Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSiT.2019.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 12 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie odznaki "Za Zasługi dla Sportu"

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i poz. 1669) w związku z art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 19 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie odznaki "Za Zasługi dla Sportu" (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 20, z 2016 r. poz. 20 oraz z 2018 r. poz. 63) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Sekretarz - Michał Szymańczyk".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. poz. 2318).