Dziennik resortowy

B.I.LP.2019.2.21

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie leśnej asysty honorowej

GS.0210.1.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach 3 , mając na względzie art. 35a ust. 1 i art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach 4 , zarządza się, co następuje:

§  1. 
1.  W uroczystościach o znaczeniu ogólnopolskim, które organizuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych lub w których uczestniczy Dyrektor Generalny albo jego przedstawiciel, może brać udział leśna asysta honorowa w postaci pododdziału honorowego, pocztu sztandarowego lub flagowego, posterunku honorowego, szpaleru reprezentacyjnego albo pracowników składających wieńce lub wiązanki.
2.  Na polecenie Dyrektora Generalnego Główny Inspektor Straży Leśnej uzgadnia każdorazowo z dyrektorami RDLP skład i zasady udziału leśnej asysty honorowej w uroczystościach, o których mowa w ust. 1.
§  2. 
1.  W uroczystościach o znaczeniu regionalnym, które organizuje Dyrektor RDLP lub w których uczestniczy Dyrektor RDLP albo jego przedstawiciel, może brać udział leśna asysta honorowa złożona z pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z zasięgu danej RDLP w postaci pododdziału honorowego, pocztu sztandarowego lub flagowego, posterunku honorowego, szpaleru reprezentacyjnego albo pracowników składających wieńce lub wiązanki.
2.  Dyrektor RDLP uzgadnia każdorazowo z kierownikami jednostek zasady udziału leśnej asysty honorowej w uroczystościach, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
3.  Zgoda Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nie jest wymagana w przypadku udziału asysty wyłącznie w postaci pocztu sztandarowego lub pracowników składających wieńce lub wiązanki.
§  3. 
1.  Członkami leśnej asysty honorowej mogą być pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych wyznaczeni, za ich zgodą, przez swoich pracodawców do stałego wykonywania zadań reprezentacyjnych (pracownicy wyznaczeni do zadań reprezentacyjnych).
2.  Do zadań reprezentacyjnych mogą być wyznaczeni pracownicy Służby Leśnej lub pracownicy niebędący w Służbie Leśnej, lecz posiadający mundur wyjściowy leśnika.
§  4. 
1.  Dyrektorzy RDLP zapewniają, aby w zasięgu każdej dyrekcji regionalnej była odpowiednia liczba pracowników wyznaczonych do zadań reprezentacyjnych.
2.  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może wyznaczyć w Dyrekcji Generalnej pracowników do zadań reprezentacyjnych, stosując odpowiednio przepis § 3.
3.  Dyrektor zakładu o zasięgu krajowym, po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego, może wyznaczyć w swoim zakładzie pracowników do zadań reprezentacyjnych, stosując odpowiednio przepis § 3.
§  5. 
1.  Koordynację i nadzór nad wykonywaniem zadań reprezentacyjnych w Lasach Państwowych sprawuje Główny Inspektor Straży Leśnej.
2.  Informacje o wykonywaniu przez pracowników zadań reprezentacyjnych (daty wyznaczenia ich i zwolnienia z zadań reprezentacyjnych oraz daty odbytych szkoleń, o których mowa w § 7 ust. 2) pracodawcy tych osób wprowadzają do Systemu Informatycznego Lasów Państwowych w ramach danych dotyczących poszczególnych pracowników.
§  6. 
1.  Członkowie leśnej asysty honorowej występują w mundurze wyjściowym leśnika z przypiętym sznurem galowym oraz w białych rękawiczkach, a w przypadku pocztu sztandarowego lub flagowego - przepasani ponadto biało-czerwoną szarfą.
2.  Sznur galowy jest koloru srebrnego przeplatany zieloną nitką, z metalową zapinką.
3.  Pracodawca obowiązany jest zaopatrzyć pracowników wyznaczonych do zadań reprezentacyjnych w sznury galowe, białe rękawiczki i biało-czerwone szarfy.
§  7. 
1.  Główny Inspektor Straży Leśnej organizuje lub nadzoruje organizację szkoleń dla pracowników wyznaczonych do zadań reprezentacyjnych z zakresu funkcjonowania asysty honorowej.
2.  Pracodawca obowiązany jest skierować pracownika wyznaczonego do zadań reprezentacyjnych na szkolenie podstawowe wkrótce po wyznaczeniu go do tych zadań, a następnie co dwa lata - na szkolenia doskonalące.
§  8. 
1.  Pracownicy wyznaczeni do zadań reprezentacyjnych występują jako leśna asysta honorowa i uczestniczą w szkoleniach, o których mowa w § 7, na podstawie polecenia służbowego.
2.  Koszty wyposażenia, delegacji i szkoleń pracowników wyznaczonych do zadań reprezentacyjnych ponoszą ich pracodawcy.
§  9.  Dopuszcza się składanie wieńców lub wiązanek, a także udział w poczcie sztandarowym nadleśnictwa albo zakładu Lasów Państwowych, przez pracowników niewyznaczonych do zadań reprezentacyjnych pod warunkiem zachowania uroczystej formy. Pracownicy ci mogą w takim przypadku używać sznura galowego z zapinką, białych rękawiczek oraz biało-czerwonej szarfy.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny "inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym".
4 Art. 35a ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że pracownicy Lasów Państwowych uprawnieni są do noszenia munduru leśnika, a art. 46 ust. 1 pkt 1, że pracownicy Służby Leśnej mają prawo do otrzymywania bezpłatnego umundurowania i oznak służbowych, z obowiązkiem ich noszenia w czasie pełnienia obowiązków służbowych.