Dz.Urz.MSiT.2019.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 12 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie w 2019 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków budżetu państwa

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) zarządza się, co następuje:
§  1.  W Zarządzeniu Nr 27 Ministra Sportu i Turystyki z 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie w 2019 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 89), § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Komisji wskazanej w ust. 1 wchodzą:

1) Dariusz Buza - Przewodniczący;

2) Wojciech Dobrowolski - Zastępca Przewodniczącego;

3) Bożenna Potentas - Sekretarz;

4) Marcin Brzychcy;

5) Agnieszka Grygoruk;

6) Grażyna Felczak;

7) Marzena Kulak;

8) Wojciech Jakubowski;

9) Piotr Jasiukajć;

10) Katarzyna Kacprzyk;

11) Monika Kaniewska;

12) Anna Mikielska;

13) Agnieszka Myrcha;

14) Teresa Pałczyńska;

15) Maciej Pliszka;

16) Aneta Rosa-Szymańska;

17) Maciej Rosiński;

18) Magdalena Sadowska;

19) Magdalena Skrzeczyńska;

20) Honorata Siek;

21) Agnieszka Sut - Angowska;

22) Marian Sypniewski - Polski Komitet Olimpijski;

23) Iwona Szczepańska;

24) Beata Szeląg;

25) Marzena Zaręba.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).