Dz.Urz.MKiDN.2019.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 11 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu na Wawelu- Państwowym Zbiorom Sztuki

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu na Wawelu - Państwowym Zbiorom Sztuki (Dz. Urz. MKiDN poz. 27) w załączniku w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W skład Kolegium wchodzą kierownicy oddziałów, kierownicy działów merytorycznych, kierownicy pracowni konserwatorskich oraz kustosze i kustosze dyplomowani.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).