Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.53

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie art. 361 ust. 5 i ust. 2 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą we Wrocławiu w składzie:
1)
egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a)
Agata Regulska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Anita Woroniecka - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
2)
egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a)
Aneta Fiałkowska-Sobczyk - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
dr Gabriela Bar - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
3)
egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Wojciech Łukowski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Danuta Ławniczak - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
4)
egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a)
Władysław Kulon - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Joanna Skura - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  2. 
Egzaminatorów z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, spośród osób wskazanych w § 1, wyznacza Przewodniczący Komisji, o której mowa w § 1, przy czym jednego spośród osób wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugiego spośród osób wskazanych przez Krajową Radę Radców Prawnych.
§  3. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Wojciecha Łukowskiego.
§  4. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Danutę Ławniczak.
§  5. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.