreślonych części obręczy barkowej
S51.0 Otwarta rana łokcia
S51.7 Mnogie rany otwarte przedramienia
S51.8 Otwarta rana innych części przedramienia
S51.9 Otwarta rana przedramienia, część nieokreślona
S61.0 Otwarta rana palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia
S61.1 Otwarta rana palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia
S61.7 Mnogie rany otwarte nadgarstka i ręki
S61.8 Otwarta rana innych części nadgarstka i ręki
S61.9 Otwarta rana nadgarstka i ręki, część nieokreślona
S62.0 Złamanie kości łódeczkowatej
S62.1 Złamanie innej (innych) kości nadgarstka
S62.2 Złamanie i kości śródręcza
S62.3 Złamanie innej kości śródręcza
S62.4 Mnogie złamania kości śródręcza
S62.5 Złamanie kciuka
S62.6 Złamanie innego palca
S62.7 Mnogie złamania palców
S62.8 Złamanie innej i nieokreślonej części nadgarstka i ręki
S81.0 Otwarta rana kolana
S81.7 Mnogie rany otwarte podudzia
S81.8 Otwarta rana innych części podudzia
S81.9 Otwarta rana podudzia, część nieokreślona
S91.0 Otwarta rana stawu skokowego
S91.1 Otwarta rana palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia
S91.2 Otwarta rana palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia
S91.3 Otwarta rana innych części stopy
S91.7 Mnogie otwarte rany stawu skokowego i stopy
S92.0 Złamanie kości piętowej
S92.1 Złamanie kości skokowej
S92.2 Złamanie innej (innych) kości stępu
S92.3 Złamanie kości śródstopia
S92.4 Złamanie palucha
S92.5 Złamanie innego palca stopy
S92.7 Mnogie złamania kości stopy
S92.9 Złamanie kości stopy, nie określone
S93.0 Zwichnięcie stawu skokowego
S93.1 Zwichnięcie palca (palców) w:
S93.2 Pęknięcie więzadeł na poziomie stawu skokowego i stopy
S93.3 Zwichnięcie innych i nieokreślonych części stopy
S93.4 Skręcenie i naderwanie stawu skokowego
S93.5 Skręcenie i naderwanie palca (palców) w:
S93.6 Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części stopy
S94.0 Uraz nerwu podeszwowego bocznego
S94.1 Uraz nerwu podeszwowego przyśrodkowego
S94.2 Uraz nerwu strzałkowego głębokiego na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.3 Uraz nerwu skórnego na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.7 Uraz mnogich nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.8 Uraz innych nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie stawu skokowego i stopy
T20.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia głowy i szyi
T20.1 Oparzenie termiczne I stopnia głowy i szyi
T20.2 Oparzenie termiczne II stopnia głowy i szyi
T20.3 Oparzenie termiczne III stopnia głowy i szyi
T20.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia głowy i szyi
T20.5 Oparzenie chemiczne I stopnia głowy i szyi
T20.6 Oparzenie chemiczne II stopnia głowy i szyi
T20.7 Oparzenie chemiczne III stopnia głowy i szyi
T21.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia tułowia
T21.1 Oparzenie termiczne I stopnia tułowia
T21.2 Oparzenie termiczne II stopnia tułowia
T21.3 Oparzenie termiczne III stopnia tułowia
T21.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia tułowia
T21.5 Oparzenie chemiczne I stopnia tułowia
T21.6 Oparzenie chemiczne II stopnia tułowia
T21.7 Oparzenie chemiczne III stopnia tułowia
T22.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.1 Oparzenie termiczne I stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.2 Oparzenie termiczne II stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.3 Oparzenie termiczne III stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.5 Oparzenie chemiczne I stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.6 Oparzenie chemiczne II stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.7 Oparzenie chemiczne III stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T23.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia nadgarstka i ręki
T23.1 Oparzenie termiczne I stopnia nadgarstka i ręki
T23.2 Oparzenie termiczne II stopnia nadgarstka i ręki
T23.3 Oparzenie termiczne III stopnia nadgarstka i ręki
T23.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia nadgarstka i ręki
T23.5 Oparzenie chemiczne I stopnia nadgarstka i ręki
T23.6 Oparzenie chemiczne II stopnia nadgarstka i ręki
T23.7 Oparzenie chemiczne III stopnia nadgarstka i ręki
T24.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.1 Oparzenie termiczne I stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.2 Oparzenie termiczne II stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.3 Oparzenie termiczne III stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.5 Oparzenie chemiczne I stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.6 Oparzenie chemiczne II stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.7 Oparzenie chemiczne III stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T25.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T25.1 Oparzenie termiczne I stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T25.2 Oparzenie termiczne II stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T25.3 Oparzenie termiczne III stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T25.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T25.5 Oparzenie chemiczne I stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T25.6 Oparzenie chemiczne II stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T25.7 Oparzenie chemiczne III stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T26.0 Oparzenie termiczne powieki i okolicy oczodołowej
T26.1 Oparzenie termiczne rogówki i worka spojówkowego
T26.2 Oparzenie termiczne z następowym jego pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznej
T26.3 Oparzenie termiczne innych części oka i przydatków oka
T26.4 Oparzenie termiczne oka i przydatków oka, nie określone
T26.5 Oparzenie chemiczne powieki i okolicy oczodołowej
T26.6 Oparzenie chemiczne rogówki i worka spojówkowego
T26.7 Oparzenie chemiczne z następowym jego pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznej
T26.8 Oparzenie chemiczne innych części oka i przydatków oka
T26.9 Oparzenie chemiczne oka i przydatków oka, nie określone
T27.0 Oparzenie termiczne krtani i tchawicy
T27.1 Oparzenie termiczne obejmujące krtań, tchawicę i płuca
T27.2 Oparzenie termiczne innych części dróg oddechowych
T27.3 Oparzenie termiczne dróg oddechowych, nie określone
T27.4 Oparzenie chemiczne krtani i tchawicy
T27.5 Oparzenie chemiczne obejmujące krtań, tchawicę i płuca
T27.6 Oparzenie chemiczne innych części dróg oddechowych
T27.7 Oparzenie chemiczne dróg oddechowych, nie określone
T28.0 Oparzenie termiczne jamy ustnej i gardła
T28.1 Oparzenie termiczne przełyku
T28.2 Oparzenie termiczne innych części układu pokarmowego
T28.3 Oparzenie termiczne narządów moczopłciowych wewnętrznych
T28.4 Oparzenie termiczne innych, nieokreślonych narządów wewnętrznych
T28.5 Oparzenie chemiczne jamy ustnej i gardła
T28.6 Oparzenie chemiczne przełyku
T28.7 Oparzenie chemiczne innych części przewodu pokarmowego
T28.8 Oparzenie chemiczne narządów moczopłciowych wewnętrznych
T28.9 Oparzenie chemiczne innych, nieokreślonych narządów wewnętrznych
T29.0 Oparzenie termiczne mnogich okolic, nieokreślonego stopnia
T29.1 Oparzenie termiczne mnogich okolic, nie większe niż oparzenie I stopnia
T29.2 Oparzenie termiczne mnogich okolic, nie większe niż oparzenie II stopnia
T29.3 Oparzenie termiczne mnogich okolic, przynajmniej jedno III stopnia
T29.4 Oparzenie chemiczne mnogich okolic ciała, nieokreślonego stopnia
T29.5 Oparzenie chemiczne mnogich okolic, nie większe niż I stopnia
T29.6 Oparzenie chemiczne mnogich okolic, nie większe niż II stopnia
T29.7 Oparzenie chemiczne mnogich okolic, przynajmniej jedno III stopnia
T30.0 Oparzenie termiczne nieokreślonej okolicy ciała, nieokreślonego stopnia
T30.1 Oparzenie termiczne I stopnia, okolica ciała nieokreślona
T30.2 Oparzenie termiczne II stopnia, okolica ciała nieokreślona
T30.3 Oparzenie termiczne III stopnia, okolica ciała nieokreślona
T30.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonej okolicy ciała, nieokreślonego stopnia
T30.5 Oparzenie chemiczne I stopnia, okolica ciała nieokreślona
T30.6 Oparzenie chemiczne II stopnia, okolica ciała nieokreślona
T30.7 Oparzenie chemiczne III stopnia, okolica ciała nieokreślona
T31.0 Oparzenie termiczne obejmujące mniej niż 10% powierzchni ciała
T31.1 Oparzenie termiczne obejmujące 10-19% powierzchni ciała
T31.2 Oparzenie termiczne obejmujące 20-29% powierzchni ciała
T31.3 Oparzenie termiczne obejmujące 30-39% powierzchni ciała
T31.4 Oparzenie termiczne obejmujące 40-49% powierzchni ciała
T31.5 Oparzenie termiczne obejmujące 50-59% powierzchni ciała
T31.6 Oparzenie termiczne obejmujące 60-69% powierzchni ciała
T31.7 Oparzenie termiczne obejmujące 70-79% powierzchni ciała
T31.8 Oparzenie termiczne obejmujące 80-90% powierzchni ciała
T31.9 Oparzenie termiczne obejmujące 90% i więcej powierzchni ciała
T32.0 Oparzenie chemiczne obejmujące mniej niż 10% powierzchni ciała
T32.1 Oparzenie chemiczne obejmujące 10-19% powierzchni ciała
T32.2 Oparzenie chemiczne obejmujące 20-29% powierzchni ciała
T32.3 Oparzenie chemiczne obejmujące 30-39% powierzchni ciała
T32.4 Oparzenie chemiczne obejmujące 40-49% powierzchni ciała
T32.5 Oparzenie chemiczne obejmujące 50-59% powierzchni ciała
T32.6 Oparzenie chemiczne obejmujące 60-69% powierzchni ciała
T32.7 Oparzenie chemiczne obejmujące 70-79% powierzchni ciała
T32.8 Oparzenie chemiczne obejmujące 80-89% powierzchni ciała
T32.9 Oparzenie chemiczne obejmujące 90% i więcej powierzchni ciała
T33.0 Powierzchowne odmrożenie głowy
T33.1 Powierzchowne odmrożenie szyi
T33.2 Powierzchowne odmrożenie klatki piersiowej
T33.3 Powierzchowne odmrożenie ściany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
T33.4 Powierzchowne odmrożenie kończyny górnej
T33.5 Powierzchowne odmrożenie nadgarstka i ręki
T33.6 Powierzchowne odmrożenie biodra i uda
T33.7 Powierzchowne odmrożenie kolana i podudzia
T33.8 Powierzchowne odmrożenie okolicy stawu skokowego i stopy
T33.9 Powierzchowne odmrożenie innych i nieokreślonych okolic
T34.0 Odmrożenie z martwicą tkanki głowy
T34.1 Odmrożenie z martwicą tkanki szyi
T34.2 Odmrożenie z martwicą tkanki klatki piersiowej
T34.3 Odmrożenie z martwicą tkanki ściany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
T34.4 Odmrożenie z martwicą tkanki kończyny górnej
T34.5 Odmrożenie z martwicą tkanki nadgarstka i ręki
T34.6 Odmrożenie z martwicą tkanki biodra i uda
T34.7 Odmrożenie z martwicą tkanki kolana i podudzia
T34.8 Odmrożenie z martwicą tkanki okolicy stawu skokowego i stopy
T34.9 Odmrożenie z martwicą tkanki innych i nieokreślonych okolic
T35.0 Powierzchowne odmrożenie obejmujące mnogie okolice ciała
T35.1 Odmrożenie z martwicą tkanki obejmujące mnogie okolice ciała
T35.2 Nieokreślone odmrożenie głowy i szyi
T35.3 Nieokreślone odmrożenie klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
T35.4 Nieokreślone odmrożenie kończyny górnej
T35.5 Nieokreślone odmrożenie kończyny dolnej
T35.6 Nieokreślone odmrożenie obejmujące mnogie okolice ciała
T35.7 Nieokreślone odmrożenie, nieokreślonej okolicy
T36.0 Penicyliny
T36.1 Grupa Cefalosporyny, inne
T36.2 Grupa Chloramfenikolu
T36.3 Makrolidy
T36.4 Tetracykliny
T36.5 Aminoglikozydy
T36.6 Rifamycyny
T36.7 Antybiotyki przeciwgrzybicze
T36.8 Inne antybiotyki układowe
T36.9 Inne antybiotyki, nie określone
T37.0 Sulfonamidy
T37.1 Lekami przeciwprątkowe
T37.2 Leki przeciwzimnicze (przeciwmalaryczne) i leki działające na inne pierwotniaki krwi
T37.3 Inne leki przeciwpierwotniakowe
T37.4 Leki przeciw robakom
T37.5 Leki przeciwwirusowe
T37.8 Inne leki przeciw zakażeniu i leki przeciwpasożytnicze
T37.9 Leki przeciw zakażeniu i przeciwpasożytnicze, nie określone
T84.0 Mechaniczne powikłanie wewnętrznych protez stawów
T84.1 Mechaniczne powikłanie stabilizatorów wewnętrznych kości kończyny
T84.2 Mechaniczne powikłanie stabilizatora wewnętrznego innych kości
T84.3 Mechaniczne powikłania innych urządzeń kostnych, wszczepów i przeszczepów
T84.4 Mechaniczne powikłanie innych wewnętrznych urządzeń ortopedycznych, wszczepów i przeszczepów
T84.5 Zakażenie i odczyn zapalny spowodowany wewnętrzną protezą stawu
T84.6 Zakażenie i odczyn zapalny spowodowany stabilizatorem wewnętrznym w każdym miejscu
T84.7 Zakażenie i odczyn zapalny spowodowany innymi wewnętrznymi wszczepami i przeszczepami
T84.8 Inne powikłania wewnętrznych ortopedycznych urządzeń, wszczepów i przeszczepów
T84.9 Nieokreślone powikłanie spowodowane wewnętrznym urządzeniem ortopedycznym, wszczepem i przeszczepem
R0001 - Rehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu po leczeniu operacyjnym z chorobami współistniejącymi w szpitalu
wymagane wskazanie:

minimum 5 procedur ICD-9 z listy ROO1a

rozpoznania ICD-10 z listy ROO1b

rozpoznania współistniejącego z listy Reh. ch. wspł.

R0002 - Rehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu po leczeniu operacyjnym bez chorób współistniejących w szpitalu
wymagane wskazanie: minimum 5 procedur ICD-9 z listy R001a

rozpoznania ICD-10 z listy R001b

ROO1a - ICD-9
93.1121 Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
93.1122 Ćwiczenia bierne redresyjne
93.1131 Ćwiczenia czynno - bierne
93.1132 Ćwiczenia wspomagane
93.1133 Ćwiczenia prowadzone
93.1202 Ćwiczenia czynne wolne
93.1204 Ćwiczenia samowspomagane
93.1205 Ćwiczenia czynne w odciążeniu
93.1301 Ćwiczenia izometryczne
93.1303 Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
93.1304 Ćwiczenia izotoniczne
93.1305 Ćwiczenia izokinetyczne
93.14 Odtwarzanie gry stawowej
93.1501 Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
93.1502 Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa
93.1503 Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa
93.1601 Mobilizacja małych stawów
93.1602 Mobilizacja dużych stawów
93.1701 Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie
93.1804 Ćwiczenia i kinezyterapia oddechowa - oklepywanie
93.1812 Czynne ćwiczenia oddechowe
93.1813 Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
93.1814 Nauka kaszlu i odksztuszania
93.1901 Ćwiczenia równoważne
93.1902 Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
93.1903 Ćwiczenia sprawności manualnej
93.1904 Ćwiczenia samoobsługi
93.1907 Ćwiczenia zespołowe
93.1909 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
93.1911 Ćwiczenia koordynacji ruchowej
93.1912 Poizometryczna relaksacja mięśni
93.1913 Ćwiczenia koordynacyjno-równoważne wg Frenkla
93.1914 Ćwiczenia ułożeniowe Bürgera
93.1915 Ćwiczenia synergistyczne
93.2201 Pionizacja bierna
93.2202 Pionizacja czynna
93.2203 Przygotowanie do chodzenia
93.2204 Nauka czynności lokomocyjnych
93.2401 Ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych
93.2402 Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
93.27 Stretching mięśni lub ścięgien
93.28 Stretching powięzi
93.3101 Indywidualne ćwiczenia w wodzie
93.3301 Kąpiel wirowa kończyn górnych
93.3302 Kąpiel wirowa kończyn dolnych
93.3501 Ciepłe suche okłady
93.3802 Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej - metoda SI
93.3806 Metody neurofizjologiczne - Metoda Vojty
93.3807 Metody neurofizjologiczne - Metoda NDT Bobath
93.3808 Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF
93.3810 Metody neurofizjologiczne - ćwiczenia wspomagane zastępczym sprzężeniem zwrotnym (biofeetback)
93.3812 Plastrowanie dynamiczne /Kinesiology Taping/
93.3814 Metoda Bad Ragaz - Ring
93.3827 Metody terapii manualnej - inne
93.3912 Masaż klasyczny - częściowy
93.3913 Masaż segmentarny
93.3916 Masaż pneumatyczny
93.3917 Masaż mechaniczny
93.3919 Galwanizacja
93.3920 Jonoforeza
93.3927 Tonoliza
93.3928 Prądy diadynamiczne
93.3929 Prądy interferencyjne
93.3930 Prądy TENS
93.3931 Prądy KOTZA
93.3932 Prądy TRABERTA
93.3937 Naświetlanie promieniami IR - miejscowe
93.3939 Laseroterapia
93.3940 Laseroterapia punktowa
93.3943 Ultradźwięki
93.3944 Fonoforeza
93.3948 Fango
93.3951 Krioterapia miejscowa ciekłym azotem
93.3953 Zawijania lub okłady borowinowe częściowe
93.3966 Kąpiel kwasowęglowa
93.3967 Kąpiel siarczkowa
93.3982 Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
93.3983 Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości
93.3986 Drenaż limfatyczny miejscowy
93.3988 Elektrostymulacja mięśni
93.83 Terapia zajęciowa
ROO1b
G06.0 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy
G06.1 Ropień i ziarniniak w kanale kręgowym
G06.2 Zewnątrztwardówkowy i podtwardówkowy ropień, nie określony
G07 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy i w kanale kręgowym w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G20 Choroba Parkinsona
G24.3 Kurczowy kręcz karku
G57.5 Zespół kanału stępu
G70 Miastenia ciężka rzekomoporaźna [myasthenia gravis] i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
G80.0 Kurczowe porażenie mózgowe
G80.1 Kurczowe porażenie obustronne
G80.2 Dziecięce porażenie połowicze
G80.8 Inne dziecięce porażenie mózgowe
G80.9 Dziecięce porażenie mózgowe, nie określone
G91.0 Wodogłowie komunikujące
G91.1 Wodogłowie z niedrożności
G91.2 Wodogłowie normociśnieniowe [zespół Hakima]
G91.3 Wodogłowie pourazowe, nie określone
G91.8 Inne wodogłowie
G91.9 Wodogłowie, nie określone
G93.0 Torbiele mózgu
G95.0 Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki
G95.1 Mielopatie naczyniowe
G95.2 Zespół uciskowy rdzenia, nie określony
G95.8 Inne określone choroby rdzenia kręgowego
G95.9 Choroba rdzenia kręgowego, nie określona
G97.8 Inne pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, nie określone
G99.2 Mielopatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I60.0 Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej
I60.1 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu
I60.2 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej
I60.3 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej
I60.4 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej
I60.5 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej
I60.6 Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych
I60.7 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nie określony
I60.8 Inne krwotoki podpajęczynówkowe
I60.9 Krwotok podpajęczynówkowy, nie określony
I61.0 Krwotok mózgowy do półkul, podkorowy
I61.1 Krwotok mózgowy do półkul, korowy
I61.2 Krwotok mózgowy do półkul, nie określony
I61.3 Krwotok mózgowy do pnia mózgu
I61.4 Krwotok mózgowy do móżdżku
I61.5 Krwotok mózgowy wewnątrzkomorowy
I61.6 Krwotok mózgowy o mnogim umiejscowieniu
I61.8 Inne krwotoki mózgowe
I61.9 Krwotok mózgowy, nie określony
I62.0 Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy)
I62.1 Nieurazowy krwotok nad oponą twardą
I62.9 Krwotok mózgowy (nieurazowy), nie określony
I63.0 Zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic przedmózgowych
I63.1 Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic przedmózgowych
I63.2 Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic przedmózgowych
I63.3 Zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic mózgowych
I63.4 Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic mózgowych
I63.5 Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic mózgowych
I63.6 Zawał mózgu wywołany przez zakrzep żył mózgowych, nieropny
I63.8 Inne zawały mózgu
I65.0 Niedrożność i zwężenie tętnicy kręgowej
I65.1 Niedrożność i zwężenie tętnicy podstawnej
I65.2 Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej
I65.3 Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, mnogie i obustronne
I65.8 Niedrożność i zwężenie innych tętnic przedmózgowych
I65.9 Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic przedmózgowych
I66.0 Niedrożność i zwężenie tętnicy środkowej mózgu
I66.1 Niedrożność i zwężenie tętnicy przedniej mózgu
I66.2 Niedrożność i zwężenie tętnicy tylnej mózgu
I66.3 Niedrożność i zwężenie tętnic móżdżku
I66.4 Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, mnogie i obustronne
I66.8 Niedrożność i zwężenie innych tętnic mózgowych
I66.9 Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowych
I67.0 Rozwarstwienie tętnic mózgowych, niepęknięte
I67.1 Tętniak mózgu, niepęknięty
M00.0 Gronkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawowe
M00.1 Pneumokokowe zapalenie jedno- lub wielostawowe
M00.2 Paciorkowcowe zapalenia jedno- lub wielostawowe
M00.8 Inne bakteryjne zapalenia jedno- lub wielostawowe
M00.9 Ropne zapalenia stawów, nie określone
M01.0 Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8+)
M01.1 Gruźlicze zapalenie stawów (A18.0+)
M01.2 Zapalenie stawów w chorobie z Lyme (A69.2+)
M01.3 Zapalenie stawów towarzyszące innym bakteryjnym chorobom sklasyfikowanym gdzie indziej
M01.4 Zapalenie stawów w różyczce (B06.8+)
M01.5 Zapalenie stawów związane z chorobami wirusowymi sklasyfikowanymi gdzie indziej
M01.6 Grzybicze zapalenie stawów (B35-B49+)
M01.8 Zapalenie stawów w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
M02.8 Inne reaktywne artropatie
M05.3 Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układów
M05.8 Inne sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów
M05.9 Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów, nie określone
M06.0 Surowiczoujemne reumatoidalne zapalenie stawów
M06.1 Choroba Stilla u osoby dorosłej
M06.8 Inne określone reumatoidalne zapalenie stawów
M06.9 Reumatoidalne zapalenie stawów, nie określone
M07.0 Łuszczycowa artropatia z dominującymi zmianami w stawach międzypaliczkowych dalszych (L40.5+)
M07.1 Okaleczające zapalenie stawów (L40.5+)
M07.2 Łuszczycowa spondyloartropatia (L40.5+)
M07.3 Inne łuszczycowe artropatie (L40.5+)
M07.4 Artropatia towarzysząca chorobie Crohna (K50.-+)
M07.5 Artropatia w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (K51.+)
M07.6 Inne artropatie towarzyszące chorobom jelit
M10.0 Idiopatyczna dna moczanowa
M10.1 Dn