Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2019.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 7 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. Urz. MNiSW poz. 12) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zespół dla dyscypliny naukowej językoznawstwo, w którego skład wchodzą:

a) Elżbieta Jamrozik,

b) Elżbieta Mańczak-Wohlfeld,

c) Jolanta Panasiuk,

d) Geoffrey Schwartz,

e) Daniel Słapek,

f) Ewa Sławkowa,

g) Jakub Szymanik,

h) Sławomir Wacewicz;";

2) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) zespół dla dyscypliny naukowej nauki o kulturze i religii, w którego skład wchodzą:

a) Michał Buchowski,

b) Marek Dziekan,

c) Katarzyna Flader-Rzeszowska,

d) Leszek Kolankiewicz,

e) Waldemar Kuligowski,

f) Maciej Kurcz,

g) Lech Trzcionkowski;";

3) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) zespół dla dyscypliny naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja, w którego skład wchodzą:

a) Piotr Chołda,

b) Andrzej Czyżewski,

c) Sebastian Deorowicz,

d) Włodzisław Duch,

e) Krzysztof Krawiec,

f) Mikołaj Leszczuk,

g) Mikołaj Morzy,

h) Maciej Ogorzałek,

i) Jarosław Stepaniuk,

j) Michał Woźniak;";

4) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) zespół dla dyscypliny naukowej nauki o zdrowiu, w którego skład wchodzą:

a) Alina Borkowska,

b) Halina Car,

c) Aleksandra Gaworska-Krzemińska,

d) Tomasz Holecki,

e) Grażyna Jasieńska,

f) Katarzyna Wieczorowska-Tobis;";

5) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

"32) zespół dla dyscypliny naukowej nauki prawne, w którego skład wchodzą:

a) Bartosz Brożek,

b) Zbigniew Cieślak,

c) Wojciech Dajczak,

d) Jolanta Jabłońska-Bonca,

e) Ryszard Markiewicz,

f) Andrzej Mączyński,

g) Cezary Mik,

h) Jakub Stelina,

i) Marek Szydło;";

6) pkt 34 otrzymuje brzmienie:

"34) zespół dla dyscypliny naukowej pedagogika, w którego skład wchodzą:

a) Ewa Domagała-Zyśk,

b) Michał Klichowski,

c) Amadeusz Krause,

d) Renata Nowakowska-Siuta,

e) Helena Ostrowicka,

f) Jacek Pyżalski,

g) Małgorzata Sekułowicz;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).