Zmiana zarządzenia w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

Dzienniki resortowe

NFZ.2020.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2020/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 28 stycznia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 95/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych, zmienionym zarządzeniem Nr 176/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r., w § 2:
1)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) udzielonych:

a) niezgodnie z płcią świadczeniobiorcy albo

b) niezgodnie z wiekiem świadczeniobiorcy

- stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.";

2)
w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) decyzji dyrektora oddziału Funduszu dotyczącej wniosku w sprawie indywidualnego sprawozdania lub rozliczenia świadczeń, stanowiący załącznik nr 10 do zarządzenia.".

§  2. 
Przepisy zarządzenia stosuje się do sprawozdawania lub rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2020 r.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany do zarządzenia Nr 95/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych, zmienionego zarządzeniem Nr 176/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r.

W przedmiotowym zarządzeniu dokonano zmian o charakterze porządkującym, w zakresie przepisów zawartych w § 2 w ust. 1 pkt 3 oraz § 2 w ust. 3 pkt 3.

Przepisy zarządzenia stosuje się do sprawozdawania lub rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2020 r.