Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.46

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2018 r. poz. 708) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 76) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 7.4. otrzymuje brzmienie:

"7.4. Termin sporządzenia opinii zakreśla organ zlecający, przy czym opinia powinna być sporządzona nie później niż w terminie 21 dni od dnia zakończenia badania.";

2) pkt 8.10. otrzymuje brzmienie:

"8.10. Termin sporządzenia opinii zakreśla organ zlecający, przy czym opinia powinna być sporządzona nie później niż w terminie 21 dni od dnia zakończenia badania.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.