Powołanie i tryb działania Komisji oceniającej do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich,... - OpenLEX

Powołanie i tryb działania Komisji oceniającej do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich, na dofinansowanie w 2020 roku - ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - zadania publicznego "Sport Wszystkich Dzieci".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSpor.2019.1

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 2020 r.

DECYZJA Nr 1
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich, na dofinansowanie w 2020 roku - ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - zadania publicznego "Sport Wszystkich Dzieci"

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638) ustala się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję oceniającą do spraw opiniowania wniosków konkursowych składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie 2020 roku - ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - zadania publicznego "Sport Wszystkich Dzieci", jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu, zwaną dalej "Komisją".
§  2. 
W skład Komisji wchodzą:
1)
Dariusz Buza - Przewodniczący;
2)
Marcin Brzychcy - Zastępca Przewodniczącego;
3)
Anna Mikielska - Sekretarz;
4)
Wojciech Dobrowolski;
5)
Grażyna Felczak;
6)
Agnieszka Frączkiewicz;
7)
Agnieszka Grygoruk;
8)
Wojciech Jakubowski;
9)
Piotr Jasiukajć;
10)
Katarzyna Kacprzyk;
11)
Monika Kaniewska;
12)
Agnieszka Myrcha;
13)
Teresa Pałczyńska;
14)
Karina Pazura;
15)
Maciej Pliszka;
16)
Bożenna Potentas;
17)
Aneta Rosa-Szymańska;
18)
Maciej Rosiński;
19)
Magdalena Sadowska;
20)
Honorata Siek;
21) 2
 Jacek Janowicz;
22)
Marian Sypniewski - Polski Komitet Olimpijski;
23)
Iwona Szczepańska;
24)
Beata Szeląg;
25)
Dorota Wysocka;
26)
Marzena Złotkowska.
§  3. 
1. 
Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z "Regulaminem Prac Komisji oceniającej", stanowiącym załącznik Nr 1 do decyzji.
2. 
Wzory "Protokołów oceny wniosków" stanowią załączniki Nr 2-4 do decyzji.
§  4. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą decyzją mają zastosowanie przepisy zarządzenia Nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa.
§  5. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ

§  1. 
1. 
Komisja oceniająca, zwana dalej "Komisją", obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
2. 
Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
3. 
Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.
4. 
Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.
5. 
Udział w pracach Komisji ma charakter nieodpłatny.
§  2. 
1. 
Komisja opracowuje propozycje dofinansowania przewidzianego dla zadań realizowanych w 2020 roku w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci", w formie protokołu zbiorczego.
2. 
Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych - pod względem formalnym i merytorycznym - protokołów oceny wniosków sporządzonych przez członków Komisji.
3. 
Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.
4. 
Protokół oceny wniosku jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.
5. 
Zaopiniowany pozytywnie pod względem merytorycznym jest wniosek, który otrzymał w protokole oceny wniosku, co najmniej 60 punktów.
6. 
Komisja opracowuje propozycje dofinansowania, uwzględniając wysokość środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na realizację ww. zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w protokole oceny wniosku oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.
7. 
Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania w obecności co najmniej 5 członków Komisji.
§  3. 
1. 
Komisja przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego, w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych, nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.
2. 
W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych, Departament Ekonomiczno - Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.
3. 
Departament Ekonomiczno-Finansowy, po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych, przekazuje protokół zbiorczy Ministrowi Sportu, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
4. 
Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym protokołem zbiorczym.
§  4. 
Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu, w siedzibie Ministerstwa Sportu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu www.gov.pl/sport

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU na rok 2020

Wspieranie realizacji projektu "Lokalny Animator Sportu" ze środków FRKF w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci"

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU na rok 2020

"Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży" ze środków FRKF w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci"

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU na rok 2020

"Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci"

grafika

Uzasadnienie

W związku z kontynuacją w 2020 r. realizacji zadań publicznych w ramach ogłaszanego programu "Sport Wszystkich Dzieci" finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, konieczne jest powołanie Komisji oceniającej, która dokona weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków składanych w ramach ogłaszanych naborów.

1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).
2 § 2 pkt 21 zmieniony przez § 1 decyzji nr 9 z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.Urz.MSpor.2020.11) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 lutego 2020 r.