Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2019.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 8 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 210) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. Opinie są wydawane przez Komisję:

1) na wniosek;

2) z inicjatywy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.";

2) w § 6 w ust. 1 uchyla się pkt 1;
3) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

"§ 17a. W przypadku rozpatrywania spraw z inicjatywy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego:

1) nie stosuje się § 7 ust. 8, § 9 ust. 1, § 12 ust. 4 oraz § 17;

2) osoby do przygotowania ekspertyzy albo innego dokumentu specjalistycznego dla potrzeb Komisji, zebrania materiałów niezbędnych do wydania przez Komisję opinii lub przygotowania projektów opinii są wyznaczane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego spośród:

a) osób wchodzących w skład Komisji,

b) osób zaproszonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do udziału w posiedzeniach z głosem doradczym;

3) uchwała może zawierać propozycje nakazów lub zakazów skierowanych do przedsiębiorcy;

4) rozstrzygnięcia dotyczące zagadnień nieobjętych przepisami zarządzenia ustala Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.";

4) w § 18 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) wskazanie osób, które przygotowały ekspertyzy albo inne dokumenty specjalistyczne, o których mowa w § 17a pkt 2;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.