B.I.LP.2019.2.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 2
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 stycznia 2019 r.
zmieniająca Decyzję nr 195 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pn) "Przyrodniczo-ekonomiczny monitoring naturalnej i sztucznej regeneracji lasu w Nadleśnictwie Pisz po huraganie w 2002 r.; III etap"

EO.5001.14.1.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach 3 , mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 4  i § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych 5  - postanawiam, co następuje:

§  1. 
1.  W Decyzji nr 195 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pn. "Przyrodniczo-ekonomiczny monitoring naturalnej i sztucznej regeneracji lasu w Nadleśnictwie Pisz po huraganie w 2002 r.; III etap", w § 1 ust. 1 lit. b otrzymuje nowe brzmienie:

b) koszty planowane ogółem - 1 500 000 zł brutto, w tym na 2019 r. - 449 491 zł brutto.

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.
1 Art. 33. ust. 1 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.
4 Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień", oraz jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.
5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.