Departmental acts

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Sztokholmie.

Dz.Urz.MRiF.2017.237 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2017.65 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.137 t.j. | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.201 t.j. | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.82 t.j. | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.201 t.j. | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.82 t.j. | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2017.65 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.137 t.j. | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.51 | obwieszczenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.218 | decyzja z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2017.66 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Inspektorat Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2017.217 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.50 | komunikat z dnia 23 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Dodatkowy dzień wolny od pracy w 2018 r.

Dz.Urz.PKRUS.2017.64 | komunikat z dnia 23 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Narada dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym.

B.I.LP.2018.1.9 | decyzja z dnia 23 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie systemu zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2017.62 | zarządzenie z dnia 23 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie systemu zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2017.62 | zarządzenie z dnia 23 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie systemu zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2017.62 | zarządzenie z dnia 23 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

Dz.Urz.NBP.2017.23 | uchwała z dnia 23 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2017.182 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Architektury i Urbanistyki.

Dz.Urz.MKiDN.2017.77 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2018.1.1 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2018.1.2 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie odznaki okolicznościowej "Medal 100-lecia ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego".

Dz.Urz.MON.2017.216 | decyzja z dnia 21 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie odznaki okolicznościowej "Medal 100-lecia ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego".

Dz.Urz.MON.2017.216 | decyzja z dnia 21 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Utworzenie państwowej instytucji kultury - Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Dz.Urz.MKiDN.2017.76 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zakres i sposób wykonywania zadań koordynatora do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego.

Dz.Urz.MS.2017.230 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zakres i sposób wykonywania zadań koordynatora do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego.

Dz.Urz.MS.2017.230 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana danych objętych wpisem na listę maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2017.23 | komunikat z dnia 21 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana danych objętych wpisem na listę maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2017.24 | komunikat z dnia 21 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana danych objętych wpisem na listę maklerów papierów wartościowych oraz listę doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KNF.2017.22 | komunikat z dnia 21 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Dz.Urz.MKiDN.2017.78 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów".

Dz.Urz.MRiF.2017.231 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.56 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.56 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.49 | komunikat z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.39 t.j. | zarządzenie z dnia 17 listopada 2017 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2017.64 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2017.64 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.39 t.j. | zarządzenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.39 t.j. | zarządzenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.48 | komunikat z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.47 | obwieszczenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2017.61 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terminów przyjęć do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na rok 2018.

Dz.Urz.ABW.2017.48 | decyzja z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Wybór banków do składania ofert współpracy z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych na rok 2018.

B.I.LP.2017.12.198 | decyzja z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2017.113 | obwieszczenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2017.114 | obwieszczenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2017.116 | obwieszczenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący