B.I.LP.2019.2.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48 z dnia 17 lipca 2018 r.

OI.0441.29.1.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , zwanego dalej Statutem - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 33 ust. 3 pkt 3 3  ustawy o lasach, mając na względzie, że postanowienie § 10 Statutu 4  stwarza możliwość powoływania przez Dyrektora Generalnego doraźnych zespołów doradczych dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określania zasad i trybu działania takich zespołów - postanawiam, co następuje:

§  1.  Treść § 7 Zarządzenia nr 48 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. rozwoju sieci WAN przyjmuje brzmienie:

"Zespół realizuje wyznaczone zadania w okresie od dnia wejścia w życie Zarządzenia do 31 sierpnia 2019 r.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach (tamże) stanowi, że Dyrektor Generalny w szczególności inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
4 § 10 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że "Dyrektor Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźnie zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów".