Powołanie Zespołu Sterującego do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych... - OpenLEX

Powołanie Zespołu Sterującego do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2020.13 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINASÓW
z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół Sterujący do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych, o których mowa w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1808 oraz z 2019 r. poz. 492 i 504), zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§  2. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
opiniowanie projektów:
a)
rocznych planów finansowych programów rządowych, o których mowa w art. 34f ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz osoby prawne, zwanej dalej "ustawą",
b)
planu finansowego Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej "Funduszem", o którym mowa w art. 34h ust. 1 pkt 2 ustawy,
c)
umowy, o której mowa w art. 34c ustawy,
d)
umowy, o której mowa w art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2433),
e)
półrocznych informacji o udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej BGK, poręczeniach i gwarancjach, o których mowa w art. 34d ust. 1 ustawy,
f)
półrocznych informacji o realizacji planu finansowego Funduszu, o których mowa w art. 34h ust. 4 ustawy,
g)
szczegółowych zasad udzielania gwarancji lub poręczeń przez BGK w ramach realizacji programów rządowych,
h)
zasad i form zabezpieczania zwrotu środków należnych BGK z tytułu realizacji gwarancji lub poręczeń,
i)
regulaminów wydawanych przez BGK w związku z udzielaniem gwarancji lub poręczeń w ramach realizacji programów rządowych;
2)
okresowe analizowanie wyników finansowych działalności poręczeniowo-gwarancyjnej BGK w zakresie realizacji programów rządowych.
§  3. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą członkowie wskazani, po jednym, przez:
1)
ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
2)
ministra właściwego do spraw gospodarki;
3)
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
3a)
ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;
4)
Związek Banków Polskich.
2. 
Przewodniczącym Zespołu jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§  4. 
1. 
Przewodniczący Zespołu:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu;
2)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3)
wyznacza osobę prowadzącą posiedzenia Zespołu w przypadku swojej nieobecności.
2. 
Szczegółowy tryb swojej pracy Zespół określa w regulaminie.
3. 
Przewodniczący Zespołu składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych półroczne sprawozdania z działalności Zespołu w terminach do dnia 31 marca oraz 30 września każdego roku.
§  5. 
1. 
Obsługę organizacji posiedzeń Zespołu zapewnia BGK.
2. 
Szczegółowe kwestie dotyczące funkcjonowania Zespołu określa umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a BGK na podstawie art. 34c ustawy.
§  6. 
Traci moc zarządzenie Nr 17 Ministra Finansów z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 41).
§  7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.