Dz.Urz.MC.2019.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4
MINISTRA CYFRYZACJI
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021

Na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) zarządza się, co następuje:
§  1.  W Ministerstwie Cyfryzacji przyjmuje się "Program współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021", który stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK 

PROGRAM WSPÓŁPRACY MINISTRA CYFRYZACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA LATA 2019-2021

1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 35 Ministra Cyfryzacji z dnia 9 września 2016 r. w sprawie programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2018 (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 40).