Dzienniki resortowe

B.I.LP.2019.2.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 13
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie kontynuowania finansowania w roku 2019 realizacji przedsięwzięć drogowych

ZI.771.1.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , zwanej dalej ustawą o lasach, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikających z uprawnień i obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w:

1) art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasu, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa;

2) art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;

3) art. 56 ust. 2 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dysponuje środkami związanymi z funduszem leśnym -

- mając na względzie:

(1) postanowienia § 2 pkt 2 oraz rozdziału III Zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną (znak sprawy: OB.771.21.2018), zwanego dalej zarządzeniem 58/2018;

(2) nabór i weryfikacje wystąpień nadleśnictw, które złożyły wnioski w zakresie budowy oraz przebudowy leśnych dróg wewnętrznych lub/oraz wspomagania administracji publicznej w zakresie budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej, dokonane do czasu wydania niniejszej decyzji przez Wydział Infrastruktury Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, łącznie z lustracjami i oględzinami terenowymi przeprowadzonymi pod kątem spełniania przez te wystąpienia postanowień zarządzenia, o którym mowa w ppkt (1);

(3) postanowienia załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 października 2018 r. w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2019 -

- postanawiam, co następuje:

§  1.  Wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych o charakterze infrastrukturalnym obejmują jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, o których mowa w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej decyzji. (Załączników nie drukujemy - przyp. red.).
§  2. 
1.  W wykonaniu § 6 pkt 1, a także § 18 ust. 1 oraz § 19 zarządzenia 58/2018, tworzy się listę wniosków zintegrowanych (zaakceptowanych do realizacji w roku 2018 decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 73 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie kontynuowania finansowania w roku 2018 realizacji przedsięwzięć drogowych, zwanej dalej decyzją 73/2018), przyjętych do realizacji w roku 2019, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 2. W wykonaniu § 6 pkt 1, a także § 18 ust. 1 oraz § 19 zarządzenia 58/2018, tworzy się listę wniosków dotyczących finansowania budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej (zaakceptowanych do realizacji w roku 2017 decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 232 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany decyzji nr 141 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie kontynuowania finansowania w roku 2017 realizacji przedsięwzięć drogowych, zwanej dalej decyzją 232/2017, w roku 2018 decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 328 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie kontynuowania finansowania w roku 2018 realizacji przedsięwzięć drogowych, zwanej dalej decyzją 328/2018, w roku 2018 decyzją 73/2018, w roku 2018 decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 74 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2018 nowych przedsięwzięć drogowych, finansowanych z wykorzystaniem środków funduszu leśnego, polegających na budowie lub przebudowie dróg wewnętrznych, będących drogami leśnymi oraz budowie, przebudowie lub istotnym remontowaniu drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej, zwanej dalej decyzją 74/2018), stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.
§  3. 
1.  Stosownie do § 20 ust. 2 i 6 zarządzenia 58/2018, nadleśnictwa wymienione w załącznikach nr 1 i 2 przystąpią do spisania aneksów do porozumień.
2.  Na podstawie postanowień ust. 1 nadleśnictwa przystąpią do spisania umów lub aneksów do umów, o których mowa w § 27 zarządzenia 58/2018.
§  4.  Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.