Dzienniki resortowe

B.I.LP.2019.2.28

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 10
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie czasowego udostępnienia środków związanych z funduszem leśnym Nadleśnictwu Manowo (RDLP w Szczecinku)

EP.363.1.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadań wynikających z uprawnień i obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w:

1) art. 56 ust. 2 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dysponuje środkami związanymi z funduszem leśnym;

2) art. 33 ust. 3 pkt 7 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wyrównuje niedobory środków finansowych w nadleśnictwach i regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, wynikające ze zróżnicowanych warunków gospodarki leśnej -

- mając na względzie:

(1) zapis art. 58 ust. 1 ustawy o lasach, zgodnie z którym środki funduszu leśnego przeznacza się dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów powstających przy realizacji zadań: 1) gospodarki leśnej, 2) dotyczących administracji publicznej w zakresie leśnictwa;

(2) sygnalizowaną konieczność zapłaty większej, niż wcześniej deklarowanych (za lata 2013-2017) kwot podatku od nieruchomości za grunty wykorzystywane przez operatorów napowietrznych linii elektroenergetycznych i wynikającą z tego faktu możliwość powstania czasowego niedoboru środków finansowych w Nadleśnictwie Świerczyna, w związku z brakiem własnych środków obrotowych na sfinansowanie zobowiązań z tytułu wykonywania bieżących zadań, w tym z zakresu gospodarki leśnej -

- postanawiam, co następuje:

§  1.  W sytuacji zagrożenia czasową utratą płynności finansowej i braku możliwości prowadzenia planowej gospodarki leśnej Nadleśniczy Nadleśnictwa Manowo, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, wystąpi do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z wnioskiem o czasowe udostępnienie środków związanych z funduszem leśnym, opracowanym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).
§  2. 
1.  Wniosek, o którym mowa w § 1, po wpłynięciu do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przekazywany jest do wydziału właściwego ds. planowania, który koordynuje dalsze prace związane z jego opracowaniem.
2.  Po akceptacji wniosku przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wydział właściwy ds. planowania przygotuje porozumienie w sprawie czasowego udostępnienia środków związanych z funduszem leśnym wg wzoru stanowiącego suplement nr 3 do wniosku, o którym mowa w § 1, i przekaże drogą służbową celem podpisania przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Manowo, a następnie przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku i w dalszej kolejności Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
3.  Porozumienie, po podpisaniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, podlega rejestracji w wydziale właściwym ds. planowania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i przekazaniu poszczególnych egzemplarzy stronom - dwa egzemplarze otrzymuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, w tym jeden dla Nadleśnictwa Manowo i po jednym egzemplarzu do wydziałów Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych właściwych ds. księgowości i planowania.
4.  Wydział właściwy ds. księgowości Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przekazuje środki na rachunek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, a Regionalna Dyrekcja niezwłocznie po ich otrzymaniu - na rachunek Nadleśnictwa Manowo.
§  3. 
1.  Rozliczenie środków otrzymanych w ramach czasowego udostępnienia środków związanych z funduszem leśnym następuje w terminie określonym w porozumieniu, o którym mowa w § 2 ust. 2.
2.  Zobowiązuje się Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku do monitorowania bieżącej kondycji finansowej Nadleśnictwa Manowo i spowodowanie zwrotu na rachunek właściwy w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych części lub całości środków czasowo udostępnionych z funduszu leśnego, w terminie wcześniejszym, niż wskazany w porozumieniu, o którym mowa w § 2 ust. 2, w sytuacji poprawy płynności finansowej Nadleśnictwa.
3.  W sytuacji braku możliwości zwrotu czasowo udostępnionych środków związanych z funduszem leśnym w terminie wskazanym w porozumieniu, o którym mowa w § 2 ust. 2, Nadleśnictwo Świerczyna, za pośrednictwem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, może wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o zmianę terminu zwrotu środków.
4.  Akceptacja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w przedmiocie wniosku, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do zawarcia aneksu do porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 2.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.