Zmiana decyzji w sprawie ogłoszenia "Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 r." w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSpor.2020.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 2020 r.

DECYZJA Nr 6
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 7 lutego 2020 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ogłoszenia "Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 r." w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638) ustala się, co następuje:
§  1. 
W załączniku do decyzji nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia "Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 r." w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 67), wprowadza się następujące zmiany:
1)
Rozdział IV otrzymuje brzmienie:

Program będzie finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwanych dalej "środkami FRKF", których dysponentem jest Minister Sportu. W I naborze wniosków rozdysponowano kwotę 16 690 000,00 zł. W związku z powyższym na dalszą realizację Programu w 2020 roku przeznacza się kwotę 2 010 000,00 zł. Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od przychodów Funduszu lub w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym wydatków ze środków Funduszu na rok 2020.

2)
Rozdział VII pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Wnioski należy składać osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej oraz przesyłać elektronicznie w systemie AMODIT w terminie do 17 lutego 2020 r. Datą złożenia wniosku jest: data osobistego dostarczenia wniosku do siedziby Ministerstwa Sportu lub data stempla pocztowego albo data nadania przesyłki kurierskiej oraz data wysłania wniosku w systemie AMODIT. Data nie może wykraczać poza termin składania wniosków. Wnioski wraz z załącznikami nieprzesłane w systemie AMODIT, nie będą rozpatrywane (analogicznie nie będą rozpatrywane wnioski przesłane wyłącznie w formie elektronicznej w systemie AMODIT).

3)
Rozdział VIII otrzymuje brzmienie:

Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 27 marca 2020 r. W przypadku zwiększenia lub niewykorzystania wszystkich środków finansowych na realizację Programu Minister Sportu może wyznaczyć dodatkowy termin na składanie wniosków w ramach niniejszego Programu. poz. 2380).

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U.