Dz.Urz.MRPiPSp.2019.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 1
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 13 lutego 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 31 - Praca, 44 - Zabezpieczenie społeczne i 63 - Rodzina

Na podstawie § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 2225) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 3 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 31 - Praca, 44 - Zabezpieczenie społeczne i 63 - Rodzina (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 48 oraz z 2016 r. poz. 44) w § 2 uchyla się pkt 29.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.