B.I.LP.2019.2.27

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 7
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie zarządzenia organizacji ogólnopolskiej wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczerpującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pod nazwą własną "23 Bieg Leśników oraz 16 Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w narciarstwie biegowym" organizowanej przez Nadleśnictwo Szklarska Poręba

GK.166.3.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach 3 , a także w § 8 ust. 2 pkt 4 4  ww. Statutu -

postanawiam, co następuje:
§  1.  W nawiązaniu do przesłanego przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu wniosku z dnia 16 stycznia 2019 r., znak: EA.720.2.2019, w sprawie zgody na organizację ogólnopolskiej wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczerpującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych - na podstawie Zarządzenia nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, znak: GK.166.3.2016 (z późn. zm.) wyrażam zgodę na organizację imprezy pracowniczej pod nazwą własną "23 Bieg Leśników oraz 16 Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w narciarstwie biegowym" organizowanej na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba, szczegółowo opisanej w cytowanym wniosku i zobowiązuję:
1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Szklarska Poręba do organizacji imprezy oraz do sporządzenia sprawozdania z powyższej imprezy pracowniczej zgodnie z przytoczonym wyżej zarządzeniem. Wyznaczam Nadleśnictwo Szklarska Poręba jako jednostkę wiodącą, której zakres działań w powyższym zakresie określa § 12 i § 13 powyższego Zarządzenia nr 15.
2. Nadleśniczego Nadleśnictwa Szklarska Poręba do współdziałania z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych w zakresie organizacji powyższej imprezy w ramach Porozumienia regulującego zakres zadań, systemu rozliczeń finansowych i odpowiedzialności wynikający z prac organizacyjnych powyższej imprezy.
3. Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych do archiwizacji w celach kontrolingowych sprawozdania z zorganizowanej imprezy pracowniczej.
§  2.  Niniejszą decyzję otrzymują: Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba, Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
4 Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.