Zmiana obwieszczenia w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2020.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 3 lutego 2020 r.
zmieniające obwieszczenie w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi

Na podstawie art. 24 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1222) ogłasza się, co następuje:
W załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 25) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 7.2.13.2.1 w ust. 8 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy "celów klinicznych lub do";
2)
w pkt 7.2.13.3 w ust. 1 lit. j otrzymuje brzmienie:

"j) wskazówka: Przechowywać w temperaturze od 20°C do 24°C, stale mieszając.";

3)
uchyla się pkt 7.2.13.5;
4)
w pkt 7.2.14.3 w ust. 1 lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) wskazówka: Przechowywać w temperaturze od 20°C do 24°C, stale mieszając.";

5)
uchyla się pkt 7.2.14.5;
6)
w pkt 7.2.15.3 w ust. 1 lit. l otrzymuje brzmienie:

"l) wskazówka: Przechowywać w temperaturze od 20°C do 24°C, stale mieszając.";

7)
uchyla się pkt 7.2.15.5;
8)
w pkt 7.2.16.1 dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:

"Do celów klinicznych można przeznaczać wyłącznie ubogoleukocytarne koncentraty krwinek płytkowych";

9)
w pkt 7.2.17.1 dodaje się zdanie piąte w brzmieniu:

"Do celów klinicznych można przeznaczać wyłącznie ubogoleukocytarne koncentraty krwinek płytkowych.";

10)
w pkt 7.2.17.3 w ust. 1 lit. j otrzymuje brzmienie:

"j) wskazówka: Przechowywać w temperaturze od 20°C do 24°C, stale mieszając.";

11)
uchyla się pkt 7.2.17.5;
12)
w pkt 7.2.18.1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Do celów klinicznych można przeznaczać wyłącznie ubogoleukocytarne koncentraty krwinek płytkowych.";

13)
w pkt 7.2.18.3 w ust. 1 lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) wskazówka: Przechowywać w temperaturze od 20°C do 24°C, stale mieszając.";

14)
uchyla się pkt 7.2.18.5;
15)
w pkt 7.2.20.1 dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:

"Do celów klinicznych można przeznaczać wyłącznie ubogoleukocytarne koncentraty krwinek płytkowych.";

16)
w pkt 7.3.8.1 w zdaniu:
a)
pierwszym wyraz "KKP" zastępuje się wyrazem "UKKP",
b)
drugim wyraz "KKP/10" zastępuje się wyrazem "UKKP/10".
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).