Dz.Urz.KGP.2019.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie metod realizacji projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie metod realizacji projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 11 i 107) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku gdy przewiduje się, że projekt dotyczy produktu, który będzie wykorzystywany do przetwarzania danych osobowych, wnioskujący o realizację projektu kierownicy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, uzgadniają kartę projektu z właściwym Inspektorem Ochrony Danych, zwanym dalej "IOD" lub Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, zwanym dalej "ABI". Uzgodniona karta projektu podpisywana jest przez IOD lub ABI.";

2) w § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jeżeli w ramach projektu:

1) przewiduje się, że produkt będzie wykorzystywany do przetwarzania danych osobowych - w skład zespołu wchodzi IOD lub ABI lub osoba przez nich wskazana;

2) przewiduje się przetwarzanie informacji niejawnych - w skład zespołu, wchodzi Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, zwany dalej "IBT".";

3) w § 13:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, studium wykonalności przygotowuje i podpisuje kierownik komórki organizacyjnej BŁiI KGP wyznaczony przez dyrektora BŁiI KGP, uzgadniając je z IOD lub ABI w przypadku gdy przewiduje się, że produkt będzie wykorzystywany do przetwarzania danych osobowych. Uzgodnione studium wykonalności podpisywane jest przez IOD lub ABI.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Studium wykonalności zatwierdza dyrektor BŁiI KGP.";

4) w § 14:
a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Jeżeli w ramach projektu:

1) przewiduje się, że produkt będzie wykorzystywany do przetwarzania danych osobowych, w skład zespołu, o którym mowa w ust. 2, wchodzi IOD lub ABI z wnioskującej o realizację projektu jednostki organizacyjnej Policji, z zastrzeżeniem ust. 4;

2) planowane jest przetwarzanie informacji niejawnych, w skład zespołu, o którym mowa w ust. 2, wchodzi IBT z wnioskującej o realizację projektu jednostki organizacyjnej Policji.

4. W przypadku, gdy we wnioskującej o realizację projektu jednostce organizacyjnej Policji nie powołano ABI, w skład zespołu powołuje się z tej jednostki osobę sprawującą nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych.",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku gdy nie powołuje się zespołu a przewiduje się, że w ramach projektu:

1) produkt będzie wykorzystywany do przetwarzania danych osobowych, studium wykonalności uzgadniane jest z IOD lub ABI z wnioskującej o realizację projektu jednostki organizacyjnej Policji lub z osobą sprawującą w tej jednostce nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych. Uzgodnione studium wykonalności podpisywane jest przez IOD lub ABI lub osobę sprawującą w tej jednostce nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych;

2) dokonywane będzie przetwarzanie informacji niejawnych, studium wykonalności uzgadniane jest z IBT z wnioskującej o realizację projektu jednostki organizacyjnej Policji. Uzgodnione studium wykonalności podpisywane jest przez IBT.";

5) w § 26 w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) kierownika komórki organizacyjnej KGP lub kierownika komórki organizacyjnej BŁiI KGP odpowiedzialnego za utrzymanie techniczne produktu;";

6) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
7) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 25 maja 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZATWIERDZAM

(data i podpis Dyrektora BŁil KGP/

kierownika jednostki organizacyjnej

Policji)

KARTA PROJEKTU NR 1) .................................................................................................... (nazwa projektu)

Cele projektu realizujące potrzeby użytkownika końcowego
Zarys uzasadnienia projektu (zawierający w szczególności informację o uwarunkowaniach prawnych, z których wynika konieczność zakończenia projektu w wymaganym terminie)
Użytkownicy końcowi
Wymagany/pożądany* termin zakończenia projektu
Planowana współpraca z innymi systemami teleinformatycznymi i sieciami telekomunikacyjnymi
Podstawowe wymagane funkcjonalności produktu
Proponowane źródło finansowania (budżet KGP, budżet jednostki organizacyjnej Policji, budżet Unii Europejskiej, nazwa innego źródła zagranicznego, nazwa źródła krajowego innego niż budżet KGP lub budżet jednostki organizacyjnej Policji, brak - produkt planowany do stworzenia przez policjanta lub pracownika Policji)
Skład zespołu (zastępca przewodniczącego zespołu, kierownik zespołu do spraw merytorycznych, inne osoby merytorycznie przygotowane do realizacji projektu)**
Informacja czy w ramach projektu przewiduje się:

- że produkt będzie wykorzystywany do przetwarzania danych osobowych (tak/nie)

- przetwarzanie informacji niejawnych (tak/nie)
...........................................................................................................

data i podpis osoby opracowującej Kartę Projektu - kierownika komórki organizacyjnej KGP/ kierownika CBŚP/ kierownika CLKP/ kierownika BSWP/ kierownika komórki organizacyjnej w jednostce organizacyjnej Policji/kierownika komórki organizacyjnej BŁiI KGP)

................................................................................

(data i podpis kierownika komórki właściwej do spraw łączności i informatyki) 2)

.............................................................................................................

data i podpis właściwego merytorycznie kierownika komórki organizacyjnej KGP * * *) 2)

.....................................................................................

(data i podpis IOD lub ABI**)

Załącznik: oryginał stanowiska Dyrektora BŁiI KGP do karty projektu

(L.dz .......................................... z dnia .......................................)****

1) Numer karty projektu nadaje BŁiI KGP.

2) Dotyczy projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji.

* Niepotrzebne skreślić.

** Jeżeli dotyczy.

*** Z wyłączeniem podpisu Dyrektora BŁiI KGP

**** Wypełnia BŁiI KGP. Nie dotyczy kart projektu opracowanych w BŁiI KGP

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZATWIERDZAM

.......................................

(data i podpis)

............................................................................

(data opracowania studium wykonalności)

Egz. nr

STUDIUM WYKONALNOŚCI NR ........................... 1  ............................................... (nazwa projektu)

1. Wprowadzenie.

1. Przedmiot projektu.

2. Uwarunkowania, z których wynika konieczność realizacji projektu.

2. Część ogólna.

1. Cel projektu.

2. Otoczenie prawne.

3. Wymagania w zakresie wprowadzenia zmian do obowiązujących przepisów prawa.

3. Założenia organizacyjne i techniczne.

1. Stan istniejący:

1.1. realizowana funkcjonalność;

1.2. otoczenie i opis współpracy z policyjnymi oraz innymi niż policyjne systemami zewnętrznymi, w tym sposób zasilania energetycznego;

1.3. lokalizacja infrastruktury, miejsce implementacji aplikacji;

1.4. użytkownicy końcowi.

2. Stan docelowy:

2.1. zakres projektu - wymagana funkcjonalność;

2.2. otoczenie i opis współpracy produktu z policyjnymi i innymi niż policyjne systemami zewnętrznymi, w tym sposób zasilania energetycznego;

2.3. podmioty zaangażowane w przygotowanie i realizację projektu, w tym określenie zakresu czynności realizowanych przez te podmioty;

2.4. rozmieszczenie infrastruktury (w tym analiza możliwości), miejsce implementacji aplikacji;

2.5. użytkownicy końcowi;

2.6. dokumentacja wytworzona w trakcie realizacji projektu;

2.7. wymagane szkolenia;

2.8. propozycje zagospodarowania wycofywanych z eksploatacji urządzeń i oprogramowania.

3. Oczekiwane korzyści, w tym informacje liczbowe, rzeczowe, które umożliwiają pomiar zmian, jakie zajdą w wyniku realizacji projektu.

4. Możliwe warianty realizacji projektu wraz z ich kosztami.

5. Rekomendowany wariant realizacji projektu.

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania rekomendowanego wariantu realizacji projektu.

Zakres pracTermin wykonania

dd/mm/rrrr

Odpowiedzialny ze realizacjęKoszt prac w tys. złUwagi

7. Źródło finansowania rekomendowanego wariantu realizacji projektu lub planowane źródło finansowania 2 .

8. Szacunkowy koszt eksploatacji produktu w okresie obowiązywania gwarancji i po jej zakończeniu.

9. Analiza ryzyka dla rekomendowanego wariantu realizacji projektu - przeprowadzona zgodnie z procedurą zarządzania ryzykiem w Policji określoną w przepisach w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji.

10. Wnioskowany termin rozpoczęcia projektu.

11. Plan podziału produktu - rozdzielnik.

12. Uwagi.

Akceptuję
................................................................................
(podpis przewodniczącego zespołu)
Akceptuję
..................................................................................................................................................
(podpis zastępcy przewodniczącego zespołu)(czytelne podpisy członków zespołu)
..................................................................................................................................................
(podpis IOD lub ABI * )(podpis IBT*)
1 Numer studium wykonalności nadaje BŁiI KGP.
2 Planowane źródło finansowania dotyczy projektów planowanych do dofinansowania lub finansowania z budżetu Unii Europejskiej, innych źródeł zagranicznych lub źródeł krajowych innych niż budżet Policji.
* Jeżeli dotyczy