Dz.Urz.GITD.2019.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2019
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 11 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad planowania, prowadzenia oraz dokumentowania kontroli przewozów drogowych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

Na podstawie art. 51 ust. 3 oraz art. 54 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, 60 i 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 28/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zasad planowania, prowadzenia oraz dokumentowania kontroli przewozów drogowych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zarządzenie dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Inspekcji Transportu Drogowego oraz komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, realizujących czynności kontrolne, z wyłączeniem Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz delegatur terenowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Bieżący nadzór nad realizacją zadań i obowiązków wynikających z niniejszego zarządzenia sprawuje w imieniu Głównego Inspektora Transportu Drogowego dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego, w zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.";

3) w § 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) BKOE - Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej;",

b) uchyla się pkt 4,
c) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) kpa - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 o raz z 2019 r. poz. 60);",

d) po pkt 20 dodaje się pkt 20a i 20b w brzmieniu:

"20a) kontrola o charakterze akcyjnym - kontrola drogowa dotycząca tylko i wyłącznie ściśle określonych regulacji w ramach ukierunkowanych działań kontrolnych, w szczególności ważenie pojazdów, kontrola trzeźwości, manipulacje w tachografach;

20b) kontrola w trybie uproszczonym - kontrola o charakterze akcyjnym, realizowana zgodnie z § 11 ust. 7-12;",

e) pkt 26-29 otrzymują brzmienie:

"26) plan kontroli - plan określający siły i środki oraz czas i sposób ich użycia do realizacji zadań kontrolnych, zgodnie z decyzją odpowiednio: Wojewódzkiego Inspektora albo kierownika komórki organizacyjnej GITD lub jego zastępców;

27) przedsiębiorca - osoba fizyczna lub prawna, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 r. z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51, z późn. zm.1-, a także pozostałe podmioty wykonujące przewozy drogowe lub inne czynności związane z przewozem;

28) ucpk - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z 2013 r. poz. 567, z 2016 r. poz. 2206 oraz z 2018 r. poz. 1480);

29) upp - ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;";

4) w § 4 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Nadzór nad organizacją kontroli na drogach realizuje w imieniu Głównego Inspektora dyrektor BNI.

2. Dyrektor BNI może zlecić Wojewódzkim Inspektorom przeprowadzenie działań kontrolnych na drogach, określając ich miejsce, czas, użyte środki oraz sposób realizacji.

3. O istotnych nieprawidłowościach oraz problemach występujących w toku realizacji zadań Wojewódzcy Inspektorzy oraz kierownicy komórek organizacyjnych GITD informują niezwłocznie Głównego Inspektora za pośrednictwem Zastępcy Głównego Inspektora do spraw przewozu drogowego lub dyrektora BNI, w zakresie spraw znajdujących się w jego kompetencji.";

5) w § 6:
a) w ust. 1 we wstępie do wyliczenia zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"1. Plany kontroli na okres co najmniej 2 tygodni opracowane odpowiednio przez: NWI, naczelników wydziałów w komórkach organizacyjnych GITD realizujących czynności kontrolne lub osoby ich zastępujące albo przez nich upoważnione, zatwierdzają odpowiednio Wojewódzcy Inspektorzy albo kierownicy komórek organizacyjnych GITD, lub ich zastępcy.",

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W celu zapewnienia odpowiedniej automatycznej klasyfikacji przekazywanych danych w formie elektronicznej, przesłany plik powinien mieć nadaną nazwę według następującego wzoru: "nazwa miasta_siedziby WITD, skrót nazwy komórki organizacyjnej_ WI, CANARD, BKOE_data przesłania (w przypadku kolejnego przesłania tego samego dnia)_godzina". Przykład: "Białystok_WI_27_0l_2013" lub po wprowadzeniu zmiany jeszcze tego samego dnia: "Białystok_WI_27_0l_2013_15_30".";

6) użyte w § 6 ust. 7, § 7 ust. 6 oraz § 8 ust. 1 i 6 określenie "BSW" zastępuje się określeniem "BNI";
7) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Kierownik komórki organizacyjnej GITD, NWI, ich zastępcy, kierownik oddziału lub kierownik zespołu kontrolnego odpowiadają za codzienne sprawdzenie stanu psychofizycznego pracowników, ich wyglądu, w tym stanu i jednolitości umundurowania, wyposażenia służbowego oraz gotowości do podjęcia czynności kontrolnych.";

8) w § 11:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez jednego z członków zespołu kontrolnego, z zastrzeżeniem ust. 3a. W uzasadnionych przypadkach kierownik zespołu kontrolnego decyduje o konieczności asysty przy czynnościach kontrolnych.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Czynności kontrolne w porze od zmierzchu do świtu wykonywane są w asyście, z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od powyższych wymagań w przypadku kontroli o charakterze akcyjnym. Decyzję o odstąpieniu od wymogu asysty podejmuje odpowiednio kierownik komórki organizacyjnej GITD, NWI, ich zastępcy lub kierownik zespołu kontrolnego.",

c) po ust. 6 dodaje się ust. 7-13 w brzmieniu:

"7. Kontrole drogowe mogą być ograniczone do wybranego zakresu określonego w planie kontroli lub w przypadku ustaleń przekazanych przez przełożonego w trakcie odprawy wraz z adnotacją w notatniku służbowym. W szczególności dotyczy to prowadzonych kontroli o charakterze akcyjnym.

8. Kontrole o charakterze akcyjnym mogą być przeprowadzane w trybie uproszczonym.

9. Każdorazowo podczas kontroli w trybie uproszczonym, inspektor zobowiązany jest do zgromadzenia danych, w szczególności wydruku z karty kierowcy bądź tachografu cyfrowego lub kopii wykresówki (m.in.: fotokopii) z dnia kontroli.

10. Po zakończeniu działań kontrolnych inspektor lub osoba wskazana przez NWI wprowadza do systemu ST CEN w postaci "formularza kontroli kierowcy" wszystkie przeprowadzone tego dnia kontrole opierając się o dane zawarte na wydruku z tachografu bądź kopii wykresówki (m.in.: fotokopii). Wprowadzanie tych danych nie może nastąpić później niż 3 dni robocze po zakończeniu kontroli o charakterze akcyjnym.

11. W przypadku wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli o charakterze akcyjnym inspektor zobowiązany jest do przeprowadzenia pełnej kontroli wraz ze sporządzeniem protokołu kontroli i zabezpieczeniem wszystkich niezbędnych dowodów w sprawie.

12. Wszystkie planowane kontrole o charakterze akcyjnym, przy których jest zastosowana procedura, o której mowa w ust. 7-11, przed ich realizacją muszą być ujęte w planie kontroli, o którym mowa w § 6.

13. Informacje dotyczące kontroli o charakterze akcyjnym, przy których jest zastosowana procedura, o której mowa w ust. 7-11, powinny zawierać:

1) liczba inspektorów, która będzie brała w nich udział;

2) kontrolowane regulacje - temat akcji;

3) punkt lub punkty (ew. miejsca kontroli), które będą wykorzystane podczas akcji;

4) krótki opis założeń kontrolnych.";

9) w § 12 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku kiedy rozpoczęcie i zakończenie czynności kontrolnych na drodze przez inspektorów WITD ma miejsce poza godzinami pracy urzędu, kierownik zespołu kontrolnego może powiadomić o wyjeździe zespołu kontrolnego pracownika Wydziału Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych BKOE - Sekcji Nadzoru Mobilnych Jednostek Kontrolnych. W sytuacji powiadomienia o wyjeździe zespołu kontrolnego pracownika Wydziału Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych BKOE - Sekcji Nadzoru Mobilnych Jednostek Kontrolnych kierownik zespołu kontrolnego przekazuje również informację o zakończeniu służby przez zespół kontrolny. Niepoinformowanie o zakończeniu służby skutkowało będzie niezwłocznym przekazaniem przez pracownika Wydziału Inspekcji

Mobilnych Jednostek Kontrolnych BKOE - Sekcji Nadzoru Mobilnych Jednostek Kontrolnych do bezpośredniego przełożonego kierownika zespołu kontrolnego informacji o braku powiadomienia.";

10) w § 15:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) rozmieniania gotówki z kasy służbowej w celach innych niż wydanie reszty z tytułu nałożonego mandatu karnego lub pobranej kaucji;",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) przechowywania gotówki z pobranych kaucji oraz nałożonych mandatów karnych inaczej niż w sposób bezpieczny, zapewniający oddzielenie od innych środków pieniężnych.";

11) w § 27:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli podczas kontroli stanu technicznego za pomocą mobilnej stacji kontroli lub urządzeń diagnostycznych, zostaną stwierdzone stwarzające zagrożenie bądź istotne usterki pojazdu, wówczas w dalszym postępowaniu w zakresie zatrzymania dokumentów rejestracyjnych należy również wziąć pod uwagę kryteria określone w tabeli załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776 i 1076, z 2016 r. poz. 1075 oraz z 2017 r. poz. 2089).",

b) uchyla się ust. 7;
12) uchyla się § 28;
13) w § 32:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W celu realizacji zadań Inspekcji wynikających z art. 55 ust. 1 pkt 3a utd, art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej (Dz. U. poz. 1859) wprowadza się wzór protokołu kontroli w zakresie elektronicznego poboru opłat oraz ustala się i wprowadza jednolity sposób jego numerowania. Wzór protokołu kontroli znajduje się w załączniku nr 11 do zarządzenia.",

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) "BKOE.P.GITD numer identyfikacyjny pracownika, numer protokołu kontroli, rok" - dla pracowników BKOE. Po symbolu klasyfikacyjnym dokumentacji, określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 36/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 22 oraz z 2018 r. poz. 14), dopuszcza się stosowanie numeru podteczki przypisanej danemu pracownikowi.";

14) w § 33 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Inspektor rozpoczynający pracę w danym dniu jest zobowiązany do niezwłocznego uruchomienia systemu skanującego, znajdującego się w pojeździe Mobilnej Jednostki Kontrolnej, nie później jednak niż przed upływem 30 minut od chwili rozpoczęcia pracy. W przypadku braku możliwości niezwłocznego uruchomienia systemu, inspektor powiadamia o tym fakcie pracownika Wydziału Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych BKOE - Sekcji Nadzoru Mobilnych Jednostek Kontrolnych oraz dokonuje stosownego wpisu do notatnika.

2. Po uruchomieniu systemu skanującego, inspektor zgłasza rozpoczęcie realizacji zadań niezwłocznie, za pomocą środków teleinformatycznych do pracownika Wydziału Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych BKOE - Sekcji Nadzoru Mobilnych Jednostek Kontrolnych.

3. Inspektor zobowiązany jest do niezwłocznego informowania kierownika komórki organizacyjnej GITD, NWI, lub ich zastępcy, o każdej sytuacji, mającej bezpośredni wpływ na przebieg pracy.";

15) w § 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku stwierdzenia w toku prowadzonych czynności kontrolnych naruszeń przepisów określonych w utd, przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169, 650, 1481 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 53), przepisów regulujących czas prowadzenia pojazdu, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku kierowcy lub przepisów ruchu drogowego, mających bezpośredni wpływ na zagrożenie w ruchu drogowym, inspektor zawiadamia właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli Wojewódzkiego Inspektora.";

16) § 37 otrzymuje brzmienie:

"§ 37. 1. O zakończonej pracy i powrocie do siedziby jednostki organizacyjnej Inspekcji inspektor informuje za pomocą środków teleinformatycznych pracownika Wydziału Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych BKOE - Sekcji Nadzoru Mobilnych Jednostek Kontrolnych nie później niż przed upływem końca czasu pracy, określonego w planie pracy.

2. Inspektor zobowiązany jest poinformować pracownika Wydziału Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych BKOE - Sekcji Nadzoru Mobilnych Jednostek Kontrolnych oraz bezpośredniego przełożonego o występujących wyjątkowych sytuacjach, mających wpływ w szczególności na przedłużenie czasu pracy w danym dniu (praca w nadgodzinach).";

17) w § 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy utd oraz rozdziału 5 upp.";

18) w § 44 otrzymuje brzmienie:

"§ 44. Rozpoczęcie czynności kontrolnych powinno zostać potwierdzone wpisem do książki kontroli. W przypadku, gdy kontrolowany przedsiębiorca nie posiada lub nie okaże książki kontroli, składa on oświadczenie o braku przeciwskazań zawartych w art. 54 upp do przeprowadzenia kontroli na wzorze, określonym w załączniku nr 15 do zarządzenia.".

19) w § 60 określenie "BEPO" zastępuje się określeniem "BKOE".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.