Dz.Urz.MSiT.2019.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lutego 2019 r.

DECYZJA Nr 6
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 13 lutego 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach naboru wniosków na dofinansowanie w 2019 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Klub"

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629, 2354) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 61 Ministra Sportu i Turystyki z 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach naboru wniosków na dofinansowanie w 2019 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Klub" (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 90), § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Komisji wchodzą:

1) Dariusz Buza - Przewodniczący;

2) Marcin Brzychcy - Zastępca Przewodniczącego;

3) Marzena Kulak - Sekretarz;

4) Agnieszka Grygoruk;

5) Wojciech Dobrowolski;

6) Grażyna Felczak;

7) Wojciech Jakubowski;

8) Piotr Jasiukajć;

9) Katarzyna Kacprzyk;

10) Monika Kaniewska;

11) Anna Mikielska;

12) Agnieszka Myrcha;

13) Teresa Pałczyńska;

14) Maciej Pliszka;

15) Bożenna Potentas;

16) Aneta Rosa-Szymańska;

17) Maciej Rosiński;

18) Magdalena Sadowska;

19) Magdalena Skrzeczyńska;

20) Honorata Siek;

21) Agnieszka Sut - Angowska;

22) Marian Sypniewski - Polski Komitet Olimpijski;

23) Iwona Szczepańska;

24) Beata Szeląg;

25) Marzena Zaręba.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).