NFZ.2019.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2019/DSM
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 7 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 19/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu z dnia 15 marca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) oferencie - rozumie się przez to świadczeniodawcę, który ubiega się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub pełnomocnika, o którym mowa w art. 132a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub świadczeniodawcę - reprezentanta w przypadku wspólnego ubiegania się o zawarcie umowy, o którym mowa w art. 49 ust. 5a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.);";

2) w § 10 w ust. 4:
a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) wykaz współrealizatorów, o których mowa w przepisach zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne, w przypadku wspólnego ubiegania się o zawarcie umowy, o którym mowa w art. 49 ust. 5a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wykaz personelu z opisem kompetencji; oferent obowiązany jest na wezwanie komisji prowadzącej postępowanie udokumentować gotowość udzielania świadczeń od pierwszego dnia obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez każdą z osób wymienionych w wykazie. Dokumentem potwierdzającym gotowość udzielania świadczeń jest zawarta z oferentem lub podwykonawcą lub współrealizatorem umowa cywilnoprawna, w szczególności umowa o pracę lub pisemne zobowiązanie do zawarcia jednej z ww. umów;";

3) w § 14 w ust. 1:
a) w pkt 5 uchyla się lit. b,
b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) w przypadku, gdy świadczeniodawcy wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy, zgodnie z art. 49 ust. 5a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - kopię umowy dotyczącą wspólnego realizowania świadczeń zawartej pomiędzy współrealizatorami;",

c) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) pełnomocnictwo dla oferenta w przypadku wspólnego ubiegania się o zawarcie umowy, o którym mowa w art. 49 ust. 5a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o ile pełnomocnictwo takie nie wynika z umowy, o której mowa w pkt 7a;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Przedmiotowe zarządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zgodnie z którym Prezes Funduszu ustala jednolity sposób realizacji ustawowych zadań realizowanych przez oddziały wojewódzkie, w tym również sposób postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Konieczność wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wynika z potrzeby dostosowania jego treści do zmian wprowadzonych w zasadach przeprowadzania postępowań w sprawie zawarcia umów w rodzaju ratownictwo medyczne. Zgodnie bowiem z, wprowadzonym ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1115, z późn. zm.), art. 49 ust. 5a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.) dysponenci zespołów ratownictwa medycznego mogą wspólnie ubiegać się o zawarcie umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym.

W związku z powyższym w projektowanym zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:

1) wprowadzono zmianę wskazanej w § 2 pkt 14 definicji oferenta, poprzez doprecyzowanie jej, iż oferentem jest również świadczeniodawca - reprezentant, w przypadku wspólnego ubiegania się o zawarcie umowy, o którym mowa w art. 49 ust. 5a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
2) w § 10 ust. 4 po pkt 2 dodano pkt 2a wskazujący, iż Formularz ofertowy zawiera również wykaz współrealizatorów umowy,
3) w § 10 ust. 4 doprecyzowany został również pkt 3 wskazujący, iż dokumentem potwierdzającym gotowość udzielania świadczeń przez personel jest także umowa cywilna, w szczególności umowa o pracę lub pisemne zobowiązanie do zawarcia jednej z ww. umów, zawarta ze współrealizatorem,
4) w § 14 dodane zostały pkt 7a oraz 11a wskazujące, iż w przypadku, gdy świadczeniodawcy wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy, zgodnie z art. 49 ust. 5a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zobowiązani są do przedstawienia wraz z ofertą kopii umowy o współrealizacji świadczeń zawartej pomiędzy współrealizatorami oraz pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich współrealizatorów wystawione dla świadczeniodawcy - reprezentanta.

Z uwagi na fakt, iż zmiany wprowadzone w niniejszym zarządzeniu posiadają charakter porządkujący oraz wynikają ze zmiany przepisów prawa dana zmiana nie podlegała konsultacjom publicznym.