B.I.LP.2019.2.22

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie sposobu ewidencjonowania lasów, gruntów i innych nieruchomości w Lasach Państwowych

ES.2200.4.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  oraz w związku z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1a 3  i art. 4 4  ust. 3 ustawy o lasach, a także § 8 ust. 1 pkt 4 ww. Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - zarządza się, co następuje:

§  1. 
1.  Dla lasów, gruntów i innych nieruchomości, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, zwanej dalej ustawą o lasach, stanowiących własność Skarbu Państwa i pozostających w zarządzie, a także oddzielnie dla nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie lub użytkowaniu wieczystym jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, prowadzi się na bieżąco ewidencję gruntów, budynków i lokali Lasów Państwowych.
2.  Ewidencję, wymienioną w ust. 1, prowadzi w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych, zwanym dalej SILP:
1) nadleśniczy lub upoważnione przez niego osoby w odniesieniu do gruntów, budynków i lokali pozostających w zarządzie, trwałym zarządzie lub użytkowaniu wieczystym nadleśnictwa;
2) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub upoważnione przez niego osoby w odniesieniu do gruntów, budynków i lokali pozostających w zarządzie, trwałym zarządzie lub użytkowaniu wieczystym dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (w tym: gruntów, budynków i lokali przekazanych zakładom utworzonym przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych);
3) dyrektor generalny Lasów Państwowych lub upoważnione przez niego osoby w odniesieniu do gruntów, budynków i lokali pozostających w zarządzie, trwałym zarządzie lub użytkowaniu wieczystym dyrektora generalnego Lasów Państwowych (w tym: gruntów, budynków i lokali przekazanych zakładom utworzonym przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych).
3.  Ewidencję gruntów, budynków i lokali Lasów Państwowych stanowią: cyfrowy zbiór danych ewidencyjnych w SILP, warstwy LMN odzwierciedlające przestrzenne dane ewidencji gruntów.
4.  Ewidencję, o której mowa w ust. 3, prowadzi się zgodnie z instrukcją w sprawie sposobu ewidencjonowania gruntów, budynków i lokali w Lasach Państwowych, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
5.  Grunty, budynki i lokale ewidencjonuje się według zasad określonych w stosownym rozporządzeniu ministra właściwego dla Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w szczególności według załącznika nr 6 do rozporządzenia pn.: "Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych", z tym że grunty określone w ustawie o lasach jako lasy ewidencjonuje się według podziału zawartego w art. 3 tej ustawy.
6.  Podział gruntów Lasów Państwowych na rodzaje użytków, kategorie użytkowania oraz grupy rodzajów powierzchni zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, stanowiący Dane Stałe Globalne SILP.
§  2. 
1.  Ewidencję gruntów Lasów Państwowych prowadzi się w SILP, w podsystemie Gospodarka Leśna, w module Ewidencja według działek ewidencyjnych i użytków.
2.  Ewidencje budynków i lokali Lasów Państwowych prowadzi się w SILP, w podsystemie Infrastruktura, w module Inwentarz.
3.  Powyższe stanowi odzwierciedlenie ewidencji gruntów, budynków i lokali, prowadzonej przez właściwego terytorialnie starostę.
4.  Dokumenty stanowiące podstawę do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali przechowuje się łącznie do czasu archiwizowania.
5.  Dokumenty własności nieruchomości nie podlegają archiwizowaniu i są przechowywane przez jednostkę prowadzącą ewidencję gruntów, budynków i lokali Lasów Państwowych.
§  3. 
1.  Traci moc Zarządzenie nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania lasów, gruntów i innych nieruchomości w Lasach Państwowych (znak: ZS-210-62-2000/01).
2.  Traci moc Zarządzenie nr 92 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany stałych globalnych SILP dotyczących ewidencjonowania lasów, gruntów i innych nieruchomości (znak: ZS-2010-40-2001).
3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy sposobu ewidencjonowania lasów, gruntów i innych nieruchomości od 1 stycznia 2019 r. oraz podlega opublikowaniu w BILP.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INSTRUKCJA

w sprawie sposobu ewidencjonowania gruntów, budynków i lokali w Lasach Państwowych z wykorzystaniem Systemu Informatycznego Lasów Państwowych

grafika

Załącznik Nr  1

REJESTR GRUNTÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  2

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
4 § 8 ust. 1 pkt 4 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów Państwowych.