Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2019.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Służbie Ochrony Państwa

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W związku z odbywającą się w dniach 13 i 14 lutego 2019 r. w Warszawie konferencją ministerialną w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, funkcjonariusze Straży Granicznej udzielą pomocy Służbie Ochrony Państwa w okresie od dnia 11 lutego do dnia 15 lutego 2019 r.
§  2.  Zakres, miejsce i formy udzielenia pomocy Służbie Ochrony Państwa przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz liczbę skierowanych w tym celu funkcjonariuszy uzgodnią Komendant Służby Ochrony Państwa i Komendant Główny Straży Granicznej lub upoważnione przez nich osoby.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).