Dz.Urz.KGP.2019.18 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 418
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
w sprawie zakresu oraz szczegółowych warunków, trybu przeprowadzania oraz zasad oceniania sprawności fizycznej policjantów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Sprawność fizyczna policjanta jest oceniana raz w roku za pomocą testu sprawności fizycznej policjantów, zwanego dalej "testem".
2.  Test polega na wykonaniu w ciągu jednego dnia czterech prób sprawnościowych:
1) próby 1 - do oceny siły eksplozywnej - rzut oburącz znad głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze:
a) 2 kg dla kobiet,
b) 3 kg dla mężczyzn;
2) próby 2 - do oceny siły mięśni brzucha - z leżenia tyłem skłony tułowia w przód przez 30 s;
3) próby 3 - do oceny szybkości i koordynacji ruchowej - bieg ze zmianami kierunków po tzw. kopercie;
4) próby 4 - do oceny wytrzymałości - bieg na dystansie:
a) 800 m dla kobiet,
b) 1000 m dla mężczyzn.
3.  Opis wykonywania prób sprawnościowych, o których mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  2. 
1.  Wyniki uzyskane z prób sprawnościowych są oceniane na podstawie norm, ustalonych w zależności od płci i wieku policjanta. Normy wyników uzyskanych z prób sprawnościowych określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
2.  Ustala się następujące grupy wiekowe policjantów:
1) grupa I - do 29 lat;
2) grupa II - od 30 do 39 lat;
3) grupa III:
a) kobiety - od 40 do 45 lat,
b) mężczyźni od 40 do 50 lat.
3.  Grupę wiekową, o której mowa w ust. 2, należy ustalać na podstawie roku urodzenia, bez uwzględniania dnia i miesiąca.
§  3. 
1.  Zwalnia się z testu policjanta, który:
1) przekroczył wiek określony w § 2 ust. 2 pkt 3;
2) w roku przeprowadzania testu:
a) jest przeniesiony do dyspozycji przełożonego właściwego w sprawach osobowych,
b) jest zwolniony z obowiązku wykonywania zadań służbowych na zasadach określonych w przepisach o związkach zawodowych,
c) jest oddelegowany do pełnienia zadań służbowych poza Policją,
d) ukończył szkolenie zawodowe podstawowe lub kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji,
e) jest oddelegowany do pełnienia służby poza granicami państwa w celu realizacji zadań w kontyngencie policyjnym,
f) brał czynny udział w zawodach lub innych imprezach rekreacyjno-sportowych, promujących dbałość o sprawność fizyczną, w szczególności w zawodach lub imprezach, które zostały objęte patronatem lub zostały wskazane przez Komendanta Głównego Policji, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f, udziela się pod warunkiem uzyskania przez policjanta, za pośrednictwem odpowiednio kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej właściwej do powołania komisji, o których mowa w § 4 ust. 2, pisemnej zgody Komendanta Głównego Policji.
§  4. 
1.  Test przeprowadza komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji.
2.  Dla policjantów:
1) Komendy Głównej Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, test przeprowadza komisja powołana przez kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji;
2) komórki organizacyjnej właściwej w sprawach antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, test przeprowadza komisja powołana przez kierownika tej komórki organizacyjnej;
3) komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji mających siedzibę na obszarze działania komendanta wojewódzkiego Policji, test przeprowadza komisja powołana przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji;
4) komisariatów Policji test przeprowadza komisja powołana przez właściwego komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji;
5) komisariatów specjalistycznych Policji test przeprowadza komisja powołana przez właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.
3.  W przypadku braku możliwości powołania komisji do przeprowadzenia testu dla policjantów komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji i komisariatów Policji, test przeprowadza komisja powołana przez właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.
4.  W razie potrzeby powołuje się więcej niż jedną komisję do przeprowadzenia testu.
§  5. 
1.  W skład komisji powołanej do przeprowadzenia testu, zwanej dalej "komisją", wchodzą policjanci będący absolwentami kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik interwencji lub inne osoby posiadające odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje z zakresu szkolenia fizycznego.
2.  W skład komisji mogą wchodzić osoby posiadające kwalifikacje zawodowe: lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego.
§  6. 
1.  Test przeprowadza się od 15 kwietnia do 31 października.
2.  Kierownik komórki lub jednostki organizacyjnej Policji właściwej do powołania komisji ustala skład osobowy komisji oraz miejsca i terminy przeprowadzania testu.
3.  Policjant przystępuje do testu prowadzonego przez komisję właściwą dla miejsca pełnienia służby.
§  7.  Do testu przystępuje policjant, który posiada aktualne zaświadczenie lekarskie z przeprowadzonych badań profilaktycznych, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych.
§  8. 
1.  Komisja ocenia sprawność fizyczną policjanta na podstawie wyników uzyskanych z prób sprawnościowych, o których mowa w § 1 ust. 2.
2.  Ocenę końcową z testu wystawia się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z prób sprawnościowych.
3.  Wystawia się z testu ocenę końcową:
1) 6 - wyróżniającą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 5,51 do 6,00;
2) 5 - bardzo dobrą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 4,51 do 5,50;
3) 4 - dobrą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3,51 do 4,50;
4) 3 - poprawną, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 2,51 do 3,50;
5) 2 - dopuszczającą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 2,0 do 2,50;
6) 1 - niedostateczną, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi poniżej 2,0.
§  9.  Policjant nie zalicza testu w przypadku:
1) otrzymania oceny końcowej niedostatecznej;
2) nieprzystąpienia do wszystkich prób sprawnościowych;
3) otrzymania oceny niedostatecznej z więcej niż jednej próby sprawnościowej.
§  10. 
1.  Komisja sporządza:
a) protokół z przeprowadzenia testu oraz wyników i ocen uzyskanych przez policjantów, którzy przystąpili do testu,
b) zestawienie ocen końcowych uzyskanych przez policjantów.
2.  Zestawienie ocen końcowych, o których mowa w ust. 1, dotyczące policjantów komórki organizacyjnej właściwej w sprawach antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, przesyła się do kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji.
2a.  Zestawienie ocen końcowych, o których mowa w ust. 1, dotyczące policjantów komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji mających siedzibę na obszarze działania komendanta wojewódzkiego Policji, przesyła się do kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Centralnego Biura Śledczego Policji.
2b.  Zestawienie ocen końcowych, o których mowa w ust. 1, dotyczące policjantów komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji mających siedzibę na obszarze działania komendanta wojewódzkiego Policji, przesyła się do kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Biura Spraw Wewnętrznych Policji.
3.  Protokół i zestawienie ocen końcowych, o których mowa w ust. 1, przechowuje się w komórce lub jednostce organizacyjnej Policji właściwej do powołania komisji.
4.  Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1 lit. a, stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
5.  Wzór zestawienia, o którym mowa w ust. 1 lit. b, stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OPIS WYKONYWANIA PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ POLICJANTÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA A NORMY WYNIKÓW UZYSKANYCH Z PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH - KOBIETY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

PROTOKÓŁ NR ... Z PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ WYNIKÓW I OCEN UZYSKANYCH W ROKU PRZEZ POLICJANTÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W ....................

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZESTAWIENIE OCEN KOŃCOWYCH Z TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ UZYSKANYCH W ROKU PRZEZ POLICJANTÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W ..........1