Dziennik resortowy

B.I.LP.2019.2.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2018 r.

EP.0300.1.21.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1  (tj. z 2018 r. Dz. U. z 13 listopada poz. 2129 z późn. zm.), w związku z § 6 2  i § 8 ust. 1 pkt 2 3  Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikającego z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 4  (Dz. U. Nr 134 poz. 692), zarządzam, co następuje:

§  1.  Celem osiągnięcia odpisu podstawowego na fundusz leśny obciążającego koszty działalności nadleśnictw w wielkości ustalonej przez Ministra Środowiska Decyzją nr 15 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw oraz ustalenia wielkości odpisu podstawowego na fundusz leśny, na rok 2018, w związku z zapisami zawartymi w § 2 ust. 4 Zarządzenia nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2018 r., w § 2 ust. 3 zarządzenia nr 27, o którym mowa wyżej, wprowadzam następujące zmiany: wyrażenie: "Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu - 21,50%" zastępuje się wyrażeniem:

"Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu - 21,38049714%".

§  2.  Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2018 r. pozostają bez zmian.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2018 r.
1 Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że "Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów Państwowych".
4 § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692) stanowi, że "Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regionalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego".