Dz.Urz.MF.2019.17

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wewnętrznego regulaminu działania Komitetu Standardów Rachunkowości

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 749 i 1765) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się wewnętrzny regulamin działania Komitetu Standardów Rachunkowości, przyjęty uchwałą Komitetu Standardów Rachunkowości Nr 1/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wewnętrznego regulaminu działania Komitetu Standardów Rachunkowości, stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr 1/2019

Komitetu Standardów Rachunkowości

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie wewnętrznego regulaminu działania

Komitetu Standardów Rachunkowości

Na podstawie § 6 ust. 2 oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 749 i 1765) uchwala się, co następuje:

§  1.  Komitet Standardów Rachunkowości przyjmuje wewnętrzny regulamin działania, stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Uchyla się uchwałę Nr 12/2018 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wewnętrznego regulaminu działania Komitetu Standardów Rachunkowości.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr  1

Wewnętrzny regulamin działania Komitetu Standardów Rachunkowości

Rozdział  1

Zakres działania Komitetu Standardów Rachunkowości

§  1. 
1.  Do zakresu działania Komitetu Standardów Rachunkowości, zwanego dalej "Komitetem", należy:
1) wydawanie krajowych standardów rachunkowości, zwanych dalej "standardami" oraz przegląd i aktualizacja istniejących standardów;
2) wydawanie stanowisk w problematycznych kwestiach z zakresu rachunkowości oraz przegląd i aktualizacja istniejących stanowisk;
3) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości;
4) analiza i opiniowanie projektów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz projektów ich zmian;
5) współpraca z międzynarodowymi i innymi krajowymi lub zagranicznymi organizacjami do spraw standaryzacji rachunkowości;
6) podejmowanie innych działań mających na celu harmonizację i standaryzację zasad rachunkowości, w tym:
a) wydawanie opracowań w postaci opinii, rekomendacji, ekspertyz i dokumentów dyskusyjnych, zwanych dalej "opracowaniami",
b) udział lub patronat nad, służącym tym celom, konferencjami naukowymi i zawodowymi.
2.  Komitet w uchwale podjętej w sprawie przyjęcia opracowań może zadecydować o sposobie ich udostępnienia.
3.  Komitet nie wydaje opinii ani interpretacji w indywidualnych, jednostkowych sprawach.

Rozdział  2

Tryb działania Komitetu Standardów Rachunkowości

§  2. 
1.  Komitet działa na posiedzeniach, poprzez powoływane w razie potrzeby grupy robocze oraz indywidualną pracę członków Komitetu.
2.  Posiedzenia Komitetu zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komitetu, zwany dalej "Przewodniczącym".
3.  Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Komitetu wraz z jego porządkiem, projektem protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz materiałami dotyczącymi przedmiotu posiedzenia przekazuje członkom Komitetu, drogą elektroniczną, sekretarz Komitetu, zwany dalej "sekretarzem", nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może podjąć decyzję o przekazaniu materiałów na posiedzenie w krótszym terminie.
4.  W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć osoby niewchodzące w jego skład, zaproszone przez Przewodniczącego.
5.  Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrywaniu spraw należących do właściwości Komitetu w trybie korespondencyjnego uzgadniania stanowisk (tryb obiegowy), określając termin, w którym członkowie Komitetu powinni zająć stanowisko w przedłożonej sprawie.
6.  Posiedzenia Komitetu są nagrywane wyłącznie na potrzeby sporządzenia protokołu. Niezwłocznie po przyjęciu przez Komitet protokołu z posiedzenia nagrania są kasowane.
7.  Dokumenty w sprawach należących do właściwości Komitetu przekazywane są w formie elektronicznej Członkom Komitetu oraz za zgodą Przewodniczącego osobom niebędącym członkami Komitetu, jak też osobom lub zespołowi takich osób w przypadku zlecenia im takich spraw.
8.  Komitet podejmuje uchwały na posiedzeniach, w głosowaniu jawnym.
9.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego czynności wymienione w niniejszym regulaminie wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
§  3. 
1.  Protokół z posiedzenia Komitetu sporządza sekretarz, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez Przewodniczącego członek Komitetu.
2.  Protokół zawiera w szczególności datę posiedzenia, porządek obrad, listę osób uczestniczących w posiedzeniu, podjęte ustalenia, teksty głosowanych uchwał oraz liczbę oddanych głosów.
3.  Protokół podlega przyjęciu na kolejnym posiedzeniu Komitetu i jest podpisywany przez Przewodniczącego Komitetu oraz sekretarza.
4.  Protokoły z posiedzeń Komitetu przechowywane są w Departamencie Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów.
5.  Sekretarz, na wniosek członka Komitetu, udostępnia protokoły do wglądu członkowi Komitetu.
§  4. 
1.  Komitet podejmuje uchwałę w sprawie wystąpienia do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o zlecenie osobie niebędącej członkiem Komitetu, zwanej dalej "autorem", albo zespołowi takich osób, zwanemu dalej "zespołowi autorskiemu", opracowania, w szczególności projektów standardów, stanowisk, recenzji projektów standardów lub stanowisk oraz innych opracowań.
2.  Komitet podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, na podstawie propozycji zgłoszonych przez członków Komitetu albo na podstawie rozeznania rynku potencjalnych wykonawców, wskazując w niej propozycję autora/zespołu autorskiego projektu oraz określając przedmiot zlecenia, kwotę wynagrodzenia i termin jego realizacji.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1:
1) kwota wynagrodzenia ustalana jest w oparciu o wstępny kosztorys zawierający stawkę godzinową oraz liczbę godzin potrzebną do opracowania projektu standardu/stanowiska; stawka godzinowa wynosi maksymalnie 260 zł (dwieście sześćdziesiąt złotych);
2) proponowana kwota wynagrodzenia brutto wynosi odpowiednio:
a) od 1.000 zł (tysiąca złotych) do 2.000 zł (dwóch tysięcy złotych) - za recenzję projektu standardu/ stanowiska,
b) od 1.000 (tysiąca złotych) do 4.000 zł (czterech tysięcy złotych) - za inne opracowania.

Rozdział  3

Opracowywanie standardów i stanowisk Komitetu

§  5. 
1.  Prace nad projektem standardu są podejmowane na podstawie uchwały określającej zakres standardu oraz uchwały, o której mowa w § 4 ust. 1.
2.  Projekt standardu zawiera w szczególności:
1) przedmiot, zakres, cel oraz uzasadnienie projektu standardu i jego kluczowych rozwiązań;
2) definicje użytych pojęć;
3) propozycje rozwiązań;
4) wyjaśnienia dotyczące uznawania, sposobu wyceny i ujmowania w księgach rachunkowych oraz prezentacji określonych wielkości w sprawozdaniu finansowym lub - jeśli to ma zastosowanie - prezentacji informacji w innych sprawozdaniach, o których mowa w przepisach o rachunkowości;
5) przykłady;
6) ocenę zgodności rozwiązań standardu z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach projekt standardu może nie zawierać przykładów.
3.  Autor/zespół autorski rozpoczyna prace nad projektem standardu przygotowując założenia projektu standardu, które przekazuje do opinii Komitetowi. Na podstawie założeń uwzględniających ewentualne uwagi Komitetu autor/zespół autorski, przygotowuje wstępny projekt standardu.
4.  Członkowie Komitetu po otrzymaniu wstępnego projektu standardu, zgłaszają uwagi dotyczące projektu. Autor/zespół autorski, po otrzymaniu uwag Komitetu, opracowuje projekt standardu uwzględniający zgłoszone uwagi. W przypadku nieuwzględnienia uwag, autor/zespół autorski przedstawia wyjaśnienia. Komitet po przeanalizowaniu wyjaśnień zwraca się do autora/zespołu autorskiego o uwzględnienie uwag wynikających z analizy i decyzji Komitetu.
5.  Komitet po otrzymaniu projektu standardu może zlecić sporządzenie jego recenzji.
6.  Komitet wybiera recenzentów na podstawie propozycji zgłoszonych przez członków Komitetu, a następnie podejmuje uchwałę w sprawie zakresu i warunków zlecenia sporządzenia recenzji projektu standardu, określającą osoby wskazane przez Komitet do jej sporządzenia, przedmiot recenzji, kwotę wynagrodzenia i termin wykonania recenzji. Ustalając kwotę wynagrodzenia Komitet bierze pod uwagę w szczególności zakres pracy oraz kwalifikacje niezbędne do jej wykonania.
7.  Autor/zespół autorski po otrzymaniu uwag recenzentów opracowuje projekt standardu uwzględniający zgłoszone uwagi. W przypadku nieuwzględnienia uwag przepis ust. 4 zdanie trzecie i czwarte stosuje się.
8.  Komitet po otrzymaniu projektu standardu uwzględniającego uwagi recenzentów podejmuje uchwałę w sprawie przekazania projektu standardu do publicznej dyskusji, wyznaczając termin zgłaszania uwag.
9.  Komitet może podjąć decyzję o przekazaniu projektu standardu równolegle do dyskusji publicznej i do recenzji lub o przekazaniu projektu standardu po zakończeniu dyskusji publicznej do recenzji.
10.  Autor/zespół autorski po otrzymaniu wyników dyskusji publicznej lub recenzji sporządza projekt standardu uwzględniający zgłoszone uwagi. W przypadku nieuwzględnienia wyników dyskusji publicznej lub recenzji przepis ust. 4 zdanie trzecie i czwarte stosuje się.
11.  Komitet podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia projektu standardu, o którym mowa w ust. 10. Podjęcie przedmiotowej uchwały kończy prace nad projektem standardu (brak możliwości zgłaszania uwag merytorycznych), który otrzymuje status ostatecznej wersji projektu standardu.
12.  Członkowie Komitetu otrzymują ostateczną wersję projektu standardu i są zobowiązani do przesłania sekretarzowi stanowiska w sprawie przyjęcia albo odrzucenia ostatecznej wersji projektu standardu; stanowiska są niezwłocznie przekazywane wszystkim członkom Komitetu.
13.  Członek Komitetu, który zamierza odmówić przyjęcia ostatecznej wersji projektu standardu przedstawia pisemne stanowisko z uzasadnieniem zgłoszonego zdania odrębnego.
14.  Członkowie Komitetu na posiedzeniu, po przeprowadzeniu dyskusji w sprawie przyjęcia albo odrzucenia ostatecznej wersji projektu, podejmują w drodze głosowania uchwałę w sprawie przyjęcia albo odrzucenia standardu, zawieszenia przyjęcia albo odrzucenia standardu, albo wznowienia prac nad projektem standardu.
15.  Członek Komitetu, w przypadku głosowania przeciw przyjęciu standardu, może zgłosić pisemnie zdanie odrębne z uzasadnieniem. Zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia standardu. Zdanie odrębne powinno dotyczyć zagadnień merytorycznych projektu standardu a uzasadnienie wskazywać powody, które uniemożliwiły członkowi Komitetu głosowanie za przyjęciem standardu.
16.  Uchwała w sprawie przyjęcia standardu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.
§  6. 
1.  W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o rachunkowości, Komitet może opracować stanowisko zawierające wytyczne dotyczące ich stosowania.
2.  Do prac nad projektem stanowiska przepisy § 5 stosuje się odpowiednio.
§  7. 
1.  Komitet do każdego projektu standardu lub stanowiska powołuje spośród swoich członków osobę lub osoby koordynujące prace.
2.  Członkowie Komitetu przekazują sekretarzowi uwagi do przygotowanych przez autora/zespół autorski: założeń, wstępnego projektu, projektu, projektu po recenzji, projektu po dyskusji publicznej, ostatecznej wersji projektu standardu, zwanych dalej "wersjami projektu standardu lub stanowiska"; sekretarz niezwłocznie przekazuje uwagi autorowi/zespołowi autorskiemu oraz do wiadomości członkom Komitetu.
3.  Autor/zespół autorski przygotowuje wersje projektu standardu lub stanowiska w trybie "rejestruj zmiany" i przekazuje je sekretarzowi; Sekretarz niezwłocznie przekazuje uwagi członkom Komitetu.
4.  Przewodniczący określa terminy zgłaszania uwag do wersji projektu standardu lub stanowiska przez członków Komitetu.
5.  Projekt standardu lub stanowiska zamieszcza się w szczególności na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz w miesięczniku "Rachunkowość". Komitet może dodatkowo przekazać do zaopiniowania projekt standardu lub stanowiska wybranym podmiotom i instytucjom.

Rozdział  4

Współpraca z międzynarodowymi organizacjami do spraw standaryzacji rachunkowości

§  8. 
1.  Komitet może opiniować projekty dokumentów przygotowywane przez międzynarodowe organizacje do spraw standaryzacji rachunkowości.
2.  Przewodniczący dla każdego projektu dokumentu, o którym mowa w ust. 1, może wyznaczyć spośród członków Komitetu osobę koordynującą prace nad danym projektem dokumentu, zwaną dalej "koordynatorem".
3.  Koordynator przedstawia Komitetowi projekt dokumentu, o którym mowa w ust. 1, a także zbiera uwagi członków Komitetu; na podstawie otrzymanych uwag opracowuje projekt opinii Komitetu dotyczącej dokumentu i przekazuje ją do uzgodnienia członkom Komitetu w trybie obiegowym.
4.  Komitet przyjmuje projekt opinii na posiedzeniu. W uzasadnionych przypadkach koordynator za zgodą Przewodniczącego może przekazać opinię do uzgodnienia w trybie obiegowym, bez przyjęcia projektu opinii na posiedzeniu Komitetu.
5.  Komitet może zgłaszać członków Komitetu do prac w grupach roboczych w organizacjach międzynarodowych do spraw standaryzacji rachunkowości oraz do udziału w zagranicznych konferencjach i seminariach dotyczących standaryzacji rachunkowości.
6.  Członek Komitetu uczestniczący w pracach grup roboczych, zagranicznych konferencjach i seminariach dotyczących standaryzacji rachunkowości sporządza i przedkłada Przewodniczącemu za pośrednictwem sekretarza pisemne sprawozdanie w terminie 10 dni od dnia zakończenia spotkania grupy roboczej, zagranicznej konferencji lub seminarium. Sprawozdanie przedstawiane jest członkom Komitetu.
7.  Komitet organizuje konferencje konsultacyjne w sprawie międzynarodowej standaryzacji rachunkowości.
8.  Komitet może zapraszać do współpracy przy organizacji konferencji konsultacyjnych i innych inicjatyw przedstawicieli innych organizacji i instytucji, w tym w szczególności ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).