Gospodarka transportowa w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2020.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, 1635, 1726 i 2020) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1.

Przepisy ogólne

§  1. 
1. 
Zarządzenie określa:
1)
sposoby korzystania ze sprzętu transportowego oraz prowadzenia ewidencji pracy tego sprzętu;
2)
metody utrzymywania sprawności technicznej sprzętu transportowego;
3)
sposoby uznawania sprzętu transportowego za zbędny oraz zagospodarowania tego sprzętu;
4)
sposób rozliczania zużycia paliw.
2. 
Przepisy zarządzenia nie dotyczą gospodarki transportowej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego.
§  2. 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
gospodarce transportowej - należy przez to rozumieć działania związane z planowaniem, nabywaniem, eksploatacją, obsługą, naprawą i zbywaniem sprzętu transportowego oraz zaopatrzeniem i rozliczaniem zużycia paliw i materiałów eksploatacyjnych;
2)
sprzęcie transportowym - należy przez to rozumieć:
a)
pojazdy w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) w tym pojazdy ziemno-wodne,
b)
jednostki pływające z silnikiem zabudowanym na stałe, zwane dalej "jednostkami pływającymi"

- stanowiące własność Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej "PSP", lub będące w jej użytkowaniu, w tym sprawne technicznie eksponaty zgromadzone przez Centralne Muzeum Pożarnictwa, zwane dalej "CMP";

3) 1
 koordynacji - rozumie się przez to aktywność zmierzającą do ujednolicenia metod i sposobów postępowania podmiotów koordynowanych.
§  3. 
Kierownik jednostki organizacyjnej PSP, zwanej dalej "jednostką PSP", może upoważniać w formie pisemnej, swoich pracowników do załatwiania spraw z zakresu gospodarki transportowej w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do spraw związanych z gospodarką paliwami i uznawaniem pojazdów za zbędne.

Rozdział  2.

Właściwość organów w sprawach gospodarki transportowej

§  4. 
Kierownik jednostki PSP prowadzi gospodarkę transportową w kierowanej jednostce.
§  5. 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej "Komendantem Głównym", koordynuje działania kierowników jednostek PSP w zakresie gospodarki transportowej.
§  6. 
Komendant Główny może żądać od kierowników jednostek PSP sprawozdań z zakresu gospodarki transportowej.
§  7. 
1. 
Komendanci wojewódzcy PSP, zwani dalej "komendantami wojewódzkimi", koordynują gospodarkę transportową komend powiatowych (miejskich) PSP na obszarze województwa.
2. 
Komendant wojewódzki może żądać od komendantów powiatowych (miejskich) PSP, zwanych dalej "komendantami powiatowymi (miejskimi)", sprawozdań dotyczących zakresu gospodarki transportowej.

Rozdział  3.

Zasady eksploatacji sprzętu transportowego w jednostkach PSP

§  8. 
Pozyskany sprzęt transportowy wprowadza się do Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej "systemem teleinformatycznym", a następnie do eksploatacji.
§  9. 
1. 
Kierownicy jednostek PSP zapewniają sprawność użytkową sprzętu transportowego, jego bieżącą obsługę, przeglądy, naprawy i badania techniczne oraz zaopatrzenie w części zamienne, paliwo i materiały eksploatacyjne, decydują o sposobie zagospodarowania sprzętu transportowego i zapewniają jego oznakowanie, a także sprawują nadzór nad zgodnością stanu posiadanego sprzętu transportowego z normatywem.
2. 
Kierownicy jednostek PSP nadają numery operacyjne dla sprzętu transportowego zgodnie z zasadami określonymi w Krajowych Danych Radiowych.
3. 
Sposób oznakowania sprzętu transportowego określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  10. 
1. 
Sprzęt transportowy wykorzystywany jest do celów służbowych, z zastrzeżeniem § 15, 17 i 18.
2. 
Szczegółowe zasady użytkowania pojazdów innych niż pożarnicze, z wyłączeniem pojazdów objętych dyspozycją § 17, wykorzystywanych w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wykorzystywanych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostek, a także wzór wniosku o przydział samochodu służbowego określa załącznik nr 2. Dopuszcza się obsługę potrzeb transportowych przy pomocy systemów teleinformatycznych.
§  11.  2
1. 
W każdym przypadku wyjazd pojazdu, z zastrzeżeniem § 12, podlega zgłoszeniu odpowiednio do:
1)
stanowiska kierowania komendanta powiatowego (miejskiego) albo punktu alarmowego lub komórki równorzędnej w przypadku pojazdu eksploatowanego w szkole PSP,
2)
stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego,
3)
stanowiska kierowania Komendanta Głównego

- oraz wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego.

2. 
Zasady współpracy pomiędzy stanowiskiem kierowania właściwego terytorialnie komendanta miejskiego a punktem alarmowym lub komórką równorzędną w szkołach PSP w zakresie, o którym mowa w ust. 1, podlegają uzgodnieniu przez kierowników tych jednostek.
3. 
Wyjazdy pojazdów CMP poza granice administracyjne miasta stanowiącego siedzibę muzeum zgłaszane są do stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach.
§  12.  3
 Obowiązek, o którym mowa w § 11, nie dotyczy:
1)
wyjazdów pojazdów eksploatowanych w Komendzie Głównej PSP w obrębie granic administracyjnych m. st. Warszawy, jeżeli są to wyjazdy inne niż wyjazdy do zdarzeń;
2)
wyjazdów Komendanta Głównego PSP i jego zastępców, bez względu na charakter wyjazdu;
3)
wyjazdów pojazdów eksploatowanych w komendach wojewódzkich PSP w obrębie granic administracyjnych miast stanowiących siedziby tych komend, jeżeli są to wyjazdy inne niż wyjazdy do zdarzeń;
4)
wyjazdów pojazdów eksploatowanych w szkołach PSP w obrębie granic administracyjnych miast stanowiących siedziby tych jednostek, jeżeli są to wyjazdy inne niż wyjazdy do zdarzeń;
5)
wyjazdów pojazdów eksploatowanych w CMP w obrębie granic administracyjnych miasta stanowiącego siedzibę muzeum;
6)
wyjazdów funkcjonariuszy prowadzących inspekcje gotowości operacyjnej albo kontrole.
§  13.  4
 (uchylony).
§  14. 
1. 
Wyjazd pojazdu poza granice państwa, z wyjątkiem wyjazdu do działań ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeń prowadzonych na podstawie obowiązujących dwustronnych umów lub porozumień międzynarodowych, wymaga zgody właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego. Wymóg powyższy nie dotyczy wyjazdów pojazdów samochodowych Komendy Głównej PSP, szkół PSP oraz CMP.
2. 
Pojazd użyty do wyjazdu poza granice państwa powinien spełniać warunki przewidziane prawem drogowym państwa docelowego i prawem państw przez które przebiega trasa przejazdu.
§  15. 
1. 
Pojazdy mogą być nieodpłatnie użyte do:
1)
przewozu wyposażenia domowego strażaków przeniesionych do pełnienia służby w innej jednostce PSP;
2)
udzielenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomocy:
a)
strażakom,
b)
pracownikom cywilnym jednostek PSP,
c)
emerytom lub rencistom PSP, a także związkowi Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
zbiorowego przewozu strażaków i pracowników cywilnych jednostek PSP oraz członków ich rodzin na wyjazdy organizowane przez kierownika jednostki PSP;
4)
udzielania doraźnej pomocy:
a)
jednostkom organizacyjnym służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem przewozu osób,
b)
właściwemu terytorialnie wojewodzie, w zakresie w jakim przyczyni się to do realizacji jego zadań związanych z ochroną przeciwpożarową oraz ochroną ludności,
c)
właściwym terytorialnie organom samorządu terytorialnego w zakresie w jakim przyczyni się to do realizacji ich zadań związanych z ochroną przeciwpożarową oraz ochroną ludności,
d)
organizacjom o charakterze społecznym lub charytatywnym, z wyłączeniem przewozu osób,
e)
związkom zawodowym działającym w strukturach PSP w ramach wykonywania zadań statutowych,
f)
jednostkom ochotniczych straży pożarnych, zwanym dalej "OSP", w zakresie przewozu:
sprzętu pożarniczego,
drużyn pożarniczych,
orkiestr,
druhów OSP na przedsięwzięcia szkoleniowe i ćwiczenia organizowane przez jednostki PSP,
innych wyjazdów związanych z zapewnieniem funkcjonowania OSP na rzecz ochrony przeciwpożarowej;
5)
w celu przewiezienia uczestników ceremonii ślubnych i pogrzebowych strażaków lub pracowników cywilnych jednostek PSP, z zastrzeżeniem zachowania formy wynikającej z przepisów regulujących ceremoniał pożarniczy;
6)
w celu przewiezienia przedstawicieli jednostki PSP biorących udział w ceremonii ślubnej lub pogrzebowej.
2. 
Użycie do celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - 3 oraz pkt 4 lit. a, b i f, pojazdu komendy powiatowej (miejskiej) PSP lub komendy wojewódzkiej PSP wymaga pisemnej zgody komendanta wojewódzkiego.
3. 
W pozostałych przypadkach użycie pojazdu wymaga pisemnej zgody kierownika jednostki PSP udostępniającego pojazd.
4. 
Organy, o których mowa w ust. 2 i 3, wyrażając zgodę w przypadkach, o których mowa w ust. 1, obowiązane są kierować się zasadami racjonalności, celowości, gospodarności i zasadności, a także mogą zażądać od użytkownika pojazdu, dodatkowego ubezpieczenia przewożonych osób.
5. 
Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, dotyczące przewozu osób oraz wymogi uzyskania zgód, o których mowa w ust. 2, nie obowiązują w przypadku przedsięwzięć o charakterze ewakuacyjnym oraz w stanach nadzwyczajnych.
§  16. 
W przypadku użycia pojazdu w celu, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2-6, poza granice państwa, wymagana jest zgoda właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego. Wymóg powyższy nie dotyczy wyjazdów pojazdów samochodowych Komendy Głównej PSP, szkół PSP oraz CMP.
§  17. 
1. 
Samochód służbowy z kierowcą lub do wyłącznej dyspozycji przysługuje:
1)
Komendantowi Głównemu PSP i jego zastępcom w celu realizacji ich służbowych potrzeb komunikacyjnych, w tym dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem;
2)
komendantom wojewódzkim PSP w celu realizacji ich służbowych potrzeb komunikacyjnych, w tym dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem, jeżeli miejsce ich zamieszkania znajduje się w granicach administracyjnych miasta stanowiącego siedzibę komendy wojewódzkiej;
3)
komendantom szkół PSP w celu realizacji ich służbowych potrzeb komunikacyjnych, w tym dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem, jeżeli miejsce ich zamieszkania znajduje się w granicach administracyjnych miasta stanowiącego siedzibę szkoły;
4)
Dyrektorowi CMP w celu realizacji jego służbowych potrzeb komunikacyjnych, z wyłączeniem dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem.
5)
komendantom powiatowym (miejskim) PSP w celu realizacji ich służbowych potrzeb komunikacyjnych, z wyłączeniem dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem.
2. 
Samochód służbowy z kierowcą lub do wyłącznej dyspozycji przysługuje zastępcom osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, w celu realizacji ich służbowych potrzeb komunikacyjnych, z wyłączeniem dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem.
3. 
Samochód służbowy z kierowcą lub do wyłącznej dyspozycji przysługuje osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i ust. 2, również w przypadku udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej.
4. 
Jeżeli miejsce zamieszkania osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, znajduje się poza granicami administracyjnymi miasta stanowiącego siedzibę organu, dojazdy z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem mogą odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą Komendanta Głównego PSP. Zgoda wydawana jest na wniosek.
§  18. 
1. 
Sprzęt transportowy, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a, może, za pisemną zgodą, zostać użyczony na podstawie umowy, której wzór określa załącznik nr 3 do zarządzenia, na potrzeby:
1)
jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2)
jednostek OSP;
3)
podmiotów, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 4 lit. b, c oraz e;
4)
innych podmiotów, działających na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
2. 
Przepis § 15 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Zawarcie umowy użyczenia z podmiotem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wymaga zgody Komendanta Głównego.
3. 
Pojazd podlega zwrotowi w sytuacjach:
1)
wygaśnięcia umowy użyczenia;
2)
w przypadku gdy stanie się potrzebny jednostce PSP z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy.
4. 
W sytuacjach, o których mowa w ust. 3, jednostka PSP podejmuje działania przywracające gotowość operacyjną pojazdu, w tym uzupełnienie zbiornika paliwa.

Rozdział  4.

Kierowanie pojazdami i sterowanie jednostkami pływającymi

§  19. 
1. 
Do podstawowych obowiązków kierującego pojazdem zatrudnionego na stanowisku związanym z prowadzeniem pojazdu, poza prowadzeniem należy także obsługa codzienna pojazdu.
2. 
Dbanie o czystość oraz stan higieniczno-sanitarny pojazdów należy do ich użytkowników w ramach aktualnej zmiany służbowej lub osób, którym powierzono pojazd do używania.
§  20. 
1. 
Pojazdami mogą kierować osoby pełniące służbę albo zatrudnione w jednostce PSP posiadające:
1)
odpowiednią kategorię prawa jazdy;
2)
upoważnienie do prowadzenia pojazdów służbowych, którego wzór określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
2. 
Jednostki pływające mogą być sterowane i obsługiwane przez osoby pełniące służbę albo zatrudnione w jednostce PSP i legitymujące się odpowiednimi patentami i innymi uprawnieniami, potwierdzającymi ich kwalifikacje w tym zakresie.
3. 
Postępowanie w przedmiocie wydania upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wszczyna się na wniosek zainteresowanego albo z urzędu.
4. 
Osobę, o której mowa w ust. 1, przed wydaniem upoważnienia kieruje się na właściwe badania lekarskie, których koszty pokrywa jednostka PSP. Zakres badań ustala lekarz medycyny pracy.
5. 
Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec osób legitymujących się uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
6. 
Osobom, o których mowa w ust. 5, upoważnienie wystawia się na podstawie badań lekarskich będących podstawą do nadania uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
7. 
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wydawane jest na czas określony, zgodny z terminem ważności badań lekarskich i upoważnia osobę legitymującą się nim do prowadzenia wszystkich pojazdów służbowych jednostek PSP, zgodnie z posiadaną kategorią prawa jazdy.
8. 
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, traci ważność w sytuacjach:
1)
przeniesienia strażaka do dalszego pełnienia służby w innej jednostce PSP;
2)
odwołania ze stanowiska, o którym mowa w § 21 ust. 2 i 3;
3)
upływu terminu ważności badań lekarskich;
4)
utraty uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.
§  21.  5
1. 
Upoważnienia, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 2, wydają:
1)
komendantom wojewódzkim, komendantom szkół i Dyrektorowi CMP - Komendant Główny;
2)
komendantom powiatowym (miejskim) - właściwy terytorialnie komendant wojewódzki;
3)
w pozostałych przypadkach, z zastrzeżeniem ust. 2 - kierownicy jednostek PSP.
2. 
Komendant Główny i jego zastępcy upoważnieni są do prowadzenia pojazdów służbowych od chwili uzyskania pozytywnego wyniku badań lekarskich, o których mowa w § 20 ust. 4. Przepisy § 22 i 23 stosuje się odpowiednio. Upoważnienie wydaje kierujący komórką organizacyjną, o której mowa w § 23.
§  22. 
Upoważnienia rejestruje się w rejestrze upoważnień prowadzonym w jednostce PSP, który zawiera w szczególności, nr upoważnienia, imię i nazwisko osoby legitymującej się upoważnieniem oraz datę ważności upoważnienia.
§  23. 
Sprawy upoważnień prowadzi komórka właściwa do spraw osobowych w jednostce PSP.
§  24. 
1. 
Uprawnienie do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych wydaje się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622, 1287 i 2020).
2. 
Kierujący pojazdami uprzywilejowanymi muszą posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz upoważnienie, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 2.
3. 
Sprawy dotyczące zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi prowadzi komórka właściwa do spraw osobowych w jednostce PSP.
4. 
W celach doskonalenia techniki jazdy pojazdami, osoby prowadzące pojazdy służbowe mogą, za zgodą kierownika jednostki PSP, korzystać z samochodu służbowego. Kierownik jednostki PSP ustala zakres godzin albo limit kilometrów do wyjeżdżenia w ramach doskonalenia techniki jazdy.

Rozdział  5.

Prowadzenie ewidencji pracy sprzętu transportowego

§  25. 
1. 
Pracę pojazdu, z uwzględnieniem warunków technicznych, w tym rodzaju napędu, odnotowuje się w okresowej karcie pracy pojazdu, której wzór określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
2. 
Pracę jednostki pływającej odnotowuje się w okresowej karcie pracy jednostki pływającej, której wzór określa załącznik nr 6 do zarządzenia.
3. 
Kierujący pojazdem albo jednostką pływającą wypełnia na bieżąco i zgodnie ze stanem faktycznym właściwą okresową kartę pracy.
4. 
Sposób wypełniania karty pracy pojazdu określa załącznik nr 7 do zarządzenia.
§  26. 
1. 
Sprzęt transportowy musi posiadać dokumentację jego eksploatacji.
2. 
Dokumentację, o której mowa w ust. 1, należy prowadzić na bieżąco, z odzwierciedleniem przebiegu całego cyklu eksploatacji od momentu pozyskania sprzętu przez jednostkę PSP do momentu jego zbycia.
3. 
Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
1)
podstawowe dane identyfikacyjne i parametry sprzętu;
2)
kopie dokumentów i faktur związanych z pozyskaniem sprzętu transportowego, w tym świadectwo dopuszczenia jeżeli jest wymagane;
3)
kopie dokumentów związanych z naprawami i wyposażeniem;
4)
książkę gwarancyjną;
5)
instrukcję obsługi.
4. 
Dokumentację, o której mowa w ust. 1, prowadzi komórka właściwa do spraw gospodarki transportowej w jednostce PSP.
5. 
W przypadku przekazywania sprzętu transportowego dokumentacja, o której mowa w ust. 1, przekazywana jest wraz ze sprzętem.
6. 
Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w formie elektronicznej, pod warunkiem, że ten sposób dokumentacji umożliwi zbieranie, aktualizowanie i przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 3.

Rozdział  6.

Właściwość organów i postępowanie w sprawach o uznawanie sprzętu transportowego za zbędny

§  27. 
Kierownicy jednostek PSP na bieżąco analizują stan sprzętu transportowego, z uwzględnieniem jego stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania.
§  28. 
1. 
Kierownik jednostki PSP powołuje komisję do oceny przydatności sprzętu transportowego.
2. 
W skład komisji powołuje się co najmniej trzy osoby spośród pracowników jednostki PSP, w tym co najmniej jednego przedstawiciela komórki właściwej do spraw gospodarki transportowej w jednostce PSP.
§  29. 
Komisja, w przypadku stwierdzenia przesłanek do uznania sprzętu transportowego za zbędny, sporządza wniosek o uznanie sprzętu transportowego za zbędny. Wniosek wymaga akceptacji kierownika jednostki PSP. Wzór wniosku określa część A załącznika nr 8 do zarządzenia.
§  30. 
O uznaniu sprzętu transportowego za zbędny rozstrzyga:
1)
Komendant Główny w odniesieniu do sprzętu Komendy Głównej PSP;
2)
Komendant szkoły PSP i Dyrektor CMP w odniesieniu do sprzętu eksploatowanego w tych jednostkach;
3)
właściwy terytorialnie komendant wojewódzki w odniesieniu odpowiednio do sprzętu komend powiatowych (miejskich) PSP z terenu województwa i komendy wojewódzkiej PSP.
§  31. 
Uznanie sprzętu transportowego za zbędny odbywa się poprzez wyrażenie przez właściwy organ zgody na taką kwalifikację pojazdu. Wzór zgody na uznanie sprzętu za zbędny stanowi część B załącznika nr 8 do zarządzenia.
§  32. 
1. 
Sprzęt transportowy uznany za zbędny w komendach wojewódzkich PSP oraz w komendach powiatowych (miejskich) PSP tworzy zasób pozostający w dyspozycji komendanta wojewódzkiego.
2. 
Na sprzęcie transportowym, o którym mowa w ust. 1, usuwa się numery operacyjne.
§  33. 
1. 
Sprzęt transportowy uznany za zbędny w Komendzie Głównej PSP, szkołach PSP oraz CMP tworzy zasób pozostający w dyspozycji Komendanta Głównego.
2. 
Na sprzęcie transportowym, o którym mowa w ust. 1, usuwa się numery operacyjne.
§  34. 
1. 
Kierownicy jednostek PSP uprawnieni do wskazania miejsca dalszej eksploatacji zbędnego sprzętu transportowego prowadzą rejestr uznanych za zbędne pojazdów i jednostek pływających oraz analizują potrzeby sprzętowe na obszarze ich właściwości miejscowej, z zastrzeżeniem sprzętu przekazanego w użyczenie.
2. 
Wzór rejestru określa załącznik nr 9 do zarządzenia.
§  35. 
1. 
Sprzęt transportowy uznany za zbędny z przyczyn organizacyjnych i eksploatacyjnych zagospodarowuje się poprzez dążenie do uzupełnienia braków stwierdzonych w oparciu o normatywy wyposażenia ustalone w trybie i na zasadach przepisów wydanych na podstawie art. 8 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
2. 
Komendant wojewódzki wskazuje miejsce dalszej eksploatacji technicznie sprawnego sprzętu transportowego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, będącego w jego zasobie, a kierownicy jednostek PSP dokonują przekazania w drodze protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. 
Komendant Główny wskazuje miejsce dalszej eksploatacji technicznie sprawnego sprzętu transportowego, będącego w jego zasobie. Przekazanie następuje w drodze protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. 
Komendant Główny z urzędu lub na wniosek, może przenieść uznany za zbędny sprzęt transportowy pomiędzy zasobami, o których mowa w § 32 oraz § 33.
§  36.  6
 Sprzęt transportowy niezagospodarowany w jednostkach PSP można przekazać do jednostek OSP. Przepisy art. 31 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961) oraz § 35 ust. 2 i 3 zarządzenia stosuje się odpowiednio.
§  37. 
Sprzęt transportowy niezagospodarowany w sposób określony w przepisach niniejszego rozdziału należy zagospodarować w sposób, o którym mowa w przepisach o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
§  38. 
1. 
Komendant Główny i komendanci wojewódzcy prowadzą ewidencję sprzętu transportowego przekazanego do OSP.
2. 
Ewidencję prowadzi się w ujęciu rocznym i sprawozdaje do biura Komendy Głównej właściwego do spraw gospodarki transportowej w terminie do dnia 15 lutego roku kalendarzowego następującego po roku którego zestawienie dotyczy.
3. 
Biuro Komendy Głównej właściwe do spraw gospodarki transportowej po opracowaniu informacji zbiorczej, przedkłada ją Komendantowi Głównemu.
4. 
Wzór ewidencji, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 10 do zarządzenia.

Rozdział  7.

Przyczyny uznania sprzętu transportowego za zbędny

§  39. 
Sprzęt transportowy może zostać uznany za zbędny z przyczyn:
1)
technicznych;
2)
organizacyjnych;
3)
eksploatacyjnych.
§  40. 
1. 
Za zbędny z przyczyn technicznych uznaje się sprzęt transportowy uszkodzony, zużyty lub przestarzały technicznie jeżeli:
1)
przewidywany koszt naprawy, lub wartość zespołów, podzespołów, podstawowych części wymagających wymiany, przekroczy wartość 40% wartości sprzętu ustalonej według zasad określonych w ust. 2, albo
2)
naprawa ze względu na brak wykonawców lub części zamiennych nie jest możliwa, albo
3)
koszty eksploatacji w typowych dla danego sprzętu warunków eksploatacji znacząco wzrosły.
2. 
Wartość sprzętu transportowego, na potrzeby uznawania pojazdu za zbędny z przyczyn technicznych ustala się bez wyposażenia i urządzeń niezwiązanych na stałe ze sprzętem, przyjmując za podstawę ocenę sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę.
§  41. 
Za zbędny z przyczyn organizacyjnych może być uznany sprzęt transportowy, jeżeli jego liczba w jednostce organizacyjnej przekracza liczby ustalone normatywem wyposażenia dla jednostki PSP, przy czym w jednostce pozostawia się sprzęt będący w najlepszym stanie technicznym.
§  42. 
Za zbędny z przyczyn eksploatacyjnych może być uznany sprzęt transportowy, który wypełnił normy eksploatacji, określone w załączniku nr 11 do zarządzenia.
§  43. 
Sprzęt transportowy może być dalej użytkowany w jednostce PSP po osiągnięciu normy eksploatacji, jeżeli nie ma możliwości zastąpienia go innym sprzętem transportowym.
§  44. 
Komendant Główny może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmniejszyć normę eksploatacyjną sprzętu transportowego z urzędu lub na wniosek:
1)
komendanta wojewódzkiego;
2)
komendanta szkoły PSP;
3)
Dyrektora CMP.

Rozdział  8.

Gospodarka materiałami pędnymi i eksploatacyjnymi oraz właściwość organów

§  45. 
1. 
Kierownicy jednostek PSP zobowiązani są do prowadzenia gospodarki materiałami pędnymi i eksploatacyjnymi, a w tym do:
1)
bieżącej kontroli i analizy zużycia paliw;
2)
inicjowania i wdrażania działań zmierzających do racjonalnego gospodarowania materiałami pędnymi i eksploatacyjnymi, a w szczególności paliwami.
2. 
Zbyt duże zużycie paliwa w typowych dla danego sprzętu transportowego warunkach eksploatacyjnych podlega ustaleniu pod kątem wystąpienia ewentualnych przyczyn technicznych. Ustaleń dokonuje komórka właściwa do spraw gospodarki transportowej w jednostce PSP, a wyniki przedkładane są kierownikowi jednostki PSP.

Rozdział  9.

Sposób rozliczania zużycia paliw i sprawozdawczość w tych sprawach

§  46. 
Rozliczenie zużytego paliwa odbywa się po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
§  47. 
Koniec okresu rozliczeniowego dla sprzętu transportowego ustala się na ostatni dzień każdego miesiąca, przy czym okres może być skrócony lub przedłużony o 5 dni. W zależności od intensywności eksploatacji, okres ten może być przedłużony do 3 miesięcy, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego.
§  48. 
1. 
Każde tankowanie sprzętu transportowego podlega ewidencjonowaniu w odpowiedniej okresowej karcie pracy.
2. 
Podczas każdego tankowania oraz na koniec okresu rozliczeniowego należy, przestrzegać zasady pełnego zbiornika paliwa. Zezwala się na tworzenie zapasu paliwa w przenośnych zbiornikach.
§  49. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach można rozliczyć sprzęt transportowy z niepełnym zbiornikiem paliwa.
§  50. 
Ilość paliwa rzeczywiście zużytego w badanym okresie ustala się poprzez dodanie do stanu paliwa z poprzedniego okresu rozliczeniowego ilości paliwa zatankowanego i pomniejszenie otrzymanego wyniku o ustalony stan paliwa w zbiorniku na koniec okresu rozliczeniowego.
§  51. 
1. 
Komendy wojewódzkie PSP, po zebraniu informacji zbiorczej z jednostek im podległych oraz szkoły PSP i CMP przesyłają do biura właściwego do spraw gospodarki transportowej Komendy Głównej PSP zbiorcze zestawienia za dany rok kalendarzowy, dotyczące zużycia paliwa i przejechanych kilometrów przez sprzęt transportowy eksploatowany w tych jednostkach, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 12 do zarządzenia.
2. 
Zbiorcze zestawienie należy przesłać w terminie do dnia 15 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, którego ono dotyczy.
§  52. 
1. 
Każdorazowe wydanie paliwa do zbiorników sprzętu silnikowego innego niż transportowy o mocy pow. 5 kW, powinno być odnotowane w okresowej karcie pracy sprzętu, której wzór stanowi załącznik nr 13 do zarządzenia. W karcie tej dokonuje się również rozliczenia zużycia paliwa.
2. 
Zasady ewidencjonowania pracy i zużycia paliwa przez sprzęt inny niż transportowy o mocy do 5 kW koordynują komendanci wojewódzcy PSP w ramach uprawnień, o których mowa w § 7.

Rozdział  10.

Przepisy końcowe

§  53. 
1. 
Sprzęt transportowy oznakowany w sposób zgodny z uchylanym zarządzeniem może pozostać oznakowany w sposób dotychczasowy.
2. 
Do postępowań w przedmiocie wydania upoważnienia, o którym mowa w § 20 ust. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  54. 
Traci moc zarządzenie Nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 5).
§  55. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  7  

Oznakowanie sprzętu transportowego i innego sprzętu mającego zastosowanie w gospodarce transportowej jednostek PSP

Rozdział  I

Oznakowanie pojazdów

I.1.
Numery umieszczone na nadwoziu pojazdu samochodowego, zwane dalej "numerami operacyjnymi", mają za zadanie usprawnienie kierowania i prowadzenia działań ratowniczych, poprzez przekazanie uczestnikom tych działań istotnych informacji o przynależności pojazdu, jego rodzaju oraz o jego kryptonimie radiowym.
I.2.
Numer operacyjny jest umieszczany wyłącznie na tych pojazdach samochodowych, które mają wbudowane radiotelefony wykorzystujące do łączności radiowej częstotliwości przyznane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla PSP. Numer operacyjny zawiera istotne fragmenty kryptonimu radiowego pojazdu albo jednostki pływającej i przyporządkowany jest do jednego pojazdu albo jednej jednostki pływającej.
I.3.
Numer operacyjny składa się z dwóch grup cyfr, rozdzielonych literą alfabetu polskiego. Schemat numeru operacyjnego:

000 L 00

0 - cyfra, pozycja obowiązkowa,

L - przykładowa litera, pozycja obowiązkowa,

gdzie:

1)
pierwsza grupa cyfr numeru operacyjnego [000] określa jednostkę organizacyjną, zgodnie z przydziałem grup cyfrowych kryptonimów indywidualnych stałych dla potrzeb jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz terenowej administracji rządowej albo zgodnie z przydziałem grup cyfrowych kryptonimów indywidualnych stałych dla województw;
2)
druga grupa cyfr numeru operacyjnego [00] określa rodzaj pojazd i w kolejności w danej jednostce organizacyjnej;
3)
rozdzielająca grupy cyfr numeru operacyjnego litera [L] określa województwo lub wyróżnik jednostki centralnej.
I.4.
Miejsca umieszczania i wielkość numeru operacyjnego:
1)
numer operacyjny powinien mieć kształt oraz proporcje cyfr i liter jak na rysunku 1;
2)
numer operacyjny powinien mieć wysokość cyfr i liter określoną w tabeli nr 2 i wynoszącą odpowiednio 40, 30, 20 albo 15 cm;
3)
na pojazdach, z zastrzeżeniem pkt 4, numer operacyjny należy umieszczać:
a)
na obu płaszczyznach bocznych nadwozia - wysokość cyfr i liter 40 cm, a gdy to nie jest możliwe, na obu bokach kabiny pojazdu lub innych elementach konstrukcyjnych - wysokość cyfr i liter 30 albo 20 cm,
b)
centralnie na tylnej płaszczyźnie nadwozia - wysokość cyfr i liter 20 cm, a gdy to nie jest możliwe, na skraju tylnej płaszczyzny nadwozia - wysokość cyfr i liter 15 cm,
c)
na dachu - wysokość cyfr i liter 40 albo 30 cm;
4)
na samochodach operacyjnych i rozpoznawczo-ratowniczych numer operacyjny należy umieszczać:
a)
na obu płaszczyznach bocznych nadwozia - wysokość cyfr i liter 15 cm,
b)
na dachu - wysokość cyfr i liter 20 cm;
I.5.
Do oznakowania pozostałych pojazdów (w tym przyczep i naczep) stosuje się przepisy rozdziału II.
I.6.
Dopuszcza się oznakowanie pojazdów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych napisem "STRAƵ" z charakterystyczną literą "Ƶ", umieszczonym na płaszczyźnie przedniej pojazdu, w tym także w odbiciu lustrzanym.

Rozdział  II

Oznakowanie na jednostkach pływających, sprzęcie silnikowym i sprzęcie pożarniczym

II.1.
Numer operacyjny na jednostce pływającej, sprzęcie silnikowymi i pozostałym sprzęcie, o którym mowa w tabeli nr 1, zwany dalej "numerem na sprzęcie", ma za zadanie usprawnienie prowadzenia działań ratowniczych, poprzez przekazanie uczestnikom tych działań informacji o przynależności tego sprzętu do określonej jednostki, jego rodzaju oraz o jego kryptonimie radiowym.
II.2.
Numer na sprzęcie składa się z grupy cyfr oraz grupy złożonej z litery i cyfr, rozdzielonych literą alfabetu polskiego. Schemat numeru na sprzęcie:

000 L D00

0 - cyfra, pozycja obowiązkowa,

L- przykładowa litera, pozycja obowiązkowa,

D - przykładowa litera, pozycja obowiązkowa,

0 - pozycja obowiązkowa (od 1 do 99)

gdzie:

1)
pierwsza grupa cyfr numeru na sprzęcie [000] określa jednostkę, zgodnie z przydziałem grup cyfrowych kryptonimów indywidualnych stałych dla potrzeb jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz terenowej administracji rządowej albo zgodnie z przydziałem grup cyfrowych kryptonimów indywidualnych stałych dla województw;
2)
druga grupa złożona z litery i cyfr numeru na sprzęcie [D00] określa sprzęt wg typu jednostki sprzętowej i kolejności w danej jednostce;
3)
rozdzielająca grupy cyfr numeru operacyjnego litera [L] określa województwo lub wyróżnik jednostki centralnej.
II.3.
Szczegółowe zasady tworzenia oznakowania sprzętu określa tabela nr 1.
II.4.
Numer na sprzęcie należy umieszczać w dogodnym miejscu na obu płaszczyznach bocznych sprzętu. Numer operacyjny powinien mieć wysokość cyfr i liter określoną w tabeli nr 2 i wynoszącą, o ile to możliwe 40 cm, a gdy nie jest to możliwe, dopuszcza się inną wysokość.

Rozdział  III

Wymagania ogólne dla oznakowania

III.1.
Numer operacyjny albo numer na sprzęcie powinien mieć barwę kontrastującą z elementem lub nadwoziem, na którym został umieszczony. Numer operacyjny albo numer na sprzęcie powinien mieć barwę:

białą - dla numerów na elementach w kolorze czerwonym lub innym o ciemnej barwie,

czarną lub czerwoną - dla numerów na elementach w kolorze białym, kremowym lub innym o jasnej barwie,

czerwoną - dla numerów umieszczanych na elementach aluminiowych, ze stali nierdzewnej lub elementach w kolorze srebrnym lub szarym.

III.2.
Litery i cyfry numeru na nadwoziu lub na sprzęcie powinny mieć proporcje wymiarów określone w tabeli nr 2. Generowanie liter i cyfr zgodnie z zasadami określonymi w ww. tabeli jest możliwe po pobraniu fontu p.t. "Oznakowanie" umieszczonego na stronie internetowej Komendy Głównej PSP.
III.3.
Litera numeru operacyjnego, rozdzielająca grupy cyfr [000] i [00] jest zmniejszona o połowę w stosunku do wielkości cyfr i umieszczona w prostokącie o wymiarach jak w tabeli nr 2. Przykładowe oznakowanie numerem operacyjnym samochodu oraz przyczepy przedstawiają rysunki nr 1 i 2.
III.4.
Przykładowe rozmieszczenie numerów na nadwoziu i na sprzęcie przedstawiają rysunki nr 3, 4 i 5.
III.5.
Na pojazdach eksploatowanych w Państwowej Straży Pożarnej, których kolor lub kształt nadwozia nie sugeruje przynależności do jednostek ochrony przeciwpożarowej może być umieszczony napis w kolorze numeru operacyjnego o treści:

STRAŻ POŻARNA

albo

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

III.6.
Na przednich drzwiach kabin samochodów może być umieszczony odpowiednio: herb województwa, powiatu, miasta, emblemat szkoły PSP albo logo PSP. Wysokość elementu powinna wynosić nie więcej 25 cm. Herbów i innych emblematów nie umieszcza się na nadwoziach samochodów operacyjnych.
III.7.
Samochody ratownictwa medycznego, będące w posiadaniu PSP mogą być dodatkowo oznakowane w sposób przyjęty dla pojazdów Państwowego Ratownictwa Medycznego.
III.8.
Jednostki pływające mogą być oznakowane na obu burtach napisem:

STRAŻ POŻARNA

albo

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

wykonanym w kolorze kontrastującym z burtami, na zasadach określonych dla numerów na pojazdach.

III.9.
Inne niezbędne napisy na pojazdach i sprzęcie (na przykład wskazanie darczyńcy, określenie źródła finansowania), należy sporządzać w kolorze i o kroju liter różniącym się od numeru operacyjnego lub numeru na sprzęcie.
III.10.
Zabronione jest umieszczanie na sprzęcie napisów reklamowych oraz napisów obcojęzycznych, za wyjątkiem obcojęzycznych opisów i nazw, wykonanych fabrycznie przez producenta nadwozia.
III.11.
Dopuszcza się umieszczanie na oznakowywanym sprzęcie numeru alarmowego:

tel. 998

tel. 112

albo

998

112

III.12.
Zabrania się umieszczania na sprzęcie napisów określających jego zastosowanie ani sugerujących go emblematów.
III.13.1.
Samochody, o których mowa w § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) powinny spełniać następujące wymagania:
1)
posiadać nadwozie barwy białej, czarnej, czerwonej albo srebrnej;
2)
być oznakowany pasem wyróżniającym o szerokości 15 cm dookoła pojazdu z wyjątkiem pokrywy silnika. Pas powinien być odblaskowy o barwie czerwieni sygnałowej. Pas wyróżniający z tyłu nadwozia powinien być w miarę możliwości kontynuacją pasów umieszczonych po bokach. Krawędzie górne i dolne tych pasów powinny znajdować się w miarę możliwości na tej samej wysokości z uwzględnieniem konieczności ominięcia przetłoczeń nadwozia uniemożliwiających naklejenie folii odblaskowej. Po obu bokach pojazdu na pasie wyróżniającym drzwi przednich powinien znajdować się napis "STRAƵ" z charakterystyczną literą "Ƶ" w kolorze białym odblaskowym o wysokości liter 14 cm wg wzoru określonego w rys. 6. Powyższe elementy oznakowania powinny być umieszczone w sposób trwały.
2.
Komendant Główny w wyjątkowym przypadku, uzasadnionym interesem służby, może na wniosek komendanta wojewódzkiego wyrazić zgodę na odstępstwo od kolorystyki, o której mowa w pkt III. 13.1.1) oraz od szczegółowych warunków technicznych, o których mowa w pkt III.13.1.2) pod warunkiem zachowania wymagań określonych w § 27 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt III.13.1.
3.
Zgody na odstępstwo od kolorystyki nie udziela się w przypadku gdyby kolor pojazdu mógł zostać uznany za rażąco odbiegający lub sprzeczny z symboliką pożarniczą albo za godzący w dobre imię służby pożarniczej.
III.14.
Pozostałe pojazdy, niewymienione w § 27 rozporządzenia, o którym mowa w pkt III.13.1, eksploatowane w Państwowej Straży Pożarnej, powinny mieć nadwozie barwy białej, czarnej, czerwonej albo srebrnej. Nie dotyczy to pojazdów pozyskanych z jednostek budżetowych na podstawie przepisów o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz pojazdów pozyskanych w sposób inny niż w drodze zakupu.

Rysunek nr 1. Proporcje oraz krój liter i cyfr numeru operacyjnego (samochód) i numeru na sprzęcie (przyczepa).

grafika

Rysunek nr 2. Wygląd numeru operacyjnego (samochód) i numeru na sprzęcie (przyczepa).

grafika

Rysunek nr 3. Samochód pożarniczy prawidłowo oznakowany numerami operacyjnymi, widok z boku, z tyłu oraz z góry.

grafika

Rysunek nr 4. Samochód pożarniczy i przyczepa prawidłowo oznakowane numerami operacyjnymi i numerem na sprzęcie.

grafika

Rysunek nr 5. Samochody pożarnicze prawidłowo oznakowane numerami operacyjnymi.

A. Z napisem wskazującym darczyńcę

grafika

B.Samochód osobowy-operacyjny

grafika

Rysunek nr 6. Wzór i niektóre wymiary napisu "STRAƵ" (wymiary w mm).

grafika

Tabela nr 1. Zasady tworzenia numerów dla sprzętu pożarniczego.

LpKategoria sprzętuSchemat numeru operacyjny sprzętuStosowanie numeru dla PSP jest obowiązkowe
1Kontenery000 L K00Tak
2Jednostki pływające000 L Ł00Tak
3Transportery000 L T00Tak
4Quady000 L Q00Tak
5Naczepy000 L N00Tak
6Przyczepy (w tym przyczepy z zabudowanym sprzętem silnikowym)000 L P00Tak
7Namioty000 L Z00Tak
8Inne wyposażenie000 L X00Nie

Tabela nr 2. Wymiary elementów numerów operacyjnych dla wysokości 40, 30, 20 i 15 cm.

LpElement numeru operacyjnegoWymiar elementu numeru operacyjnego [jednostek]Wymiar elementu numeru operacyjnego

[ mm ] dla napisów o wysokości:

40 cm30 cm20 cm15 cm
1Wysokość cyfr i liter16400300200150
2Szerokość cyfr i liter820015010075
3Odstęp cyfr i liter od cyfry "1"4100755038
4Odstęp od cyfry "1" gdy jest ona pierwszą lub ostatnią cyfrą numeru operacyjnego375563828
5Odległość cyfr i liter od elementu rozdzielającego (prostokąta lub myślnika)375563828
6Promień łuku zewnętrznego liter i cyfr375563828
7Grubość cyfr, liter oraz myślnika250382519
8Odstęp między cyframi i literami250382519
9Promień łuku wewnętrznego liter i cyfr125201310
10Wymiar prostokąta (szerokość x wysokość)6x10150x250113x18875x12556x94
11Wymiar prostokąta dla liter "M" i "W"8x10200x250150x188100x12575x94
12Wymiar litery określającej województwo lub jednostkę centralną4x8100x20075x15050x10038x75
13Wymiar liter "M" i "W" określających województwo6x8150x200113x15075x10056x75
14Grubość litery określającej województwo lub jednostkę centralną (uwaga: ta litera ma pomniejszony wymiar)125201310

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Szczegółowe zasady używania samochodów służbowych innych niż pożarnicze

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Umowa użyczenia pojazdu

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Wzór upoważnienia do prowadzenia pojazdów służbowych PSP

ZAŁĄCZNIK Nr  5  8  

Okresowa karta pracy pojazdu nr ......

ZAŁĄCZNIK Nr  6  9  

OKRESOWA KARTA PRACY

JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ Nr …

Producent, typ i model sprzętuNumer operacyjnyMiesiąc (słownie)Rok (liczbą)Od dnia
Do dnia
Rodzaj paliwaPojemność zbiornika dm3Pojemność kanistrów dm3Całkowita pojemność zbiorników

dm3

Ewidencja pracy:
Lp.DataNazwisko obsługującegoCzas pracy (minuty)Cel użyciaPodpis obsługującego
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Całkowity czas pracy:
Kartę wystawił:...............................................................

(imię i nazwisko, podpis)

...............................................................

(miejscowość, data)

Pobrane paliwo i oleje:
Lp.DataPobrano paliwo do:Pobrano olejuNr dokumentu wydaniaPobrałWydał
ZbiornikówKanistrów
Ilość paliwa z okresu poprzedniego
1
2
3
4
5
6
7
8
Ogółem pobrano:Rozliczenia dokonał:
Ogółem do rozliczenia:.............................................................................................................
Zużyto:Imię, Nazwisko
Pozostało na m-c następny................................................

Podpis

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Wskazówki co do sposobu wypełniania okresowej karty pracy pojazdu

ZAŁĄCZNIK Nr  8

CZĘŚĆ  A

WNIOSEK O UZNANIE SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO ZA ZBĘDNY

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Rejestr pojazdów i jednostek pływających uznanych za zbędne

ZAŁĄCZNIK Nr  10

Zbiorcze zestawienie zbędnego sprzętu transportowego przekazanego do jednostek OSP w roku ......

ZAŁĄCZNIK Nr  11  10  

Normy eksploatacji sprzętu transportowego

L.p.Wyszczególnienie sprzętuMinimalny okres

eksploatacji w latach

1Pojazdy- średnie samochody ratowniczo-gaśnicze,8
2- ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze,

- samochody operacyjne,

- lekkie samochody rozpoznawczo-ratownicze,

- quady,

- skutery śnieżne

10
3- mikrobusy do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą,

- lekkie samochody zaopatrzeniowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

- lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze,

- lekkie samochody specjalne, w tym m.in. ratownictwa technicznego, drogowego, wodnego, wysokościowego, medycznego, chemicznego, dowodzenia i łączności, wężowe, ze sprzętem ochrony dróg oddechowych, do transportu zespołu ratowniczego i wyposażenia, samochody podzespołu ratowniczego i wsparcia technicznego,

- transportery, amfibie itp.

- ciągniki rolnicze,

- maszyny budowlane,

- wózki transportowe i widłowe

12 1)
4- samochody zaopatrzeniowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

- autobusy,

- średnie samochody specjalne, w tym m.in. ratownictwa technicznego, drogowego, wodnego, wysokościowego, medycznego, chemicznego, dowodzenia i łączności, wężowe, ze sprzętem ochrony dróg oddechowych, do transportu zespołu ratowniczego i wyposażenia, samochody podzespołu ratowniczego i wsparcia technicznego,

- przyczepy/naczepy, za wyjątkiem naczep z cysterną ze stali nierdzewnej

15
5- samochody z drabiną mechaniczną,

- samochody z podnośnikiem hydraulicznym,

- ciężkie samochody specjalne, w tym m.in. ratownictwa technicznego, drogowego, wodnego, wysokościowego, medycznego, chemicznego, dowodzenia i łączności, wężowe, ze sprzętem ochrony dróg oddechowych, do transportu zespołu ratowniczego i wyposażenia, samochody podzespołu ratowniczego i wsparcia technicznego,

- żurawie samochodowe/dźwigi,

- nośniki kontenerowe,

- ciągniki siodłowe,

- naczepy z cysterną ze stali nierdzewnej

20
6Jedn.

pływające

- łodzie ratownicze z silnikiem zamontowanym na stałe,

- skutery wodne

10
1) dla ciągników rolniczych, maszyn budowlanych oraz wózków transportowych i widłowych minimalną normę eksploatacji wyznacza okres eksploatacji (min. 12 lat) lub ilość przepracowanych motogodzin (min. 5000 mtg), w zależności, co nastąpi wcześniej

ZAŁĄCZNIK Nr  12

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZUŻYCIA PALIWA I PRZEBIEGU KILOMETRÓW PRZEZ SPRZĘT TRANSPORTOWY JEDNOSTEK PSP

ZAŁĄCZNIK Nr  13  11  

m.p
OKRESOWA KARTA PRACY

SPRZĘTU SILNIKOWEGO Nr ...

Producent, typ i model sprzętuNumer operacyjny (opcjonalnie)Miesiąc (opcjonalnie)Rok (liczbą)Od dnia
Do dnia
Rodzaj paliwaPojemność zbiornika dm3Pojemność kanistrów dm3Całkowita pojemność zbiorników

dm3

Ewidencja pracy:
Lp.DataNazwisko obsługującegoCzas pracy (minuty)Cel użyciaPodpis obsługującego
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Całkowity czas pracy:
Kartę wystawił:...............................................................

(imię i nazwisko, podpis)

...............................................................

(miejscowość, data)

Pobrane paliwo i oleje:

Lp.DataPobrano paliwo do:Pobrano olejuNr dokumentu wydaniaPobrałWydał
ZbiornikówKanistrów
Ilość paliwa z okresu poprzedniego
1
2
3
4
5
6
7
8
Ogółem pobrano:Rozliczenia dokonał:
Ogółem do rozliczenia:.............................................................................................................
Zużyto:Imię, Nazwisko
Pozostało na m-c następny................................................

Podpis

1 § 2 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 3 z dnia 9 marca 2021 r. (Dz.Urz.KGPSP.2021.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 marca 2021 r.
2 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 3 z dnia 9 marca 2021 r. (Dz.Urz.KGPSP.2021.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 marca 2021 r.
3 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 3 z dnia 9 marca 2021 r. (Dz.Urz.KGPSP.2021.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 marca 2021 r.
4 § 13 uchylony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 3 z dnia 9 marca 2021 r. (Dz.Urz.KGPSP.2021.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 marca 2021 r.
5 § 21 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 3 z dnia 9 marca 2021 r. (Dz.Urz.KGPSP.2021.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 marca 2021 r.
6 § 36 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 3 z dnia 9 marca 2021 r. (Dz.Urz.KGPSP.2021.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 marca 2021 r.
7 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 3 z dnia 9 marca 2021 r. (Dz.Urz.KGPSP.2021.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 marca 2021 r.
8 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 3 z dnia 9 marca 2021 r. (Dz.Urz.KGPSP.2021.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 marca 2021 r.
9 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia nr 3 z dnia 9 marca 2021 r. (Dz.Urz.KGPSP.2021.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 marca 2021 r.
10 Załącznik nr 11 zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia nr 3 z dnia 9 marca 2021 r. (Dz.Urz.KGPSP.2021.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 marca 2021 r.
11 Załącznik nr 13 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia nr 3 z dnia 9 marca 2021 r. (Dz.Urz.KGPSP.2021.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 marca 2021 r.