Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2019.17

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 5 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu pod nazwą "DIALOG"

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się, na okres od dnia 8 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., Zespół doradczy do oceny wniosków i raportów w ramach programu pod nazwą "DIALOG", zwany dalej "zespołem".
§  2.  W skład zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Dariusz Gawin;
2) członkowie:
a) Zenon Krajewski,
b) Paweł Kukla,
c) Heros Dawid Musiał,
d) Tadeusz Pacyniak,
e) Grzegorz Pastuszko,
f) Aleksandra Scibich-Kopiec.
§  3.  Do zadań zespołu należy:
1) ocena merytoryczna wniosków zgłoszonych w ramach programu pod nazwą "DIALOG", zwanego dalej "programem";
2) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej "ministrem", listy rekomendowanych projektów wraz z rekomendacją dotyczącą przyznania albo odmowy przyznania środków finansowych, a w przypadku przyznania środków finansowych w kwocie niższej niż wnioskowana oraz odmowy przyznania środków finansowych również uzasadnienia;
3) ocena raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu;
4) opiniowanie wniosków o zmianę umowy na realizację projektu zawartej w ramach programu.
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami zespołu, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;
2) przydziela zadania członkom zespołu;
3) zaprasza na posiedzenia zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach zespołu.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek zespołu.
§  5. 
1.  Zespół działa na posiedzeniach.
2.  Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia zespołu wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
4.  Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie rozstrzygnięcia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu zespołu.
§  6. 
1.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
2.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3.  Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść rozstrzygnięć zespołu.
4.  Projekt protokołu jest udostępniany członkom zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
5.  Protokół podpisuje przewodniczący albo członek zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  7. 
1.  Przewodniczący oraz członkowie zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań zespołu.
2.  Przewodniczący oraz członkowie zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw, w przypadku gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:
1) uczestniczyli w opracowywaniu ocenianego projektu, wniosku lub raportu;
2) sprawa dotyczy zatrudniających ich podmiotów;
3) sprawa dotyczy podmiotów, w których jest zatrudniona osoba pozostająca z nimi w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.
3.  Przewodniczący oraz członkowie zespołu przed pierwszym posiedzeniem zespołu składają ministrowi oświadczenie, w którym zobowiązują się:
1) działać bezstronnie w interesie publicznym;
2) nie wykorzystywać i nie udostępniać osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań zespołu.
§  8.  Obsługę zespołu zapewnia Departament Nauki.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).