Zmiana zarządzenia w sprawie statutu Rady Doskonałości Naukowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2020.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 5 lutego 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie statutu Rady Doskonałości Naukowej

Na podstawie art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie statutu Rady Doskonałości Naukowej (Dz. Urz. MNiSW z 2019 r. poz. 2) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Posiedzenia prezydium RDN i posiedzenia zespołów odbywają się co najmniej raz w miesiącu, z wyjątkiem lipca 1 sierpnia. W lipcu i sierpniu posiedzenia odbywają się w uzasadnionych przypadkach i są zwoływane odpowiednio przez przewodniczącego RDN albo przewodniczącego zespołu z ich inicjatywy albo na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków prezydium RDN albo 1/3 liczby członków zespołu.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. W posiedzeniach prezydium RDN i posiedzeniach zespołów biorą udział odpowiednio wyłącznie członkowie prezydium RDN albo członkowie zespołów.

2b. Przewodniczący RDN albo zespołu, w przypadku gdy wymaga tego charakter sprawy w danym postępowaniu, może zaprosić do udziału odpowiednio w posiedzeniu prezydium RDN albo posiedzeniu zespołu członka RDN niebędącego członkiem prezydium albo zespołu lub recenzenta w danym postępowaniu.",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W sprawach innych niż określone w ust. 3, prezydium RDN i zespół podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków odpowiednio prezydium RDN albo zespołu.",

d)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Przewodniczący RDN albo zespołu może wyrazić zgodę na udział recenzenta niebędącego członkiem RDN odpowiednio w posiedzeniu prezydium RDN albo posiedzeniu zespołu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.",

e)
w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą recenzentowi niebędącemu członkiem RDN przebywającemu w miejscu innym niż miejsce posiedzenia wypowiadanie się w toku obrad.",

f)
w ust. 9 wyrazy "21 dni" zastępuje się wyrazami "7 dni";
2)
w § 8 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wyznacza podmiot doktoryzujący właściwy do kontynuowania postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w przypadku utraty uprawnienia do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie albo dziedzinie;";

3)
w § 9 uchyla się ust. 2;
4)
w § 10 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku braku przewodniczącego zespołu, do czasu jego wyboru, pracami zespołu kieruje przewodniczący RDN lub sekretarz RDN.";

5)
§ 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. Zespół gromadzi informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne w zakresie pełnienia funkcji recenzenta w postępowaniach prowadzonych przez RDN albo postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego obejmujące informacje o:

1) osiągnięciach naukowych lub artystycznych, w tym uzyskanych w zagranicznych podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

2) dorobku recenzenckim w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach.";

6)
w § 21 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) liczbę recenzji sporządzonych przez kandydata na recenzenta w postępowaniach prowadzonych przez RDN lub postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;";

7)
w § 22 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) liczbę recenzji sporządzonych przez kandydata na recenzenta w postępowaniach prowadzonych przez RDN lub postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;";

8)
po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

"Rozdział 3a

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów zastępców przewodniczącego RDN, sekretarza RDN, przewodniczącego zespołu i zastępcy przewodniczącego zespołu

§ 24a. 1. Wybory zastępców przewodniczącego RDN i sekretarza RDN odbywają się na pierwszym posiedzeniu plenarnym RDN nowej kadencji, na którym jest obecna co najmniej połowa liczby członków RDN.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom RDN.

3. Każdy członek RDN ma prawo do zgłaszania kandydatów na funkcje zastępców przewodniczącego RDN i sekretarza RDN, jednak nie więcej niż jednego kandydata na daną funkcję.

4. Kandydat wyraża zgodę na kandydowanie i objęcie funkcji w przypadku wyboru.

5. Wybory zastępców przewodniczącego RDN i sekretarza RDN odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków RDN.

6. Za wybranych na zastępców przewodniczącego RDN uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnych głosów.

§ 24b. 1. Wybory zastępców przewodniczącego RDN i sekretarza RDN przeprowadza trzyosobowa komisja wyborcza powoływana spośród członków RDN na posiedzeniu plenarnym, na którym przeprowadza się te wybory.

2. Kandydaci do komisji wyborczej mogą zgłaszać swoją kandydaturę osobiście lub mogą być zgłaszani przez innych członków RDN, za zgodą osoby zgłaszanej.

3. Wybór kandydatów do komisji wyborczej odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków RDN. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnych głosów. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego RDN.

4. Z przeprowadzenia wyborów komisja wyborcza sporządza protokół, w którym zamieszcza w szczególności wyniki głosowań z podaniem liczby głosów oddanych "za", "przeciw" i głosów wstrzymujących się oraz stwierdza prawidłowość przebiegu głosowań. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej.

§ 24c. W przypadku stwierdzenia przez komisję wyborczą prawidłowości przebiegu głosowania przewodniczący RDN stwierdza dokonanie wyboru zastępców przewodniczącego RDN i sekretarza RDN.

§ 24d. 1. Przepisy § 24a ust. 1-5 i § 24b stosuje się odpowiednio do wyborów przewodniczącego zespołu i zastępcy przewodniczącego zespołu.

2. Przepisów dotyczących komisji wyborczej nie stosuje się do wyborów przewodniczącego zespołu do spraw nauk teologicznych i jego zastępcy.

3. Wybory przewodniczącego zespołu do spraw nauk teologicznych i jego zastępcy przeprowadza przewodniczący RDN albo sekretarz RDN.

§ 24e. W przypadku stwierdzenia przez komisję wyborczą prawidłowości przebiegu głosowania przewodniczący RDN albo sekretarz RDN stwierdza dokonanie wyboru przewodniczącego zespołu i zastępcy przewodniczącego zespołu.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2255).