Dz.Urz.MSiT.2019.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lutego 2019 r.

DECYZJA Nr 7
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 13 lutego 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich, na dofinansowanie w 2019 r. - ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - zadania publicznego "Sport Wszystkich Dzieci"

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 2354) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 54 Ministra Sportu i Turystyki z 2 listopada 2018 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich, na dofinansowanie w 2019 r. - ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - zadania publicznego "Sport Wszystkich Dzieci" (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 80), § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Komisji wchodzą:

1) Dariusz Buza - Przewodniczący;

2) Marcin Brzychcy - Zastępca Przewodniczącego;

3) Anna Mikielska - Sekretarz;

4) Agnieszka Grygoruk;

5) Wojciech Dobrowolski;

6) Grażyna Felczak;

7) Piotr Jasiukajć;

8) Wojciech Jakubowski;

9) Katarzyna Kacprzyk;

10) Monika Kaniewska;

11) Marzena Kulak;

12) Agnieszka Myrcha;

13) Teresa Pałczyńska;

14) Maciej Pliszka;

15) Bożenna Potentas;

16) Aneta Rosa-Szymańska;

17) Maciej Rosiński;

18) Magdalena Sadowska;

19) Iwona Szczepańska;

20) Magdalena Skrzeczyńska;

21) Honorata Siek;

22) Agnieszka Sut - Angowska;

23) Marian Sypniewski - Polski Komitet Olimpijski;

24) Beata Szeląg;

25) Marzena Zaręba.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).