Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSZ.2019.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustanowienia specjalnych wysłanników Ministra Spraw Zagranicznych do spraw kampanii na rzecz promocji kandydatury Rzeczypospolitej Polskiej na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) i § 17 ust. 1 pkt 2 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2017 r. poz. 31 i 81, z 2018 r. poz. 26, 51 i 56 oraz z 2019 r. poz. 2), zarządza się, co następuje:
§  1.  Traci moc zarządzenie nr 39 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustanowienia specjalnych wysłanników Ministra Spraw Zagranicznych do spraw kampanii na rzecz promocji kandydatury Rzeczypospolitej Polskiej na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 43).
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).