Dziennik resortowy

Dz.Urz.ABW.2019.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 452, 650 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego na obszarze miasta stołecznego Warszawy (stopień ALFA), powołuje się sztab koordynacyjny.
§  2.  W skład sztabu koordynacyjnego wchodzą:
1) Przewodniczący - prof. dr hab. Piotr Pogonowski - Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
2) Członkowie, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, zwanej dalej "ustawą":
a) Dyrektor Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
b) Zastępca Dyrektora Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
c) Dyrektor Departamentu Postępowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
d) Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
e) Dyrektor Departamentu Kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
f) Dyrektor Departamentu Wsparcia Operacyjno-Technicznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
g) przedstawiciel Agencji Wywiadu,
h) przedstawiciel Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
i) przedstawiciel Służby Wywiadu Wojskowego,
j) przedstawiciel Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
k) przedstawiciel Policji,
l) przedstawiciel Straży Granicznej,
m) przedstawiciel Straży Marszałkowskiej,
n) przedstawiciel Służby Ochrony Państwa,
o) przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,
p) przedstawiciel Krajowej Administracji Skarbowej,
q) przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej,
r) przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
3) Członkowie, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy:
a) przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
b) przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
c) przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji,
d) przedstawiciel Prokuratora Generalnego;
4) Sekretarz - funkcjonariusz Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
§  3. 
1.  Sztab koordynacyjny wykonuje zadania, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy.
2.  Przewodniczący sztabu koordynacyjnego zwołuje jego posiedzenia, w zależności od potrzeb wynikających z konieczności podjęcia działań, które mają na celu przeciwdziałanie wystąpieniu zagrożenia o charakterze terrorystycznym albo powzięciem informacji, która może mieć wpływ na wprowadzenie lub zmianę stopni alarmowych, zgodnie z przepisami art. 15 ustawy.
3.  Obsługę kancelaryjno-biurową sztabu koordynacyjnego, w tym bieżące sporządzanie protokołów z jego posiedzeń, zapewnia Sekretarz sztabu koordynacyjnego.
§  4.  Członkowie sztabu koordynacyjnego nie podlegają obowiązkom wynikającym z zarządzenia nr Z-52 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz osób w nich przebywających zmienionego zarządzeniem nr Z-56 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 lipca 2016 r., zarządzeniem nr Z-44 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 10 maja 2018 r., zarządzeniem nr Z-57 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 lipca 2018 r. oraz zarządzeniem nr Z-120 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 października 2018 r., w zakresie dotyczącym korzystania z mobilnych środków łączności.
§  5.  Zarządzenie podlega natychmiastowemu przekazaniu Członkom sztabu koordynacyjnego.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2019 r.