Uchylenie zarządzenia nr 26 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 września 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw koordynacji prac związanych z przygotowaniem Światowej Konferencji Antydopingowej w 2019 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSpor.2020.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 6 lutego 2020 r.
uchylające zarządzenie nr 26 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 września 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw koordynacji prac związanych z przygotowaniem Światowej Konferencji Antydopingowej w 2019 r.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Traci moc zarządzenie nr 26 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 września 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw koordynacji prac związanych z przygotowaniem Światowej Konferencji Antydopingowej w 2019 r. (Dz. Urz. Min. Spor. z 2017 r. poz. 73, 83, z 2018 r. poz. 48).
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).